Cappiddazzu paga tuttu/Atto I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ATTO PRIMO[edit]

La scena rappresenta un ampio salotto in casa di Don Nzulu, con la volta scompartita, in fondo, di tre archi, sostenuti da due colonne.--Arredo borghese, modesto e un po' antiquato. Comune a destra, uscio a sinistra e tre in fondo, uno per ogni arcata.--Destra e sinistra dello spettatore.--La scena è uguale per tutti e tre gli atti.


SCENA I.

D. Nzulu e Brasi, poi D.ª Pràzzita e Rachilina.

(_don Nzulu è sdraiato su una greppina e sonnecchia agitandosi. Brasi in grembiule, con un piumaccio in mano, è intento a spolverare i mobili; si accosta alla greppina e spolvera anche i calzoni impolverati e le scarpe di D. Nzulu, che, dimenandosi, lo fa sobbalzare e poi ridere da scemo. Si ode il campanello d'ingresso, ed egli si ferma incerto, se debba o no togliersi il grembiule; poi se lo passa sotto il braccio e va. Rientra subito dopo, seguito dalle due donne, alle quali fa cenno di parlar piano perchè il padrone dorme_).


BRASI

(_pianissimo_)--Chi fazzu, 'u chiamu?..... ah?..... 'u chiamu?

DONNA PRAZZITA

No, Brasuzzu, lassalu ripusari.... Aspittamu.... Assèttiti, Rachilina. Com'è, stancu? stancu, è veru? (_si appressa al dormiente in punta di piedi e lo osserva_)--Si vidi, mischinu, ca è abbattutu.... Facci d'omu bonu, guarda, Rachilina. (_Rachilina si alza e fa per accostarsi anche lei in punta di piedi. Ma in questo mentre don Nzulu tira un forte ronfo che fa spaventare Brasi, il quale indietreggiando fa cadere un tavolinetto. Al rumore, don Nzulu si desta, stropicciandosi gli occhi e meravigliandosi della presenza di gente in casa sua_).

D. NZULU

Uh.... e chi fu?... Vui, cucina?

DONNA PRAZZITA

Ah, Maria Santissima, cucinu, sugnu murtificata.... 'ssu babbu di Brasi ca fici scrusciu....

BRASI

Iu? 'U tavulinu!

DONNA PRAZZITA

Cci aviamu ditta: «zittu» n' 'o risbigghiari.

D. NZULU

No, babbu ca non m'arrisbigghiò prima, chi cc'entra! (_notando la ragazza_)--Oh.... e cu' cc'è? (_trasognato_)--Madonna mia!.... Cuncittina è chista!....

DONNA PRAZZITA

Vih! cucinu.... mi faciti arrizzari 'i carni.... (_accenna il segno della croce_)--'U sacciu, è tali e quali sò matri....

D. NZULU

Spiccicata la sant'arma!.... Rachilina si chiama, è veru?

DONNA PRAZZITA

Rachilina.

D. NZULU

(_la guarda, ammirando_)--Oh chi cosa granni!.... Ca veni cca, quantu ti vidu bona.... Non t'haju vistu mai, e ti canusciu, figghia! Bedda ca pari 'na cassata di Pasqua.... com'era tò matri.... Signuri mei.... signuri mei.... (_si stropiccia gli occhi_)--Chi fazzu dormu ancora o mi staiu sunnannu?

BRASI

(_mettendoglisi davanti_)--Non signuri.... arrisbigghiatu è vossia....

D. NZULU

(_scostandolo col braccio e rivolgendosi alla cugina_)--D'unni mi vinni tuttu 'stu beni oggi?

DONNA PRAZZITA

Ca già, pi daveru un sonnu v'avi a parìri, cucinu! Avi ca non ni videmu.... ca macari nn' 'u scurdamu....

D. NZULU

Eh, v' 'u putiti figurari! Si Rachilina m'avia parsu so' matri.... (_a Rachilina_)--Tu non eri mancu in mente Dei, figghia, l'urtima vota ca nni vittimu cu to' zia cca....

DONNA PRAZZITA

(_turbata e seccata dal ricordo_)--Acqua passata... Lassamu jri 'ssu discursu, cucinu.... Oramai....

D. NZULU

Eh sì.... Cu' cci pensa cchiù, a 'sti storii antichi.... (_cambiando tono_)--Sugnu 'mmenzu a 'na gran firnicia, cucina, nni 'stu mumentu....

DONNA PRAZZITA

Già... mi dissiru ca siti tantu affannatu circannu casa. E pirchissu vinni.... pirchì avissi nn'occasioni.... (_insinuante, fissandolo, con un mezzo sorriso_)--Ma vui chi vi nni vuliti jri di cca pi daveru, doppu tant'anni?

D. NZULU

(_malinconicamente scherzoso_)--Ca.... mi pari ca l'avissi 'st'intenzioni.... (_facendo il gesto d'avviarsi all'altro mondo_)--di carriari a tunnu, cucina....

DONNA PRAZZITA

(_vivacemente, per protestare_)--Vah, chi diciti?.... Ancora!... Ca dunca pirchì 'a iti circannu 'sta casa?

D. NZULU

Oh mamma mia, non mi nni parrati!.... 'U sacciu iu, comu mi sentu, e mi capitanu certi cosi, ca mancu 'nta li brunii d'un vecchiu spizziali! 'Na siccatura, cara cucina, ca non sacciu chi facissi pi dariccilla ad autri.

DONNA PRAZZITA

Si vi pozzu aiutari.... cu tuttu lu cori!

D. NZULU

Pi daveru, cucina? (_la guarda negli occhi profondamente, con sardonica intenzione_)--Cercu mugghieri....

RACHILINA

(_lo guarda stupita, sorpresa tra il riso e la meraviglia_)--Cui, vossia? Si voli maritari?

DONNA PRAZZITA

Vah, chi vi nisceru 'i sensi?.... Un pocu siti mortu, un pocu circati mugghieri.... Sempri chiddu d' 'a 'nnimina-vintura siti!

D. NZULU

(_c. s._)--Ah, vi ricurdati cu' sugnu! Ppi daveru 'a cercu 'a mugghieri... e non sacciu a cu' haiu a pigghiari....

DONNA PRAZZITA

Pi ssa partita allura non vi pozzu dari nuddu aiutu...

D. NZULU

E pirchì? Anzi vui, cucina, siti fatta apposta pi conchiudiri 'sti cosi!

DONNA PRAZZITA

Ma vui chi pi daveru diciti? Mugghieri circati?

D. NZULU

Mugghieri, mugghieri.... ma non pi mia.

DONNA PRAZZITA

Ah, chissu vuleva diri iu.... (_guardando Brasi_)--E pi cui, allura?

BRASI

Chi si cridi ca è pi mia? Mai! Non mi vogghiu maritari....

D. NZULU

Zittiti, sceccu! Anzi tu fussi 'u megghiu partitu! (_alla cugina_)--Cci pinsati cchiù a ddu nostru cucinu, ca partiu pi l'America tant'anni prima di mia?

DONNA PRAZZITA

Si.... accussì.... n'aria n'aria.... Mi pari....

D. NZULU

Josè (_pronunzia: Cos'è_)

DONNA PRAZZITA

Cu', iddu? E chi sacciu iu?

D. NZULU

(_c. s._)--Josè! Josè!

DONNA PRAZZITA

E di mia 'u vuliti sapiri? Ddocu vui, ca fustivu 'nsemi...

D. NZULU

(_sorridendo_)--No, no, cucina.... Josè, nomu! Si chiamava Josè... haiu 'u ritrattu ddà dintra...

DONNA PRAZZITA

Ah! ancora ascutava... Puteva capiri mai, iu? Di cca Peppi partiu...

BRASI

E chissu è: ca quannu unu parti sapi cos'è e po', quannu arriva, non si sapi com'è!

D. NZULU

Vattinni ddà banna, vasinnò ti fazzu a vidiri 'na cosa, ca quannu parti vidi cos'è e quannu t'arriva senti com'è (_poi voltandosi alla cugina_) Eh si... aviti ragiuni... iu 'u chiamava accussì, pirchì ddà Peppi, Pippinu cci dicinu Josè, capiti? a la spagnola... Dunca 'ssu cucinu Pepè morsi, sia paci all'anima sua!

DONNA PRAZZITA

Ah, morsi, mischinu?

D. NZULU

Si, mentri iu era ddà... E mi lassau un picciriddu... Paulu-Paulinu, vah!... tantu biddicchiu... ca l'avviai iu stissu... Mi custau tanti pinseri, e tanti dinari...

RACHILINA

Vih, 'nnuzzinteddu... e pirchì n' 'o purtau ccà vossia, quannu si nni turnò?

D. NZULU

Pirchì? Ca pirchì, quannu iu mi nni turnai, iddu era già grannuzzu... si avia fattu 'na pusizioni, e tirava già p' 'a sò strata...

DONNA PRAZZITA

E s'ha fattu avanti?

D. NZULU

Ah, si... avanti assai... Spertu, si vidìa di nicu! Vrazzu di mari... curaggiusu...

DONNA PRAZZITA

E a vui non v'ha pinsatu chiù, ah?

D. NZULU

A no... pirchissu, criaturi, s'ha tinutu sempri in currispunnenza.

DONNA PRAZZITA

Chissu sulu? Doppu tuttu 'u beni ca cci facistivu a di nicu?

D. NZULU

M'ha rispittatu sempri comu un patri! E chistu a mia mi basta...

DONNA PRAZZITA

Eh già! Si soli diri: fa mali e pensaci! fa beni, e scordatillu!

D. NZULU

Santi paroli, cucina! E ora, si non fussi ca mi sentu accussì malatu e ca mi siddìu di tutti cosi... mi sta dannu 'na prova di divuzioni e di fiducia, ca daveru mancu un figghiu!

DONNA PRAZZITA

Ah! Haiu capitu!... 'A casa... 'a mugghieri... pi iddu hannu a serviri.

D. NZULU

(_socchiudendo gli occhi, giungendo le mani e agitandole_)--Vi persuaditi chi 'ncumbensa? chi gatti a pilari ca mi duna? Cu 'na cosa di cchiù...

DONNA PRAZZITA

Ca 'a voli bedda... mi persuadu... cu doti...

D. NZULU

No, ca chi diciti!... Chi nn'avi a fari chiddu d' 'a doti? Cridu ca passa 'u miliuni... (_controscena della vecchia_).

BRASI

(_che frattanto si è dato da fare per la stanza_)--Napuliuni... napuliuni... (_fa il gesto relativo con le dita_).

D. NZULU

'N'autra, 'n'autra è la cosa gravi pi mia, ca mi duna di pinsari seriamenti e mi teni agitatu (e iu' 'u capisciu, mischinu! quannu unu è ddà... sulu... abbannunatu!) si fissau ca si senti comu un arvuliddu trapiantatu fora via... e mi scrivi ca si voli «rinnestari al vecchiu tronco» di la famigghia.

DONNA PRAZZITA

Ah, chi 'nt' 'a parintela 'a voli?

D. NZULU

Ca 'nnunca!... E iu, 'a viritati giusta, dati 'st'intenzioni--ca pi cuntu miu non l'approvu--mah, iddu avi stu spinnu di li parenti, e bona cci vegna!--data la sua età, datu tuttu, haiu pinsatu a la cucina Tidda.--Chi nni diciti?

DONNA PRAZZITA

(_avvampa e si reprime subito, facendo la voce dolce e sorridendo stentatamente_)--Vih, cucinu... ca chi diciti, povira Tidda! tantu affabili, criatura!... ma, si dimannati a mia... chi cci ha fari, 'u pani cottu?

D. NZULU

Pirchì? Vui, a iddu, quant'anni cci faciti?

DONNA PRAZZITA

Ca..... sicunnu chiddu c'aviti dittu vui--càrculu 'na quarantina...

D. NZULU

Precisamenti, quaranta.

DONNA PRAZZITA

E chi vi parinu, assai? Pi 'n'omu, 'nta lu ciuri!...

RACHILINA

(_annoiata dal discorso che non la interessa, non sa come occuparsi, sfoglia un album, qualche giornale illustrato e sbuffa di tanto in tanto per gioco_).

D. NZULU

Eh già!... sì!... vulennucci riflettiri... Poi, specialmenti 'ss'americani, tutti raduti fin' e' gigghia... ca sautanu comu tanti ariddi... e l'occhiu? l'occhiu vivu!... musculatura d'accussì...

DONNA PRAZZITA

E pirchissu vi dicu! Me' cucina Tidda... no p'affinnilla, criatura! ma trentott'anni non l'ha' a fari cchiù!... 'U sapiti comu si dici: «l'omu a vint'otto e la fimmina a diciarottu». Pi unu di chissi, poi, accussì pristanti! a diffirenza di deci anni non cci basta cchiù!... cci nni voli una di vinti!...

D. NZULU

Ma 'ntantu... già... mi pareva ca...

DONNA PRAZZITA

(_sulle spine_) Pirchì, chi vi spiegastivu?

D. NZULU

No... ma... l'aspettu...

DONNA PRAZZITA

L'aspittati? Ah, già 'nfurmata è idda?

D. NZULU

No, pinseri miu...

DONNA PRAZZITA

Ah... (_friggendo_) Ca chi vuliti ca vi dicissi, cucinu? 'A viritati giusta, mi pari curiusu 'ssu matrimoniu, ca duvissi succederi accussì... senza ca iddu 'a vidissi prima... senza diri si cci piaci o non cci piaci... L'occhi soi, scusati, non sunnu l'occhi vostri...

D. NZULU

No, pirchissu, iddu non cci vidi chi pi l'occhi mei...

DONNA PRAZZITA

Eh già, allura vui, subitu... si sapi!... 'u debbuli anticu... Sintiti a mia, ca è megghiu anchi pi vui: lassatilu arrivari e facitilu scegghiri cu l'occhi soi.

D. NZULU

Ca... cucina, si mi diciti accussì... vui ca sapiti e viditi cchiù di mia... Iu cchiù luntanu di ddocu non arrivu... (_ammiccandola, piano_) Chi aviti quarchi autra idea?

DONNA PRAZZITA

(_accennando di sottecchi alla nipote_)--Non pozzu parrari ca haiu a diri missa...

D. NZULU

(_con un movimento di sorpresa_)--Vih!... E cu cci pinsava? (_volgendosi alla ragazza_) Rachilinedda, figghia... ca comu? nuautri nni stamu scurdannu di tia!... Chi bedda facci ca cci fa 'u ziu a 'sta niputedda, ca è 'na scocca di ciuri pi daveru... Ca lassiminni godiri di ssi biddizzi! (_ripete i soliti gesti d'ammirazione, poi, rivolto a Brasi_) Guarda chi fai: accumpagnala 'nt' 'o giardinu, a me' niputedda, cci duni 'i forfici e si cogghi un mazzu di rosi a piaciri sò.

RACHILINA

(_balzando in piedi tutta contenta_)--Oh grazii, ziu! Si si... 'I vittimu passannu e 'o dissimu: «Chi beddi rosi chi avi 'u ziu!»

D. NZULU

Tutti pi tia! Va, va, vo' cogghitilli!

RACHILINA

(_va di corsa, battendo le mani, appresso a Brasi per uno degli usci di fondo_).


SCENA II.

Donna Prazzita e D. Nzulu.


D. NZULU

Pi mia, cucina Prazzita, Rachilina mancu esistiva...

DONNA PRAZZITA

Ca già... pi vui non esisteva autra ca 'a cucina Tidda! E francamenti, poi... mi pari curiusu, lassatimillu diri, ca vui... propriu vui, cci la prifirissivu ad autri!

D. NZULU

Acqua passata, cucina... Iti pinsannu cchiù a mia? 'N'autru munnu!... Lassamulu iri ssu discursu! Quantu a Rachilina, prima di tuttu, vi ripetu, ca pi mia mancu esisteva; e poi, una vota ca nni parrati, si vi parsi assai, vi ricurdati?... la differenza d'età tra mia e Tidda; com'è ca ora cca cu Paulinu...

DONNA PRAZZITA

Iu?... Parrai d'età!... Chi mi diciti?... Quannu?

D. NZULU

Ca tannu, cucina! Ricurdativi bona!

DONNA PRAZZITA

Ah... forsi pirchì Tidda... chi sacciu... era ancora carusidda (_si ode il campanello d'ingresso_).

D. NZULU

No, no, cucina, iu cci pensu beni! Facistivu 'a quistioni di l'età, e facistivu bonu, di dda gran fimmina di munnu ca siti... Tantu ca mi pari curiusu ora, scusati, ca a vui ca vi parsiru assai 'i dudici anni di differenza tra mia e Tidda, non vi fannu cchiù impressioni 'i vinti tra Paulinu e Rachilina...

DONNA PRAZZITA

(_vorrebbe ribattere e sostenere le sue ragioni: ma Brasi, entrando, glielo impedisce_).


SCENA III.

Detti e Brasi, poi don Liddu e don Nittu, indi Rachilina.


BRASI

Cci su' visiti!

D. NZULU

Visiti? Nni mia? E cu' su'?

BRASI

Li signuri don Liddu Bellè e don Nittu Scavu.

D. NZULU

(_notando donna Prazzita contrariata_)--Cui? (_alla cugina_)--Cucina, chi forsi 'sti signuri cercanu di vui? Pirchì iu, francamenti, nun cci haiu nudda servitù....

DONNA PRAZZITA

No! di mia?... Non cridu... Conoscenti... sì...

D. NZULU

Cucina cu mia putiti parlari... Chi forsi cc'è quarchi...

DONNA PRAZZITA

Chi?

D. NZULU

Chi sacciu? Cu Rachilina...

DONNA PRAZZITA

Vih! ca quannu mai! chi diciti? Rachilina?... Bianca comu la cira... 'na bammina!

D. NZULU

E allura... pi cu' veninu?

DONNA PRAZZITA

E chi sacciu? Pi mia nn' 'i putiti mannari.

D. NZULU

Ma chi persuni su', scusati? Pirchì iu... sapiti, di 'ssi picciutteddi non conusciu cchiù a nuddu...

DONNA PRAZZITA

Chi v'ha' a diri? Genti bona, pi 'ssa cosa, si... ma aciddazzi perdi-tempu....

D. NZULU

Ma su' galantomini? (_a Brasi_)--Falli passari (_Brasi via_).

DONNA PRAZZITA

Si... non pozzu diri o' contrariu... Unu è d' 'i Bellè, sapiti... voli fari 'u gadduzzu... 'i picciuli l'avi... ma cu' avi tanticchia di munnu, vui mi capiti... cu unu di chissi divi stari cu l'occhi aperti.... L'autru si, mischinu.... pirsuna distinta, ma scarsu... va circannu d'arripizzarisi 'a caiella...

D. NZULU

Ah, ca boni, boni allura su'... mi piacinu...

DONNA PRAZZITA

Pi cui, cucinu?

D. NZULU

Sentu diri... si su' galantomini... Pi Paulinu. Veni cca, criaturi, ca non cunusci a nuddu... Iu sugnu un ursu... Accussì trova l'amici pronti (_vedendo apparire sulla comune i due giovanotti_)--Avanti, avanti, signuri mei!

DON LIDDU E DON NITTU

(_entrano sorridendo e cercano disillusi con gli occhi Rachelina che deve averli chiamati dal giardino, vedendoli passare_).

D. LIDDU

(_perplesso e mezzo mortificato_)--Scusi... forsi cc'è sbaglio....

D. NITTU

Non trasemu giusti? Cc'è paura, sbagghiamu porta?

D. LIDDU

No, si cc'è 'a signura Pràzzita? (_Rachelina irrompe dall'uscio, per il quale è scesa in giardino sovraccarica di fiori, che con grande esultanza, ridendo come una mattarella, comincia a gettare all'uno e all'altro dei giovani che ridono schermendosi e cercando d'afferrarla_).

RACHILINA

(_cercando di colpirli coi fiori_)--Cca!... cca!... tiniti cca!... Vi pari ca non vi vitti a vui! si... quannu mi tuccastivu ca virga!... E puru a vui, beddu spicchiu! tiniti cca... vi vitti, si... ca v'ammucciauru arreri 'u muru! (_I due giovanotti seguitano la scena vivace a soggetto_).

DONNA PRAZZITA

(_restando da prima interdetta e stordita, poi, friggendo per dominarsi e facendosi di mille colori_)--Rachilina! Rachilina!... (_a don Nzulu_)--Ca è 'na picciriddazza! (_alla ragazza_)--Figghia mia!.... figghia mia!

D. NZULU

(_con intenzione, sorridendo_)--Ca boni iddi si canuscinu...

D. LIDDU

(_che è riuscito a ghermire a Rachelina una bellissima rosa bianca_)--Chista è mia... no! chista è mia... e m' 'a mettu cca!

RACHILINA

(_inseguendolo_)--No, chista nenti! chista mi l'aviti a dari.

D. LIDDU

(_tenendo la rosa alta con una mano, e con l'ultra indicando la guancia_)--Pi turnarivi chista, m'aviti a dari nu vasuni cca!

DONNA PRAZZITA

(_subito, severa, con un grido, quasi temendo che la ragazza glielo dia_)--Rachilina!

