Gördüňmi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gördüňmi
by Magtymguly Pyragy


GÖRDÜŇMI


Ýagty salar gider zulmat tününde,
Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!
Bahar eýýamynda, heýhat gününde
Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!

Anka sypat turup, “Hüw!” diýip galkan guş.
Gijesi tirikdir, gündizi bihuş,
Redaly jindeli, egni hyrka puş,
Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!

Gan edipdir pelek bagrym pyrakda.
Elmydam gezer men ýar diýip sorakda,
Käbe etrapynda, Şamda, Yrakda
Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!

Rumda, Gypjakda, Çynda-Maçynda,
Zemaýel ornunda, arşyň içinde,
Yklym degresinde, pelek burçunda
Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!

Aşyklar ahynda, Gulzum döwründe,
Kubbatyl-yslamda, Jeýhun bahrynda,
Sidre sährasynda, İsa şährinde
Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!

Hezret Aly etgeç älemge dawy,
Kapdan Kaba düşdi hazretiň çawy,
Ýa yklym eýesi Ahmet Ýasawy,
Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!

Mesgen tutmuş gara dagyň burnunda,
Alynyň mülkünde, İsa ornunda,
Ýeriň arkasynda, gögüň garnynda
Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!

Magtymguly çeker ýaryň gamyny,
Gezip, tapa bilmez ruýy-zemini,
Ýa, ady Jebraýyl – hakyň emini,
Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.