Broedlachtnöögers-liedeke

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Broedlachtnöögers-liedeke.
Dialect: Achterhooks
Text type: Leed
Comment:

from: Johannes Matthias Firmenich Richartz: Germaniens Völkerstimmen. S. 735, Google Böker
Borklo

:

Góën dag!
Hier stao 'k op minen staf,
En weet neet wat ik seggen mag.....
Noe weet ik wat ik seggen mag.
Hier stüürt mi N. N. as Brügem
En N. N. as de Broed,
En die nööget oe der oet,
Margen vroe üm tien üür,
Op tien, twalf tonnen beer,
En ses, acht aom jenever,
En 'ne wanne vol rosinen,
Die sült sich bii N. N. läten verschinen,
Viif spölleui met eenen
En danssen met beide beenen,
Hoesgesetten
En nümmest vergetten;
Vroege kommen en late bliven,
En oe met den drank geriven;
En wat ik hebbe vergetten,
Dat sült de Brügem en de Broed verbetten.