Biblo/Evangelio segun Santa Mateus

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

La nasko di Iesu Kristo (1,18-25; 2,1-23)[edit]

La nasko di Iesu Kristo eventis tale: Maria, ilua matro, esante spozino promisita a Iosef, ante komencar kunhabitar, gravideskis pro la Spirito Santa. Iosef, elua spozulo, qua esis viro yusta e ne volis expozar el al infameso, penseskis forsendar el sekrete. Dum ke il reflektadis pri to, yen Anjelo dil Sinioro aparis ad il en sonjo, dicante: “Iosef, filio di David, ne timez prenar kun tu Maria, tua spozino, nam ita qua en elu konceptesis esas da la Spirito Santa. Elu parturos filiulo e tu nomizos il Iesu [= Deo salvas]; nam esos ilu ta qua salvos sua populo de lua peki”.

Ed ico tota eventis, por ke realigesez to quo anuncesabis dal Sinioro per la profeto qua dicis: “Yen la Virgino konceptos e parturos filiulo ed on nomos il Emmanuel”, qua signifikas “Deo kun ni”. Iosef vekinte agis quale l’Anjelo dil Sinioro imperabis ad il, e prenis sua spozino kun su. E sen ke il konocabis el, elu parturis filiulo, e nomizis il Iesu.

Naskinte Iesu en Bethlehem di Judea, lor la rejulo Herodes, yen, Magi del oriento arivis en Ierusalem, e questionis: “Ube esas la rejo di la Judi, qua es jus naskinta? Nam ni vidis ilua stelo en oriento e venis por adorar il”. Audinte to, la rejo Herodes trublesis, e kun lu tota Ierusalem. E, kunvokinte omna granda Sacerdoti e Skribisti di la populo, il questionis li ube devis naskar la Kristo. Li respondis ad il: “En Bethlehem di Judea; nam tale la profeto skribis: – E tu, Bethlehem, tero di Iuda, certe ne esas la maxim mikra inter la precipua urbi di Iuda, nam tun ekiros chefo, qua guidos Israel, mea populo”.

Lore Herodes, vokinte sekrete la Magi, volis saveskar de li precize quanta tempo antee la stelo aparis a li; pose, sendante li a Bethlehem, il dicis: “Irez ed inquestez diligente pri l’infanto; kande vi trovabos ilu, savigez lo da me, por ke anke me irez adorar il”. Li, audinte la rejo, departis; e yen la stelo, quan li vidabis en oriento, preiradis li, til ke, arivinte super la loko ube esis l’infanto, olu haltis. Vidante la stelo, li pleneskis per granda joyo; ed enirinte la domo li vidis l’Infanto kun Maria lua Matro e, prosterninte, adoris il; pose, apertinte sua trezoruyi, li ofris ad ilu kom donacaji oro, incenso e miro. Pose, avertite en sonjo ne ripasar che Herodes, li retroiris a sua lando tra altra voyo.

Departinte iti, yen Anjelo dil Sinioro aparis a Iosef en sonjo, e dicis ad il: “Levez tu, prenez l’Infanto e lua Matro, fugez ad Egiptia, e restez ibe til ke me informos tu, pro ke Herodes serchos l’Infanto, por mortigar lu”. Ilu levis su e, dumnokte, preninte l’Infanto e lua Matro, retretis ad Egiptia, e restis ibe til la morto di Herodes; por ke realigesez to quon la Sinioro dicabis per la profeto: “Ek Egiptia me vokis mea Filio”.

Lore Herodes, vidante su deceptita da la Magi, tre iraceskis e komisis ocidar omna infanti qui esis en Bethlehem ed en olua omna cirkumaji, evanta de du yari adinfre, segun la tempo quan il saveskabis de la Magi. Lore realigesis to quo esis anuncita dal profeto Ieremias, kande il dicis: “Krio en Rama audesis, ploro e grava lamento: Rakhel ploras pri sua filii, e ne volis esar konsolacata, pro ke li ne plus esas”.

