Dermun Xeberdayış

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Mi eşnawit ke nê rojan hîrê hebî Amerîkayij semedî yew gure yo zaf muhîma ûmê Tirkiya. Ê Stenbol de teyara ra ûmê war şî cey eskeriya. Verî ra xeberê îstihbarat û eskeriya pê bîya. Înan Amerîkayijî berdî yew ca wo tenha û ti ra pers kerd, vawo: Şima telefon de ma ra niva ke no gure şima yo muhîm çina yo? Şima nika eşkenî ma ra vacî? Amerîkayijan vawo:

Belê, ma eşkenî vaci. Şima zi zûnî yew serra ma Saddam tepişt, ho ma dest de o. 

La ma sekerd-nêkerd o vate ma nêkeno. O qisênêkeno, ma re nengan çîneno. Ma o kişto - kuawo, la o islah nêbeno. Ma vûnî: Ma to kişenî, o nêterseno. Ma vûnî: Sey ma biki, ma to verra dûnî, o qebul nêkeno.! Ma şaş bî mendî, ma nêzûnî ma sekiri. Ma eşnawit ke şima yew derman îcad kerdo.


Tirkan vawo:

Sinî yew derman?

Amerîkayijan vawo:

Vûnî şima yew derman îcad kerdo; kam no derman werd se, kî çi qide biwaz o o qide keno Serleşkerî Tirkan ewnîyawo Amerîkayijan ra, vawo: Şima no gure hendê ma fehm nêkenî. Verba ma şima hama qicî qicikî.

 Çi derman, çi çî. Eger şima wazenî wa Saddam sey şima bikiro, ma şima ra rayerî ey vûnî

Amerîkayijan mereq kerd, vawo:

Sinî?

Sereskerîya Tirkan hêna huyawo, vawo:

Şima zûnî bin destî ma de yew est, o zi eynî maneno Saddam. Çimî ey, birûy ey, mujeyî ey, çarêyî eyi, destî ey, lingî ey ca de sey qicî yew dayke. Mîyanî înan de yew ferq est, ê ma tersuneko, nê zi çew fehm nêkeno. Şima wazen se ma ê xo bidi şima, berîyen wa binê erebkî bimiso. Uca ra pey vecîyen mehkima, şima temaşe bikîyen.

O ca de vaco; "dayke mi amerîkayij a û babî mi Îngîliz o. Uca ra pey şima çi vacîse o sey şima vûno." Amerîkayij wariştî we vawo:

"Ma no vatê şima Corc`ra vûnî"