Cappiddazzu paga tuttu/Atto II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ATTO SECONDO[edit]

SCENA I.

D. Prazzita, Rachilina, D. Liddu, D. Nittu, D. Tidda, Don Iacu, D. Gasparinu e Brasi.

(_i primi tre siedono sulla sinistra della scena; gli altri sulla destra, meno D. Nittu e Brasi, che stanno in piedi tra i due gruppi, un po' appressandosi all'uno un po' all'altro in controsenso, appena essi accennano di venire a lite. I due gruppi si guardano con diffidenza e sbuffano, D. Gasparino caccia mosche irosamente e frigge di continuo_).


DONNA PRAZZITA

(_dopo breve scena muta, dolcemente al servo_)--Guarda chi fai, Brasuzzu.... Si fa tardu pi mia.... è megghiu ca mi nni vaiu, iu.... Si mi vo' iri a pigghiari chiddu chi sai....

BRASI

Chi voli 'u ritrattu?

DONNA TIDDA

(_scattando in piedi, subito imitata da D. Gasparino che sibila_)--Chi? 'U ritrattu? Quali ritrattu? (_tirando Brasi forte per la giacca_)--Aspetta, non ti pàrtiri!

DONNA PRAZZITA

(_come una che, sapendo con chi ha da fare, non vorrebbe venire subito ai ferri corti_)--Ah chi? macari ddocu ti voi attaccari? 'nta 'ssu ritrattu vecchiu?

TIDDA

A tutti banni m'attaccu iu, pi sapillu! E non vi faciti 'ssa vucca ammilata, ca ora vi sacciu cu' siti! Ah, iu m'attaccu? Vui ca faciti cafola sutta sutta e chiantati rampini pi scavarcari mura lisci! Vi sacciu cu' siti! Ca m'avvilinastivu la vita!.... Ma cosa di 'na vota ponnu èssiri! 'Sta vota la scacciati fràcita! Vi fazzu manciari li vùvita cu lu sali!

DONNA PRAZZITA

Ti lassu parrari, figghia.... Sugnu fimmina granni.... Chi pozzu aviri 'ssa valìa chi hai tu'?

TIDDA

Ah, valìa haiu! Finiu ca sugnu chidda d' 'u pani cottu? (_le si fa quasi addosso_).

D. LIDDU

(_si alza per trattenerla garbatamente_)--Signorina.... signorina....

D. IACU

(_a D. Prazzita, che vedendosi minacciata s'alza anche essa_)--Signora.... signora.... no.... s'assittassi.

DONNA PRAZZITA

Di mia v'allarmati, caru D. Iacu? Iu dumannai 'ssu ritrattu pi iriminni e livaricci l'acqua.... Fimmina di paci, sugnu....

TIDDA

Già! Fimmina di paci! c' 'a pistola di sutta! Si voli aggranfari tuttu cosi idda! Cu' cci 'u dissi di 'ssa 'mpruvisata ca ci vulia fari stasira a Paulinu, di faricci truvari a so' patri bellu appisu 'nt'o' centru d' 'u salottu?

D. GASPARINU

Sentu diri certi cosi strammi ca mi fannu urtari 'i nervi!

TIDDA

Chi è ca chicchiati vu' 'n'autru?

D. GASPARINU

Già!.... appisu 'nt'o' salottu! Comu, 'nfurcatu?

DONNA PRAZZITA

'Mpruvisata!.... Comu, figghia, si haiu 'a curnici già fatta: sissanta pi novanta.... Brasi, vo' pigghiala....

TIDDA

Si si, vo' pigghiaccilla, Brasi! A idda cci arresta 'a curnici, e iu mi pigghiu 'u ritrattu! Nni mia ha a scurari stasira, 'nt' 'a so' casa! (_Brasi via_).

DONNA PRAZZITA

Ca chissu.... ah, s'avi a vidiri ancora! 'A casa ca pigghiai iu, fu pigghiata cu 'u cunsensu di tutti, e nuddu cca--si 'i carti non su' canciati--'u po' nigari.

D. GASPARINU

Iu non sacciu nenti! E pi mia non cc'è nè canciata, nè scanciata!

TIDDA

Sicuru! 'A casa di D. Saru Pulvirenti! Ddu sfunneriu vecchiu ca mancu è bona pi stadda! A vera casa digna d'iddu è chidda ca cci pigghiai iu, pi sapillu: 'nt'o' palazzu di D. Matteu Musumeci!

D. GASPARINU

Me' cucinu!

TIDDA

Pianu nobili, quinnici cammiri, tri entrati, dui pirterra, gallaria e giardinu pènsili, villetta cu sidili a umbrella, vasca cu pisci di centu culuri e 'u sgricciu 'nt'o' menzu, pirgulatu di muscatidduni e zibibbu di Palermu longu dudici canni, bersò di rosi e gersumini, statui, grasti scurpìti, tavulini di marmu e di ferru, magnolia 'ncentru ca sturdisci un quarteri, tuberosi, garofali, gardenii, rosi napuliuni, ognuna tanta, e ponsò ca parinu nisciuti d' 'u cosaduciaru... Puddaru, cunigghiera, palummera.

DONNA PRAZZITA

Ca già... l'arca di Noè...

D. GASPARINU

Casa di signori!

TIDDA

A 'nvidiazza 'a fa parrari! Un paradisu!

RACHILINA

Zia, iamuninni, Maria Santissima, vossia cci perdi di dignità, scusassi.

TIDDA

Oh, pispisedda, non parrari masticata, ca tu cu mia parri! T' 'u sintisti 'ntroitari l'americanu, è veru, iattaredda morta? Non fa nenti s'è tignusu! non fa nenti si si vavia... abbasta ca cci 'u livamu a 'n'autra, è veru? Non ti veni fatta! non ti veni fatta! Inutili c'aggiarnii! inutili ca ti fa' pigghiari 'u virticchiu!

D. LIDDU

(_vedendo quasi mancare Rachilina, severo_).--Ma scusi! Che modo è questo! Mi pari ca 'a signurina non ha dittu nenti ca putissi offenderla!

TIDDA

Cu' siti vui? cu' vi cci 'mmisca?

D. IACU

Chi è? chi fu? chi trasi genti fora tracchiu? Lassamu parrari 'i fimmini tra d'iddi e non cunfunnemu 'u bistiami!

