Galyp men

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Galyp men
by Magtymguly Pyragy


GALYP MEN


Jahyllygyň joşy çykdy başymdan,
Men ol joşdan haly bolup galyp men.
Bir gama ulaşdym, gitdim huşumdan,
Bu dert ile doly bolup galyp men.

Başym ýüz höwesde, köňlüm joşgunda,
Girdaba düşüp men däli daşgynda,
Nežd dagynda gezen Mejnun yşkynda
Ýanar otly Leýli bolup galyp men.

Ýigitlik paslyny gyşa ýetirdim,
Kämillik kiştisin derýa batyrdym,
Beýik pikre galdym, aklym ýitirdim,
İl içinde däli bolup galyp men.

Bu dünýäni göçüp bargan göç bildim,
İşini bet aňdym, özün puç bildim,
Öňün oýun gördüm, sonun hiç bildim,
Tirik erkek, öli bolup galyp men.

Magtymguly, paş eylegil sözüňni,
Pelek muşty häk etmeýen gözüňni,
Bu wagta deň ýaş bilerdiň özüňni,
İmdi gör, bak, uly bolup galyp men.
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.