Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia be first

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ītyoṗya, Ītyoṗya, Ītyoṗya, qidämī (Amharic: ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅደሚ, "Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia be first") Ītyoṗya, Ītyoṗya, Ītyoṗya, qidämī (Amharic: ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅደሚ, "Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia be first") was the national anthem of Ethiopia from 1975 to 1992, during the Derg military junta of Mengistu Haile Mariam. The anthem was first performed on Revolution Day on 12 September 1975. When the junta was reorganized in 1987 as the People's Democratic Republic of Ethiopia, the song was retained until 1992. The lyrics were written by poet Assefa Gebre-Mariam Tesema, and the music was composed by musician Daniel Yohannes Haggos.

Amharic original[edit]

ኢትዮጵያ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ቅደሚ ፣
በኅብረሰባዊነት ፡ አብቢ ፡ ለምልሚ!
ቃል ፡ ኪዳን ፡ ገብተዋል ፡ ጀግኖች ፡ ልጆችሽ ፣
ወንዞች ፡ ተራሮችሽ ፣ ድንግል ፡ መሬትሽ ፣
ለኢትዮጵያ ፡ አንድነት ፡ ለነጻነትሽ ፣
መሥዋዕት ፡ ሊኾኑ ፡ ለክብር ፡ ለዝናሽ ።
ተራመጂ ፡ ወደፊት ፡ በጥበብ ፡ ጎዳና ፣
ታጠቂ ፡ ለሥራ ፡ ላገር ፡ ብልጽግና ።
የዠግኖች ፡ እናት ፡ ነሽ ፡ በልጆችሽ ፡ ኵሪ ፣
ጠላቶችሽ ፡ ይጥፉ ፡ ለዘላለም ፡ ኑሪ!

Transliteration[edit]

Ītyoṗya, Ītyoṗya, Ītyoṗya, qidämī
bähibräsäbawīnnät, abbibī, lämlimī!
Qal kīdan gäbtäwal jägnotch lijotchishi,
wänzotch tärarotchish dingil märetishi
läĪtyoṗya andinnät länäşannätishi
mäswait līhonu läkibir läzinnashi.
Täramäji wädäfit bäṭibäbi godanna.
Taṭäqī läsira lagär biliṣiginna!
Yäjägnotch innat näsh, bälijotchish kurī.
Ṭälatotchish yiṭfu, läzälaläm nurī!

IPA transcription[edit]

[i.tjo.p’ja i.tjo.p’ja i.tjo.p’ja kʼɨ.də.mi]
[bəh.bɾə.sə.βa.win.nət ab.bɨ.βi ləm.lɨ.mi ǁ]
[kʼal ki.dan gəb.tə.wal d͡ʒəg.not͡ʃ lɨ.d͡ʒo.t͡ʃɨ.ʃɨ]
[wən.zot͡ʃ tə.ɾa.ɾo.t͡ʃɨʃ | dɨn.gɨl mə.ɾe.tɨ.ʃɨ |]
[ləi̯.tjo.p’ja an.dɨn.nət lə.nə.t͡s’an.nə.tɨ.ʃɨ |]
[məs.wa.ʔɨt li.ho.nu lək.bɨɾ lə.zɨn.na.ʃɨ ǁ]
[tə.ɾa.məd͡ʒ wɔ.də.fit bə.tʼɨ.βəb go.dan.na |]
[ta.tʼə.kʼi lə.sɨ.ɾa la.gəɾ bɨl.t͡s’ɨ.gɨn.na ǁ]
[jə.ʒəg.not͡ʃ ɨn.nat nəʃ bə.lɨ.d͡ʒo.t͡ʃɨʃ kʷʊ.ɾi |]
[tʼə.la.to.t͡ʃɨʃ jɨtʼ.fu lə.zə.la.ləm nu.ɾi ǁ]

English translation[edit]

Ethiopia, Ethiopia – Ethiopia, be first
In socialism – flourish, be fertile!
Your brave sons have made a covenant,
That your rivers and mountains, your virgin land
Should be a sacrifice for the unity of Ethiopia, for your freedom,
To your honour and renown!
Strive forwards on the road of wisdom,
Gird yourself for the task, for the prosperity of the land.
You are the mother of heroes – be proud of your sons,
May your enemies perish – may you live forever!