D. LIDDU

(_facendoglisi avanti, minaccioso_).--Sintiti, 'u paraguni forse calza pi vui, ma pi mia, no! Pirchì o' bestiami cci putiti apparteniri vui sulu. (_D. Iacu si lancia come un leone, urtando ad arte contro D. Nittu per farsene schermo_).

D. NITTU

(_trattenendolo, mentre Brasi trattiene D. Liddu, forte_)--Per carità, signor D. Iacu! Per carità! (_poi piano_). Non nni vali la pena.

D. IACU

(_notando che D. Liddu è ben trattenuto da Brasi, con un urlo leonino_). Vah, livativi di ddocu! (_con una bracciata lo scosta e poi fissa accigliato D. Liddu che non solo sostiene lo sguardo ma lo sberteggia con un sorriso di sfida_).--Nni truvamu 'nprisenza di fimmini, e vui mi 'nsignati... anzi, iu vi 'nsignu!

TIDDA

(_interrompendolo_).--Vah, finitila! Non nni faciti ridiri!

D. GASPARINU

Ridiri? A mia mi sta vinennu l'irritazioni!

D. IACU

No, permettiti: non è cosa ca po' finiri accussì, chista! Cca D. Liddu m'ha pistatu un itu, e si non mi dimanna scusa, avi l'obbligu d'attaccarimicci un fazzulettu.

D. LIDDU

Vi cci attacca macari un cuddaru c' 'a ciancianedda, si vi fa piaciri! (_i due fanno per lanciarsi di nuovo, sempre trattenuti_).

D. GASPARINU

Mi pari ca mi pigghiau! (_con le mani in tasca, agita la giacca come per costringersi a non menarle_).

RACHILINA

(_sentendosi venir meno_).--Oh Diu Diu... Maria, zia... zia mia... mi sentu 'na cosa... mi manca... mi manca l'aria... Diu... Diu....

DONNA PRAZZITA

(_schizzando alla fine fuoco e veleno dagli occhi, a Tidda e a D. Iacu_).--Ragiuni aviti! (_poi, alla nipote_). Chi ti senti, figghia? chi ti senti? (_la sostiene, aiutata da D. Liddu e da D. Nittu_).

D. IACU

(_a D. Liddu, approfittando nel vederlo occupato a sorreggere la ragazza, gli mette una mano sulla spalla_).--Riceverete persone!

D. LIDDU

(_guardandolo con sprezzo_).--Di cui? di vui? (_Rachelina udendo queste parole ha un singulto e sviene del tutto_).

DONNA PRAZZITA

Vi, vih, cori miu! Cci ficiru pigghiari un surtu, 'sti scialarati!

D. GASPARINU

Mittitici nomu e cugnomu, pirchì, si mi siddiu iu, toccu famigghi!

DONNA PRAZZITA

Idda ca è accussì suscettibili! Un pocu d'acitu! Brasi, curri! Un pocu d'acitu!

TIDDA

Ca stuppativi vui, ca nni siti china! di chiddu di li setti latri.


SCENA II.

D. Nzulu e detti.


BRASI

(_mentre Brasi corre verso la comune, s'imbatte in D. Nzulu che entra_)--Oh, arrivau! Alla cca! Cci ha statu missa cantata, e ora (_additandogli la ragazza svenuta_) cc'è 'u Signuri espostu!

D. NZULU

(_accorrendo_)--Oh! E chi fui.. Rachilina!... Chi fu, cucina Prazzita?

DONNA PRAZZITA

(_lo guarda con occhi torvi e urla_)--L'acitu!

D. NZULU

(_volgendosi dall'altro lato_)--Tidda... parra tu!

TIDDA

(_voltandogli le spalle_)--Affari vostri sunnu!

D. NZULU

(_a D. Liddu_)--Ma chi fu?

D. LIDDU

(_intento alla ragazza_)--'U sta vidennu, mi pari!

D. NZULU

(_guarda D. Iacu interrogandolo con gli occhi_).

D. IACU

Non finisci bona! Matematicu!

D. NZULU

(_c. s._)--Don Gasparinu!

D. GASPARINU

(_arruffandosi tutto_)--Santu diascacci e diantanuni! Chi macari a vui haiu a sentiri?

D. NZULU

(_seccato_)--Ma 'nsumma! 'U pozzu sapiri chi sta succidennu 'nt' 'a me' casa?

D. NITTU

Nenti, signor D. Nzulu... un piccolo disturbo... causatu...

TIDDA

Quali disturbu! Smorfii! Non mi tuccati ca mi scozzulu!

D. LIDDU

Ma signora... ma signorina... è la seconda volta!

TIDDA

Ma 'nsumma, chi voli chistu?

D. IACU

Voli essiri muzzicatu, pirchì pi la secunna vota sta stuzzicannu lu cani ca dormi!

DONNA PRAZZITA

Mi maravigghiu di vui, cucinu! Mi maravigghiu di vui, ca 'ncasa vostra riciviti li cani e li gatti!... 'Na gatta comu chista e un cani... ca si l'ha dittu iddu stissu ca è cani!

D. NZULU

Ma carissima cucina! O cani o gatti, tutti parenti mi siti!

DONNA PRAZZITA

Ah no, scusati! Nni stati facennu divintari vui cani e gatti cu lu vostru gustu e lu vostru piaciri, vo' circati pirchì!

D. NZULU

Iu, cucina! No! L'ossu vi cci sta facennu divintari, pirchì sta vota è duru a lu spurpari!

TIDDA

Già! E li denti non su' chiù chiddi di 'na vota!

D. NZULU

Zittiti, tu! Ca su' boni li toi, denti di cagnulazzu c'addenticanu lu saittuni pi lu gustu di muzzicari e po' lu lassanu 'nvalìa di la vurpi!... Mi dispiaci cca pi Rachilina (_carezzando la ragazza e dandole buffetti mentre Donna Prazzita le spruzza aceto in faccia e Brasi le fa vento con le palme aperte_) Oh 'sta nicaredda... 'sta nicaredda mia... coraggiu... e chi fu? accussì... grapemu l'occhi... oh, ridemu... ridemu ca chisti cosi di ridiri su'... Facemula assittari cca... d'accussì...

DONNA PRAZZITA

Ah chi scantu ca mi facisti pigghiari, figghia mia! (_irata_) Susiti, susiti e iamuninni! Cca è un miraculu si non cci appizzamu 'a vita! Cosi di galera! (_e come D. Nzulu le si appressa, premuroso_) Ah, gnurnò, livativi... Risparmiativilla, cucinu, tutta 'ssa premura... cu 'stu beddu ghiommuru ca aviti dintra.

D. NZULU

Ah, cu mia, sparti, v' 'a pigghiati? Vi staiu truvannu tutti cca riuniti, senza sapiri pirchì e pi comu!

DONNA PRAZZITA

Ah, non sapiti pirchì e pi comu? Doppu c'aviti fattu l'uffiziu d' 'u diavulu? A casa pronta è! Unn'è ca ha scurari stasira 'stu galantomu c'arriva? Chi n' 'a pigghiai cu 'u vostru cunsensu 'sta casa? chi n' 'o sapeva macari idda? iu non haiu fattu nenti ammucciuni, ca non è custumi miu!

TIDDA

Ca comu? ca chi cc'entra! Tuttu cosi a lustru di suli faciti vui, comu 'i fuani!

DONNA PRAZZITA

'U po' nigari? non eri presenti tu stissa cca, quannu dicisti ca eri zita cu 'stu me' signuri? E vui, signor D. Iacu, non mi vinistivu a aiutari a pigghiari 'a casa? Tuttu 'nsemula, 'nt'a un vidiri e svidiri, abbulau 'stu matrimoniu e t'arrivinni la raggia di l'americanu?... Ma iddu certu appi a essiri, ca ti lu misi 'ntesta!

TIDDA

No, cori miu, iddu, cci l'aveva di prima, iddu, 'ntesta e vi l'aveva dittu, e vui ittastivu 'n' autra vota lu nivuru comu la siccia! Ma du' voti 'u stissu iocu non veni 'mparu! E iu fici chiddu ca fici pi scunsarivi li iaccola, pirchì non sugnu cchiù dda cunigghiedda di 'na vota! E si iddu ora davanti a vui non sapi parrari cchiù comu parrau cu mia, 'i me' ragiuni mi li sustegnu iu stissa, ca m'abbasta l'armu, o voli o non voli, pirchì si si voli tirari 'nn' arreri iddu, non mi cci vogghiu tirari cchiù iu!

D. NZULU

Signuri mei, io non vogghiu e non svogghiu, pirchì non tocca a mia a vuliri e a svuliri! Siti vuautri ca aviti fattu manichi e quartari! Iu era ittatu cca, siddiatu di 'ssa petra di l'aria chi m'avia arrivatu. Vinistivu, sintistivu, avvampastivu pi 'st'americanu c'avia arrivari, cu curriu di cca, cu curriu di ddà, mi stunastivu, mi sturdistivu, mi 'mbriacastivu. Chi v'avia a diri? Vi avia a attaccari?

DONNA PRAZZITA

(_per scoppiare_)--E allura chi sintiti diri, chi non vuliti dari ragiuni a nuddu? Ma comu? du' casi?

D. LIDDU

Du' casi suli, signura? E chi su' 'i casi? Mi pari ca 'i cosi a dui e macari a tri, assai cca si ficiru! Non è giuoco pulitu! (_guardando a D. Iacu_)--Matrimonii ca si cumminanu e si scumminanu....

DONNA PRAZZITA

Già!

D. LIDDU

No! Dicu macari a lei, signora! Chi sacciu (_fa per andarsene_).

D. IACU

Vi nni jiti? Aspettate! Ho da diri anch'io qua specialmente a chiddi ca s'hannu sguazzatu la vucca--che Iacu Naca, in tutto questo, ha fatto una parte di generosità, e si, all'urtimu, del diciannove s'è fattu sessantuno, 'a curpa è d'un vecchiu e d'una fimmina, a li quali non pozzu dimannari soddisfazioni. Ve ne potete andare voi, e non vi scurdati ca riceverete visite!

D. LIDDU

(_che durante questo discorso s'è avvicinato alla comune, torna indietro pian piano e posando calmo e fermo una mano sulla spalla di D. Iacu che non osa respingerlo_)--Mi nni vaiu, ma.... vui non mannati a nuddu!

D. IACU

(_guarda fieramente in giro_)--Con permesso, signori... (_va via risolutamente di fretta, seguito da D. Liddu che se ne va invece lentamente sogghignando forte_).


SCENA III.

Detti, meno D. Liddu e D. Iacu.


D. GASPARINU

Meno mali ca si nni jeru, santu diascacci e diantanuni, pirchì m'avianu smossu la nirvatura di 'na manera tali!

DONNA PRAZZITA

Ni nni jemu macari nuantri, D. Gasparinu, pi livarivi a tunnu l'irritazioni, (_a Don Nzulu_)--Però v'avvertu ca accussì non po' finiri! Ah, non finisci bona.... non finisci bona (_si avvia_).

D. NZULU

(_soddisfatto sempre più del suo gioco_)--Ma, cucina, permettiti....

DONNA PRAZZITA

Chi vuliti permettiri, facitimi 'stu piaciri! No a mia, cucina, ma una santa di l'artaru avissivu fattu spiccicari, cu 'na cosa di chisti! Camina, camina. Rachilina.... Cu' nni voli beni nni veni appressu (_si avviano_).

D. NITTU

(_impacciato, perplesso, non volendo compromettersi con Donna Tidda, parandosi davanti a Donna Prazzita_)--Signora.... per carità.... La mia devozione lei la conosce.... un poco di prudenza, la prego.....

TIDDA

Ma no... si la vuliti beni, itici appressu!

DONNA PRAZZITA

Non avemu bisognu di cudatarii, nuatri! (_via con Rachelina_).


SCENA IV.

Detti, meno Donna Prazzita e Rachilina.


D. NITTU

Iu sugnu devotu a tutta la famiglia, specialmenti a lei, signurina Tidda!

TIDDA

A mia? pirchì a mia? Stativi mutu, ca non vi comprumittiti cu nuddu, vui! Nuddu si comprumetti cca! Si fannu vuci, si stuzzicanu li genti, e poi...

D. GASPARINU

Pirchì, iu, non sugnu omu di fatti? Allura, 'n'autra vota chi fazzu, sparu?

D. NITTU

Ma... scusi, chi forsi non sugnu cca cu lei? Questo è un fatto!

TIDDA

E pi chissu vi sintiti comprumisu? Chi cc'è paura, vuliti fari quarchi duellu puru vui? o vuliti sparari... pum!... comu D. Gasparinu?

