Epistles da Johanes

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

LI UNESMI GENERAL EPISTLE DA JOHANES

Chapitre 1

1 Tum kel esed fro li komenso, kel nus audid, kel nus vidad per nusen propri okules, kel nus regardad e nusen manus palpad, pri li Vorde de vivo 2 (e li vivo blid manifestat, e nus vidad e atesta e anuntia a vus li eterni vivo, kel esed che li Patro e manifesteskad a nus); 3 tum kel nus vidad e audid--tum nus anuntia a vus, por ke vus anke have kamaradeso kun nus. E nusen kamaradeso es kun li Patro e kun Lon Filio Jesu Kristo. 4 E nus skripte disum por ke nusen joye kompleteska.

5 E disum es li anuntiatum kel nus audid fro Lo e anuntia a vu: ke Deo es lume, e nul obskurum es in Lo. 6 Si nus dikte ke nus have kamaradeso kun Lo, e vadada in li obskurum, nus mentia, e non fa li verum; 7 ma si nus vadada in li lume, kom Lo es in li lume, nus have kamaradeso kun mutu, e li sange de Jesu, Lon Filio, nus purisa fro chaki peko. 8 Si nus dikte ke nus non have peko, nus trompa nus, e li vereso non es in nus. 9 Si nus konfese nusen pekos, Lo es fidel e justi por pardona a nus nusen pekos e nus purisa fro chaki malignum. 10 Si nus dikte ke nus non pekad, nus fika Lo mentiere, e Lon vorde non es in nus.

Chapitre 2

1 Men infantetes , me skripte disum a vu por ke vu non peka. E si ule peka, nus have Avokato che li Patro, Jesu Kristo, li justi; 2 e lo es expiatione pro nusen pekos, e non nur pro nusen _pekos_, ma anke pro lus del tuti monde. 3 E per disum nus sava ke nus konosa lo: si nus garda lon komandatus. 4 Te kel dikte: Me lo konosa, e non garda lon komandatus, es mentiere, e li vereso non es in lo; 5 ma in chake unque kel garda lon vorde, verim li amo a Deo ha bli perfektisat. Per disum nus sava ke nus es in lo: 6 te kel dikte ke te resta in lo, self deve [talim] marcha qualim lo marchad.

7 Amates, a vus me skripte non novi komandatum, ma oldi komandatum, kel vus haved fro li komenso; li oldi komandatum es li vorde, kel vus audid. 8 Tamen me skripte a vus novi komandatum, kel es veri in lo e in vus; den li obskurum forpasa, e li veri lume ja luma. 9 Te kel dikte ke te es in li lume, e odia sen fratre, es in li obskurum ankore til nun. 10 Te kel ama sen fratre, te resta in li lume, e in te [o: lu; o: Lo (=Deo)] non es ofensivum. 11 Ma te kel odia sen fratre, es in li obskurum, e vada in li obskurum, e non sava vor le vada, den li obskurum blindifikad a le li okules.

12 Me skripte a vus, infantetes, den li pekos a vus ha bli pardonat pro lon nome. 13 Me skripte a vus, patres, den vus konosa to kel es fro li komenso. Me skripte a vus, yunes, den vus venkad li male. 14 Me skripted a vus, infantes, den vus konosa li Patro. Me skripted a vus, patres, den vus konosa to kel es fro li komenso. Me skripted a vus, yunes, den vus es forti, e li vorde de Deo resta in vus, e vus venkad li male.

15 Non ama li monde, ni li mondalus. Si ule ama li monde, li amo al Patro non es in le. 16 Den omnu kel es in li monde, li desire del karne e li desire del okules e li fanfarono de vivo, es non fro li Patro, ma fro li monde. 17 E li monde forpasa e lun desire; ma li exekutere del volio de Deo resta por eternum.

18 Infantes, ja es li lasti hore; e qualim vus audid ke [-li] antikristo veni, even nun multi antikristos ja ha apari; per tum nus sava ke es li lasti hore. 19 Les ekvadad ek nus, ma les non esed ek nus; ma si les esud ek nus, les vud ha resta che nus; ma les ekvadad por demonstra ke les omni non es ek nus. 20 E vus have unktione fro li Sankte, e vus sava omnes [A.T. omnum]. 21 Me skripted a vus non pro tum ke vus non sava li verum, ma pro tum ke vus sava lu, e pro tum ke nul mentio es ek li vereso. 22 Que es li mentiere, exept te kel dementi ke Jesu es li Kristo? Te es li antikristo, te kel dementi li Patro e li Filio. 23 Chake kel dementi li Filio, non have li Patro; te kel konfese li Filio, have anke li Patro. 24 Relat vus, resta in vus tum kel vus audid fro li komenso. Si tum kel vus audid fro li komenso sal resta in vus, vus anke sal resta in li Filio e in li Patro. 25 E disum es li promisetum kel lo promised a nus: li eterni vivo.

26 Me skripted disum a vus pri tes kel misdukte vus fro li vie. 27 Relat vus, li unktione kel vus resivad fro lo, resta in vus, e vus non have besone ke ule instrukte vus; ma kom lon unktione instrukte vus pri omnum e es veri e non es mentio, e kom lu instrukted vus, resta [o: vus resta] in lo.

28 E nun, infantetes, resta in lo; por ke, si lo sal apari, nus sal have fido, e non shama koram lo che lon arivo. 29 Si vus sava ke lo es justi, vus sava ke anke chake kel fa justum, bli naska ek lo.

Chapitre 3

1 Regarda qual amo li Patro donad a nus, ke nus es nomat infantes de Deo; e nus es tal. Pro tum li monde non konosa nus, den lu non konosad Lo. 2 Amates, nun nus es infantes de Deo, e ankore non ha apari quum nus sal es. Nus sava ke si lo [o forsan: tum] sal apari, nus sal es simil a lo; den nus sal vida lo kom lo es. 3 E chake kel have dis espero relat lo, sanktifika se even kom lo es sankti.

4 Chake kel fa peko, fa sinlegeso; e peko es sinlegeso. 5 E vus sava ke lo aparid por fernisa pekos; e peko non es in lo. 6 Chake kel resta in lo, non peka; chaki pekante non vidad lo, ni konosa lo. 7 Infantetes, mey nule trompa vus; te kel fa justum, es justi even kom lo es justi; 8 te kel fa peko, es ek li diable; den li diable peka fro li komenso. Por tum li Filio de Deo aparid, por ke lo destrukte li aktos del diable. 9 Chake kel naskad ek Deo, non fa peko, den lon seme resta in le; e le non pove peka, den le naskad ek Deo. 10 Per tum manifesta li infantes de Deo e li infantes del diable: omne kel non fa justum, non es fro Deo, ni te kel non ama sen fratre.

11 Den disum es li anuntiatum kel vus audid fro li komenso: ke nus ama mutu; 12 non kom Kain esed fro li male e mortisad sen fratro. E pro quum lo mortisad to? Den lon aktos esed mal, e li aktos de lon fratro esed justi. 13 Non bli surprisat, fratres, si li monde odia vus. 14 Nus sava ke nus ja pasad ek morio en vivo, den nus ama li fratres. Te kel non ama, resta in morio. 15 Chake kel odia sen fratre, es home-tuere; e vus sava ke chaki home-tuere non have eterni vivo restanti in lo [o: Lo (=Deo)]. 16 Per disum nus konosa amo: den lo renuntiad sen vivo pro nus; e nus deve renuntia nusen vivo pro li fratres. 17 Ma si ule have mondal posesiones e vida sen fratre besonanti e klosa sen pitie konter le, qualim li amo de Deo resta in te? 18 Infantetes, let nus ama, non segun vorde ni segun tunge, ma segun akto e vereso.

19 Per tum nus sal sava ke nus es ek li vereso, e nus kalmisa nusen kordie koram Lo 20 in chakum pri kel nusen kordie nus kondamna; den Deo es plu grandi kam nusen kordie, e sava omnum. 21 Amates, si [nusen] kordie non kondamna [-nus], nus have fido koram Deo; 22 e quum unque nus prega, nus resiva fro Lo, den nus garda Lon komandatus, e fa tum kel plesa Lo. 23 E disum es Lon komandatum, ke nus kreda al nome de Lon Filio, Jesu Kristo, e ama mutu even kom Lo donad komandatum a nus. 24 E te kel garda Lon komandatus, resta in Lo, e Lo in te. E per tum nus sava ke Lo resta in nus: per li Spirite, kel Lo donad a nus.

Chapitre 4

1 Amates, non kreda a chaki spirite, ma testa li spirites, ob les es ek Deo; den multi falsi profetes ekvadad in li monde. 2 Talim vus rekogni li Spirite de Deo: chaki spirite kel konfese ke Jesu Kristo venid in li karne, es ek Deo; 3 e chaki spirite, kel non konfese Jesu, non es ek Deo; e disu es li spirite de antikristo, pri kel vus audid ke lu veni; e nun lu ja es in li monde. 4 Infantetes, vus es ek Deo, e venkad les; den plu grandi es to kel es in vus, kam te kel es in li monde. 5 Les es ek li monde; pro tum les parla segun li monde, e li monde askolta les. 6 Nus es ek Deo; te kel konosa Deo, askolta nus; te kel non es ek Deo, non askolta nus. Talim nus rekogni li spirite de vereso, e li spirite de erore.

7 Amates, let nus ama mutu; den li amo es ek Deo; e chake kel ama, naska ek Deo e konosa Deo. 8 Te kel non ama, non konosa Deo, den Deo es amo. 9 Talim li amo de Deo aparid in nus: ke Deo sendad in li monde Sen uniki Filio, por ke nus viva per lo. 10 Disum es li amo, non ke nus amad Deo, ma ke Lo amad nus, e sendad Sen Filio kom expiatione pro nusen pekos. 11 Amates, si Deo talim amad nus, nus anke deve ama mutu. 12 Nule ultem vidad Deo; si nus ama mutu, Deo resta in nus, e Lon amo perfekteska in nus.

13 Per disum nus sava ke nus resta in Lo, e Lo in nus; den Lo donad a nus ek Sen Spirite. 14 E nus vidad e atesta ke li Patro sendad li Filio por es li Salvere del monde. 15 Chake unque, kel konfese ke Jesu es li Filio de Deo--Deo resta in te, e te in Deo. 16 E nus konosa e ha kreda li amo, kel Deo have a nus.

Deo es amo; e te kel resta in amo, resta in Deo, e Deo resta in te. 17 Per disum amo perfekteskad che nus: ke nus have fido in li die de judiko; den presisim quali lo es, tal anke nus es in dis monde. 18 Timo non exista in amo; ma perfekti amo forpusha timo, den timo have tormente; e timante non bli perfektisat in amo. 19 Nus ama, den Lo unesmim amad nus. 20 Si ule dikte: Me ama Deo, e odia sen fratre--te es mentiere; den te kel non ama sen fratre, kel lo ha vida, non pove ama Deo, kel lo non ha vida. 21 E disi komandatum nus have fro Lo: ke te kel ama Deo, mus ama anke sen fratre.

Chapitre 5

1 Chake kel kreda ke Jesu es li Kristo, naskad ek Deo; e chake kel ama li Genitanto, ama [anke] li genitate ek Lo. 2 Per tum nus serteska ke nus ama li infantes de Deo, si nus ama Deo e exekute [A.T. garda] Lon komandatus. 3 Den disum es li amo a Deo: ke nus garda Lon komandatus; e Lon komandatus non es tro gravi. 4 Den omnum kel naskad ek Deo, venka li monde; e disum es li venko kel venka li monde: nusen kredo. 5 [E] que es li venkere del monde, exept te kel kreda ke Jesu es li Filio de Deo?

6 Diso es te kel venid per aque e sange, Jesu Kristo; non nur in li aque, ma in li aque e in li sange. 7 E li Spirite es li atestante, den li Spirite es li vereso. 8 Den tri es li atestantes: li Spirite, e li aque, e li sange; e li tri konkorda kom un. 9 Si nus resepte li atesto de homes, plu grandi es li atesto de Deo; den disum es li atesto de Deo: ke Lo atestad pri Sen Filio. 10 Te kel kreda al Filio de Deo, have in se [A.T. lo] li atesto; te kel non kreda a Deo, traktad Lo kom mentiere, pro ke te non kredad li atesto, kel Deo atestad pri Sen Filio. 11 E disum es li atesto: ke Deo donad a nus li eterni vivo; e ti vivo es in Lon Filio. 12 Te kel have li Filio, have li vivo; te kel non have li Filio de Deo, non have li vivo.

13 Me skripted disum a vus, por ke vus sava ke vus have eterni vivo--a vus kel kreda al nome del Filio de Deo. 14 E disum es li fido kel nus have koram Lo: ke si nus prega ulu segun lon volio, Lo askolta nus; 15 e si nus sava ke quum unque nus prega, Lo askolta nus, nus sava ke nus have li pregatus kel nus pregad fro Lo.

16 Si ule vida sen fratre pekanti peko non a morio, let te prega, e Lo sal dona vivo a dise, por li pekantes non a morio. Exista peko a morio; non pri tum me dikte ke lo prega. 17 Omni desjustum es peko; e exista peko non a morio.

18 Nus sava ke chaki naskante ek Deo non peka; ma li Naskato ek Deo garda le [A.T. se], e li male non tusha le. 19 Nus sava ke nus es ek Deo, e li toti monde lia in li male. 20 E nus sava ke li Filio de Deo venid e donad a nus komprendo, por ke nus konoseska li Vero; e nus es in li Vero, in Lon Filio, Jesu Kristo. To es li veri Deo, e li eterni vivo. 21 Infantetes, garda vus konter idoles.


LI DUESMI GENERAL EPISTLE DA JOHANES

1 Li senioro al selektet siniora e lan infantes, kel me ama in li vereso; e non sol me, ma anke omnes kel konosa li vereso; 2 pro li vereso kel resta in nus, e lu sal es che nus por sempre: 3 Gratie, miserikordia, pase, sal es che nus, fro Deo, li Patro, e fro Jesu Kristo, li Filio del Patro, in vereso e amo.

4 Me multim joya ke me trovad sertes ek vun infantes vadanti in li vereso presisim kom nus resivad komandatum fro li Patro. 5 E nun me prega vu, siniora, skribanti non quasi novi komandatum a vu, ma lu kel nus haved fro li komenso ke nus ama mutu. 6 E disum es li amo: ke nus vadada segun Lon komandatus. Tum es li komandatum, li samum kel vu audid fro li komenso, ke vu vadada in lum. 7 Den multi misdukteres ekvadad in li monde, keles non konfese Jesu Kristo venient in karne. Te es li misduktere e li antikristo. 8 Garda vu ke vu non perda tum por kel nus [A.T. vu] laborad, ma ke vu resiva plen rekompensatione. 9 Chake kel vada a devanu e non resta in li dosetum de Kristo, non have Deo; te kel resta in li dosetum, have et li Patro e li Filio. 10 Si ule a vu veni e non porta dis dosetum, non resepte le en li hause, e non dikte salutatione a le; 11 den te kel dikte salutatione a le, partoprenda in len mal aktos.

12 Havanti multum por skripte a vu, me non volid skripte per papere e inke; ma me espera veni a vu e parla fasie koram fasie, por ke vun joye bli plen. 13 Li infantes de vun fratra, li selekteta, salutas vu.

LI TRIESMI GENERAL EPISTLE DA JOHANES

1 Li senioro a Gaius, li amato, kel me ama in li vereso.

2 Amato, me prega ke vu prospera relat omnum, e vu es san kom vun alme prospera. 3 Den me multim joyad kand fratres venid e atestad pri li vereso de vun _vivo_, kom vu vadada in li vereso. 4 Me non have plu grandi joye kam audi pri men infantes vadadanti in li vereso.

5 Amato, vu akte fideliman relat omni vun aktos por li fratres e tum por stranjeres, 6 kel atestad vun amo koram li eklesie; e vu sal fa bonim, expedienti les digniman koram Deo, 7 den les ekvadad pro li Nome, akseptanti nulu fro li paganes. 8 Nus deve dunke resepte tales, por ke nus es ko-laboreres kun li vereso.

9 Me skripted ulum al eklesie; ma Diotrefes, kel desira eminenteso inter les, non resepte nus. 10 Dunke, si me veni, me memorisa a lo li aktos kel lo fa, per maligni vordes kalumnianti nus; e non kontenti pri tum, lo self non resepte li fratres, ni permise tum a les kel voli, e forpusha les ek li eklesie.

11 Amato, imita non li malum, ma li bonum. Te kel fa bonum es fro Deo; te kel fa malum non ha vida Deo. 12 Demetrius es atestat da omnes, e da li vereso self; e nus anke atesta _lo_; e vu sava ke nusen atesto es veri.

13 Me haved multum por skripte a vu; ma me non voli skripte a vu per inke e kane [= plume]; 14 ma me espera vida vu bald, e nus sal parla fasie koram fasie. Pase a vu. Li amikes saluta vu. Saluta li amikes per nome.