Blâstemu di vrutu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Blâstemu di vrutu

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 120


Ni pul’iu di omu, ni vimtulu graiu dulţi s-nu-ţ aducâ,
Şi lăcrińili di-tu ocl’i durearea s-ţâ usucâ;
S-nu ştii iu cadi truplu-ńi, iu groapa va ńi-u sapâ,
S-ti-avinâ totna-aumbra-ńi şi loclu s-nu ti-ncapâ.
Din capu s-ţâ zmulḑi perlu şi somnulu s-nu ti-acaţâ,
Si-ngâlbineşti ca moartea tu frâmti şi tu faţâ.
Ca ţeara pri murmintu di doru si-ńi ti tucheşti,
Si suschiri bana-ţ toatâ, cu boaţi si zghileşti.
Si-agiunḑi s-ţâ urăşti pârinţâl’i şi surărili,
Si-alaḑ pri-tu munţâ plâmtâ, s-pitrunḑâ toati-amărili.
Iuva s-nu-ńi dai di urmâ, s-ti deapiri di dureari,
S-ţ-aruchi cu mâńili-ţ sinlu, sânḑi si-ascuchi di vreari,
Si-arâdâ lumea toatâ di jalea ta ş-di tini,
Si-ţ parâ ţerlu chisâ, focu stealilu sirini.
La moartea-a ta s-nu hibâ ni sorâ, niţi frati,
Şi corghil’i lăi si-ţ mâcâ şi inimâ ş-hicati...
Blâstemu, blâstemu pri tini, muşata mea Armânâ,
Cu-arâsu muşatu ca anghilu, cu suflitu di pângânâ.