Biblo/Genezo

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1 En la komenco Deo kreis la cielo e la tero.

2 Or la tero esis dezerta e kaosa, e tenebro kovris l'abismo; ma la spirito di Deo fluktuis super l'aqui.

3 Lore dicis Deo: Esez lumo. Ed aparis lumo.

4 E vidis Deo ke lalumo es bona, e separis la tenebro de la lumo;

5 e la lumon lu nomizis jorno, e la tenebron, nokto. Tale venis vespero, e venis pose matino: unesma dio.

6 Dicis Deo: Esez strato inter l'aqui, ed ol separez aqui de aqui. Ed eventis tale.

7 Deo do kreis la strato, e tale separis l'aqui substrata del aqui superstrata.

8 La straton Deo lore nomizis cielo. Dume venis vespero, e venis pose matino: duesma dio.

9 Dicis Deo: Kunvenez unloke l'aqui subciela, ed aparez la sikajo. Ed eventis tale.

10 La sikajon Deo lore nomizis tero, e la kunvenon dil aqui lu nomizis mari; e lu vidis ke to es bona.

11 Dicis pose Deo: La tero kreskigez vejetanti, herbi seminifanta, e frukt-arbori donanta frukti seminoza segun sua speco, sur la tero. Ed eventis tale.

12 E la tero kreskigis vejetanti, herbi seminifanta segun sua speco ed arbori qui donas frukti kontenanta semino segun sua speco. E Deo vidis ke to es bona.

13 Dume venis vespero, e venis pose matino: triesma dio.

14 Dicis Deo: Esez lumeri en la vulto dil cielo, por distingar la jorno del nokto, e li esez signi e markizez la sezoni, la dii e la yari;

15 e li brilez en la vulto dil cielo, por lumar super la tero. Ed eventis tale.

16 Deo do kreis la granda lumeri: la plu granda lumero por regnar la jorno, e la lumero plu mikra por regnar la nokto, e la steli;

17 e lu pozis li en la vulto dil cielo, por ke li lumez super la tero,

18 e por ke li regnez la jorno e la nokto, e separez la lumo del tenebro. E Deo vidis ke to es bona;

19 dume venis vespero, e venis pose matino: quaresma dio.

20 Dicis Deo: En l'aqui pululez bestii vivanta, e l'uceli flugez super la tero, sub la vulto dil cielo.

21 E Deo kreis la granda cetacei ed omna vivanta bestii reptera qui pululis en l'aqui, segun lia speco; ed omna uceli alizita, segun lia speco. E Deo vidis ke to es bona,

22 e benedikis li, dicante: Fruktifez e multeskez, e plenigez l'aqui dil mari, e multeskez anke l'uceli super la tero.

23 E dume venis vespero, e venis pose matino: kinesma dio.

24 Dicis pose Deo: La tero kreskigez vivanta bestii segun lia speco, bruti e repteri e bestii surtera, segun lia speco. Ed eventis tale.

25 Deo do kreis la bestii surtera e la bruti e la repteri dil sulo, singli segun lia speco. E Deo vidis ke to es bona.

26 Lore lu dicis: Ni kreez la homo segun nia imajo, simila a ni, e lu dominacez omna fishi dil maro, ed omna uceli dil cielo, ed omna bruti, ed omna bestii surtera, ed omna repteri qui sursule tranesas.

27 Deo kreis la homo segun sua imajo, segun l'imajo di Deo la homo kreesis, e lu kreis li kom viro e muliero.

28 E Deo benedikis li, dicante: Fruktifez e multeskez , e populizez la tero; submisez ol e dominacez la fishi dil maro e l'uceli dil cielo ed omna bestii movanta sur la tero.

29 E lu dicis anke: Yen me donas a vi omna herbi seminifanta sur la tota surfaco dil tero, ed omna arbori qui produktas frukto e semino; to esez por vi manjajo.

