Gavinu cantat goi lenu lenu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gavinu cantat goi lenu lenu (20th century) 
by Gavino Contini
Antonio Carta (a cura di), Gavino Contini - Poesie , Sassari, 1967

In d'una gara, sende tiu Gavinu ja mannu, fit cantende cun boghe lena e calicunu dae su publicu aiat nadu «Essu, tiu Gavinu no' bi la faghet a cantare!». E issu aiat subitu rispostu:

Gavinu cantat goi lenu lenu
ca como est betzu e tenet pagu briu.
Ma issu faghet comente e s’istiu
a gradu a gradu lu siccat su fenu,
e cando colpat ja colpat in pienu
chi che siccat sa 'uda intro su riu.
E su ch’est sutta s’alvure aumbradu
‘ndi essit lestru lestru accaldaiadu.