Beqera

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Sura Beqera

Namê Heqê Rehmanê Rehimi ra.

1- Elif, lam, mim.

2- No, oyo ke zerrê xo de sık çino, muttaqiyu rê, kıtav rê musnecıbewo.

3- İ, imanê xo ğeyb kenê, raşte raş düay kene, zu ki rızko ke ma da cı, di ra danê.

4- Zu ki i, oyo ke da, tu di rê, iyê ke to ra raver day cı, dinu rê, zu ki axırete rê tam iman kenê.

5- Ni, hidayeta Heqi seroê, zu ki ni iyê ke xeleşinê, iyê.

6- Wad bo ke, tu, iyê ke inkar kenê, yinu ra savazê ki, iman nekenê.

7- Heq, qelvê dinu, zu ki gosê dinu mor kerdê, serê çımanê dinu ra perdi estê, zu ki tharva gırse dinu rêwa.

8- İnasane henen este ke: “Ma Hakkre zuk axretere iman keme” vane, halvıke yinu iman nekerdo.

9- Hakk ve miminu qankene. Halvıke zu xu qankene ke hayıre cı niye.

10- Qelve dinu de neweşen esta. Hakk ik neweşena dinu kerda zaf. Sevtane jürane dinu cıre zu dtarve esta.

11- Se ke dinura “Sere hardra fesate nevezere” vatse “Ma zu ıslah keme” vane.

12- Bızanere ke, fesate raştı nive xuye ama şuure nide niye.

13- Zuk se ke dinura “Ze insanu imankere” vatse “Ze akıle çinebewu iman bikime hını” vane. Bızanere ke akıle çinebeyeye raşti yiye ama nezanene.

14- Eke raste mimünu amayse : “Ma iman kerd” vane. Lewe seytanane xodek :“Ma sımara piyayme

15- Hakk dinu de kaykeno.

16- Yinu, hurenda hidayetede reera vejiyeane gureta; ama ni, yinure zu kare narda , hidayete’k yinu nevnita.

17- Ni, mordemo ke adır vesneno ze diye, dorme xu seke bi roşt, Hakk roşta çımane dinu ceno zu’k werte taride ze koru caverdano.

18- Qere, lale, kore. Coka neçarine ra.

19- Ya’k seake şiliye vayra vorena, tari, venge hewru zu’k bulıskra yena werte deede mende ke sevtane terse buluskura terse merdeenera beçikane xu kene gosane xu. Oysa Allah, kafiru her cara pe groteewo.

20- Bulısko ke vejino senik mendo ke çımane dinu bijero. Se ke tene vere xu bi roştse feteline. Se ke sere xu bi tari wuza manene. Hakk ke buwastene yinu kerdene qeri’k, qori’k. Sund bo ke Allah, her çire guz ano.

21- İnsan, Hakk’e xore raverenra qulen bıkere ke qoribere.

22- Yi, sere hard sımare kerd ze doseg. Asmeni’k sımare kerdo ze bina. Zu’k sımare cora şiliye vorne, deera sımare çimira rızık vet. Ne bo ke, nara tepa Hakk de zu bijere.

23- Ege ke heeke ma de qule xu, dinude şüphederese sıma’k wu zaman ze di zu suree bare. Zu’k ege ke raşti vanese Hakk’ra bağse sayidane xu’k bare.

24- Ama, sıma neşkine bıkere. Hoo ke kafirure kerdo hazır zu’k hoo ke koliye xu kemeruve insanurawo kıla dira dür vındere.

25- Hee ke imanra amele rınd kene müjda yinu cıde. Raştiyo ke dinure, cenete ke bıne xode ağhe sona yi este. Se ke ni çimira rızık da yinu vane ke: “Nu deha raver rızko ke do ma wuyo.” Nu yinure ze diyo docı. Wuza yinure cenike pak este. Zu’k yi wuza horroz manene.

26- Raştiyo ke Allah, zu mesa sere ağhe’k deera deha gırse’k vateneenera neterseno. Hee ke iman kene na raşta Rabbe xu zanene. Hee ke inkar kene’k: “Allah, nira çı vato” vane. Allah, nira tee tenu reera vezeno, tee tenu’k keno hidayete. Wu, fasıkura bağse keş reera nevezeno.