D. GASPARINU

Pirchì, s' 'u dicu n' 'o fazzu iu? 'U vuliti vidiri ca sparu pi daveru? (_cava dal fianco la pistola_) e toccu famigghi! (_Don Nittu alla vista della pistola indietreggia istintivamente, mentre Donna Tidda e D. Nzulu si fanno coraggiosamente incontro a D. Gasparino_).

TIDDA

E vah! non iucamu! chi siti pazzu?

D. NZULU

(_contemporaneamente_).--Chi è, D. Gasparinu? Accussì prestu pigghiati focu? Sarvativi 'ssa tofa ca vi po' scasciari!

D. GASPARINU

(_convulso, rimettendo la pistola nel fodero_).--Ca iu malu canusciutu sugnu, santu diascacci e...

TIDDA

(_subito attaccando_).--E diantanuni! Va, jamuninni, accumpagnatimi!

D. NZULU

Ma, no... ma, no... unni vai, Tidda? (_le si para davanti_).

TIDDA

No, no... finemula cu 'ssa Tidda, ca assai cci aviti iucatu! Mi aviti trattatu comu una nimica! E 'ssa cosa di 'ssa casa sarà causa di sconzi serii! Ma serii-serii! Iamuninni, D. Gasparinu, ca cca m'accumincianu a bruciari 'i pedi! (_s'avvia di furia e scompare per la comune_).

D. GASPARINU

E a mia li manu (_s'avvia di furia anche lui_).

D. NZULU

(_gli grida dietro_).--Abbasta ca non sparati, D. Gasparinu!

D. GASPARINU

(_voltandosi con le mani per aria_).--A secunnu comu mi firria! (_via_).


SCENA V.

D. Nittu, D. Nzulu e Brasi.


D. NZULU

(_dopo aver guardato un po' D. Nittu rimasto mortificato_).--Vi persuaditi, caru D. Nittu?

D. NITTU

Lo dice a me? Io che per essere uomo di tratto e di pace finiu ca fui insultatu di chisti e di chiddi e ristai abbannunatu di tutti, cca, comu un cani senza patruni!

BRASI

(_sghignando da scemo_).--Eh... eh... 'a corda gruppa gruppa, cci va 'nt' 'o mezzu cu' non ci curpa!

D. NZULU

(_licenziandolo con una stretta di mano_).--Cunsulativi, caru D. Nittu, non siti vu' sulu!... E si peju non cc'è, chistu un è nenti!

D. NITTU

Ca già! Cc'è 'stu fattu di 'stu duellu!

D. NZULU

Bisogna impedirlo! Ca comu! Giustu giustu, nni 'stu mumentu, cci avemu a dari 'stu spittaculu a chiddu ca arriva? Di tuttu, di tuttu bisogna fari, D. Nittu, pi non farlu succediri! E non cc'è megghiu di vui pi mittirivicci 'nt' 'o mezzu?

D. NITTU

Io?! Cu tuttu lu cori! Ma veda... veda... Sono dui tipi intrattabili! E s'attaccaru forti... lei l'intese? Paroli sottintese, ma sanguinose... Ah! una sfida tremenda!

D. NZULU

Si, ma voi... col vostro tratto (_spingendolo verso la comune_). Curriti, curriti, D. Nittu, e purtatimi boni notizii.

D. NITTU

(_prima d'uscire_)--Mi proverò... farò del mio meglio... ma non cci spero, sa? (_via_).


SCENA VI.

D. Nzulu e Brasi.


D. NZULU

(_sorridendo, soddisfatto, a Brasi_)--L'avvirtisti o' sartu?

BRASI

L'avvirtii... Ma pi cui?

D. NZULU

Ca pi tutti 'sti me' signuri...

BRASI

Già... ora ca nn' 'i fici iri tutti pari sciarriati.

D. NZULU

Zittiti, ca tornanu.

BRASI

Cui?

D. NZULU

Tutti.

BRASI

Non tornanu.

D. NZULU

(_guardandolo bene negli occhi_)--E tu n' 'o capisci ca tornanu? (_si ode il campanello d'ingresso_)--Vo' grapi. (_Brasi via_).


SCENA VII.

Detti, Donna Prazzita e Rachilina.


D. NZULU

(_vedendo rientrare le due donne, premuroso, sbottoneggiando_)--Oh chi vi scurdastivu cosa, cucina?

DONNA PRAZZITA

(_attaccandosi al primo pretesto che le viene in mente_)--'A curnici, mi scurdai! Siccomu è mia... accattata cu 'i me' dinari...

D. NZULU

Oh! giustu, cucina!

BRASI

Alla cca! (_prende la cornice e gliela porge_).

DONNA PRAZZITA

Pirchì, scusati, a vulirla diri com'è di giustu, è cosa di mittilla 'nta un quatru 'ssa parti ca m'aviti fattu...

BRASI

E chi fa, voscenza, 'a pitta e 'a metti cca dintra?

DONNA PRAZZITA

No! Iu, figghiu? E chi sacciu pittari, iu? Cc'è cu' è ca 'a pitta... in carta bullata e cu 'u stemma d' 'u Tribunali... Iamuninni! (_a Rachilina_).

D. NZULU

Cucina, iu non sacciu chi dirivi (_sospira e apre le braccia_). Faciti comu criditi.

DONNA PRAZZITA

Ah! tuttu chissu è chiddu ca mi rispunniti?

D. NZULU

Mentri ca vui non vuliti sèntiri! Appena m'accostu: «Livativi»--vi fermu, e vi nni vuliti iri pi forza... Chi v'è diri? Vo' itavinni...

DONNA PRAZZITA

Ah, mi nni mannati?

D. NZULU

Binidittu Diu! 'U dicistivu vui a Rachilina: «Iamuninni».

RACHILINA

Eh, si, zia, iamuninni...

DONNA PRAZZITA

Naturali ca ni nni iemu (_ma non si muove_).

BRASI

Si voli passari, l'accumpagnu...

DONNA PRAZZITA

Grazii, figghiu, 'a strata a sacciu (_volge lo sguardo in giro, non sapendo risolversi ad andarsene_).

D. NZULU

(_c. s._)--Chi vi scurdastivu quarchi autra cosa! (_si riode il campanello d'ingresso_).

