Cumò

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Cumò
by Giovanni Lorenzoni


ʼA mi plaseva tant di sta sintada
Cussì, duta t’un grun, sui to zenoi;
sintì ʼl cialt da to man ta ciavelada,
sintì ʼl cialt dal to lavri sui me’ voi.
Mi pareva cussì di tornà fruta, 5
di no vé mai vut nissun dolor.
Da gran felizzitat tremavi duta,
tal sanc sintivi ondadis di calor.
Cumò dut l’è cambiat, Tu ses lat via
e jo soi sola ca, tra lus e scur. 10
Mi ciali intor: muarta la poesia;
mi dul il ciaf e mi s’inglazza ʼl cur.
Mùrin un poc in dì, tal vas, li rosis
e emplin chist me’ nit di bon odor.
Puor nit abandonat e puori rosis 15
e puora jo, sola, cussì, cun lor!
Soi ca senza cunfuart, senza speranza
e un poc in dì jo mùri di passion…
come che mùrin ta me’ puora stanza
li rosis che, tal vas, a’ nasin bon.

Giovanni Lorenzoni