Fanohge Chamoru

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

This is the Guam regional anthems

CHamoru original IPA transcription

Fanohge CHamoru put i tano'-ta
Kånta i ma tunå-ña gi todu i lugåt.
𝄆 Para i onra, para i gloria
Abiba i isla sen paråt. 𝄇

Todu i tiempo i pas para hita
Yan ginen i langet na bendision.
𝄆 Kontra i piligru, na'fansåfo' ham
Yu'os prutehi i islan Guam. 𝄇

[fæ.noh.ge t͡sæ.mo.ru put i tæ.noʔ.tæ]
[kɑn.tæ‿i mæ tu.nɑ.ɲæ gi to.du i lu.gɑt]
𝄆 [pæ.ræ i on.ɾæ pæ.ræ i glo.ri.æ]
[æ.bi.bæ i is.læ sen.pæ.rɑt] 𝄇

[to.du i t(j)em.pu i pɑs pæ.ræ hi.tæ]
[d͡zæn gi.nen i læ.ŋet næ ben.di.ʃon]
𝄆 [kon.tɾæ‿i pi.li.gɾu næʔ.fæn.sɑ.fuʔ hæm]
[d͡zu.ʔus pɾu.te.hi i is.læn ɡʷɑm] 𝄇