D. NZULU

(_ammiccando a Brasi, con intenzione_)--Vo' grapi!

DONNA PRAZZITA

(_rodendosi per il contrattempo_)--E cu' è chissa? Idda ca torna? Ddà lingua d'infernu? Ah, pi carità, cucinu (_correndo come un topo in trappola per la stanza_)--ca nn'haiu suffrutu assai, oggi! Ogni pacenza avi un limiti! Non la vogghiu cchiù vidiri! non la vogghiu cchiù vidiri! D'unni scappu (_fermando Brasi che s'avvia_) Aspetta, sceccu, non grapiri! D'unni scappu, vi dicu?

D. NZULU

'Na vota ca pirdistivu tempu, santu Diu! D'unni vulissivu scappari, d' 'u pirtusu d' 'a chiavi? Trasiti cca dintra (_le apre l'uscio della sinistra_) e aspittati, si non vi vuliti fari vidiri.

DONNA PRAZZITA

(_passando, seguita da Rachelina_)--Basta ca vi spicciati, oh! c'haiu l'avvucatu ca m'aspetta!

D. NZULU

(_chiudendo l'uscio dietro le donne_)--E macari iu haiu chi fari, chi vi pari! V' 'u scurdastivu c'arriva Paulinu? (_a Brasi, sorridendo e fregandosi le mani_) Vo' grapi! (_Brasi via_).


SCENA VIII.

D. Nzulu, Brasi, Tidda, poi voce di D. Prazzita.


D. NZULU

(_appena Tidda appare sulla soglia della comune_)--Chi ti scurdasti quarchi cosa macari tu?

TIDDA

Macari iu? Chi veni a diri «macari iu?». Chi cci foru autri ca turnaru?

D. NZULU

No, dicu.... siccomu 'a cucina Prazzita si scurdau 'a curnici cca....

TIDDA

(_arruffandosi_)--E chi fa? Chi cc'è' paura, torna pi pigghiarisilla?

D. NZULU

Vah! torna! N' 'o vidisti comu si nni iu 'nfuriata? Comu a tia! E pi chissu, dicu, quarchi cosa t'avisti a scurdari....

TIDDA

No, nenti m'haiu scurdatu iu! E anzi pirchì non m'haiu scurdatu nenti è ca turnai.... Pi guardarivi, bonu, di sulu a sulu, nni 'sta bedda facci.... (_è come una gatta arruffata, che si muove, angosciosamente, dal desiderio di essere carezzata e non vorrebbe darlo a vedere_)--Eccu pirchì turnai.... (_quasi col pianto nella gola, ma suo malgrado_)--ecco pirchì turnai....

D. NZULU

(_che ha compreso perfettamente, ma pur non potendo cedere, per non guastare il suo giuoco_)--Bonu, sì.... pi chissu! T' 'u dicu iu, pirchì turnasti. Tu voi 'u ritrattu.....

TIDDA

(_sconcertata_)--Quali ritrattu? (_riprendendosi_)--Ah già! 'U ritrattu! Ca sicura ca 'u vogghiu! E pi chissu turnai, 'u 'nzirtastivu!

D. NZULU

Subitu! (_a Brasi_)--Brasi, vo' pigghiacillu.... (_Brasi va. Pausa tenuta_)--Assettati....

TIDDA

Grazii. Non m'assettu. Iu staiu abbruciannu!

D. NZULU

Tu sempri abbruci. Ma... focu di pagghia....

TIDDA

Focu di pagghia? O' solu m'haiu ittatu! Iu sempri di pirsuna haiu pagatu! E pi chistu sugnu cca, ancora a 'stu puntu, senza statu! Lu dannu, si l'haiu fattu all'autri, prima di tuttu e cchiù di tuttu l'haiu fattu a mia! Ora stissu: vui ittastivu la petra e v'arritirastivu la manu; e iu ittai a fogghi quintu 'u matrimoniu conchiusu cu D. Iacu e m'haiu vinnutu macari la stuppa di li matarazza pi mettiri 'ssa casa, e non dari saziu a ddà vecchia vilinusa!

BRASI

(_facendo segno delle mani vuote_)--Non cc'è' cchiù Vulau!

D. NZULU

Chi?

BRASI

'U ritrattu!

D. NZULU

E cu' è ca s' 'u pigghiau?

BRASI

(_col solito sorriso da scemo_)--N' 'ò sapi vossia?

TIDDA

(_che dapprima, tutta commossa e alterata da ciò che ha detto, è rimasta come estranea al discorso, udendo parlare del ritratto, torna in sè e scatta_)--Chi? 'U ritrattu? S' 'u pigghiaru? Comu? Quannu? Chi mi stai cuntannu? Cu' cc'è ddà dintra? (_corre frenetica verso la sinistra_).

D. NZULU

(_cercando d'impedirle il passo_)--Fermati! Non cc'è nuddu! Cu' ci avi a essiri? Statti cca! (_si riode il campanello d'ingresso. Brasi accorre_).

TIDDA

(_scostando D. Nzulu, che si lascia facilmente mettere da parte, spingendo l'uscio di sinistra che resiste_)--Comu, statti cca? Chi mi diciti ca non cc'è nuddu? Vogghiu vidiri! Vogghiu vidiri, pirchì vui siti capaci di farimi 'st'autru tradimentu!

D. NZULU

(_fingendo di trattenerla_)--Ma si ti dicu ca non c'è nuddu? Tradimentu! Iu fazzu 'i tradimenti?

VOCE DI PRAZZITA

(_dietro l'uscio_)--Si, si, cca semu! facitila tràsiri! Non avemu di chi scantarinni, nuatri! (_apre l'uscio dall'interno_).

TIDDA

(_precipitandosi dentro_)--Ah si! Ora vi fazzu vidiri iu! si non lassati 'stu ritrattu! Vuautri ca faceuru finta di irivinni sdignati!


SCENA IX.

D. Liddu e Don Nzulu, poi D. Iacu.


D. NZULU

(_vedendo entrare D. Liddu, richiude l'uscio e, mentre dall'interno si ode il vociare confuso, a soggetto, delle due donne in aspra lite_)--Don Liddu, cc'è cosa?

