Fantaziala fabli da Ambrose Bierce

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Tradukita da Thomas Schmidt


LA DEVOTA VIDVINO

Distingita sioro proximigis su a vidvino, qua ploris ye la tombo di sua spozino por kurtezar el. Il certigis el en respektoza maniero ke il havas ja depos longa tempo la maxim tenera sentimenti por el.

"Kerlacho!", la vidvino kriis. "Eskartez vu quik! Ka nun esas la justa tempo por parolar a me pri amoro?"

"Me certigas vu mea damo, ke me ne intencis konocigar mea afeciono", la sioro humile explikis, "ma la povo di vua beleso vinkis mea diskreteso."

"Vu devez vidar me kande me ne ploras", dicis la vidvino.


EXPIACO

Du mulieri pretendis en la cielo a la sama viro. Il jus arivis.

"Me esis ilua spozino," dicis l'unu

"Me esis ilua amoratino", dicis l'altru.

Pos to Santa Peter dicis al viro: "Irez ad-infre a ta altra loko. Tu ja sat sufris."


LA KATO E LA YUNA VIRO

Kato amorekis en bela yuna viro e suplikis a Venus ke el transformez lu en muliero.

"Advere me pensas", dicis Venus, "ke tu povas facar ipse tal negrava transformo sen molestar me. Ma pro me, esez muliero."

Pose Venus volis vidar, ka la transformo esis sucesoza. Do el sendis muso. Pro to la muliero kriegis e kondutis su tale ke la yuna viro ne volis plus maritar el.