Bert-Sangh twissche Aemaryl in Gôris

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Bert-Sangh twissche Aemaryl in Gôris (1668)
by Gysbert Japiks
300250Bert-Sangh twissche Aemaryl in Gôris1668Gysbert Japiks

G: Goune æmaril!
Æ: Wol gôris het 's 'er weer ijn til?
G: Stæ, blieuw', Bout, hâdde' in bijtke stil.
Hertse mijn bea.
Æ: Dat sil wol dwaen dijn galathæa.
G: Yn Dy allinne' iz al mijn free.
Tove' ey! Æ: Wier ney? G: Ney my.
Æ: 't Iz my so wee naet yens om dy.
G: Du blieuwste yz-kâd in stjoer
Al baernste my gleon az in fjoer.

Ick stear, ick stear!
Æ: Het fiet dit kiermen al tijd weer?
G: Hoop' om ontlesting' fen mijn seer.
Forbly mijn moed.
Æ: Wezz' bly in fry wier to so tjoed?
G: Ey pearje, ljeaf, mey my so 's 't goed.
Ey, ey! Æ: Wey, wey. G: Hâd dear.
Æ: O maet 't iz naerne ney so klear.
G: Doz gong ick (Herders bern)
Yn frucht-leas ljeafjen gled forlern

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse