De Kulengrawer

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
De Kulengrawer.
Author: Karl Müllenhoff
Dialect: [[Dialekt:Holsteens|]]
Text type: Määrken/Saag
Comment:

from: Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg. Kiel 1845

1845 Kiel

:

In ole Tiden weer da man een Kulengrawer œwer dat ganze Karspel Parkentin; de müß eenmal des Awens Klock nęgen noch to Kulengrawen, denn de Dode hett den annern Morgen bisett warrn sullt. Up ene Stęde söcht he mit dat Karkenisen na, find awer niks. As he awers daal graaft un deper in kummt, steit da en lütte Rustkist (Sarg mit plattem Deckel). De neem he herut un sett se da bi sik upn Öwer; un maakt de Kuul so vęl deper, dat de Rustkist da ünner in kann. Nu weer de Rustkist so hübsch, as wenn se eerst nieg maakt weer. De Kulengrawer schrüfft se up, do hett de Dode en schön rood Sammetküssen ünnern Kopp. Do seggt he: »Du büst mi wol eer en vörnęmen Herr węsen; bi di much ik wol to Gast sien!« De Dode antwoort em: »Du kannst ja noch bi mi to Gast kamen.« Do seggt he: »Kumm eerst bi mi to Gast!« »Dat sall sien«, seggt de Dode; do sä de Kulengrawer: »So kumm morgen Awend man an de grote Karkenpoort, da will ik di entfangen.«

Den annern Dag seggt de Kulengrawer to sine Fru: »Mudder«, seggt he, »kaak to, ik krieg Fremde van Awend.« De Fru seggt, wat dat wol vor Fremde sien sulln. »Du sast em wol to seen krigen«, seggt de Kulengrawer, »kaak man en bęten to, du sast em wol to seen krigen.« – As de Klock nęgen ward, entfangt de Kulengrawer em an de grote Karkendœr, bringt em in sien Huus, sett sik mit em daal, un itt un drinkt mit em, as en anner Gast. As he för Genög ęten hett, haalt he em ok en Piep un Tobak; do rookt he ok een. Nu he en Stunn sik da verwielt hett, da seggt he to den Kulengrawer: »Du giffs mi nu dat Geleit bet an de groot Karkenpoort un morgen Awend büst du bi mi to Gast.«

Den annern Dag entfangt he den Kulengrawer up den sulwigen Klockenslag un up de sulwige Stęd un geit mit em ünner de Eer herin. Do weer da en wunnerschön Gemaak; da weer allens so schön un herrlich in, un dabi is en anner Stuuf mit ene wunnerschöne Musik. De Kulengrawer müß awers in de eerste Stuuf bliwen un da gefallt em dat so good un wol, dat he meent, he weer noch kene Stunn da węsen, un weer da gęrn all hunnert Johr. Nu kemen da welke dörch de Stuuf, de sine Vattern un Verwante węsen sünd. »Vattern, wo wüllt gi hen«? röppt he. Se heft em nich antwoort, güngen all in de Stuuf mit de wunnerschöne Musik. Dat duur nich so lang, so keem da sine Fru. »Moder, wo wullt du hen?« röppt he werrer. Se hett em nich antwoort, is ok da herin gaan wo de wunnerschöne Musik weer. Nu keem sine erste Dochter. De Kulengrawer röp werrer, se hett em nich antwoort un güng ok da herin. Nu kemen noch sine annern Vattern un Bekannte, de hefft em ok nich antwoort, un do keem sine leste un leefste Dochter. »Deern, wo wullt du hen?« röp de Kulengrawer; de süht em nich an un antwoort em nich, is ok in stillen hen gaan. Da verwunnert he sik un seggt: »Dat mag mi hier wol dat rechte Horenlock węsen, loopt all van Huus weg na de wunnerschöne Musik hen.« As he nu meent, dat de Stunn sacht herüm is, kummt de werrer, bi den he to Gast węsen is, un bringt em na de grote Karkenpoort hen; da verafscheed he em. De Kulengrawer kummt an sien Huus un kloppt an, Awens Klock tein. »Wer is davœr?« röppt ener. »Fraag noch lang, ik bün davœr; wo is mien Fru un mien Deerns?« seggt de Kulengrawer. »Wat förn Fru un wat för Deerns?« »Mine Fru un mine beiden Deerns. Jk bün ja de Kulengrawer.« »Nä«, seggt de anner, »dat bün ik, du büst wol wirrig«, un do will he em herutstöten. De Kulengrawer vermarkt Unraat: »Swęrenoot«, seggt he, »denn behool mi man bi Nacht; morgen fröh wöllt wi seen, wer de rechte Kulengrawer is.« He birrt so vęl, dat de anner em in lett. Do is he de Nacht upn Stool bisitten blęwen, un as se morgens upwaakt, fraagt he de annern, wo de Prester heet. De seggt em so un so. »Den Namen kenn ik nich akkrat«, antwoort de Kulengrawer un birrt em, dat he mit em nan Pastoren geit. De Paster sleit dat Kirchenbook up; da steit darin, dat vör sös hunnert Johr en Kulengrawer in de Gemeen wegkamen is, un kener hett wüß, wo he blęwen is. Da fraagt de Prester em, wat he ok dat Nachtmaal verlangen deit. »Ja!« seggt de Kulengrawer. De Köster wart haalt, dat he de Kark upslütt. Do gifft de Prester em dat Awendmaal. Dat hett he völlig entfangen. As he awers den Wien entfangen hett, is he sacht tosamen sackt un weer nu dood.