30 Ed ad omna bestii surtera, ed ad omna uceli dil cielo, ed ad omno quo movas sur la tero e havas anmo vivanta, me donas la tota herbo kom manjajo. Ed eventis tale.

31 Deo kontemplis omno quon lu kreabis, e yen lu vidis ke omno es tre bona. Dume venis vespero, e venis pose matino: sisesma dio.


Kain ed Abel

4. Ed Adam unionesis ad Eva, sua spozino, ed el gravideskis, ed el parturis Kain; ed el dicis: Me recevis homo de la Sinioro. Ed el anke parturis ilua frato Abel. Ed Abel divenis pastoro, e Kain divenis agrokultivisto. E pos ula tempo eventis, ke Kain adportis de la frukti dil tero por donacar li al Sinioro. Ed Abel anke adportis de la unesmenaskinti de sua mutoni. E la Sinioro favoris Abel ed ilua donacajo; ma Kain ed ilua donacajon il ne favoris. E Kain multe iraceskis, ed ilua vizajo multe tristeskis. E la Sinioro dicis a Kain: pro quo tu iraceskas? e pro quo tua vizajo tante tristeskis? Se tu agos bone, ka tu ne aceptesos? Ma se tu agos male, la peko blotisas ye la pordo, ed ol konsumos tu, ma tu regnez olu.

E Kain parolis kun sua frato Abel; e kande li esis sur l’agro, Kain staceskis kontre sua frato Abel e mortigis lu. E la Sinioro dicis a Kain: Ube esas tua frato Abel? E Kain dicis: Me ne savas; kad me esas gardisto di mea frato? Ed il dicis: Quon tu facis? La voco dil sango di tua frato krias a me de la tero. E nun esez maledikita sur la tero, qua apertis sua boko por prenar la sango di tua frato mortigita per tua manuo. Kande tu kultivos la tero, ol ne plus donos a tu sua bonajo; tu esos senrepoza divagero sur la tero. E Kain dicis a la Sinioro: plu granda esas mea puniso, kam to quon me povos subisar. Yen, tu ekpulsas me cadie de la lando, e me devas celar me de tua vizajo, e me esos senrepoza divagero sur la tero, ed irgu, quan me renkontros, mortigos me. E la Sinioro dicis ad il: Savez, ke irgu, qua mortigos Kain, punisesos sepople. E la Sinioro pozis sur Kain signo, por ke irgu, quan il renkontros, ne mortigez ilu.

E Kain foriris de la Sinioro, e lojeskis en la lando Nod, este di Eden. E Kain unionesis a sua spozino, ed el gravideskis, ed el parturis Enok. Ed il konstruktis urbo, ed il donis a la urbo nomo segun la nomo di sua filiulo: Enok. Ed Enok genitis Irad, ed Irad genitis Mehuyael, e Mehuyael genitis Metushael, e Metushael genitis Lemek. E Lemek prenis ad su du spozini: un nomesis Ada, e la duesma nomesis Zillah. Ed Ada parturis Iabal; ilca esis la patro di ti qui rezidas en tendi ed edukas bestii. E la nomo di ilua frato esis Iubal; ilca esis la patro di omna harperi e fluteri. Zillah anke parturis Tubal-Kain, forjanto di diversa kupra e fera implementi. E la fratino di Tubal-Kain esis Naamah. E Lemek dicis a sua spozini Ada e Zillah: Askoltez mea voco, spozini di Lemek, Atencez mea vorti! Nam me mortigis viro, qua vundis me, e yunulo, qua lezis me; se Kain venjesos sepople, Lemek venjesos sepadek-e-sepople.

Ed itere Adam unionesis a sua spozino, ed el parturis filio, e donis ad il la nomo Set: Nam Deo grantis a me altra semino vice Abel, quan mortigis Kain. Ed anke Set genitis filiulo, ed il donis ad ilu la nomo Enok. Lore onu komencis invokar la nomo dil Sinioro.