Mortinte Herodes, yen, Anjelo dil Sinioro aparis a Iosef en sonjo, en Egiptia, e dicis ad ilu: “Levez tu, prenez l’Infanto e lua Matro, ed irez al lando Israel; nam ti qui volis la vivo dil Infanto esas ja mortinta”. Ilu levis su, prenis l’Infanto e lua Matro, e retroiris al lando Israel. Ma, saveskinte ke Arkhelaus regnas Judea vice Herodes, sua patro, il timis irar adibe, ed, avertite en sonjo, retretis al teritorio Galilea, ed iris habitar en urbo nomata Nazareth, por ke realigesez to quo anuncesabis da la profeti: “Ilu nomesos Nazarethano”.

Chapitro Duadek-e-kin

Parabolo dil Talenti

Mateus: 25:15 - 25.30

Nam la Rejio di Cielo es quale homo voyajanta aden distanta lando, qua advokis sua propra servanti, e donis a li sua havaji. Ed ad un il donis kin talenti, ad altru du, ed ad altru un; a singla homo akordanta a lua diferanta habileso; e quik iris sur sua voyajo. Lore il qua recevabis kin talenti iris e komercis kun la sama, e facis altra kin talenti. E same il qua recevabis du, il anke ganis altra du. Ma il qua recevabis un iris e spadagis en la sulo, e celis la moneto di ilua sinioro. Pos longa tempo la sinioro di ta servanti venis, e kontis kun li. E tale il qua recevabis kin talenti venis ed adportis altra kin talenti, dicanta, Sinioro, tu donis a me kin talenti: yen, me ganabas apud li kin talenti pluse. Sua sinioro dicis ad il, Bone facita, tu bona e fidela servanto: tu esabas fidela super poka kozi, me facos tu guvernanto super multa kozi: entrez tu aden la joyo di tua sinioro. Il anke qua recevabis du talenti venis e dicis, Sinioro, tu donis a me du talenti: yen, me ganabas du altra talenti apud li. Sua sinioro dicis ad il, Bone facita, bona e fidela servanto; tu esabas fidela super poka kozi, me facos tu guvernanto super multa kozi: entrez tu aden la joyo di tua sinioro. Lore il qua recevabis un talento venis e dicis, Sinioro, me konocis tu ke tu es severa homo, rekoltanta ube tu ne semabas, e kolektanta ube tu ne dis-semabas: e me pavoris, ed iris e celis tua talento en la sulo: yen, ibe tu havas quo es vua proprajo. Sua sinioro respondis e dicis ad il, Tu maligna ed indolenta servanto, tu savis ke me rekoltas ube me ne semis, e kolektas ube me ne dis-semabas: tu devis do pozabar mea moneto al kambieri, e lore ye mea veno me recevabus mea proprajo kun uzuro. Prenez do la talento de il, e donez ol ad il qua havas dek talenti. Nam ad omnu qua havas donesos, ed il havos abundo: ma de lu qua ne havas for-portesos mem to quon lu havas. E jetez vi la ne-profitebla servanto aden extera tenebro: esos ploro e grinco di denti.

La kondamno di Iesu Kristo (27,15-24)[edit]

La guvernisto kustumis, okazione dil festo di Pasko, grantar al populani la libereso por un kondamnito, quan li demandis. Ilu havis lore en karcero arestito famoza, nomata Barabbas. Pilatus questionis ti qui esis ibe kunveninta: “Quan vi volas ke me liberigez a vi: ka Barabbas, o Iesu, nomata Kristo?”. Nam il savis ke nur pro envidio on livris ad il Iesu. Or, dum ke il sidis en tribunalo, ilua spozino sendis ulu dicar ad il: “Ne intruzez tu en la aferi di ta yusto, nam hodie, en sonjo, me sufris multe pro il”. Ma la granda Sacerdoti e la oldi persuadis la populo demandar Barabbas e mortigar Iesu. Itere la guvernisto questionis: “Quan de la du vi volas ke me sendez libera a vi?”. Li respondis: “Barabbas!”. Pilatus dicis a li: “Do quon me devas facar pri Iesu, nomata la Kristo?”. Omni respondis: “Il esez krucagata!”. La guvernisto replikis a li: “Ma quon mala ilu facis?”. Tamen iti klamis sempre plu laute: “Il esez krucagata!”. Or, Pilatus, vidante ke il obtenis nulo, kontree, ke la tumulto divenis plu granda, prenis aquo e lavis sua manui, avan la populo, dicante: “Me ne kulpas pri la sango di ca yusto. Vi sorgez lu!”.