RACHILINA

Ch'è babba vossia... chi fa, si scanta ca cci 'u dugnu pi daveru?... 'Na timpulata cci pozzu dari! (_a don Liddu, minacciandolo con la mano_)--'A vuliti? 'A vuliti?

D. NITTU

(_presentando la guancia_)--Cca a mia, cca a mia: ogni datu s'è pirdutu!

DONNA PRAZZITA

Signuri mei, signuri mei, ma chi è? Dicu macari pi rispettu di me' cucinu, ca è 'u patruni di casa.

D. NZULU

No, cucina! Ma chi diciti, pi mia? M'haiu fattu lu cori tantu, a vidiri tutta 'st'alligria e tutta 'sta giovintù!

D. LIDDU

(_serio, garbato, ridando la rosa a Rachelina_)--Avi ragiuni, 'a signura Pràzzita (_a don Nzulu_)--Nuautri cci dumannamu scusa.

D. NITTU

E semu mortificati di l'ardiri ca nn'avemu pigghiatu...

D. NZULU

Ma chi diciti? Vi ripetu ca m'aviti fattu un gran piaciri... Vui siti D. Liddu Bellè, è veru? Assittativi cca, pregu... E vui, signor Scavu... D. Nittu, mi pari?... cca banna... (_mentre don Nzulu fa i convenevoli coi due giovani, donna Pràzzita con gli occhi fuori dell'orbita s'accosta a Rachelina, la bistratta sotto sotto in silenzio, la pizzica, la scuote_)--Cca... cca, D. Nittu... e a Rachilina cca... unni si', niputi? Oh! E chi hai? Chi fu?

RACHILINA

(_sedendo dove le indica lo zio con le lagrime agli occhi e con voce di pianto, trangosciata_)--Ne... nenti... nenti... (_scoppia in singhiozzi. Controparte vivacissima dei due giovanotti che subito cavano i fazzoletti per asciugarle le lagrime e confortarla a soggetto_).

D. NZULU

Cucina, e chi fu? Chi cci facistivu... chi cci dicistivu a Rachilina?

DONNA PRAZZITA

Nenti, cucina. La mortificai com'era di giustu! Pirchì non si fa accussì! Chi cci pari ch'è sempri picciridda? Na signurina tanta!.... Ma veramenti, idda, quannu mai? (_i due giovanotti si voltano un momento a guardarla con occhi sbarrati_).--Accussì seria sempri... Comu si s'avissi 'mbriacatu cu l'oduri di 'ssi rosi... Ca si non fussimu 'nta la parintela... cu sa chi cosa putissivu cridiri... (_mentre parla, nota che don Nzulu non stacca gli occhi dalla ragazza, la quale, sempre singhiozzando, ma come se ci provasse gusto, ora abbandona il capo sulla spalla dell'uno, ora su quella dell'altro dei due corteggiatori che si squagliano in tenerezze. Allora, volgendo lo sguardo e vedendo anch'essa questo spettacolo, inviperisce_)--Rachilina! Sùsiti di ddocu! E finemula cu 'sta commedia!

D. NZULU

Ma vah, cucina, vah!.... Lassatila stari, 'nnuzzintedda! Capiscu ca vui, fimmina di munnu, duviti essiri severa.... ma poi (_volgendosi alla nipote_)--Vaia, vaia, Rachilina.... Non c'è nenti, o ziu.... Basta, basta, ora... Ca comu? 'a prima visita, nu veni a chianci dintra? Divi ridiri, figghia! Vogghiu ca ridi... vogghiu ca ridi.... ca quannu ridi si' cchiù bedda....

D. LIDDU

Ah, quannu ridi è la stella del paese!

RACHILINA

(_alla fine sorridendo ancora tra le lacrime_)--Stativi mutu vui.... ca pi curpa vostra (_seguitano a parlare fra loro tre_).

D. NZULU

(_a parte alla cugina_)--Cucina, iu vi capisciu a vui.... Da un cantu, da pirsuna assinnata, pinsati ca 'u partitu fussi seriu.... e seriu pi daveru!.... Ma di l'autru cantu--permittiti ora ca sugnu vecchiu macari iu, ca vi richiamassi a lu vostru sennu anticu--di l'autru cantu mi sta parennu ca.... scusati, l'interessi vi vulissi fari velu.... (_alludendo ai giovinotti_)--'U stati vidennu? Vint'anni di differenza assai su'! Duvemu teniri cuntu di li sentimenti di la giovintù!

DONNA PRAZZITA

Va beni, va beni.... ma 'sti frascularii Rachilina non l'ha' a fari cchiù, vasinnò sugnu bona e cara, ma si nesciu l'ugna....

D. NZULU

Lassatila iucari, picciridda è.... Livativillu 'stu pinseri d' 'a testa.... e lassati fari a mia....

DONNA PRAZZITA

Eh già! D' 'o momentu ca cci l'aviti ad aviri vui sulu 'ssu traficu. Vi nni facistivu un monopoliu!

D. NZULU

(_sorridendo_)--Cucina, si mi livassivu 'sta cunfusioni, vi ripetu, addumassi 'na torcia di se' parmi.....?

DONNA PRAZZITA

Nenti, cucinu, ascutati a mia ca vi vogghiu beni....

D. NZULU

E chistu è veru!

DONNA PRAZZITA

Non ci criditi? Ca già.... doppu tant'anni ca non nni videmu, 'u sa chi v'hannu fattu cridiri di mia! Iu sula 'u sacciu quant'haiu suffrutu 'nt' 'o me' cori.

D. NZULU

Cucina, ancora! Non cci pinsamu cchiù! Chi vuleuvu diri, parrati....

DONNA PRAZZITA

Vuleva diri, 'ssa cunfusioni non nni l'avemu a pigghiari nè iu nè vui. Lassamulu veniri, e quannu veni, pensa iddu. (_sentenziosa e ammonitrice, volgendosi verso Rachelina_)--Pensa la cosa prima ca la fai, ca la cosa pinsata è bella assai! (_poi, cambiando tono, come riattaccando un discorso alieno a cui possono partecipare anche i due estranei_)--Perciò, caru cucinu, comu vi diceva, cci fussi una bella cumminazioni ppi chiddu ca iti circannu: 'na casa granni, ariusa, cu bagnu, giardinu, pirterra, chidda di Don Saru Pulvirenti!

D. NZULU

Eh si, cci aveva pinsatu!.... Chi avi d'ora ca cercu? Ma cu 'ssu binidittu cristianu di D. Saru non cci pozzu parrari, pirchì 'na vota àppimu 'na quistioni.

DONNA PRAZZITA

(_dolcissima_)--E cca, o cucinuzzu, non semu p'aiutaricci unu cu n'autru? Ca ci vaiu iu!

D. NZULU

Ah! bonu fussi, cucina! (_ai giovinotti_)--Lor signori non sanno di chi si tratta.... Sta per arrivare.

RACHILINA

(_prevenendo_)--No, ziu, pi carità! Cci l'haiu dittu iu di 'stu parenti (_sbuffa_) amiricanu, ca divi arrivari!

D. NZULU

(_mentre Donna Prazzita fa gli occhiacci alla nipote_)--Si, ma non cci hai pututu diri ca siccomu Paulinu, criaturi, vinennu cca, non conusci a nuddu, avissi piaciri ca vuautri signuri, ca siti 'i giovinotti cchiù in vista d' 'u paisi, divintassivu subitu amici soi...

