Gavinu est unu Titu segundu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gavinu est unu Titu segundu (20th century) 
by Gavino Contini
Gara poetica : gara poetica in dialetto logudorese tenuta a Nughedu S. Nicolo nell'anno 1911 tra i poeti Contini Gavino di Siligo, Pirastru Giuseppe di Ozieri, Cubeddu Antonio di Ozieri : temi: 1.: richiamato, moglie del richiamato, madre del richiamato; 2.: aratro e penna; 3.: donna nubile, maritata, vedova. - Cagliari : TEA, \dopo il 1911!

In sas garas, massimu a su comintzu (s'esordiu), sos petes faghian calchi ottava de isfida.

Gavinu est unu Titu segundu,
no' timet ne Saulle e ne Sansone,
su chi a gherrare cun isse si ponet,
luego enit mortu e seppellidu a fundu,
ca tenet armas de ogni invenzione,
chi parat fronte a su primu 'e su mundu,
armas de ogni invenzione issu possedit,
mezu' morit in gherra ma no zedit.'