D. LIDDU

(_serio, severo, concitato_)--Cc'è ca vogghiu parrari cu 'a signurina, perchè non posso credere assolutamente ca idda fussi consenziente a 'sta spiculazioni ca autri nni vulissiru fari! (_udendo il vociare delle donne_) Unn'è? Ddà dintra? Chi su' 'sti vuci? Cu idda l'hannu? 'Nsumma, chi succedi cca, don Nzulu? (_facendo queste domande s'è spinto fin presso l'uscio, come deciso ad aprirlo e a introdursi_).

D. NZULU

(_trattenendolo vigorosamente, piuttosto aspro e seccato_)--Nenti, don Liddu! non succedi nenti! Cc'è paura, 'ncasa mia, divu dari cuntu a tutti? Vi pregu, assittativi! Chi mi vulissivu trasiri dintra macari vui? (_Altra scampanellata all'interno. Brasi accorre_).

D. LIDDU

Scusati, D. Nzulu, la ragiuni di tuttu chistu...

D. NZULU

(_subito, interrompendolo_)--Quali ragiuni? Ancora s'avi a vidiri, 'a ragiuni! (_con intenzione_) E v' 'a fazzu vidiri iu... all'urtimu!

D. IACU

(_entrando e notando D. Liddu_)--Lo sapevo!

D. LIDDU

(_provocante_)--Chi è ca sapeuru?

D. IACU

Ca vi fiteva 'a lepri 'nta 'stu trippaturi! (_udendo anche lui gli strilli delle donne_) Turnastivu pi daricci spadda forti? Non basta ca su' dui contro una? Macari 'u masculu?

D. LIDDU

(_andandogli incontro con le mani in faccia_)--Ma vui chi pi daveru a mia vuliti scuncicari?

D. IACU

(_subito, con la voce bassa_)--No... me ne guarderei bene... (_voltandola_)--Pirchì 'ncasa d'autri haiu conosciutu sempri 'u me' duviri!

D. LIDDU

(_sghignando_)--Già! Un poco pirchì ci sunnu 'i fimmini, un pocu pirchì siti 'ncasa d'autri... vah, livativi!

D. IACU

Scusate, vi ho detto di attendere persone?

D. LIDDU

E quannu?

D. IACU

Per cui!

D. NZULU

(_che frattanto è andato presso le litiganti di là, tornando come se vedesse questi due alle prese_)--Signuri mei, pregu! signuri mei! Chi vulissivu fari 'u duellu cca? (_vociando verso l'interno alle donne_) Ma chi mi vuliti fari partiri, 'a testa? Malidittu 'stu cucinu e di quannu mi ittau 'nta 'stu focu! Finitila! finitila, e passati tutti cca banna!


SCENA X.

D. Prazzita, Tidda, Rachilina e detti.

(_le donne tornano in iscena un po' malconce, arrossate; Donna Prazzita e Tidda tenendo dai due lati opposti un vecchio ritratto ad olio rappresentante un notaio con la barba a collana e i capelli a boccoli, il collo fasciato da una grande cravatta a rabat, uso Bellini, ampio panciotto alla marescialla, abbottonato all'estremità d'un lato, una penna d'oca sull'orecchio e un codice in mano. Una tira di qua e l'altra di là, mentre Rachelina, col cappello gualcito e a sghimbescio come per qualche ceffone di Tidda, geme e pare voglia cascare di nuovo in deliquio_).


DONNA PRAZZITA

Modda! modda cca! modda cca, ti dicu!

TIDDA

Pazza siti! Chistu tocca a mia! E non lu lassu mancu, si!...

DONNA PRAZZITA

No! Tocca a mia!

TIDDA

'U moddu? Lassatilu! Ca cchiuttostu un pugnu cci dugnu e 'u sfunnu!

D. IACU

Vah! Muddatilu!

D. LIDDU

Non muddati nenti!

D. NZULU

(_strappando di mano alle due donne il contrastatissimo ritratto e dominando, con la sua, tutte le voci_)--Datilu cca prima, santu e santissimu! 'U stati sfasciannu d'acussì? (_guardando l'immagine_) Guardati chi cc'è cca! Lu stati facennu assistiri a un bellu spittaculu 'stu povir'omu! (_cava il fazzoletto e con delicatezza fa come per asciugare il sudore della fronte del notaio effigiato_) Poviru Josè! Tu ca ti nn'ha statu tant'anni cuetu a la me' casa! Ma guardatilu, guardatilu chi facci chi avi!... mancu cuscenza cc'è! E si vidissi so' figghiu, che figura ci facissi, vah? (_altra scampanellata. Brasi accorre_) Basta ca cci aviti priparatu 'a casa... 'i mobili...


SCENA XI.

Detti e don Nittu, poi Don Gasparinu.


D. NITTU

(_rientrando tutto accaldato, senza notare la presenza di D. Iacu e di D. Liddu, rivolto a Don Nzulu_)--Ho fattu sforzi inauditi, sa? Ma nenti!.... Sunnu du' armali feroci!

D. NZULU

(_deponendo il ritratto in piedi su un mobile, bene in vista_)--Cui?

D. NITTU

(_sconcertato_)--Ah.... cca sunnu?

D. NZULU

Nu' 'i viditi?

TIDDA

Accussì va beni! Nè tu leta nè iu cunsulata! (_a D. Nzulu_) V' 'u tiniti vui, 'u ritrattu!

D. IACU

Quann'è chistu, sta beni!

D. LIDDU

Già! Ca cc'era bisognu d' 'u vostru consensu!

D. NZULU

(_parlando al ritratto_)--Eh, poviru mortu, cu' ti l'avia a diri, ca ti stavanu manciannu li càmuli e li fulinii, senza riscidiriti nuddu! nuddu ca t'addumava un sordu d'ogghiu! nuddu ca ti purtava un ciuri! (_a Brasi che gli presenta un telegramma_)--Chi è? Telegramma? E di cui? (_apre il foglio, legge ed esclama_)--Eh menu mali, vah! Menu mali! Ogni male non viene per nuocere!

BRASI

E unni manca, Diu pruvidi!

LE DONNE

(_che si sono sedute stanche ed agitate_)--Chi è? Chi fu? Di chi si tratta?

D. NZULU

Bella accuglienza cci stauru priparannu!.... A 'na bella scena l'avissivu fattu assistiri!....

GLI UOMINI

Ma cui?

D. NZULU

Ma cui.... cu' po' essiri? Paulinu!

TIDDA

Non arriva cchiù?

DONNA PRAZZITA

Comu?! Avia a arrivari oggi!

