Daň atmazdan burun

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Daň atmazdan burun
by Magtymguly Pyragy


DAŇ ATMAZDAN BURUN


Adam ogly, ýatma gapyl,
Tur-ha daň atmazdan burun!
Ýigitlikde tagat kylgyl,
Garrylyk ýetmezden burun!

Garrylyk tagat kyldyrmaz,
İşiň ebesdib, bildirmez.
Pelk agladar, güldürmez,
Sür döwran ötmezden burun!

Bendäge eýleme kasdy,
Agyrtmagyl ýary-dosty,
Bir gün gelip, ajal desti
Ýakaňdan tutmazdan burun!

Gardaşlaryň ýyglapl galar,
Ýeň, ýakasyz dona salar,
Bir gün amanadyň alar,
Sen toba etmezden burun!

Bu dünýäge gelen geçer,
Halaýyk ol meýdan içer,
Bir aždarha agzyn açar,
Wehm eýle ýutmazdan burun!

Meşgul sen dünýä oýnuna,
Girer sen ýeriň goýnuna,
Ajal bendäniň boýnuna,
Gaýdawer münmezden burun!

Ajal barçany edalar,
Galmazlar şah-u gedalar.
Haramdan gaç, kethudalar,
Rusyýa bolmasdan burun!

Sakla gybatdan tiliňni,
Baglatma iki goluňny,
Açylan täze gülüňni
Alla soldurmasdan burun!

Bendäge etme hyýanat,
Barça gul taňryga raýat.
Bu sözde bar hadys, aýat,
Pähim eýle ölmesden burun!

Tur säher, taňryga ýygla,
“Hak” diýp ýüregiň dagla,
Toba gorun mäkäm bagla,
Kyrkyňa gelmesden burun!

Magtymguly, dogry söýle,
Ömrüň gelip, geçer beýle,
Zynhar, ýaşulyňy syla,
Baş göre girmesden burun!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.