Belau loba klisiich er a kelulul

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

<Wikisource:National anthems

This is the Palau national anthem.

Belau loba klisiich er a kelulul,
El dimia ngarngii ra rechuodelmei
Meng mengel uoluu er a chimol beluu,
El ngar cheungel a rirch lomke sang.

Bo dole ketek a kerruul er a belluad,
Lolab a blakelreng ma duchelreng. Belau a chotil a klengar re kid,
Mebo dorurtabedul msa klisichel.
Bod kai ue reke dchim lokiu a reng,
E dongedmokel ra dimla koted. Lomcheliu a rengrdel ma klebkellel,
Lokiu a budch ma beltikelreng.
Dios mo mek ngel tengat ra Be lumam,
El dimla dikesam ra rechuodelmei, Beskemam a klisicham ma llemeltam,
Lorrurt a klungiolam elmo ch'rechar.

External links[edit]

Music of Belau loba klisiich er a kelulul