D. NZULU

Già! quantu junci, e arrivava! T--a--ta, ficu fatta! Mi telegrafa di Genuva, ca si firmirà ddà 'na pocu di jorna....

RACHILINA

'U dissi vossia stissu, ca s'aspittava pi stasira.

D. LIDDU

E lei, signurina, tantu pi 'na curiusità: cci avia tuttu 'ssu 'nteressi c'arrivassi stasira?

RACHILINA

Iu? No.... Pirchì?.... Siccomu 'u ziu avia dittu accussì....

D. NZULU

(_a don Liddu_)--Amici mei, tutti 'sti cunti.... pi carità, all'urtimu! (_a Rachelina_)--Eh sì, figghia.... Ma si m'aviti fattu partiri 'a testa! Vuautri chi siti cristiani? Siti ranocchi, cicali, marranzani!.... Madonna di lu Carminu! Non haiu cchiù cirivedda!.... Cci criditi ca mi disidirassi mortu e stampatu ddà 'nta ddù quatru?.... Ca già! Mi faceva 'u cuntu, c'arrivatu a Genuva, doppu un jornu era cca.

DONNA PRAZZITA

Ah no?!

D. NZULU

Senza pinsari a tuttu chiddu ca divi fari ddu galantomu appena sbarcatu in Italia!

D. NITTU

(_dandosi tono_)--Eh già! I passaporti.... Cce lo volevo dire io!

D. NZULU

Chissu sulu? E 'i pezzi? sulamenti pi canciari tutti ddi pezzi ca porta?

TIDDA

Pezzi cancia?

DONNA PRAZZITA

Chi è, niguzianti di pannaria?

D. NZULU

Già! Martisi! Vuautri ppi pezzi chi sapiti sentiri? Dinari, su'! Pesetas, pesetas--si chiamanu accussì ddà sutta! Faciti 'u cuntu, pi canciari tutti chiddi ca porta! (_come ripigliandosi_)--Ma 'u sapiti ca fu 'na furtuna 'ssu ritardu? (_affettuosamente severo e patriarcale_)--Prima di tuttu pirchì, amici mei e parintuzzi cari, nuautri 'nta l'intimità nni putemu macari manciari pi lupi, ma di frunti a iddu, 'a cosa è diversa: di frunti a iddu, nn'avemu a fari vidiri uniti, affezionati unu cu l'autru tanti armi 'nta un cori! tanti lapi di meli!.... Ca comu! iddu ca va circannu la famigghia.... lu nidu anticu.... (_come fissandosi nel suo lontano rammarico_)--lu nidu anticu.... chi nni sapiti quantu si disidira!.... e cci faciti truvari 'stu 'nfernu? Si nni scappa l'indumani!!... E cu tuttu 'stu catuniu c'aviti fattu, m'aveva scurdatu la megghiu... (_guardandoli tutti_)--Signuri mei, spagnolu è!

TIDDA

Comu! finiu ca è americanu?

D. NITTU

Di l'America spagnola, signurina...

D. NZULU

E quindi, cchiù spagnolu di li spagnoli! Cu certi arii ca v' 'u pozzu diri iu ca cci haiu statu! Vui chi sapiti comu marcianu ddà? Ogni pirsuna ricca ddà, faciti cuntu ca è un re! Redengotti e cilindro, macari pi iri 'ntra certi posti... ca nuautri cci jemu... cu li tappini a la susuta di lu lettu (_le donne non possono fare a meno di sorridere, ma fanno un certo verso di vergogna_) Vi pari scherzu? Fumusi!... Ah! pi fumu, lassati fari a iddi... E non è ca su' fanatichi sulamenti supra d'iddi stissi; ma supra tuttu e supra tutti chiddi ca cci stannu attornu! Vòlunu gran cumparsa! Esagerata! Non nni ponnu fari a menu!... E iu pensu... ca comu!... guarda chi patacca ca stàvamu facennu a causa di li vostri curtigghiarisimi!... Avia di tantu ca v' 'u vulia diri... Signuri mei, vuautri siti vistuti...

D. LIDDU

(_guardandosi addosso_)--Comu semu vistuti?

D. NZULU

Perfetti, chi cc'entra! Lassati fari a vui, Don Liddu, pi chistu! e macari a vui, D. Nittu. Tutti già, non si discuti!... Ma non è questo, signori! lassatimi spiegare! Iu avia pinsatu di faricci un ricivimentu... un'accuglienza all'usu d'iddi... pumpusa, vah! sgargianti! pirchì tantu chiù pumpusa è, tantu chiù bella imprissioni cci fa... E non dicu sulamenti pi nui, di comu nn'avemu a vestiri e di chiddu c'avemu a fari... ma macari p' 'a casa... addubballa tutta... ma a chistu cci pensu iu! Anzi, mi vuliti lassari fari a mia pi tuttu, ora ca vi viu cca beddi cueti, ca tutti li quistioni sunnu risuluti amichevolmenti?

TUTTI

(_ridestandosi come da un fascino, vivacemente_)--Chi? Comu? Chi dicistivu? Risoluti? Comu risoluti?

D. NZULU

(_dominandoli_)--Chi fu? chi è? N'autru ribeddu vuliti fari? V'assicuru e vi promettu che tutto sarà accomodato con sodisfazioni generali!

DONNA PRAZZITA

Ma scusati, cc'è 'a cosa d' 'i du' casi... com'è ca si po' risorviri cu suddisfazioni generali?

TIDDA

Già? Com'è ca s'ha a spartiri 'ssu cristianu? Mezzu cca banna e mezzu dda banna?

D. NZULU

Non vi preoccupati! Truverà du' casi, e nni scigghirà una! senza ittari a mari l'autra... Chi nni sapiti si non è abituato ad aviri quarteri d'estati e quarteri di 'nvernu?

D. IACU

Ah! ma scusassi: cc'è 'na quistioni però ca resta pinnenti!

D. LIDDU

Già! comu 'u piru all'arvulu!

D. NZULU

E chista macari cci la faremu decidiri a Paulinu! A tutti cuntintirà! a tutti! lassatilu arrivari! Nuautri cca nn'avemu a preoccupari d'una cosa sula: di farinni truvari digni d'iddu. Vuliti lassari fari a mia? Senza pipitari chiù nuddu! Apprufittamu di 'ssu tempu ca nni resta. Brasi, affacciati d' 'u barcuni e chiama a Don Sciaveriu Notu, dicci c'acchianassi cu so' mugghieri cu 'u campiunariu e 'u metru, prestu prestu! (_mentre Brasi va, rivolto a Rachilina_) Ti lassi serviri di mia, tu?