D. LIDDU

Ah! con tutto il piacere!

D. NITTU

Onoratissimo, caro D. Nzulu!

D. NZULU

Non sulu per le ore di svago, per lo sport, comu si dici, ca l'Americani cci teninu tantu.

D. LIDDU

S'è pirchissu, lassati fari a mia! Scherma, skating...

D. NZULU

Ma anchi per gli affari.... Ddà, 'u munnu ha statu tuttu sò; ma cca, non conuscennu l'impresi locali....

D. NITTU

E non cci sugnu iu?

D. NZULU

Ah, vui macari d'affari vi 'ntinniti?

D. NITTU

Pirchì? Forsi vidennumi.... vah, ca mi piaci marciari con un certo tratto.... cridi ca? S'inganna, sa? Iu sugnu di chiddi ca dorminu cu n'occhiu! (_con sussiego_)--Mi dica un pò:--Chi capacità avi?

D. NZULU

Mah.... chi vuliti ca vi dicissi? I cunti 'nta sacchetta non cci l'haiu fattu mai.... Ma, accussì, a occhiu e cruci.... pozzu sbagghiari di picca.... cridu ca 'u miliuni 'u passa....

D. NITTU

Ah, di chissu si tratta?!

D. LIDDU

Ah, allora.... un signore! Chi piaciri haiu ca veni!

RACHILINA

Uh, e allura riccu è!.... Un parenti milionariu pi daveru avemu? (_battendo le mani bambinescamente_)--Bellu! bellu! bellu! (_notando un'occhiataccia della zia, si fa subito seria_)--Ca macari iu nn'haiu piaciri, pi daveru, oh!

DONNA PRAZZITA

Va, Rachilina, jamuninni, picchì staiu pinsannu, caru cucinu, ca 'u farmacista di ddà 'nfacci si cci sta facennu l'amuri cu 'sta casa di D. Saru... e non vurrissi ca...--megghiu cci vaiu ora stissu e ci dugnu 'a caparra.

D. NZULU

Cucina, tutta 'sta primura... Viditi ca 'a cucina Tidda macari cerca....

DONNA PRAZZITA

Idda cerca; iu mi pari ca l'aiu truvatu! E 'a pigghiu subitu! Pigghia prima, e pigghia ossu!

D. NZULU

A leggiu a leggiu, pi carità! Non vi pigghiati tanta responsabilità.... L'aviti dittu vui a mia, pirmittiti ca ora 'u dicu iu a vui.... Viditi ca putiti fari nàsciri 'na rivoluzioni tra parenti.... trattannusi d'interessi....

DONNA PRAZZITA

Ah, 'u sacciu, ognunu nesci ò naturali.

D. NZULU

E putemu vidiri cosi turchi!

DONNA PRAZZITA

Ma mi pari ca vui, scusati....

D. NZULU

Ah, no, cucina! Iu a responsabilità m' 'a pigghiavu finu a un certu puntu. Paulinu conusci la condizioni di tutti 'i parenti, pirchì prima di turnari ha vulutu esatti informazioni.

DONNA PRAZZITA

Ah! e cci l'aviti dati vui, 'st'informazioni? E chi nni sapiti vui, scusati, 'nficcatu sempri cca dintra?

D. NZULU

Cucina, vi dissi pocu fa (_a D. Nittu e a D. Liddu_)--Scusati, signuri mei, si vi facemu assistiri a 'sti discursi di famigghia....

D. LIDDU

E nuautri putemu discurriri cca cu 'a signurina.

RACHILINA

Eh.... sì su' discursi di famigghia.... iu chi sugnu? strania?

D. NZULU

E no, nenti, ho finito--Iu, cara cucina, informazioni boni pi tutti cci haiu datu, comu vi dissi: ho fatto notare una sola differenza, chidda di la posizioni finanziaria di ognunu. Quannu iddu m'ha dittu ca p'aviri bona accoglienza da parti di tutti, ssi differenzi, unn'è ca sunnu, li voli corrèggiri.... mi capiti... assegni.... doti.....

D. LIDDU

Ah, persona... grande, allora!

D. NITTU

No no, mi pari spertu!

DONNA PRAZZITA

Eh già, nni assittamu tutti 'nta un vancu! Chi voli fari spargi me domina?

D. NZULU

'U stati sintennu a D. Nittu ca 'u chiama spertu? Siccomu--non essennu turcu--non pò pigghiari autru chi 'na mugghieri, pi non attirarisi l'inimicizia di tutti l'autri (_alla cugina che fa segni di diniego_)--l'aviti dittu vui stissa!.... li voli cuitari prima! Nn'avissi picca.... dici, beh! Nn'avi pi tutti, chi fa, mali?

D. NITTU

Benissimo!

D. LIDDU

Benissimo!

D. NITTU

'U sapiti ca mi sta facennu simpatia prima d'arrivari?

D. LIDDU

E chi a mia mi pari cent'anni c'arriva? (_ma, subito ripensandoci, preoccupato_) Ma... chi ha ditta ca si voli maritari?

D. NZULU

Precisamenti, e con una della parentela--vedete? tanto più!

D. LIDDU

(_turbato_) Ah... d' 'a parintela?! (_guarda Rachelina_) E cu cui?

D. NITTU

E quant'anni avi?

D. NZULU

Mah... una quarantina...

D. LIDDU

(_sollevato_) Ah! Quarant'anni...

D. NITTU

(_c. s._). Ancora maritari.

DONNA PRAZZITA

Cci 'u putemu dari 'ssu pirmissu, è veru? Ah chi è? vecchiu sternu?

RACHILINA

(_sprezzante_)--Si avi quarant'anni...

DONNA PRAZZITA

(_fulminandola con gli occhi_)--Si avi quarant'anni?

RACHILINA

(_correggendosi_)--Non avi cchiù bisognu di pirmissu, vuleva diri (_si ode il campanello d'ingresso. I due giovanotti si alzano, mentre Brasi va ad aprire_).

D. LIDDU

Autri visiti avi vossia. Nuautri ni nni jemu, è veru, signura Prazzita? Si voli essiri accumpagnata?

DONNA PRAZZITA

No, grazii, non vi disturbati. Ora cca, nuautri parenti... vi persuaditi, avemu un pocu di tràficu...

D. NITTU

Allura, a rivederci (_i due giovinotti prendono commiato dalla vecchia e dalla ragazza un poco sconcertati. Poi si appressano a D. Nzulu per salutarlo_).

D. NZULU

No, chi cc'entra! iu v'accumpagnu (_fa passare i due giovanotti e via con loro_).


SCENA IV.

Donna Prazzita e Rachilina.


DONNA PRAZZITA

(_piano, acre, aggressiva_)--Ah, t'ha piaciutu di fari a fraschetta cu 'sti du' aimazzi, unu mortu di fami e l'autru 'npanna vaneddi?

RACHILINA

Chi successi? Prima vossia cci facìa tanta facci?!

DONNA PRAZZITA

Ah, non lu capisci, vigilia ammucciata? Ah ch'e' pinsari macari a tia? Non vidi ca chissu fa e sfa, scrivi, cummina, strullichia, comu s' 'u parenti fussi iddu sulu, comu si 'u sangu 'ncumuni cci l'avissi iddu sulu!

RACHILINA

(_impronta e piagnucolosa insieme_)--E allura, mentri ca voli ca haiu a sapiri sentiri tutti cosi, cci dicu: chi sugnu iu? stuppagghiu di pila? M'ha piaciri pi forza ss'amiricanu? senza vidiri prima com'è e comu non è? com'è, biunnu? s'avi l'occhi di jattu per esempiu, vidissi ca a mia non mi piaci.


SCENA V.

D. Nzulu, Donna Tidda, D. Iacu e dette.


D. NZULU

(_dall'interno_)--Trasi, trasi, Tidda... 'A cucina Prazzita cc'è; cu Rachilina... Favuriti, don Iacu...

TIDDA

(_seguendo D. Nzulu e seguita da Iacu Naca, dolce, accomodante va verso Pràzzita_)--Cucina Pràzzita, comu siti! Rachilinedda, figghia, ogni jornu cchiù bedda tu!

DONNA PRAZZITA

Bona, cucina, ringraziamu a Diu.

D. NZULU

Cucina Prazzita, senza fari complimenti, ca cca a cucina Tidda vi scusa, vò jiti pi 'ssa casa...

DONNA PRAZZITA

Ca ora, cucinu! aspittati tanticchia! Mentri ca cc'è 'a cucina Tidda, 'n'autra parenti 'ntrinsica, ora ddocu ci voli... prima di jiriminni (_lo guarda con intenzione come per dirgli, tu vuoi mandarmi via, ma io non sono pane pei tuoi denti_) aspittati: vaiu p' 'a casa, ma mi piacissi prima, ca 'i parenti più 'mpurtanti fussimu tutti d'accordu... cosi serii su'! E giacchè semu cca (_guarda D. Iacu_) fussi bonu ca facissimu un picculu consigghiu... ma (_lo riguarda_) 'nfamigghia...

D. IACU

(_ridendo bonario_)--Lei mi guarda comu estraniu, signora donna Prazzita, e in 'ntantu ho l'onuri di considerarmi della famiglia.

D. NZULU

(_stupito_)--Vui?

DONNA PRAZZITA

(_sorridendo_)--Eh.... scusati, di quali latu?

TIDDA

(_scherzosa_)--Di sciroccu e levanti, cucina! 'Nto un jornu di malu tempu.... a D. Iacu cca, tantu bonu, cci ficiru l'occhi....

D. NZULU

(_frastornato e contrariato_)--Fidanzati?

DONNA PRAZZITA

(_subito accorrendo a baciarla_)--Oh! chi cunsulazioni chi mi sta dannu, Tidduzza! Quantu ti vasu! quantu ti vasu ancora! (_a D. Iacu_)--Bravu, D. Iacu! Ca sicuru ca semu parenti allura! E vi pigghiati lu megghiu chiovu di la nostra varca!

D. NZULU

E comu.... accussì, senza diri nenti a nuddu?

D. IACU

Perchè, D. Nzulu, chi cci dispiaci, a lei? Non sono persona per la quale?

D. NZULU

No.... chi cc' entra!.... non dica.... È ca m'arriva così.... all'intrasatta....

TIDDA

E chi avia a pigghiari cunsigghi, cucinu? Già.... 'a picciridda: mùzzica 'u jiriteddu.... Vecchia sugnu! E junta a vintitrì uri e tri quarti....

DONNA PRAZZITA

No, chissu non l'ha a diri! Ancora, salaratu, si' 'na bannera!.... Mi scantava iu, ha' a diri, ca cci pirdevi troppu tempu....

TIDDA

Don Iacu, cca, parrò chiaru.... Cunveni a iddu, cunveni a mia....

DONNA PRAZZITA

Tutti santi e biniritti, chi cc'entra! (_volta a don Nzulu, trionfante_)--Vi persuaditi, cucinu? Matrimonii e viscuvati, su' di 'ncelu distinati!.... Vah, quantu vaiu pi 'ssa casa.... A nomu miu 'a pigghiu, cucinu, semu 'ntisi, 'na vota ca vui cci avistivu 'sta quistioni....

D. IACU

Quistioni? E cu cui, scusassi?

D. NZULU

Ah, nenti.... cu D. Saru Pulvirenti.... 'u patruni d' 'a casa....

D. IACU

Cca cci sugnu iu! Chi fa? Cci voli fari sfreggiu, 'ssu basalacchiu? (_si alza tronfio_)--Iamuninni, zâ Prazzita, mi permetti ca 'a chiamu accussì?

DONNA PRAZZITA

Cci permettu? Cu tuttu lu cori! Ca va, allura bonu è, accumpagnatinni! Iamuninni, Rachilina.... (_a Tidda salutandola_)--Non ti scanti, è veru, ca ti l'arrubamu pi tanticchia? A rivederci, cucinu!

D. IACU

Allura, vossia mi permetti.... Po' diri ca è fatta: difficili ca mi facissiru 'na nigativa a mia! (_a donna Tidda_)--Staiu turnannu! (_esce, seguendo le due donne_).


SCENA VI.

D. Nzulu e Donna Tidda.


D. NZULU

(_resta accasciato, perchè vede compromesso nel meglio tutto il suo giuoco. Donna Tidda interpreta questo accasciamento come un esacerbarsi dell'antica piaga dell'amore per lei_).

TIDDA

(_rimasta un po' indietro contempla don Nzulu accasciato, accenna il segno della croce con meraviglia dolente, poi gli si accosta e dice carezzevole con dolce mestizia_)--Cucinu.... ca pi daveru vi dispiacistivu tantu di 'ssu me' fidanzamentu....

D. NZULU

(_seduto, curvo con le braccia appoggiate sulle gambe a penzoloni, tentennando il capo cogli occhi socchiusi_)--Assai.... assai nni sugnu dispiaciutu!

TIDDA

Pirchì? Ancora?

D. NZULU

No, ancora!.... Ora.... ora....

TIDDA

Ora?.... E chi nni vuliti cchiù ora di mia? Cchiù suddisfazioni vostra e cchiù murtificazioni mia di chista?

D. NZULU

(_balza in piedi adirato_)--Sudisfazioni mia! 'A sudisfazioni cci 'a sta' dannu tu 'n'autra vota a chidda!

TIDDA

Iu? Pirchì?

D. NZULU

(_afferrandola e parlandole occhi tra occhi_) Pirchì? Pirchì approfittannu di 'stu caratteri to' di jattupardu 'mpignusu e priscialoru ca ti lassi 'nfruncicari e sati 'nta l'aria pi nenti d'un momentu all'autru, ti sta livannu 'n'autra vota la fortuna comu fici tannu (_scotendola_). Pirchì iu ti vuleva beni cchiù di me' stissu e ti avissi fatta rigina di la me' casa e di lu me' cori!

TIDDA

(_allibita, tremante, col pianto alla gola_).--Cucinu... e pirchì... pirchì aviti aspittatu tantu a parrarimi accussì?

D. NZULU

(_subito, riprendendosi, sconvolto, affannato, con una mano sul cuore, quasi temendo che gli voglia scoppiare, ansimando_)--No... no... chi sta' capennu?... Pi mia? Iu un mortu sugnu ora... un mortu ca parra. Ma li morti abbriviscinu! E pi tia stava pinsannu!

TIDDA

Ma comu? cucinu... pi mia? iu non vi capisciu! C'haiu fattu?

D. NZULU

Ti cunzumasti... cu 'stu fidanzamentu... ti cunzumasti, e guastasti 'n'autra vota tuttu chiddu ca iu vulia fari pi tia! E stai dannu saziu a ddà vecchia vilinusa!

TIDDA

Iu? Pirchì? Pi 'ssu fidanzamentu diciti? Ma iu 'nu statu, cucinu, iva circannu oramai, pi non moriri sula 'nta 'n'agnuni! L'avissi fattu cu D. Gasparinu Solima c'avi tant'anni ca mi veni d'appressu, si non avissi statu chinu di gilusii e di faiddi, ca vui 'u canusciti...

D. NZULU

E megghiu chissu, quannu mai!

TIDDA

Megghiu, certu! ma si non si spiegava mai! Chissu si fici avanti... Cosa d'ieri è, chi vi pari? E si vi dispiaci tantu, cucinu beddu, cosa di cunvinienza è, chi è p'amuri? Cci dicu ca non mi cunveni cchiù e 'u mannu a fogghiu tridici...

D. NZULU

No, a mia m'ha' sapiri sintiri, mi disipiaci ca chissa, ca è la causa di la to' rovina, l'ha a aviri vinta 'n'autra vota: pi mia, ti fici allarmari pirchì aveva dudici anni cchiù di tia; e ora si discurri ca non su' cchiù nenti vint'anni.

TIDDA

(_avvampando e saltando, aggressiva_)--Chi 'u voli dari a Rachilina?

D. NZULU

Ca 'nunca! ca 'nunca! Mentri ca iu cci diceva c'avia pinsatu a tia, ca siti di la giusta età! E si l'ha 'ntroitatu ora, capisci? curriu a pigghiaricci a casa! Su' tutti cosi fatti pi idda.

TIDDA

(_come punta dalle vespe, perdendo il lume dagli occhi_)--Ah, si? Di chistu si tratta? E vui cci l'avevu dittu ca pinsavavu a mia?

D. NZULU

Ca comu! ca comu! E dissi ca eri bona pi faricci 'u pani cottu!

TIDDA

Iu? 'U pani cottu?


SCENA VII.

D. Iacu e detti.


D. IACU

(_presentandosi sulla soglia_)--Permesso?... Fatto!

D. NZULU

Daveru?

D. IACU

Eh, cu mia chi si scherza?... Da principiu D. Saru s'avia mutriatu, masticava tuttu: «ma», «qua», «là», «così», «colì». Ma iu ivu e curti: 'u guardai 'ntrignu 'ntrignu e cci fici pigghiari 'a caparra.

TIDDA

Cci 'a dastivu vui?

D. IACU

No, idda.

TIDDA

Ah bellu sirvizzu facistivu! Pi fari chistu chi cc'era bisognu di tutta 'a vostra mutria? Quannu unu non sapi sentiri chiddu c'avi a fari, non divi pigghiari 'mprisi e non si divi fari avanti! Di 'ssi vostri arii nn'haiu li vertuli chini! E mi facissivu un piaciri si non vi 'ntricassivu cchiù nni li cosi chi non v'apparteninu! (_rimettendosi tutta agitata la spagnoletta, rivolta a D. Nzulu_)--Ma chi vi pari ca finisci accussì, cucinu? chissà è casa ca idda non si l'ha a pigghiari! E macari ca s' 'a pigghia cci ha a ristari pi cappata. Ora iu mi nni vaiu nni D. Gasparinu Solima e mi fazzu cuntrattari chidda di D. Matteu Musumeci, so' cucinu!...

D. IACU

Vui? Nni D. Gasparinu? Chi faciti? (_le si para davanti minaccioso_).

TIDDA

(_tenendogli testa e scostandolo_)--Fazzu chiddu chi mi pari e piaci! E non mi viniti d'appressu, ca non haiu bisognu di cumpagni di processioni, tantu pi sapillu! (_va via di furia, lasciando D. Iacu sbalordito e D. Nzulu che se la ride sotto sotto_).


SCENA VIII.

D. Iacu e D. Nzulu.


D. IACU

(_dopo breve scena muta; guardando arcigno D. Nzulu che sorride con dispettosa bonarietà come per placarlo_)--Ah, vui ci riditi? Ma iu non sugnu omu da subire un simile affronto! Chi cc'è, volta faccia? Complotto? Comu? nell'attu ca iu rendo un serviziu a costo di comprumettirimi, mi si gioca questo tiro alle spalle? E vui ci riditi ancora? (_battendo un pugno sul tavolo_) Mi nni rispunniti vui di la signurina donna Tidda!

D. NZULU

(_fingendo timore_)--Iu vi pregu, caru D. Iacu, di calmarivi un pocu. Mi veni da ridiri... si, per la cosa in se stessa... vidennuvi accussì pigghiari focu comu un surfareddu... per una inezia...

D. IACU

Inezia? Comu, inezia? E la parola! il debito d'onore! Un impegno sacro!

D. NZULU

Non dicu di no... ma, in funnu in funnu, via... datu ca 'stu fidanzamentu non è ancora ufficiali... n' 'o sapi nuddu!

D. IACU

Caru D. Nzulu, vi facciu riflettiri ca 'u sacciu iu, e basta! E quando lo so io, è altro che ufficiale, è colonnello! Cca mi staiu sintennu 'i carti canciati 'nt'e' manu! E non putennuccinni dumannari cuntu a 'na fimmina, lu vogghiu di vui!

D. NZULU

(_c. s._)--Iu non v'haiu offiso, caru D. Iacu! Me' cucina Tidda, forsi... Ma viditi chi è?... Semu un pocu stunati. Qua le cose sono cambiate dalla notte al giorno..... chiddu ca prima pareva nivuru, ora è jancu... Cci vulemu ragiunari un muminteddu? In America, si procede così...

D. IACU

Si, ma cca non semu in America! semu in Sicilia!

D. NZULU

Pi 'n'autri vinti jorna, amicu miu! Ma fra un misi, 'stu paisi sarà americanu a tunnu!... 'U sapiti ca me' niputi torna cu dinari assai e sbrizziannuli di cca e di ddà, vuterà la facci a tuttu? Macari vui vi duviti cunfurmari...

D. IACU

Iu non votu facci mancu davanti a Carlumagnu!

D. NZULU

E va bonu... e va bonu... Non è quistioni di votari facci; è quistioni di ragionari! In America, o per dir megliu, all'americana--chi è 'u fidanzamentu? Anchi ufficiali... anchi colonnellu, comu diciti vui! all'americana, non si guarda neanche al matrimonio! Questioni di convenienza! A mia per esempiu, mi piace vostra moglie, vegnu, e vi dicu: Quantu costa?

D. IACU

E iu vi fazzu 'na fucunata cu 'na pistola d'arciuni ca pari un picciriddu, ca vi lassu pi spirdu unn'è ca siti misu!

