Biblo/Evangelio segun Santa Markus

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Chapitro Un[edit]

01 La komenco di l'evangelio di Iesu Kristo, la Filio di Deo.

02 Quale esas skribite dal profeto Isaias, 'Yen, me sendas mea kuriero avan tua facio, qua preparos tua voyo:

03 La voco di klamanto en la dezerto: Preparez la voyo dil Sinioro, rektigez lua voyeti'.

04 Ioanes venis, baptante en la dezerto, e predikante repento-bapto por pardono di peki.

05 Ed a lu ekiris la tota populo di Judea, ed omna Ierusalemani, e li baptesis da lu en la fluvio Iordano, konfesante sua peki.

06 Ioanes vestizesis per kamel-pilaro, kun ledra zono cirkum sua tayo, ed il manjis lokusti e mielo sovaja.

07 Il predikis, dicante, 'Pos me venos ulu plu potenta kam me, di qua me ne esas digna inklinar e desligar sandal-rimeno.

08 Me baptis vi per aquo ma il baptos vi per la Santa Spirito'.

09 Dum ita dii venis Iesu de Nazaret di Galilea, e baptesis da Ioanes en la Iordano.

10 Quik kande il ekiris del aquo, il vidis la cieli apertita, e la Spirito quale kolumbo decensante adsur lu;

11 E voco venis del cieli, 'Tu esas mea Filio amata, da tu me delektesas'.

12 Quik la Spirito ekpulsis lu aden la dezerto.

13 Ed il sejornis en la dezerto dum quaradek dii, tentata da Satano; il esis inter la bestii sovaja, e l'anjeli servis lu.

14 Pos ke Ioanes esis arestita, Iesu venis a Galilea, predikante l'evangelio di Deo,

15 e dicante, 'La tempo esas arivinta, e la Rejio di Deo esas pronta; repentez e kredez l'evangelio'.

16 Pasante apud la maro di Galilea, il vidis Simon ed Andreas, la frato di Simon, qui jetis reto aden la maro, nam li esas peskisti.

17 Iesu dicis a li, 'Sequez me, e me efektigos ke vi peskez por homi'. 18 E quik li livis lia reti e sequis lu.

19 Irante ad-avane, il vidis Iakobus, filio di Zebedeus, e Ioanes lua frato, qui esis en lia batelo, reparante la reti.

20 E quik il advokis li, e li lasis lia patro Zebedeus en la batelo kun la servanti engajita, e sequis lu.

21 Li iris a Kafarnaum, e quik ye sabato, il eniris la sinagogo e docis.

22 E li esis astonita pro lua docado, nam il docis kom ulu qua havas autoritato, ne kom la skribisti.

23 Quik en la sinagogo esis viro posedata da spirito despura. 24 Ed il kriis 'Pro quo tu traktas tale kun ni, Iesu de Nazaret? Ka tu venis destruktar ni? Me savas to qua tu esas, la Santo di Deo'.

25 Ma Iesu reprimandis lu, dicante, 'Tacez, ed ekvenez de lu.

26 La spirito despura, konvulsante lu ed ekkriante per voco lauta, ekvenis de lu.

27 E li esis omna astonita, e questionis inter su, dicante, 'Quo esas ico? Nova docado? Nam kun autoritato il imperas mem la spiriti despura, e li obedias lu'.

28 E lua famo quik iris omnube tra la tota cirkumajo di Galilea. 29 E quik, il livis la sinagogo, ed eniris la domo di Simon ed Andreas, kun Iakobus e Ioanes.

30 Or, la bomatro di Simon esis malada pro febro, e quik li informis il pri el.

31 Ed il venis, prenis lua manuo e levigis el, e la febro livis el, ed el servis li.

32 Vespere, ye la sun-kusho, li adportis a lu omni qui esis malada, o posedata da demoni.

33 La tota urbani kunvenis cirkum la pordo.

34 Ed il risanigis multi qui esis malada per diversa morbi, ed ekpulsis multa demoni; ed il ne permisis la demoni parolar, pro ke li konocis lu.

35 Nokte, longatempe ante la sun-levo, il levis su ed ekiris a loko desolata, ube il pregis.

36 Simon e sua kompani sequis lu,

37 e kande li trovabis lu, li dicis a lu, 'Omni serchas tu'.