RACHILINA

Comu voli vossia, ziu! Ma l'abitu pi daveru m'haiu a fari?

DONNA PRAZZITA

Chi n'o' sta' sintennu? Giustu ca tu ti l'aviatu a fari....

D. NZULU

Ma.... divi essiri 'na cosa d'alzari l'idei, badamu!.... Comu ti piaciria, Rachilina? sintemu....

RACHILINA

Eh.... chi sacciu? di.... di sita cilesti.... mi piacissi...

D. NZULU

Bravu! Apprupriatu!

RACHILINA

Guarnitu di.... di....

TIDDA

(_interrompendola_)--E iu comu, cucinu, di sita granata?

D. NZULU

A gustu to'! Basta ca sia 'na cosa chic!

DONNA PRAZZITA

E iu.... macari mi l'avissi a fari?

D. NZULU

Ca chi vol diri! Tutti, tutti! Vui, 'a prima!

BRASI

(_rientrando_)--Don Sciaveriu dici ca veni subitu con la consorti.... E.... si cci permetti, cci vulissi diri 'na cosa....

D. NZULU

Chi cosa?

BRASI

Cca sutta cc'è' 'na pirsuna ca fa avanti e arreri comu 'na tarantula annacalora, e sta sfardannu 'a strata.

TIDDA

Uh!.... Ca chissu don Gasparinu è! mischinu!

D. NZULU

Ah, già! chiamalu! ca iddu sulu manca! Pregalu a nomu mia d'acchianari (_Brasi esce_).

DONNA PRAZZITA

Allura iu dicissi ca 'ssu vistitu miu duvissi essiri d'un culuri.... d'un culuri....

TIDDA

Di cani ca fui! (_la vecchia la guarda biecamente_)

D. NZULU

(_subito, accomodante_)--Lo sceglieremo nel campionario! Non circati, cucina Prazzita! (_a D. Gasparino che appare più arruffato che mai sulla comune_)--Avanti! avanti! Don Gasparinu, ca v'aviti fattu disidirari!

D. GASPARINU

Si, ma.... si non mi mannauru a chiamari.... mancu d' 'a strata cci passava iu cchiù cca....

TIDDA

Si, difatti, 'ncasa vi vinniru a chiamari?

D. GASPARINU

Mi chiamaru mentri ca era pi l'affari mei, ca non cci dava cunfidenza a nuddu.... E ora mi nni vaiu!

D. NZULU

(_trattenendolo_)--Bonu, vah! D. Gasparinu: viditi ca Tidda scherza!

D. GASPARINU

Idda a mia, s'avi a livari 'stu viziu di pigghiarimi di puntu.

D. NZULU

S' 'u leva, s' 'u leva! stativi cuetu! Ora ca vinistivu, comu sia sia, assitàtivi cca e faciti chiddu ca fannu l'autri, ca semu tutti 'mpaci.


SCENA XII.

D. Sciaveriu, D. Rusulina e detti.


D. NZULU

(_ai due sarti che entrano_)--Oh, bravu, D. Sciaveriu! favuriti! Avanti, Donna Rusulina!

D. SCIAVERIU

(_inchinandosi_)--Ai suoi comandi, signor D. Nzulu!.... Tanti rispetti alla compagnia!

DONNA RUSULINA

(_c. s._)--Serva di 'sti me' signuri!

D. NZULU

(_con un cenno d'intelligenza_)--Dunca.... Donna Rusulina, non cc'è bisognu ca vi dicu ca 'sta vota vi duviti disimpegnari... Pigghiaticci 'a misura a 'sti parenti mei e intantu daticci 'u campiunariu ca si scegghiunu 'a stoffa. (_D. Rusulina porge il campionario alle signore che si mettono a crocchio a sfogliarlo e a conversare con lei_)--E vui, D. Sciaveriu, pinsati pi 'sti me' signuri... e macari pi mia....

BRASI

(_col solito sorriso da scemo_)--Si cci voli dari, cci duna.... e si non ci voli dari, non cc'è obbrigu....

D. NZULU

E pi Brasi, si sottindende!

D. NITTU

(_costernatissimo_)--Senta.... Don Nzulu.... io, veramenti.... non saprei se....

D. NZULU

Ma mancu si dicinu 'sti cosi! Tuttu pensatu. Don Nittu!

D. NITTU

Si, ma... a qual titolo?

D. NZULU

E non l'avemu dittu? A titolo d'un regalo a me e d'un onuri a me' niputi! Non bisogna guardare a spese!

D. NITTU

(_più che mai costernato_)--Spese... mie?

D. NZULU

Ooh!... Appena arriva me' niputi!

D. LIDDU

(_rinzelato_)--Vah, non iucamu, D. Nzulu! Mancu pi scherzu l'aviti a diri 'sti cosi! Mi vestu pirchì mi fa piaciri macari a mia; ma a spisi mei! E non cc'è' bisognu ca don Sciaveriu mi pigghiassi 'a misura. È 'u me' sartu...

D. NZULU

Sfidu! Pi chissu è 'u megghiu sartu d' 'u paisi!

D. GASPARINU

Ah! pi chissu? Pirchì iu non passu ca sugnu macari clienti so'? Pirchì non parrati vui, misseri e minchiuni! A 'mprisa ca mi nni vaiu 'n'autra vota?

D. NZULU

D. Gasparinu, chi dissimu? (_a D. Sciaveriu_) Allura non cc'è bisognu di misura mancu pi iddu. Vah, signuri mei, spicciamunni! Donna Rusulina, siti pronta?

DONNA RUSULINA

A li cumanni! Accuminciu d' 'a signura donna Prazzita ca è a cchiù granni! (_misura la lunghezza della sottana_) Sciaveriu, scrivi.

D. SCIAVERIU

(_a D. Nzulu_)--Mi permetti? (_segnando in uno scartabello._)--Signora donna Pràzzita Cannalonga.

DONNA RUSULINA

Lunghizza, di la vita a la putia: Cento unnici (_misura la rotondità dei fianchi_) Oh... comu cci dicemu? circunfirenza--cu bon prudi e saluti! centuquarantasetti...


_Tela._