Centona/Lu fonografo

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

LU FONOGRAFU[edit]

a Giovanni Verga

Sonetti berneschi

dialoghi nelle parlate catanese e palermitana

LU FONOGRAFU[edit]

– Vardàti chi c'è cca, mancu a li cani,
chi fera c'hannu fattu, chi baccanu,
'sti quattru sartabanchi e ciarlatani,
mancu li scippadenti di lu chianu!
Nni 'ntisiru sbintari, 'i 'Miricani!
Si li sintìti, pari ca 'nvintanu
l'ordignu ca di l'acqua forma pani!
Eh!... Poviru Guvernu 'Talianu!
Vurrìa sapiri, poi, ccu quali facci
dìciunu ch'è 'nvinzioni!... quattru tavuli,
ccu tri stiracallonga e cincu tacci
'Mmalidittu cu' è ca li rizzetta!...
«'Nvinzioni!... Cosi 'ranni!... I u frisoficu!»
E poi chi è?... 'Na spia a machinetta!

Note. – Vardàti (guardate) – Fera (fiera) – Scippadenti (cavadenti) – Lu chianu (la piazza) – Sbintari (sventare, prendere in giro, per il bavero) – 'Miricani (americani) – 'Nvintanu (inventarono) – Ccu quali facci (con quale coraggio) – Stiracallonga (stira che allunga: elastici) – Tacci (bullette) – Cu' è ca li rizzetta (chi è che li ricetta, che li ricovera).