38 Il dicis a li, 'Ni irez al vicina urbi, por ke me predikos anke ibe, nam pro to me ekvenis'.

39 Ed il iris tra la tota Galilea, predikante en lia sinagogi ed ekpulsante demoni.

40 Lepriko venis a lu, implorante lu sur sua genui, e dicis, 'Se tu volas, tu povas purigar me'.

41 Movita da l'emoco, il extensis sua manuo e tushis lu, dicante, 'Me ya volas; esez pura'.

42 E quik, la lepro lasis lu, ed il divenis pura.

43 Ed il forte imperis lu, dum ke il quik forsendis lu,

44 dicante, 'Sorgez ke tu dicos nulo ad irgu, ma irez, montrez tu a sacerdoto ed ofrez pro tua purado to quon Moses imperis, kom satisfaco al populo'.

45 Ma il ekiris e komencis naracar lo publike, e dispersar la novajo, por ke Iesu ne plus povis enirar urbo, ma restis en la ruro, e li venis a lu omnalatere.

Chapitro Du[edit]

01 Kande il rivenis a Kafarnaum pos kelka dii, on saveskis ke il esis heme.

02 E tanta multi kunvenis ke ne trovesis plaso por li, mem cirkum la pordo, ed il predikis la mesajo a li.

03 Uli venis qui adportis a lu paraliziko, portata da quar viri.

04 Kande li ne povis proximar lu pro la turbo, li removis la tekto super lu; e facinte apertajo, li decensigis la liteto sur qua la paraliziko kushis.

05 Vidante lia fido Iesu dicis al paraliziko, 'Mea filio, tua peki pardonesas'.

06 Or, kelka skribisti, qui sidis ibe, questionis en lia kordii,

07 'Pro quo parolas ica viro tale? Esas blasfemo! Qua povas pardonar peki, ecepte Deo unike?'

08 E quik Iesu saveskis en sua spirito ke li tale questionis en su e dicis a li, 'Pro quo vi tale questionas en via kordii?

09 Quo esus plu facila? Al paraliziko dicar 'Tua peki pardonesas', o dicar 'Levez tu, prenez tua liteto e marchez'?

10 Ma por ke vi saveskez ke la Filio di homo havas autoritato sur la tero pardonar peki' - il dicis al paraliziko -

11 'Me dicas a tu, levez tu, prenez tua liteto ed irez ad-heme'.

12 Ed il levis su, e quik prenis sua liteto ed ekiris koram li; e li omna esis astonita e gloriizis Deo, dicante, 'Ni nultempe vidis lo komparebla!'

13 Il itere ekiris apud la maro; e la tota turbo kunvenis cirkum lu, ed il docis li. 14 Dum ke il iris, il vidis Levi, filio di Alfeus qua sidis al recevo dil imposto, e dicis a lu, 'Sequez me'. Ed il levis e sequis lu.

15 Dum ke il dineis en sua domo, multa impost-kolektisti e pekeri dineis kun Iesu e lua dicipuli, nam esis multi qui sequis lu.

16 Kande la skribisti dil Farizei remarkis ke il dineis kun pekeri ed impost-kolektisti, li dicis a lua dicipuli, 'Pro quo il dineas kun impost-kolektisti e pekeri?'

17 Kande Iesu audis lo, il dicis a li, 'Ne ti qui esas sana ma ti qui esas malada bezonas mediko; me ne venis ekvokar le yusta, ma le pekeri.

18 Or, la dicipuli di Ioanes e dil Farizei fastis; ed uli venis e dicis a lu 'Pro quo la dicipuli di Ioanes e la dicipuli dil Farizei fastas, ma vua dicipuli ne fastas?'

19 Iesu dicis a li, 'Ka la gasti che mariajo fastas dum ke la fiancitulo esas koram li? Dum ke la fiancitulo esas koram li, li ne povas fastar.

20 Venos la tempo kande on forduktas la fiancitulo de li, e lore li fastos.

21 Nulu sutas peco de ne-kontraktita stofo adsur olda vesto; se facita, la peco laceros, la nova del olda, e plu mala laceruro facesos.

22 Nulu varsas nova vino aden olda felsaki; se facita, la vino krevos la saki, ma nova vino esas por nova felsaki.

23 Ulsabate, il iris tra la gran-agri; e sua dicipuli komencis koliar spiki di grano.

24 La Farizei dicis a lu, 'Yen, pro quo li facas lo ne-permisata sabate?'

25 Ed il dicis a li, 'Ka vi nultempe lektis to quon facis David kande il indijis ed hungris, lu e ti qui esis kun li:

26 ke il eniris la domo di Deo, kande Abiatar esis chef-sacerdoto, e manjis la konsakrita pano, quan nur la sacerdoti darfas manjar, ed anke donis ol a ti qui esis kun lu'.

