Contents e malcontents

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Contents e malcontents
by Caterina Percoto
273567Contents e malcontentsCaterina Percoto

CONTENTS E MALCONTENTS

[edit]

Une di San Pieri j domandà al Signòr di lá un fregul a spas.

"Dulà mo, Pieri, intindistu di lâ?", Jj disê il Signôr.

"Ma, par passá vie la mufe, o dirès, Signòr, di tiràmi tal paîs dai contents."

"Va púr cun Gho, baste che tu ti ricuardis di no stà masse."


E San Pieri, butadis lis bisathis a cavalot dal cuel, s'invià cul baston in man, viers il paîs dai contents.


Passe vuê, passe doman, mai altri nol tornave. Finalmentri in châv a vot dîs, ve' San Pieri blanc e ros tanche un miluc, dut vuajàt e legri ch'al vignive a Chase Sivilutand e sfreolansi lis mans.

"Mi pâr di sì, Pieri," j disè il Signòr, "che tu âs savût di stå! Sâstu ch'a jè passade la setemane?"

"O soi stât, Signôr, tal paîs dai contents. A fasevin gnocis: si balave, si sunave: manghâ, boche ce vôstu? Simpri plen il bocâl, e ucâ che Diu nus judi. Malafessì, Signôr, mi soi disludât di tornâ a chase."

"Eh! Ehi! Ce ligrìis? E me mo, Pieri, mi vevino iniment me?"

"Vô, Signôr? Po nančhe tal Paternoster!"

Di là a cualchi timp a San Pieri j tornà a saltâ di lâ a spas, ma cheste volte si tirà invezit tal país dai malcontents. Il Signór j veve permetút di stá tant ch'al voleve. Al ste tre dîs e in sul cuart, plui che di presse, al tornave indaôr.

"Ce vuelial dî, Pieri? Parcè cussi prest? Ce diaul jerial lenti che no tu âs volât fermâti ni pôc ni pic?"

"Ce ch'al jere? Miserie, Signòr, lagrimis, pedòj, malatiis e disgraciis di sgrisulâ!"


38


"E chej mo, Pieri, mi vevino iniment?" "Po a ogni peraule, Signór: po no fasevin altri che preà, scongurá e invocá il vuestri jutori."


39