D. NZULU

Pirchì siti... anzi, semu siciliani! Ma si lu vostru, per esempio, ha statu un matrimoniu di cunvinienza, chi cci appizzati a cèdiri 'a vostra mogghi? Novanta voti supra centu, vi livati 'na frazzata di supra:--«Quantu costa?». Cci mittiti un prezzu, anchi d'affezioni: centu, ducentu, tricentu mila: «Se la prende!». Faciti divorziu: arrifriscati vui, arrifrisca idda, mi 'nfurcu iu, e bona notti!

D. IACU

E il punto d'onore?!

D. NZULU

Questioni di prezzu! Cci l'includete nella somma, e faciti tuttu un forfait! (_giunge le mani e le agita in atto commiserativo_) Ca caru don Iacu!... 'Stu fidanzamentu cu me' cucina era di cunvinienza--mi l'ha dittu idda stissa ora ora.

D. IACU

Si.... in fondo.... non negu; ma....

D. NZULU

Non cc'è ma.... vi l'haiu dittu!.... Vui, rinunziannucci, rinniti un serviziu a me' niputi, e me' niputi si disobbliga (_gesto dignitoso di D. Iacu_).--Pi forza! O vuliti o non vuliti! Vui diciti: «Non vogghiu! non vogghiu!» E chiddu voli pi forza--chi cci faciti? Si disobbliga pi forza! Ma dici: «Chi è che lo informa dello stato delle cose?». Vui, forse?--Chi cc'entra! Parlo io! (_guardandolo negli occhi, mentre D. Iacu appare quasi rimesso_)--E a cunti fatti:--Siti omu di maritarivi vui?

D. IACU

Eh già... Non mi ponnu diri: «Chi su' beddi 'ss'occhi...».

D. NZULU

E cu 'na fimmina comu a me' cucina! 'A vogghiu beni; ma Diu nni scanza!

D. IACU

Ah, cu mia, o si modificava....

D. NZULU

O finiva tinta! Dunca m'aviti a ringraziari ca vi la fazzu finiri bona prima di cuminciari...

D. IACU

Ah comu! accussì di bonu a bonu?

D. NZULU

Ah santu nomu di Diu, ca c'haiu parlatu turcu? (_prendendogli una mano e stringendogliela tra le sue_)--Cci siamo intesi! Resterete contento di me!

D. IACU

Pirchì è lei, omu anzianu!... E pirchì iu sugnu omu di cori, e non vogghiu fari perdiri 'a furtuna a nuddu...

D. NZULU

Eccu una parola di cavaleri anticu!

D. IACU

Ah sempri iu sugnu, don Nzulu! (_si ode il campanello d'ingresso_) Baciamu li manu! (_egli stringe la mano vigorosamente come per concludere un fatto solenne e va via_).


SCENA IX.

D. Nzulu, Brasi e D. Gasparinu.


BRASI

Il signor D. Gasparinu Sòlima! (_lo introduce_).

D. GASPARINU

(_che ha incontrato nell'ingresso Iacu Naca, entra con un occhio a questo e l'altro a D. Nzulu--titubante, costernato, scontroso, diffidente e irascibile--tartagliando_). Bon giornu... (_resta in piedi e col cappello in mano che tormenta nelle falde_).

D. NZULU

Bon giornu, caru D. Gasparinu! Comu va? Macari vui? Pusati 'u cappeddu... assittativi... (_Brasi gli accosta una sedia_).

D. GASPARINU

Grazii!... Non m'assettu...

D. NZULU

Ma... scusati, circati a mia o a quarcunu ddà banna?

D. GASPARINU

(_smettendo di guardare di là_)--Non cercu a nuddu!

D. NZULU

Ah... e allura, pirchì vinistivu?

D. GASPARINU

Si vi dispiaci, mi nni staiu jennu!

D. NZULU

No! e pirchì m'avi a dispiaciri? Anzi! (_con un sorrisetto malizioso e accostandoglisi con le mani avanti come per palpeggiarlo_) Si vineuru prima!...

D. GASPARINU

(_arretrandosi e imbevendosi tutto_)--Non mi faciti 'sti gesti, a mia, ca mi veni l'irritazioni!

D. NZULU

(_canzonatorio_)--No! l'irritazioni vi veni, pirchì non la truvastivu!

D. GASPARINU

A cui? Vi dissi ca non cercu a nuddu!

D. NZULU

(_c. s._)--Vaia, ora! D. Gasparinu, sintiti... un consigghiu d'amicu. Ittativi, pirchì, si cci pirditi tempu, cc'è quarcunu ca si jetta prima di vui.

D. GASPARINU

Ora a mia, 'ssi discursi accussì 'mpidugghiati, non mi piacinu! Di cu' sintiti parrari?

D. NZULU

Ca di me' cucina Tidda, don Gasparinu! Pi forza a mia mi l'avistivu a fari diri?

D. GASPARINU

E vui putiti diri chiddu ca vi pari e piaci! Iu non haiu parratu, e mancu parru!

D. NZULU

E mentri vui vi stati mutu, D. Iacu Naca si sta facennu sutta di mala manera!

D. GASPARINU

A mia non mi 'mporta nenti di 'ssu vastasu di cozzu e di chissa ddocu, cu tuttu ca vi veni cucina!

D. NZULU

Ah! Allura quann'è chissu.... A mia m'avia fattu l'impressioni, pi dirivi a virità, ca eravu irritatu pirchì l'aveuru vistu 'nsemi....

D. GASPARINU

A cui?

D. NZULU

A me' cucina e a D. Iacu, ca l'accumpagna sempri!.... Basta. Parramu d'autru. Dicitimi in che cosa vi posso servire....

D. GASPARINU

Iu, pi sapillu, non vi dicu nenti! Anzi, no! Vi dicu 'na cosa sula, ca è chista: Primisi primisi, ca non haiu avutu mai nudda 'ntenzioni e non m'ha passatu mancu pi lu ciricoppulu di la testa! E pozza pozza.... cu 'na cosa di chissi, santu diascacci e diantanuni, sugnu bonu e sugnu capaci di scunzari ogni cosa, una vota pi sempri! (_si caccia il cappello in testa, e se ne va sbuffando_)--Vo' facitivi benediciri!


SCENA X.

D. Nzulu e Brasi.

(_entrambi seguono don Gasparino fino alla comune. Poi si guardano in faccia_).


BRASI

(_con aria arguta_)--Scusassi, patruni: chi professioni facia vossia all'America?

D. NZULU

Iu? Stampava pupi!

BRASI

Di pezza?

D. NZULU

Di carni! Cci sucava lu civu di la midudda, lu funnu di lu stomacu, e poi li 'mpicava comu li zazzamiti!

BRASI

E mi l'àva persuadutu iu.... 'O maniari d' 'a palitta, si vidi ca nni gratta....

D. NZULU

(_guardandolo fiso_)--E tu si' 'u babbu?

BRASI

(_ridendo da scemo_)--Pirchì?

D. NZULU

(_lo agguanta per il petto_)--Auh! (_gli fa cenno col dito di tacere. Si riode il campanello d'ingresso_).

BRASI

(_dopo aver messo la mano sul petto, come per dire «confidi» s'avvia verso la comune per aprire_).

D. NZULU

Brasi! (_Brasi si ferma, si volta e lo guarda_)--Non cci sugnu cchiù pi nuddu!


_Tela._