Blye-Mie

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Blye-Mie (1668)
by Gysbert Japiks
300253Blye-Mie1668Gysbert Japiks

O Schiepe Hoeders,
Uyt Iâpicks heagste stame,
Dy 't fijld by nacht,
Jin tosck-bebloeders
Lieuw', Wolve', op jiemme Lamen
Sorgfâdig wacht't;
Ho det Goads glanz', dear ick doz klear mey ljeacht',
Mey flautme' in fleagjen,
Jiemme fortseagjen?
O 't iz nin pleagjen,
Tjierllen op; hâd moed', hâd moed', hâd moed
Trillje naet, mijn Mie iz goed.

Herts', fet mijn sizzen.
Joed, joed in Bernke bern' iz
Yn Dâvids Sted.
Gea sjeane 't lizzen;
Ynne' Ogse-kribbe herne' iz
Sijn wale-bed.
Dit Bern, dat, az God salm', nin oonfange' het
Wirt Minsch' befuwne.
Fen Goad', for' stuwne,
Salve', in mijld juwne,
Om middeljen dy free, dy free, dy freed',
Kening, Prester in Propheet'.

Uwt hie dy Ingel.
Da gingt 'er op in sjongen:
(O Hijmmel-Luwd!
O swiet trog-mingel!
O sill'ge Ing'le tongen!)
Trog Hert in huwd
Drieuwt dock sang, de' Yerde oer, east, west, noard in suwd,
O de heagste heere,
Habb' tanck in eere:
De Yerd' (ney bejeare)
Hab free; de minsch', de minsch', de minsch'
Goad's behage'. O wâde in winsch'!

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse