Costa Mitra Capsali

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Costa Mitra Capsali
di C.

Lumina : Revistă Populară a Românilor din Imperiul Otoman, 5, nr. 05, mai 1907, pp. 159-160.


Cadhurŭ alŭ Costa Mitra Capsali, părmâteftu armânŭ di Părleap.

Ne lăsă tri tot de-a una si s’duse tru lumea de iu nu are turnare bunlu şi mintimenlu Costa Mitra Capsali, vecľiu şi avzât părmâteftu di Părleap.

Tru zua de 29 de Apriir îşǐ deade sufletlu, iar a daua-zǐ fu înmormintat cu muşată aradă, plămtu şi jelit nu maş de Aromăńǐ, ma de tuţǐ Pârlipceańǐľi, de tuţǐ căţǐ l’aŭ cunoscută.

Avea minte sanătoasă şi inimă îndreaptă cum arar, cum aretcu se află.

Famiľia ľi-eara di Voscopole. Căndu acâţară s’fugă Voscopoleańǐľi, tată-su vine Cruşova, iar de Cruşova s’depuse Părleap.

Un cusurinver a ľiertatuluǐ tot cu numa Capsali se-afla ’n Sear (Seres). Arămas nică după moartea tată suǐ, cu lucrulu şi cu muşate minduiri putu să ajungă domnu, cu duganea şi avearea lui.

Părleap cu 30 ică 40 de ani ninte nu earà cum easte astă-zǐ. Caǐ nu-are avzîtă de pânăghirlu de Părleap ! Aoațe yinea pârmâtefţi mari di toate părţîle, până ş’di Beciľi ică Viena. Bitulea earà ninte chiro ma pri ’n yios di Părleap. Atumcea Costi

Mitra ţinea nu maş băcâlâchie, ma se amesteca tru lucre marǐ. Aduțea her şi băcâre di tu Anglie tri ńilǐ de lire. S’duse Pânăghirlu, s’duse şi Părleaplu.

Costi Mitra bână tot de-auna ghine şi cu tińie. De atumțea are tri adunare veresazǐ în sus de trei ńiľi de lire. Ahăt bun fu tru bana lui, că pe vârnu de datoriľi ică burgilazǐľi a lui nu are faptă dăvie.

Fu ańǐ de zale epitrop la bisearica vurgurească. Cum îşǐ feațiră Arumăńiľi di Părleap bisearica lor, tricu ca epitrop la bisearica aromânească, meţi că tru năsă nu se căntă aromăneşte. Căndu s’descľise şcoala românească, o îmbrăţişă cu trup și suflet, cum nu putu s’lu ’ntreacă vârnu altu. Neți că are spuneare buna minduire şi vrearea aistui om tri înaintarea şcoalăľeǐ, iu se înviţà limba strămuşească. U ajuta cu iți ľi stătea tru puteare. Li-ajutà şi pe ficiofǐľli a ľei şi pe părinţiľi a ficiorilor căndu eara tru ananghe.

Casa lui era ca mănăstir, deşcľisă tri tuţǐ dascaľǐľi aromăni, cari trățeau pri Părleap, până căndu nu se-avea adârată calea de her.

Multă hârauă aduchi cu ndrepturile, țe nă hârăzi M. S. Sultanlu Abdul Hamid II şi aştepta cu nearăvdare să amintăm şi ’ndrepturile bisericeşti, aştepta ca s’veadă caplu a nostru biserițescu, care s’nă facă prefţî şi s'nă hibă ca tată bun. Nu-avu câsmetea ică fericirea aista. De un an scăzu multu cu sănătatea. Se-avea apruchiată de 80 ani. După năs lasă duľiată nicuchiră, doi hiľǐ : d. Foni Capsali, revizor şcolar şi D. Capsali, negustor, precum şi o fiică, d-na Aspasia, soţia d-luǐ Toma Constantinescu, profesor liceal.

Numa lui tri tot de-auna s’hibă vie !

C.