Esopus Kelas

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

FYETRA index

Hova i bubla[edit]

Bubla glen u fola nu babyi puša. Trati hova hegen: e mikr’i keda šanen upas si tu.

"An ka ve masda si gre lā o gle?" svassi e ken.

"Pia." bubla buken "o me gle fola du punà, es mi ma’gre lā ya!"

"A gre" sfai troka dummen "I smoi o lume melan mil’a rei ken hensi no"

"O?! Ni o mi kyuven" bubla buken.

"Ai a mi, nipa ya."

"O de mi nipas."

"Igi ada huyà; a, babadas i čokas ya su rei mede vunò. Kon on: ake prake ga."

Su ken sa hova kelfen bubla eri šarga i kren ne.

Šata i funna[edit]

Šata kleven klakau sta i len ku fita. Funna sen i gomen klaka ti.

Staken pu fita in anden mije šata su bai goke snabi vua i lala ye, fuha kilasu, su ke mèa mui sli guné dia vyasu i ski e mor ai de kā. Igi šata su ge kany’eni kā lote gun anden šate vru dai dra i wapyen klaka.

Funna pelen dripe ta i bullen šata su moye: “Lubi šata, smoi ai ei a den eka, mia loten an mo dia”.