Bir çift çarık

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dmitriy Kara-Çoban
Bir çift çarık

Geldi kış, düştü kaar, sıktılar ayaşlar. Piti örginin sa bir ayaanda vardı çarık, öbürünündä yoktu da o hep diiştirärdi tek çarıı ayaandanayaana. Yaşardı Piti bir yıkık evin sobası içindä. O her sabaa bir parçacık ekmek için koçina paklardı, dam kürüyärdi, beygir koşıydıdi.Örüyärdi hem işlärdi o, çıkararakçok türlü şamatalar:

Burnu fosurdaması, ayak hışırdatması hem taa nesoy-sa seslär. Bir sabaalän o genä gidärdi sokakça aaramaa iş.Durar aul boyundaa, Kama Ligor çaardı onu da dedi: Bakerım, bir ayaanda çarıcaan yok. Bän verecäm sana bir çift çarık, eer sän yaparsan benim aylıımı. Piti pek sevindi buna da kayıl oldu. Ne kadar vakıt tutacek o aylıık?

 • Sordu o, Bir iki üç ay dedi Ligor,
 • E neredä o olacek?
 • Nereyi götüreceklär, orada olacek
 • Dobrucada olmalı

Ertesi günü onnar gittilär primariyaya kurdular dokumentleri da Kama Ligor yollandırdı.Pitiyi kendisinin erinä ölä bir recimendä, ongısında herbir kasabaya deyni var birär güllä. Aylııkta Pitiyä hem işlettilär, hem top kavalı paklattılar, hem struktiya yaptırdılar. Kaalar içindä mekledärdılär, kayardılar tüfek kılıcınnan saman adamnar saplasın.

 • Tälä cenktä da saplaycan.
 • Deyärdilär ona
 • E öldürärsäm?
 • Sorardı Piti.
 • Te öldürmää üürediriz seni e, ba ahmak! annadardılar ona.
 • Hergün kaçırdardılar.

Oa Piti kaçardı aazından tatlı köpük gelincä başa onun sırtına inärdi bir sopa etişti öbür başa taa bir sopa.Bir kerä aylııkçıları kaçırttılar, irmişär kila kum sırtlarında 10 kilemetraya daalık içindä.

Piti kesildi, kaldı geeri. İlerdä näända sa işilärdi ura baarmak. Piti sa gidärdi yalnız gücülä ayaklarını atarak. Bir da buruk yolda peydalandı manjur tuttu onu kolundan da sürüdü kaçsın.

 • Sän deer benim bölüümü geeri çekersin! Bän senin canını bu iş için alacam!

Ertesi günü Pitiyä imää vermedilär da o kufnedä bulaşık kazannarında ekmek parçası aarardı hem yalardı çnakları. Kufneyä girdi kapral. Piti bilmeyräk näpmaa. çeketti kaçmaa su kadaların arasında.

 • Ve dur!
 • Baardı kapral

Piti topladı ayaklarını bireri da elindä çanaa dayadı zulüfünä ver seläm laflan!

 • Anırdı kapral

Piti diyecekkän sa traişi! dedi.

Stray pray frayş

 • Git da götür recimendin ştabına skemneleri
 • İzin etti kapral
 • Ayır o skemneleri
 • İzin etti kapral
 • Ayır o skemneleri angıların altında yazılı tälä bukua Ş sayılar okuşa. Bakda kalmasın hiç bir skemnä Piti gitti da burnusunnan fosurdayarak ayaklarınnan haşırdayarak başladı domalıp domalıp bakmaa skemnelerin altına hem sölenmää:
 • Şa, şa, şa, şa,
 • Naşey sän yaparsın burada?
 • Sordu manjur.
 • Şa, şa, şa, tekrarladı Piti.
 • Şa,şa mı? Sän beni susrurersın mı?
 • Delirdi manjur onun suratı oldu saurgun, cenk kırı da o şaşkın baardı Pitiyä okadar nekadar Nadi bulü motanadı.
 • Bän sana verecäm şa! Ya sän ooruçlu fakir askerci adam koruycu arhangil git karçerä.

Bir kerä recimendä geldi ceneral. Verdilär aylıkçılara tüfek, dizdilär onnarı ki geçsinnär ceneralın önündän koluna giderkenä tüfeklär hepsi lääzımdı uz dursunnar. İlerdä kıpırdamasınnar Pitinin so tüfää birdän başladı.

Ölä sallanmaa ani kapral urdu Pitinin yanına iki yumuruk. Piti baardı ura kösteklendi düştü da yıktı sıranın yarısını.Ceneral çeketti gülmää. Kolona etirtiynän kazarmanın önünä oldu komanda

 • Sol tarafa!

Piti döndü saa tarafa. Onu çıkardılar sıranın önünä.Bir saldat aldı onu sırtına da iki kişi urdular ona onar sopa .İzmet tuttu üç ay ama Pitiyä bu vakıt göründü bitkisiz. Pek çirkin zeetledilär onu semedilär onun ölä da yufka kafacıını. O zabunnadı oldu kapçık ensesi kaldı armut sapı kadar.Taa geldiynän aylıktan Piti gitti Kama Ligorun evinä kabletmää çarıkları. Gördüynän Pitiyi Ligor kaldırdı ellerini:

 • Geldin mi örgişa? Islää Islää ani sän yaptın benim aylıımı!

O girdi içeri da birkaç minuttan sora döndü elindä bir çift çarık hem iki sargı

 • Na gii da saalıklan taşı uzattı o onnarı Pitiyä.

Çarıklar ölä kuruydular ani onnarı yoktu nicä giimää da Kama dedi:

 • Sän yımışat onnarı da gii.

Piti pınar başında yısladı çarıkları da esap aldı ani onnar yırtık. O oturdu erä da kaldırarak çarıkları yukarı tutulu seslän baardı:

 • Aldattı! Aldattı!

Sora o giidi onnarı da gitti yıkık duvarlar içindä sobasına dooru. Onu görän insan doyardilär.

 • Te Pitinin da var şansora çarıkları.
 • Ne seviner zavalı!
 • İnsan arasında te o da kaybetmeer.