27- Hee ke ahde Hakk tasdikra tepa verene, yi emre Hakk’e ko keno top yi caverdane sere hardra rıznenen vezene. Hee ke kene vind işte niye.

28- Çuçır beno ke Hakk inkar kene? Oysa sıma merde bi ke yi can da sıma. Pecuye wunca sımara can ceno. Wunca can dano sıma, sıma’k çarineve di.

29- Hee ke sere hardra este yinu perune sımare ano meydan wuyo. Wunca hoo ke çariyara asmen howut kat vırasto wunca wuyo. Wu pero çimi zaneno.


30- Hanya, Rabbe tu mılaketura “ Raşti von ke ez sere hardra zu halife kon peda” vatve. Yinu’k “Ma wo ke tu sukurra herroz keme gırs zu’k name tu vame; uncak tu uza howo ke rızneene vezeno zu’k gon vezeno yi ana peyda?” vat. “Supe çino ke howo ke sıma nazanene ki ez zanon.” vat.

31- Zu’k nameye ke este pöre musnay Adem. Narak yinura perse mılaketu kerd “Eğer ke kese wode raştiye se sıma, mıra ni namura wevere bidere” vat.

32- Yinu’k vat ke “Tu gırsa, howo ke tu musno ma dira bağse tdoa nazaneme. Raştiyo ke tu her çi zanena, wayire hukimyo hikmetya.

33- “Adem, ninu namane dinura piya vaze” vat. Yi, ninu namane dinura piya ke dardyo se, vat ke “Mı sımara nevat ke, temnee asmenü hard ez zanon, heeke danewe zu’k heeke dane tever’ik ez zanon.”

34- Nara’k mılaketura: “Adem’re bere sızda” ma vat. İblis’ra bağse amay sızda. U’k peyser vınet zu’k gırşen kerde; bi kafirura.

35- Nara’k ma va’ke: “Adem, tu ve ceniya wu cennetkuyere. Sıma dıdemena’k yira, kotra wazene uzara, bol bol bure.; ama ana darera dür vındere, qee narak bene zalim.”

36- Fakat, seytann, yinura lınga dıdemunu’k samatıtera nara’k yinu heeke orte cıdere dira vet. Ma’k: “Sıma jüvünre dısmanenra bere ğharr, sımare sere hardra hata zu wawte bıvneteene zu’k çimi esto” vat.

37- Naree’k, Adem, Rabbewora kelimi gret. Ni sera tove di kevul kerd. Supe çino ke u, hoo ke tovu kevul keno uyo, hoo ke ereci ceno uyo.

38- Ma va’ke : “Uzara pöreciye böre ğarr. Nıkara tepa mıra sımare zu hidayete ke amese, qam ke rea hidayeta mıre ke sono, dinure ters çino zu’k yi neğnene kedere.”

39- “Hee ke inkarra ayetane ma kene jürekerkik, yi mordeme adırye zu’k uza bezaman manene.”

40- Domane İsrail! Nameto ke mı do sıma bare xu vir zu’k axtemıra nevejyere, ke ez’ik axte sımare nevejerne. Zu’k, zu mıra bıtersere.

41- Hooke lewe sımadero, ze diyo mı no ru, dire imankere.; heeke yi inkar kene orte dinude sıma raver nere zu’k ayetane ma eve sevtane zu kerdeena qışkekra nevırnere. Zu’k, zu mıra bıtersere.

42- Hakk, batılra tem nedere zu’k hakke nedarewe. Sıma zanene.

43- Namaze xu raştira bıkere, zekata xu bıdere zu’k heeke yene zoni ser sıma’k dinura piya bere zonyu ser.

44- Sıma, mordemura rınden emrkene; xu kene vira? Uyo ke sıma kıtav wanene. Wuncak sıma akıl nejene?

45- Savır ve namazra beğht buazere. Nu, supe çino ke, heeke huşiyere sone dinura bağse herkeşre gran yeno.

46- Yi, supe çino ke, zanene ke, Rabbe xoyra yene lewe jüvin zu’k çarinerea lewe di.

47- Domene İsrail! Nameto ke mı do sıma zu’k sıma, sere alemude gureteena mı bare xu vir.

48- Zu’k hawa ke kes neşkino keş vera çiye bidero, keşra şefaate kevul nebena, keşra fidye necerina zu’k beğht necerino a rozera dür vındere.