27 Ed il dicis a li, 'La sabato facesis por la homaro, ne la homaro por la sabato;

28 do la Filio dil homaro esas anke Sinioro dil sabato.

Chapitro Tri[edit]

01 Il itere eniris la sinagogo, ed esis viro kun manuo velkinta.

02 E li observis il vidar se il risanigus lu sabate, por ke li povus akuzar il.

03 Il dicis al viro kun manuo velkinta, 'Venez hike'.

04 Ed il dicis a li, 'ka esas segunlega sabate facar lo bona o facar lo mala; salvar la vivo, od ocidar?' Ma li tacis.

05 Il cirkumregardis li kun iraco, multe chagrenata pro lia hardeso di kordio, e dicis al viro, 'Extensez tua manuo'. Il extensis ol, e lua manuo risanesis.

06 La Farizei ekiris, e quik dikutis kun la Herodani kontre lu, quale li povus destruktar lu.

07 Iesu foriris kun sua dicipuli al maro, e granda turbo de Galilea sequis; anke de Judea

08 e Ierusalem ed Idumea e de trans la Iordano e del cirkumajo di Tirus e Sidon, granda turbo, audinte omno quon il facis, venis a lu.

09 Ed il instruktis sua dicipuli preparar bateleto por lu, pro la turbo, kaze ke li presus lu;

10 nam il risanigabis multi ed omni qui havis morbi presis vers lu por tushar lu.

11 Kande la spiriti despura vidis lu, li prosternis su koram lu ed ekkriis, 'Tu esas la Filio di Deo'.

12 Ed il multe avertis li ne konocigar lu.

13 Il acensis la monto, ed advokis ti quin il volis; e li venis a lu.

14 Il selektis dek-e-du, esar kun lu,

15 ed ekirar predikar e havar autoritato ekpulsar demoni:

16 Simon, quan il nomizis Petrus;

17 Iakobus la filio di Zebedeus e Ioanes la frato di Iakobus, quin il nomizis Boanerges, to esas, filii di tondro;

18 Andreas, e Filipus, e Bartolomeus, e Mateus, e Tomas, e Iakobus la filio di Alfeus, e Tedeus, e Simon la Kanano,

19 e Iudas Iskariot, qua trahizis lu. Pose, il rivenis adheme;

20 E la turbo kunvenis itere, por ke li ne mem povis manjar.

21 Kande lua familio audis lo, li ekiris sizar lu, nam on dicis, 'Il esas sen-raciona'.

22 E la skribisti qua venis de Ierusalem dicis, 'Il posedesas da Be-elzebul, e dal princo di demoni il ekpulsas la demoni'

23 Il vokis li a su, e dicis a li per paraboli, 'Quale Satano povas ekpulsar Satano?

24 Se rejio dividesas kontre su, ta rejio ne povas durar. 25 E se domo dividesas kontre su, ta domo ne povas durar.

26 E se Satano rebeleskas kontre su, e dividesas, il ne povas durar, ma esos finita.

27 Ma nulo povas enirar la domo di forta viro e spoliar lua posedaji, ecepte ke il komence ligos la forta viro; pose il povos spoliar lua domo.

28 Vere, me dicas a vi, omna peki dil filii di homaro esos pardonita, ed omna blasfemi quin li artikulas;

29 ma irgu qua blasfemas kontre la Santa Spritio nultempe pardonesos, ma esos kulpoza pro peko eterna'-

30 nam li dicabis, 'Il havas spirito despura'.

31 Lua matro e lua fratuli venis; e stacante extere, li querigis lu, ed advokis lu.

32 E turbo sidis cirkum lu; ed li dicis a lu, 'Tua matro e tua fratuli esas extere, advokante tu'

33 Il respondis, 'Qua esas mea matro e qui esas mea fratuli?'

34 E regardante ti qui sidis cirkum lu, il dicis, 'Yen mea matro e mea fratuli!

35 Irgu qua facas la volo di Deo esas mea fratulo, e fratino, e matro'.

Chapitro Quar[edit]

01 Itere il komencis docar apud la maro. E tre granda turbo asemblis cirkum lu, do il eniris batelo e sidis en ol sur la maro; e la tota turbo esis apud la maro sur la litoro.

