Baraýlyň

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Baraýlyň
by Seýitnazar Seýdi


Baraýlyň


Duşman geldi, Lebap boýun ot eýläp,
Turuň, begler, ol döwüşe baraýlyň!
Şahymerdan Murtuzany ýat eýläp,
Boluň, begler, şol söweşe baraýlyň!

Är ýigitler gazap güni çykanda,
Düldül böküp, asman saýy bakanda,
Çaýlar dolup, gyrmyzy gan akanda,
Är deý durup, şol söweşe baraýlyň!

Göroglydan şu gün alyp tilsimi,
Kuran açyp, gel içeýli kasamy,
Şu gün bolsun Isgenderiň kysymy,
Är deý durup, şol söweşe baraýlyň!

Şahymerdan gelip goldar bizleri,
Kyrk erenler ýola saldy sizleri,
Gana boýap üsti, başy, gözleri,
Är deý durup, şol söweşe baraýlyň!

Nesip budur: tiz jan almak borjuňdyr,
Biler bolsaň, magşar güni harjyňdyr,
Türkmen ýigit, Mirhaýdarda hyrçyňdyr,
Är deý durup, şol söweşe baraýlyň!

Seýdi aýdar, geçsem şu gün janymdan,
Lebap daşyn boýap gyzyl ganymdan,
Namart ýigit gitsin meniň ýanymdan,
Är deý durup, şol söweşe baraýlyň!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.