Belau loba klisiich er a kelulul

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

<Wikisource:National anthems

This is the Palau national anthem.

Palauan original IPA transcription

Belau loba klisiich er a kelulul,
El di mla ngar ngii ra rechuodel mei
Meng mengeluolu era chimol beluu,
El ngar eungel a rirch el lomekesang.

Bodo leketek a keruul era beluad,
Lolab a blak el reng ma duch el reng.
Belau a chotil a klengar re kid,
Me bodo rurt a bedul msa klisichel.

Bo dekaiuereked chim lokiu a reng,
E do ngedmokl era di mla koted.
Lomecheliu a rengedel ma klebkellel,
Lokiu a budech ma beltik el reng.

Dios mo mekngeltengat ra belumam,
El di mla dikesam ra rechuodel mei,
Beskemam a klisicham ma llemeltam,
Lorrurt a klungiolam el mo cherechar.

[bɛ.lau̯ lo.ba kli.siːʔ ɛɾ‿a‿ʁ̞ə.lu.lul]
[ɛl di mla ɴaɾ(ə) ɴiː ɾa ɾə.ʔu̯o.ðəl mɛi̯]
[məɴ mə.ɴə.lu̯o.lu ə.ɾa ʔi.mol bə.luː]
[ɛl ɴaɾ(ə) ɛu̯.ɴɛl a ɾiɾ(ə)ʔ əl lo.mə.ʁ̞ə.saɴ]

[bo.ðo lə.ʁ̞ɛ.təʁ̞‿a‿ʁ̞ə.ɹuːl ɛ.ɾa bə(l).lu̯að]
[lo.lab a blaʁ̞‿əl‿ɹɛɴ ma‿ðuʔ əl‿ɹɛɴ]
[bɛ.lau̯ a ʔo.til a klə.ɴaɹ‿ɹə gið]
[mɛ bo.ðo ɹuɹt a bə.ðul m.sa kli.si.ʔɛl]

[bo‿ðə.ʁ̞ai̯.u̯ə.ɾɛ.ʁ̞ə.ðə ʔim lo.giu̯ a ɾɛɴ]
[ɛ‿ðo ɴəd.mokl ə.ɹa di mla‿ʁ̞o.tɛð]
[lo.mə.ʔə.liu̯ a ɾə.ɴə.ðɛl ma kləb.kəl.lɛl]
[lo.giu̯ a bu.ðə.ʔə ma bəl.dig əl‿ɹɛɴ]

[di̯os mo məɢ.ɴəl.də.ɴat (ə)ɾa bɛ.lu.mam]
[ɛl di mla‿ði.ʁ̞ə.sam(ə) ɾa ɾə.ʔu̯o.ðəl mɛi̯]
[bəs.kə.mam a kli.si.ʔam ma lːə.məl.tam]
[lo.ɹuɹt a klu.ɴi̯o.lam əl mo ʔə.ɾə.ʔaɹ]

External links[edit]

Music of Belau loba klisiich er a kelulul