02 Li docis li multa kozi per paraboli, dicante a li,

03 'Askoltez! Semisto ekiris semar,

04 e dum ke il semis, semini falis alonge la voyeto, e l'uceli venis e devoris li.

05 Altra semini falis sur loko rokoza, ube li havis poka sulo, e quik li kreskis, pro ke li ne havis profundajo de sulo;

06 e kande la suno acensis, li divenis brulinta, e havante nula racino, li velkis.

07 Altra semini falis inter dorni, e la dorni kreskis e sufokis li, e li produktis nula frukto.

08 Ed altra semini falis aden bona sulo, e produktis frukto, kreskante ed augmentante e produktante triadek-ople, sisadek-ople o cent-ople'.

09 Ed il dicis, 'Qua havas oreli audar, lu audez'.

10 Kande il esis sola, ti qui esis cirkum lu kun la dek-e-du questionis lu pri la paraboli.

11 Ed il dicis a li, 'A vi esas donita la sekreto dil rejio di Deo, ma a ti qui esas extere, omno esas per paraboli;

12 por ke li ya videz ma ne perceptez, e ya audez ma ne komprenez;

13 Ed il dicis a li, 'Ka vi ne komprenas ica parabolo? Quale do vi komprenos omna paraboli?

14 La semisto semas la mesajo.

15 Esas ti qui esas alonge la voyeto ube la mesajo esas semita; kande li audas, Satano quik venas e forprenas la mesajo qua esas semita en li.

16 E simile ti qui recevis la semini sur loko rokoza, kande li audas la mesajo, quik recevas ol joyoze;

17 e li havas nula radiko en su, ma duras dum tempo; pose, kande tribulo o persekuto eventas pro la mesajo, quik li forfalas.

18 Esas altri qui recevis la semini inter doni; li audas la mesajo,

19 ma la sucii dil mondo, e la delekteso por richaji, e la deziro por altra kozi, eniras, sufokas la mesajo, e li divenas ne-fruktoza.

20 Ma ti qui recevis la semini sur bona sulo esas ti qui audas la mesajo, aceptas ol e divenas fruktoza, triadek-ople, sisadek-ople, o cent-ople'.

21 Il dicis a li 'Kad on pozas lampo sub bolo, o sub lito, e ne sur stacigilo?

22 Nam esas nulo celita, sen esar revelota; nek sekreta, sen divenor videbla.

23 Se irgu havas oreli audar, lu audez!'

24 Ed li dicis a li, atencez to quon vi audas; segun-quante vi donas, segun-quante vi recevos, ed ankore plu multe vi recevos.

25 Nam a lu qua havas, on donos a lu pluse; e de lu qua ne havas, on forprenos mem to quon lu havas.

26 Il dicis, 'La Rejio di Deo komparas a viro qua dis-semas semini adsur la sulo,

27 e qua dormas e levas su nokte e jorne, e la semini jermifas e kreskas en maniero ne-konocata.

28 La sulo produktas unesme la stipeto, pose la spiko, fine la kompleta grano en la spiko. 29 Ma kande la grano esas matura, il quik aplikas la siklo, pro ke la mesono esas pronta'.

30 Ed il dicis 'Kun quon ni povas komparar la Rejio di Deo, o qua parabolo esas apta?

31 Esas komparebla a sinapo-grano, qua, semata sur sulo esas la maxim mikra dil semini;

32 tamen pos matureso divas la maxim granda di l'arbusti, extensas granda branchi, e l'uceli povas facar nesti en sua ombro'.

33 Per multa tala paraboli il parolis la mesajo a li, segun lia kapableso audar;

34 il parolis a li nur per paraboli, ma konfidence a sua dicipuli il explikis omno.

35 Ta-die, lor vespero, il dicis a li, 'Ni irez al altra flanko'.

36 Forlasante la turbo, li duktis il kun li en la batelo.

37 E granda tempesto eventis, e l'ondi komencis enirar e plenigar la batelo.

38 Ma il esis en la dopa parto, dormante sur kuseno; e li vekigis lu, dicante, 'Rabino, ka tu ne sucias se ni perisos?

39 Il vekis, reprimandis la vento, e dicis al maro, 'Paco! Esez tranquila!' La vento cesis e la maro divenis kalma.

40 Il dicis a li, 'Pro quo vi pavoras? Ka vi havas nula fido?'

41 E li esis tim-frapita, e dicis l'una a l'altra, 'Qua esas ico, qua imperas mem la vento e la maro?'