Friesche Tjerne

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Friesche Tjerne (1668)
by Gysbert Japiks
300243Friesche Tjerne1668Gysbert Japiks

t: Hilla! het Famke sjog ick dear?
Iz 't Yntske Widmers? swiete ljeave Djear!
Yntske, lieaf, wier hinne? Docken hert allinne!
Ick had dy silschip, Bout, iz 't dijn bejear.
y: Ne Tjerne, dat komt naerne foor,
Seft, gong' wierom, du, witste wol in oor'.
Linckert loyts' dear jinsen ,,Leyt dijn ljeafste Rinsen,
Yn 't Buwtte-huws to kijtsen oere Door.
T: 't Iz om Dy ,, Dat ick ly,,
't Santigh tuwzen Deaden.
Y: Naet om my ,, Het mient hy,,
Klegge Rins dijn neaden.
T : Yntske ljeaf, du biste 'et hert.
Y: Jou! datm' er naet grien om wirt!
T: 'k Ly om dy so gritte smert.
Y: Feynt, het iz 't den dat dy dert.
T: Gouden het schoe 't wezze? Ick kin naet genezze,
Az ijnne hijmmel fen dijn ljeave Schirtt'.

Ick bin for-eald op dy op dy,
Mijn huynigh-swiete Tuytelke, leauw' my,
't Libben, in mijn stearren ,, Stiet oon dyn bejearren,
Forlitste my, de kâdde Dead ick ly.
Y: Kin ick dy 't libben nimme' æf jaen?
Frjune' hoe wier 't muwlck for my om dat to dwaen?
Gick, hoe kinste kleye ,, Wier mey soe 'k dy deye?
't Iz nin petear. Het! soe k dy den forjaen?
T: Ljeaf ick bin ,, Trog dijn Min,,
Az in fjoer ontstitsen.
T: Tuwzel-sin ,, In 't begin,
Hâd it fjoer beritsen.
T: Ljeave Bijld, dat is to let.
Y: Wierom? 't fjoer mei wetter bett'.
T: Minne-fjoer ontsteckt to red.
Y: Tjerne, dog ick dat? je het!
T: Om dy, in oors naerne ,, Mot mijn hert doz baerne,
'k Wit sijcker dat 'et my oors nimmen det.

Tuwt, az ick by dy wezze mey,
Den iz mijn hert so nochlijck alle dey;
Alle swiere fleagen ,, Tjeane' uwt mijn droove' eagen
Dy goeysje' in galje' az tu, ljeaf, rinste wey.
Y: Ia Tjerl! het woeste dat ick die?
My ænget rju for 't raebjen fenne Lie;
Schoe ick by dy blieuwe ,, ln dijn pleagg' fordrieuwe?
De Ljue dy seine' oer al dat ick dy hie.
T: Swiete Laem ,, Az 't so kaem,,
't Hert wier my fornoegge.
Y : 't Ick dy naem ,, Sljuechte Faem,, Wierste dear mey foegge?
T: Ljeaf oer-floedig: lz 't den so?
Y: 'k Gick 'er mey; ho doz! ho ho!
T: Sjogh dear moye, kijcke-bo!
Y: Socken Knôtte 'k Taest al to.
T: Swiet, oer-swiette Famke ,, Ljeaf, ijn-ljeave lamke,
't Iz keap, 't iz keap: kom paetkje my, so, so. so so so so.

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse