Eleièrin chest pal miei

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Eleièrin chest pal miei


Eleièrin chest pal miei

Di lasà cheste citât
Là che ogn’un disè: paiât,
E lontan fà altri mistîr,
Trente diaui in t’un carnîr,
Nus fo dit ch’al è un paîs
Prîf di giaz, plen di surîs,
Si che di cond ú là vie
Une buine marcancie
Di tal sorte d’anemai
Si acordàrin dug auai;
Tal d’ogn’un fo lu pinsîr,
Trente diaui in t’un carnîr.
E cus í dug di briàde
Cu lis feminis in strade
Si mettèrin par rivà
Al paîs cu giaz non ha,
Ma chiatîf nestri destin!
Si solevà Sâr Garbin,
Stint no in mâr senze pinsîr,
Trente diaui in t’ un carnîr.
Si levà cutâl furtune
Che vot dîs nus tigní in sume
Quatri dêz lontans de muart
Senze mai podè pià puart;
E manchiant lu mastià,
Giaz e giatis a pestà
Scomenzàrin sul taîr.
Trente diaui in t’un ca rnîr.
No vidint cusí a là vie
La giatesche mercancie
Cun chesg pôs cu son restâz...

ANONIMO