De grote Buer, de Herr vun’t Land

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
De grote Buer, de Herr vun’t Land.
Text type: Leed
Comment:


:

1. De grote Buer, de Herr vun’t Land,
De fritt de Brad’ns mit Unverstand.
Refrain:
Heho, heho! Hurra, frisch nah!
He hurra, dor kamen frische Stimmen her.
Heho! heho! Hurra, frisch nah!

2. Süh, dor kummt en Seiler an,
Mit mojen Wind un Föftein Mann.
:Refrain:

3. Dat grote Schipp up wiede See
Hett friee Fahrt in Luv un Lee.
:Refrain:

4. Wi sett de Netten op den Grund
Un fang de Fisch an dusend Pund!
:Refrain: