Centona/'mbriachi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

'MBRIACHI SCIENTI[edit]

ARRACIUNAMENTU DI DU' 'MBRIACHI

I.
– Scusàtimi, carissimu cumpari,
parru à secunnu di la pusizioni
di lu discursu... bellu... naturali!...
Mintemu dici: la me' 'pinioni
è abbasata di supra lu parrari
ca mi facistru... di 'sta suruazioni...
Piglio e arrisponto: chi nn'aviti a fari!
E sempri sugnu di 'na costruzioni!
Ma ju, però, non sulu ca m'opponu
di supra la parola ca dicistru
nell'atto della mia prepesizioni!...
Allura, forsi, chi non sugnu bonu
d'arraciunari, ju... ca mi facistru
l'offisa della vostra opposizioni?
Note. – Una delle caratteristiche principali degli ubbriachi siciliani è quella di voler parlar la lingua, con vocaboli ricercati, e di argomenti sociali e persino scientifici e letterarii.
Arraciunamentu di du' 'mbriachi (ragionamento di due ubbriachi) – Fecistru (faceste) – Suruazioni (situazione) – Non sulu (ha il significato di: soltanto) – Apponu (oppongo) – Dicistru (diceste).
II.
– Aspittati, cumpari, prummittiti...
Ora, ca vi spiegasturu abbasatu,
piglio e rispondo io: racioni aviti!
Ma ju, però, 'n'aveva tirminatu
di supra la parola ca diciti...
Autru è un discursu studiatu,
autru è si vui lo proferiti
in modo plausibeli e abbasatu!
Asempiu!... : Si ju, mentri parramu,
vi sputu 'nfacci... vah... chi faciti?
– A secunnu com'è ca nni chiamamu!...
Sidd'è ad atto d'amico... sempri viva
l'amicizia!.. – Ora discurriti!...
Cc'aviti 'nvucca ? – 'U nozzulu d' 'aliva!

Note.– Aspittati (attendete, aspettate) – Spiegasturu (spiegaste) – Nozzulu (nocciolo. – Fra gli ubbriachi, dirò così, di professione... esiste il pregiudizio che, un nocciuolo di oliva nera salata, in bocca, preserva dalle ubbriacature. È assodato, invece, che rende il vino più gustoso e invita a berne sempre più).

L'OMU SCIENTI[edit]

– L'omu scienti, 'mpari Vinnirannu,
s'osserva propriamenti nel mangiari...
Danti, mintemu, un jornu, fici stari
'n'ovu all'impedi, senza fausu 'ngannu!
E chistu è nenti! Doppu quasi un annu,
'na pirsuna ci fa : – Scusa, 'dd'affari...
non sacciu si mi speju... chiddu di tannu...
non disprizzannu, comu l'ha' a cunzari?
A corpu, chiddu, dici : «ccu lu sali;
il meglio muzzucuni sò di l'omu!...»
'Dda pirsuna arristò comu un minnali!...
Viriti unn'era agghiuntu l'Aligheri!
Ma vui, cumpari, mi diciti: comu?
Forza di sturiu... supra l'amisferi!

Note. – Vinnirannu (Venerando) – Mintemu (mettiamo, poniamo) – Fausu 'ngannu (idiotismo: falso inganno, impostura) – Chistu (questo) – Sacciu (so) – Speju (spiego).– Chiddu di tannu (quello d'allora) – Non disprizzànnu (modo di dire: non disprezzando) – Cunzari (condire) – Minnali (minchione) – Agghiuntu (giunto, pervenuto, arrivato).

LI PUETA 'RANNI[edit]

– Puddu Missina, sì, fu prufissuri,
ca 'n'autru 'u stissu non si pò truvari!...
– Bravu!... E di Rapisarda, 'mpari Turi,
chi nni facemu; l'avemu a jttari? .
– Rapisarda, gnursì, àvi un valuri;
ma a pettu a chiddu s'ha' a jri ammucciari.
– 'Nsumma, secunnu vui, caru signuri,
quali pueta si ci pò appittari:
Pitrarca, Ariostu, Tassu, l'Aligheri?
– 'N mumentu, cu' 'i canusci, a 'sti signuri?
– Comu ?!... Lu Diu di li pueta veri!...
– Nenti, cu' fòra fòrunu, cumpari,
siddu campassi chiddu, sull'onuri,
mancu ci la putìssiru annacari!

Note. – Puddu Missina fu un popolarissimo poeta volgare catanese, facile improvvisatore, che si suicidò nel settembre del 1898, lasciando una poesia, nella quale sono non pochi pregi e con la quale spiegava la causa che lo spinse al passo fatale. – Rapisarda (il poeta Mario Rapisardi) – Jttari (buttar via) – Ammucciari (nascondere) – Appittari (mettere petto a petto, misurarsi) – Cu' fòra fòrunu (chiunque essi siano) – Annacari (dondolare). – L'intera frase: mancu ci la putissiru annacari, ha, presso a poco, il valore di: lo farebbero ridere di compassione.

CAINU E ABELI[edit]

– Sùpira 'ssu discursu vi 'gannati:
«Cu' pecura si fa» dici l'anticu,
«lu lupu si la mangia» Tistïati?
Ma 'ntantu v'arrispunnu, caru amicu:
Abeli morsi a manu di so' frati:
ma pirchì morsi? – Pirch'era chiù nicu!
– Chi c' entra l'aità, chi 'ncucchiati?
Morsi pirch'era un veru... beccaficu!
Sudd'era Abeli ju, quannu Cainu
accuminciava a carramari sorvi
e mi spuntáva 'u primu cricchimiddu...
– Sintemu, chi faceuru, don Tinu?...
– Ca... ci 'mmiscava 'n corpu di reorvi,
e tempu nenti facìa Abeli ad iddu!

Note.– Sùpira (sopra) – Tistïati (crollare il capo, muovere la testa in segno di canzonatura) – Morsi (morì) – Frati (fratello) – Nicu (piccolo) – Aità (età) – Chi m'incucchiati (che mi contate, che mi date a bere) – Beccaficu (detto nel senso di minchione) – Carramari (abbacchiare zorbe; ha il significato di: menar sodo, di santa ragione) – Cricchimiddu (bernoccolo, quell'enfiato che fa la percossa in testa) – Faceuru (facevate) – Ci 'mmiscava (gli appioppavo) – Reorvi (revolver, rivoltella) – Facìa (facevo) – Fare Abele (far minchione) – Iddu (esso, lui).

DISCUSSIONI ELETTORALI[edit]

– Allura mi mittiti in costrinzioni di diri la parola inartirata! Prima d'entrari in questa discossioni dovemu entrari, nella so' purtata. Si, peracasu in tempu d'alizioni, comu succedi, agghìca una lignata per la disparità di 'penioni, vui chi diciti, ca cangiamu strata? A forza di lignati in sichizioni, forsi la testa arristirà ciaccata e accumparisci il russo del moluni: ma chidda che cunsisti 'penioni, non è ca si sdiváca strata strata, pirchì la testa non è buttigghiuni! Note. – Mettiri in costrinzioni (costringere; l'interlocutore vuol parlare in linguaggio forbito) – Inartirata (inalterata; qui ha il significato di: sincera, cruda) – Peracasu (idiotismo; putacaso) – Agghica (giunge, arriva) – In sichizioni (idiotismo; in seguito) – Accumparisci (appare) – Moluni (cocomero; qui ha il significato metaforico di testa, capo) – Chidda (quella) – Sdiváca (vota, versa) – Buttigghiuni (bottiglione).

L' OMU SUCIALI[edit]

– In atto di materia suciali,
sùgnu cumpostu di 'na comprissioni,
ca sempri parru bellu, ginirali,
senza difoortà, nè soggizioni.
Vui diciti, mintemu: il capitali
ed il lavuro su' all'opposizioni...
Cunfermu; ma nell'ebbica attuali,
non si ci po' pigghiari cupioni.
Pirchì il processu, 'mpari, è juntu a tali
ca l'omu 'nventa màchini e 'nvinzioni
e chidda ca è stati la fa 'nvernu...
Ma la corpanza è sempri del Covernu,
(non so si siti di 'st'opinioni),
pirchì non pensa all'omu suciali!

Note. – In alto (a proposito) – Comprissioni (complessione) – Ginirali (generalmente; l'interlocutore intende: francamente) – Difoortà (difficoltà; qui è detto nel senso di: paura, peritanza) – Mintemu (mettiamo, poniamo caso) – Cupiuni (opinione) – Junta (giunto, arrivato) – Chidda (quello) – Corpanza (colpa) – Siti (siete) – Omu suciali (l'interlocutore intende: il socialista, il lavoratore).

LU PALLUNI DIRIGIBILI[edit]

– 'Mpari, parrannu ad attu di palluni,
non si ci pò pigghiari cupioni;
migghia nni ponnu fari a miliuni,
ma sempri ammuzzu, senza dirizioni.
Lurtimamenti ci fôru taluni
ca ficiru una spurumentazioni,
la quali ca ci misiru un timuni
pi dirigillu; ma non fôru boni.
E sapiti d'unn'è ca nni pruveni?
Tiráti un sicchiu d'acqua e veni chinu,
tiráti un sicchiu d'aria... e chi cunteni?
– Giustu diciti, 'mpari Sarafinu!...
Vo' sapiti s'arrisurtassi beni
si allocu d'aria si truvassi vinu?...

Note. – Ad attu (a proposito) – Pigghiari (pigliare, prendere) – Cupiuni (idiotismo: opinione) – Ponnu (possono) – Ammuzzu (a casaccio) – Lurtimamenti (ultimamente) – Fôru (furono) – Spurumentazioni (esperimento) – Sicchiu (secchia) – Chinu (pieno, colmo) – Allocu (invece).

LU DISÌU[edit]

– Tuttu dipenni dalla circustanza
ca ci ammatti alla donna 'ntirissanti.
Mintemu: àvi un disìu di 'na pitanza,
comu fussiru funci... e fa un liafanti.
O puramenti si tocca la panza
mentri ca guarda un pezzu di 'gnuranti:
ci nasci un figghiu ca, diminiscanza,
è sceccu, vita natural duranti.
Per cui il disìu di donna in gravitanza
– mi spiegu ? – è l'occhiu di la simpatia.
– Giustu, la spiega è facili abbastanza:
Mintemu una ch'è 'ncinta guarda a tia,
si 'mprissiona e, parrannu ccu crianza,
sbróccula un sceccu di Pantiddaria!

Note. – Disio (desio, voglia) – Ammatti (imbatte, accade) – Mintemu (mettiamo, poniamo caso) – Funci (funghi) – Liafanti (elefante) – Diminiscanza, (Dio me ne scanzi) – Sceccu (somaro) – Sbróccula (scodella) – Pantiddaria (Pantelleria. In quest'isola si produce una razza di somari giganteschi).

L'OMU SECUNNU LA TIURIA DARWINIANA[edit]

– L' omu, cumpari, àvi un naturali
sempri di costroirisi da sè...
Ju haju un libru, dittu vigetali,
ca c'è 'na spiega di zoccu è ed è...
La quale, ca c'è scrittu, tali e quali,
l'arvolo discinnenti di Nuè,
unni ca l'omu nasci di l'armali
e nni pruveni dallo Scimpanzè...
Non artro, ca la signa è quattru manu,
mentre che il sceccu è dittu: quattru peri...,
d'unni nni vinni il suo congegnu umanu...
Cunsistenti ('ddu libru sempri 'nsigna),
ca l'omu àvi du' manu ccu du' peri... ;
e quindi è menzu sceccu e menzu signa!

Note. – Costroirisi (costruirsi, crarsi) – Haiu (ho) – Vigetali (vegetale: l'interlocutore intende: di storia naturale) – Spiega (spiegazione) – Zoccu è ed è (qualunque cosa) – Arvolo (albero) – Unni (dove) – Signa (scimmia) – Quattru manu (quadrumane) – Sceccu (somaro) – Quattru peri (quadrupede) – D'unni (d'onde, da dove).

IL TELEFRICO SENZA FILI[edit]

– Siti bestia, quadrupedi, animali...
e non vi dicu artro, non vi dicu!...
Le 'ntinne ci su' sempri, tali e quali,
e l'âmu vistu ju e cumpari 'Ricu...
Chiddu ca non c'è chiù, mio caru amicu,
è il filo!... Oh, binidittu San Pasquali!...
Il filo, dintra il quale, a tempu anticu,
curreva il telecrama naturali!...
La mia difoortà, però, 'n'è chissa;
c'è un'artra cosa, ca ancora non sacciu
e della quali nn'arristai scossu:
Chiovi, mintemu, l'acqua si subissa?...
Com'è ca la parola del dispacciu
agghica bella, asciutta comu n'ossu?

Note. – 'Ntinne (antenne) – L'âmu o l'avemu (l'abbiamo) – Diffoortà (difficoltà; qui equivale a: dubbio) – Sacciu (so) – Mintemu (poniamo) – Agghica (arriva, perviene).

LU SULI E LA LUNA[edit]

– Chi nni vuliti, caru amicu miu,
a mia m'ha fattu sempri 'sta 'mprissioni:
ca a pettu di lu suli su' un schifiu,
la luna e tutte le costillazioni..
Lu suli è fattu di 'na costruzioni
ca fa 'n caluri, sataratu Diu,
ca s'arristora 'na pupulazioni...
E inveci, cu la luna non quarìu!
– 'N mumentu... Approvu zoccu aviti dittu:
lu suli ci la vinci, in questa classi;
ma... in quantu a lustru, mi pariti pazzu.
La luna nesci quann'è scuru fittu
e ju sparagnu supra l'ogghiu a gassi...
'u suli nesci a jornu; chi nni fazzu?

Note. – A mia (a me) – A pettu (di fronte) – Un schifiu (una porcheria, una quantità trascurabile) – Salaratu (sia lodato) – S'arristora (si ristora) – Non quarìu (non mi riscaldo) – Zoccu (quanto) – Lustru (luce) – Nesci (esce, sorte) – Ogghiu a gassi (il petrolio) –Chi nni fazzu? (che me ne fo?).