Batas na nagtatatkda ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Republic Act No.3046(1961). Batas na nagtatalaga sa hangganan ng dagat teritoryal ng Pilipinas Republic Act No.4556(1968). Batas na nagsususog sa Seksyon 1 ng R.A. 3046 Presidential Proclamation 370(1968). Nagsasad na sakop ng huridiksyon at kontrol ng Pilipinas ang lahat ng mineral at iba pang likas na yaman sa Continental Shelf ng Pilipinas. Presidential Decree No.1596(1978). Nagsasaad ng ilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at nagtatakda para sa kanilang pamamahala at pangangasiwa.