Chì mi na mòrbheanna

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Chì mi na mòrbheanna (1856)
Iain Camshroin
289135Chì mi na mòrbheanna1856Iain Camshroin

Sèist:
O, chì, chì mi na mòrbheanna;
O, chì, chì mi na còrrbheanna;
O, chì, chì mi na coireachan,
Chì mi na sgorran fo cheò.

Chì mi gun dàil an t-àite 'san d' rugadh mi;
Cuirear orm fàilte 'sa chànan a thuigeas mi;
Gheibh mi ann aoidh agus gràdh nuair ruigeam,
Nach reicinn air thunnachan òir.

Sèist

Chì mi ann coilltean; chì mi ann doireachan;
Chì mi ann maghan bàna is torraiche;
Chì mi na fèidh air làr nan coireachan,
Falaicht' an trusgan de cheò.

Sèist

Beanntaichean àrda is àillidh leacainnean;
Sluagh ann an còmhnaidh is còire chleachdainnean;
'S aotrom mo cheum a' leum 'gam faicinn;
Is fanaidh mi tacan le deòin.

Sèist

Fàilt' air na gorm-mheallaibh, tholmach, thulachnach;
Fàilt air na còrr-bheannaibh mòra, mulanach;
Fàilt' air na coilltean, is fàilt' air na h-uile -
O! 's sona bhith fuireach 'nan còir.

Sèist

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse