Camaradis miei chiars, che ses a spass

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Camaradis miei chiars, che ses a spass  (1828) 
by Ermes di Colloredo
Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano

Alli suoi Camerata Girolami.

CANZONE

CAMARADIS miei chiars, che ses a spass
Là sun chelt alt e stais in ecelenze,
E cun bong dindïoz e cavrez grass
Sglonfais lu glutidor in confidenze;
Jò püarèt cajù di croz mi pass,
Se vo no mi volès, jò dis pazienze!
Dal temul e de trute e dal melò
Se ses passuz, jò us dirai bon pro.

Jò mi traten cul cesaron e vissule,
Che biel madure la raquei pal fresc,
E quand che l'hai in bochie il brût fuur pissule
E 'l par just che al gumiti un vreas todesc,
E chel suc dolz jù pal gargat mi strissule,
Nè d'altris cibs cuviart è 'l miò puar desc,
Che a lis grandezzis il miò chiaf no pense;
L'ort è bastant a preparà la mense.

Us rivuardi Fïoz, che chè promesse
Che mi avès fate di vignì cajù,
Seben che par vignì jò no us dòi presse,
Discrosait ju budiei pur ben là sù,
Che intant par preparà jò mandi a Bresse,
E uei tratäus tant cu 'l re d'Artù;
Uei che disis, che a l'alte e che a la basse,
E cà e là l'avès tazzade grasse.

Une piore za muarte dal lancuur,
Che al è cinc agn che 'o hai faz i persuz,
Une lonze di giate, che däûr
Une puarte mazzai cun sis giatuz;
Une clochie in stofàt, che jù di un mûr
Chiadind di apoplesìe rompè il chïauz,
Quargnui e forecùi e brugnui sclas.