49- Sıma, darva ke neşkine bınede vındere a ke sımare kerde, deste çe Firaunra xelesteena ma bare xu vir. Yinu, ceniyane sıma wes caverdene, leeke sıma kistene. Nide, eve sımare Rabbe sımara sınamo gırs bive.

50- Zu’k eve sımare deniz dıdere ra kerdeenera sıma xeleşitena ma zu’k vere çımane sımade mordemane Firaun xenekıteena ma bare xu vir.

51- Hanya, Musa’yde eve çewres sewe keseykerdve. Ama sıma pecüye piye dide, gok vrastve sıma bive zalimura.

52- Nara’k, sukur kene vateenera ma sıma efkerd.

53- Zu’k kone hidayete vateenera kıtavve Furkane ma de Musa’y.

54- Hanya, Musa’y qavima xora : “ Qavima mı! Raştiyo ke sıma gok vrasteenera xore zulum kerd. Anka, hooke be qusur ano dünya dira tove bıkerdeenera nefsane xu bikisere. Nu hooke sıma ano dünya hete dide sevtane sımare deha xeyirliyo.” vatve. Sere nira tove sıma qevul kerd. Supe çino ke u, uyo ke tovane sıma kevul keno, wairecibeeno.

55- Nara’k sıma vatve ke: “Musa! Ma hata Hakk nevnime ke guman namame tu.” Sere nira tepa bulısk sıma guret. Sıma hin şerecı kerdene.

56- Nara’k sukıkene vateenera, sıma merdeena sımara tepa kerd wos.

57- Hewrr sere sımare kerd şuwe. Zu’k sımare hewla kudrete zu’k bıldırcıne arde xuar. Rızko qe ma do sıma hooko pako dira bure. Yinu mare zulum nekerd, xoxode nefse xore zulum kerd.

58- Zu’k bare xu vir ke, ma vatve ke : “Ana suke quyere zu’k wuza qot wazene uza zaf zaf bure. Ama zu çeverre ke eve sızdara qotve zere ‘wastene ma efkerdeenewa’ vazere. Ma’k xetane sıma efkerme. Hoo ke rınden keno yinure qeme zaf.”

59- Ama hee ke zulum kene, kesewo ke cıre vato yinu wu bağse kesira vırna. Ma’k, rızneneena ke zalimu veta sevtane dee, sere dinure asmenra zu ğezevo pis naru.

60- Unca bare xu vir ke, Musa’y, sevtane kavima xu ağhe feteliayve, usre ma yira : “Asa xu qemererede” vatve ke deera desdi heni vejyayve, nira tepa herkeş cee sımıteena xu zanitve. Rızko ke Hakk do sıma dira bure, bısmere zu’k sere hard teworteo teser tebınra nekere.

61- Sıma vatve ke : “Musa! Ma nunde her çi neweme, su Rabbe xora buaze, mare vase sere hardra bakla, acur, şir, mercimeğe zu’k paz vezero.” “Hoo ke xera, yi ani çio dtalra vırneene wuazene? Ğharbe şere Mısır, çimke heeke sıma xore wuazene esto” vatve. Sere dinura more dtundeene zu’k çinebeene dapure, zu’k Hakkra cıre zu ğezev ama. Nu, supe çino ke, sevtane nasnekerdeena Hakk‘yu peyğamberu be hakke kisteena dinura bive. Nu, sevtane isyane dinu zu’k şindorra vejyena dinurawo.

62- Supe çino ke, hee ke iman kene, Yahudiye, Ğrıstiyane zu’k sabiiye; Hakk’re roza ağretere iman kerd zu’k karo çiyo rınd kerdse nira tepa hete Hakkte ecre dinu esto. Dinure tersi’k çino zu’k yi mahzuni’k nebene.

63- Sımara ma kese guretve zu’k Tur sere sımara ma kerdve berz. “Hoo kem a do sıma dira zeleqiye zu’k hoo ke dide yi bare xu vir ke xu gkorikere.”

64- Sıma’k, nara pepa’k riye xu çarna. Eger ke sere sımara fazlve rameta Hakk nebiyene, sıma raştiyo ke raste ğhusrane biyene.

