Beda-Homilie

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Beda-Homilie.
Dialect: [[Dialekt:Ooldsassisch|]]
Text type: Homilie
Comment:


:

Uuī Iesed, thō sanctus Bonifacius pāvos an Rōma uuas, that hē bēdi thena kiésur Advocātum, that hē imo an Rōmoͮ ên hūs gēfi, that thia luidi uuīlon Pantheon hēton; wan thār uuorthoͮn alla afgoda inna begangana.
Sō hē it imo thō iegivan hadda, sō wīeda hē it an ūses drohtines êra ènde ūsero frūon sanctę Mariun èndi allero Cristes martiro, te thiu, alsō thar êr inna begangan uuarth thiu mènigi thero diuvilo, that thār nū innna begangan uuertha thiu gehugd allero godes hêligono.
Hē gibôd thō, that al that folk thes dages, alsō the kalend november an stèndit, te kerikoͮn quāmi; èndi alsō that goͮdlīka thianust thār al gedoͮn was, sō wither gewarf manno gewilīk frā èndi blīthi te hūs. --
Èndi thanana sō warth gewonohêd, that man hoͮdigoͮ ahter allero thero waroldi begêd thia gehugd allero godes hêligono, te thiu, sō uuat sō uuī an allemo themo gēra vergômelôson, that wī it al hoͮdigoͮ gefullon èndi that uuī thur thero hêligono gethingi bekuman te themo êwigon Iīva, helpandemo ūsemo drohtine.