Cuachag an Fhàsaich

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Cuachag an Fhàsaich  (1751) 
by Alasdair mac Mhaighstir Alasdair

Cuachag an Fhàsaich

An seisde Chorus
A bhanarach dhonn a’ chruidh,
Chaoin a’ chruidh, dhonn a’ chruidh,
Cailin deas donn a’ chruidh,
Cuachag an fhàsaich.

A bhanarach mhìogach,
’S e do ghaol thug fo chìs mi,
’S math thig làmhainnean sìoda
Air do mhìn-bhasan bana.

’S mòr bu bhinne bhith ’d èisdeachd
’N àm bhith bleoghan na spèidhe
Na ’n smeòrach sa’ Chèitein
’M bàrr gèig ann am fàs-choill
.
Nuair a sheinneadh tu coilleag
A’ leigeil mairt ann an coillidh,
Thigeadh eunlaith gach doire
Dh’ èisdeachd coireal do mhànrain.

Ceòl farasda, fìor-bhinn,
Fonnmhor, faramach, dìonach
A sheinn an cailin donn, fìnealt
Bheireadh bìogadh air m’ àirnean.

Ged a b’ fhonnmhor an fhidheall
’S a teudan an righeadh,
’S e bheireadh danns air gach cridhe
Ceòl nighean na h-àirigh.

Tha deirg’ agus gile
A’ gleac an gruaidhean na finne,
Beul mìn mar an t-sirist
D’ am milis thig gàire.

Deud snasta na rìoghainn
Snaighte, cruinn mar na dìsnean,
Gur h-i an donna-gheal ghlan smìdeach
’S ro mhìog-shuileach fàite.

Chuireadh maill’ air do lèirsinn
Ann am madainn driùchd Chèitein
Na gathanan grèine
Thig o ’teud-chùl cas fàinneach.

’S ciatach nuallan na gruagaich
Ri bleoghan cruidh ghuailfhinn,
A’ toirt torman air cuachaig
’S bodhar-fhuaim aig a clàraibh.

’S taitneach siubhal a cuailein
Ga chrathadh mu ’cluasaibh
A’ toirt muidh’ air seist-luachrach
An taigh-buaile ’n gleann fàsaich.

A muineal geal bòidheach
Mu ’n iathadh an t-òmar,
A dhath fèin air gach seòrsa
Chìt’ a’ dòrtadh tre ’bràighe.

Dà mhaoth bhios bu ghrinne
Fon dà ghaoirdean bu ghile
Nuair shìnt’ iad gu h-innealt
Gu sinean cruidh fhàsgadh.

Dà chalpa na mainmnich
Mar phileirean mairbhill
Cho gile ri cainichein
Chinneas fanna-gheal sna blàraibh.

Gun bu mhòdhar mo bheadrach
Teachd don bhuaile mu eadradh,
Sèimh, sult-chorpach, beitir,
’S buarach ghreasad an àil aic’.

Do chùl amlagach, teudach,
Buclach, feòirneineach, glèidhteach,
De chnothan na gàige,
Cheapadh glèidhtich’ a làn diubh.

Bheireadh dùlan na grèine
Deàrrsadh moch air òr-sheudan,
’S gum b’ ait leam ra lèirsinn
Boillsgeadh èibhinn cùil Màiri.

Glac gheal a b’ àrd gleodhar
A’ stealladh bainne ’n cuaich bhleoghain,
A’ seinn nan luinneag bog seoghach,
A’ togail cobhair ri Blàraich.

Nuair a thogadh tu ’bhuarach,
Cuach is curasan na buaile,
B’ ao-coltach do ghluasad
Ri guanaig na sràide.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gur cùbhraidh leam t’ anail
Na caineal a’ mhargaidh.

Cha bhanarach glinn’ thu,
Cha tig àireach gad shireadh,
Ach duin’ uasal den fhineadh
Thèid don fhireach le ’phàirtidh.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.