Bu işi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Bu işi
by Magtymguly Pyragy


BU IŞI


Bende, sen bet işe batyrlyk etme,
Aldyňda goýarlar ol gün bu işi!
Nebse uýma, şeýtan raýyna gitme,
Hajalata goýar, bilgin bu işi!

Nebsiň aýdar: “Urgun bu bir hözirdir!”
Janyň aýdar: “Haý, dur, taňry häzirdir!”
Sen görmeseň, ol-ha saňa nazyrdyr,
Utangyn, eýmengin, goýgun bu işi!

Bir ýolda güňä bar, bir ýolda sowap,
Arasatda senden istärler jowap,
Halala hasap biýr harama-azap,
Şeki ýokdur, ýada salgyn bu işi!

Ömrüň geçip bargan ýazdyr bir sagat,
Ne bolar, bu ýazda eýleseň tagat,
Sowaba şatlyk bar, jürme – hyjalat,
Boýnuňa almagyn, gelgin, bu işi!

Başyň göge, göwsüň ýle göterme,
Köňlüňe gorkyny çala getirme,
Ýürekde ýok sözü tile getirme,
Yhals gulagyna çalgyn bu işi!

Mysapyr sen, mukym işin gurar sen,
Bibaka dünýäde niçe durar sen,
Munda ne iş etseň, anda görer sen,
Ýagşydyr, ýamandyr ol gün bu işi!

Şeýtan aýdar: “Şirin işdir, azagoý!”
Rahman aýdar: “Nebs umydyn üzegoý!”
Magtymguly: “Tur, goluňny köze goý,
Eger dözebilseň, kylgyn bu işi!”
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.