Gadryn näbilsin

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gadryn näbilsin
by Magtymguly Pyragy


GADRYN NÄBILSIN


Harazban goluna düşse algyr baz,
Ganatdan aýyrar, gadryn näbilsin.
Bir çopan eline degse bir almaz,
Çakmak daşy kylar, gadryn näbilsin.

Pakyra mynasyp sabr-u kanagat,
Baýlar ýaraşygy haýr-u sahawat,
Har beslän täjige düşse şalyk at,
Palan çeker süre, gadryn näbilsin.

Kämil bolmaz ol şerbetden datmaýan,
Hezl eýlemez söz aslyna ýetmeýen,
Däli Mejnun yşky eser etmeýen,
Perizat Leýliniň, gadryn näbilsin.

Meýlis girip, märekäge barmaýan,
Beglik edebilmez, berim bermeýen,
Çölde açlyk muşakgatyn görmeýen,
Öýde ýssyg nanyň gadryn näbilsin.

Ötenden soň, aňlar adam döwletin,
Bilmez döwlet bile geçen nobatyn,
Çekmeý kişi bimarlygyň zähmetin,
Bu gözel saglygyň gadryn näbilsin.

Rysmanyn berk edip, labyr salmaýan,
Girdaba ugraşar häzir bolmaýan,
Kiştisi kölekde bendil galmaýan,
Gury gara ýeriň gadryn näbilsin.

Aýralyk oduna ýanyp bişmeýen,
Zalymlar elinden ülke aşmaýan,
Watandan ayrylyp, garyp düşmeýen,
Ülkesinde iliň gadryn näbilsin.

Ýigit degil bir ykrarda durmasa,
Ulag gadryn bilmez kişi armasa,
Ördek, guba gazlar çöli görmese,
Serçemenli kölüň gadryn näbilsin.

Magtymguly aýdar, ýar-u hemdemge,
Geliň, dostlar, şükür edeliň bu demge,
Zatynda söz pähmin bilmez adamga,
Müň magny söýleseň, gadryn näbilsin.
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.