65- Sund bo ke, sımara hee ke piyeyenide nırğra dür nevindene yinu zaneme. İşte ma, dinura : “Meymune ceren be.” vat.

66- Ni, ma hem heeke usre este yinure hemi’k heeke pecuye yene dinure zu cezawa ye muşn kerde, heeke waire takvaye dinure’k kerde zu wogıte.

67- Hanya Musa’y kavima xora: “Hakk, raştiyo ke, sımara zu manga sarebırneene wuazeno.” vatve. Yinu,“Tu made kaykene?” vat. “Ez cahilura beenera gınonre Hakk.” Vatve.

68- “Rabbe xora maro buaze ke, mara çenebayiyase maro vazero” vat. “Be supe Hakk vano ke, a ne zaf verda ne’k zaf genca, orte dinu zu kıvetliya. Sale emroke sımare ama yi bıkere” vatve.

69- Nara’k vatve ke: “Rabbe xora ma vera buaze ke, mara renge dee vazero.” Wu, “Vano ke, heeke şere cı kene zere dinu kena ra, mangawa qeska” vatve.

70- “Rabbe xora ma vera buaze ke, mare senena mare vazero çimke nağhır pero şerore jüvin bene. İnsallah ma raştiye vineme.” vat.

71- “Vano ke, “A, ne çütede ne’k hegoyu ağhebeenede ne kerda bıne dar, raverdeewa zu’k mangawa bebelekına”vatve. “Nıka ke tu raştiye arde meydan” vat. Nara tepa manga sarebırne; ama senik mend ke ni nekere.

72- Hanya, sıma zu mordem kiştve zu’k sevtane nira dayve pare jüvinre. Oysa Hakk, heeke sıma dardewe vetene tever.

73- Sevtane nira’k, “Zu parçecıra dire dere” ma vatve. Nara Hakk , merdu keno wes zu’k ayetane xu musneno sıma ke akıl bıcere.

74- Nira tepa wunca qelve sıma bi wusk; ze kemere, hatta deha wusk. Çımke kemerura henen este ke, yinura deri vejine; heneni’k este ke talaşinera wortera ağhe vejina, heneni’k este ke terse Hakkra gındırbene. Hakk çiyo ke sıma vırazene dira be ğhever niyo.

75- Sıma, yumu kene ke yi sımare guman kere? Wuysa dinura teetenu, kese Hakk esnene, akıl ardene serr nara’k zanıtene unca’k virnene.

76- Seke raste heeke iman kene yunu biyay, vane ke “Ma iman kerd”, seke zamano ke xoxode nendse’k vane ke “Heeke Hakk sımare kerde ra, kate Rabbe sımade sevtane verva sıma zu kağıte bo vatenera dinude qeseykene? Wena sıma akıl nejene ?”

77- Yi, Hakko ke heeke de wei’k, heeke de teveri’ki zaneno, nazanene?

78- Yinura teteni ümmiye. Kıtav nazanene, zu süri çioke raşti niyo dira bağse dtawa niyo zu’k zu beka vane ke zanene.

79- Nira tepa way bero dinure. Heeke kıtav deste xora yazıkene narak sevtane vere çio senikra bıderdeenera “Nu kate hakkrawo” vane. Nira tepe, hooke yinu destane xora yazıkerdo sevtane dira way bero sare dinure, way hooke yi cenexore.

80- Yinu vat ke, “Rozane mordewura bağse adır neğnenore ma.” Vaze ke, “Kate hakkra sıma zu kese guret? ke Hakk qey qese xora nevejino, ya’k sıma, verva Hakk çiyo ke nezanene yi vane?”

81- Niye! Qam ke zu pisen kerde ke guna xu xuser verdese yi, mordeme adırye, wuza besüre manene.

82- Heeke iman kerdeenera qarene rındeku kenese yi mordeme cennetye, wuza besüre manene.

83- Hanya, domane İsrailiwra, “Hakkra bağse qeşre qulen nekere, maewo pire, nejdiyure, yetimure zu’k çinebowura rınden bıkere, mordemura qese rınd vaze, namaze xu raştira bıkere, zu’k zekata xu’k bıdere” vatenera misak guretve. Nara tepe sıma, zaf senike sıma bota, peyser çarıyay tepa’k wona’k sıma ri çarnene.

Çıme[edit]

source