Daspò ch’iò peni par te

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Daspò ch’iò peni par te

Daspò ch’iò peni par te

«Daspò ch’iò peni par te»
Horatio. Daspò ch’iò peni par te,
Tuniuzze vite me,
Daspò che ti puarti amor
E ch’iò vif in tal brusor,
Ma no vustu havè pietat
Di chest quarp anime e flat,
Refrigeri di chest cur,
Tuniuzze, ohimè ch’iò mur.
Tuniuzze. No pensant o biel Signor
Par fà il biel, par fà ’l mador,
Ni par fà l’appassionat
Di robami l’honestat,
Che no soi mighe di chest,
Pensat pur chel che voles,
E tignit a vo la man,
Sior Horatio stait lontan.
H. Dal principi ch’i ò chialai
Dei tiei v oi m’inamorai,
Mi learin ches tos strezzis,
Foi ferit des tos bellezzis,
E cus í cuntinuant
Simpri a te, miò ben, pensant,
Si consume chest miò cur
Tuniuzze, ohimè, ch’iò mur.
T. M’indaquarz che vo pensas
Di fà dolz, ma s’ingianas
Iò us uei ben, iò us puarti amor
Uei salvà però ’l miò honor
Che piardut mai plui chiatà
No si pò, nè raquistà,
Domandat, che dug lu san,
Sior Horatio stait lontan.
H. Di lontan iò no pues stà
Donge te mi sint brusà,
Lu miò pet è une fornas,
Pus smorzalu e tu nol fas;
A te sta lu dami aiut
Di sanàmi tu has lu mut,
In te spere chest miò cur,
Tuniuzze, ohimè ch’iò mur.
T. No pensat za ch’iò sei come
Che poltrone di Micone
Che bielsòle lè a chiatà
Chel Signor par fasal fà
Come ogni un di za lu sa:
Mi vores plui prest mazzà
Di me stesse e di me man,
Sior Horatio stait lontan.
H. Deh se tu vedè podes
Chest miò cur, tu’l vedares
Plui d’ogne altri tormentat
Cause pur la to impietat,
Cause tu che se ben t’ami
E d’ogne altre plui ti brami,
No ti curis dal miò cur,
Tuniuzze, ohimè ch’iò mur.
T. Vo ses ben un biel infant
Ch’ai miei voi plases cu tant,
Che s’iò fos di vuestri par
Vo saressis lu miò chiar
Di blanchezze ses un lat,
Di rossezze un biel scarlat,
Ma soi fie d’un artisan,
Sior Horatio stait lontan.
H. Tizio simpri tormentat
Dai ucei, Tantal danat
Chu in tal miez dal vin, dal pan
Mur di set, crepi di fan,
No n’han pene ciart custor
Par e me nè cu major,
Ch’al lu disi chest miò cur,
Tuniuzze, ohimè ch’iò mur.
183
T. Crodit ciart che s’al miò honor
Compuartas lu fà a l’amor,
Cu la vuestre signor í e
La me chiare compagn í e
La me vite, lu miò ben
Vo saressis s í da sen;
Ma ’l miò honor no sta di man,
Sior Horatio stait lontan.
H. E' possibil che in beltat
Regni tante crudeltat,
Che in un quarp s í grat ï os
Vivi un cur s í disdegnos:
Quant a chest sot biele rose
Sool la spine ang sta nascoste,
Ma no fa, iude chest cur,
Tuniuzze, ohimè ch’iò mur.
T. Iò us avisi, iò us al dij
Mi rencres di dius cus í ,
No vignit par cà a sunà
Chu tas poc us pò zovà,
Onglis, quardis e chitare
Fruarès, vite me chiare,
Senze parà vie la fan,
Sior Horatio, stait lontan.
H. Fossio almens in chel telàr
Che tu dopris, ben miò chiar,
Fossio iò che navisele
Che tu trais fur par che tele,
Chu feliz in dut sares,
Pur che man iò tochiares
Chu sanà pò chest mio cur,
Tuniuzze, ohimè ch’iò mur.
T. Sepi amor, s’al mi rincres
Iò us vores iudà e no pues,
Chest us basti e lu miò honor
Cus í ul o biel signor,
Però plui no si afanat
184
E di me plui no pensat,
Che la fè pensas in van,
Sior Horatio, stait lontan.
H. O amor crudel, ingrat
O bastart disgrat ï at,
Parcè fastu ch’l miò cur
Ami chè chu no lu ul,
Tu par me fai la vendette
Tu chiast í e ste polzette,
Mof pietat in chel so cur,
Tuniuzze, ohimè ch’iò mur.
ANONIMO