Butjenter Nachtigall

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Butjenter Nachtigall.
Author: Ludwig Strackerjan
Text type: Gedicht
Comment:


:

Wickerwacker
sprung öwer’n Acker,
Wickerwacker sprung in’n Sod,
un doch is Wickerwacker nich dot.
wat is dat?

Frärk, Frärk, mak mi’n Paar Schoh!
ick hebbe kien Lär,
ick hebbe kien Smär,
ick hebbe kien Pickernicknicknicknick.

Hinnerk, Hinnerk!
wat, wat?
Dien Vadder is dot, dien Vadder is dot!
wat kann ick darto dohn, wat kann ick darto dohn!