Ban/Asta Pungku

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Deskripsi[edit]

Bahasa Indonesia[edit]

Bahasa Inggris[edit]

Naskah[edit]

[ 1 ][Judul : Asta Pungku
Ukuran: P. 50,5cm L. 3,5cm Jlh. 11 Ib]
[᭑ 1A]
[50]
No Ib 324/4
᭚ᬅᬱ᭄ᬝᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸ᭞ Lp: 1-11
ᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬦ᭄‌ᬕ᭄ᬤᭀᬂᬓᬶᬃᬢ᭄ᬬ᭟

Asta Pungku, toeronan dari lontarnja (?) dari
Bandjar(?) [Tabanan] ditoeroen oleh (?)
terseboet [ 2 ][᭑‌‌‌‌ 1B]

᭚᭜᭚ᬳᬶᬢᬶᬳᬲ᭄ᬢᬸᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬳᬲ᭄ᬢᬸᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬤᬗᬰ᭄ᬘᬃᬬ᭄ᬬᬮᬶᬯᬵᬫᬺᬝᬵᬩᬝᬵᬭᬵᬲᬶᬯᬵᬳᬮᬸᬯᬃᬭᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬮᬭᬵᬫ᭄ᬢᬸᬳᬸᬓᬸᬯᬮᬯᬤ᭄ᬟᬶ᭞ᬲᬸᬂᬲᬂᬘᬭᬶᬓ᭄ᬓᬢᬤᬄ[strike/]ᬓ[/strike](ᬮ)ᬢᬶᬢᬶᬩᬬ[strike/]ᬓ[/strike]ᬭ[strike/]ᬓ[/strike]ᬓ᭄ᬱᬩᬬ᭞ᬓᬩᬬᬩᬮᬦ᭄᭞
ᬲᬭᬩ᭄ᬧᬦ᭄ᬟᬦ᭄᭞ᬓᬢᬤᬄᬓᬮᬵ᭞ᬓᬮᬸᬯᬃᬭᬦ᭄ᬦᬶᬭᬪᬝᬭᬵᬰᬶᬢᬵ᭞ᬫᬓᬗᬸᬦᬶᬫ᭄ᬢᬸᬳᬸᬓᬸᬯ᭠ᬮᬂᬗᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬢᬸᬓᬤᬦ᭄ᬦᬓᬤᬶᬦᬶ᭞ᬧᬗ᭄ᬓᬸᬗᬶᬂᬚᭀᬢᬸᬦ᭄ᬢᬶᬲᬭᬩ᭄‌ᬧᬦ᭄ᬟᬦ᭄᭞ᬩᬸᬜ᭄ᬘᬶᬂᬓᬫ᭄ᬩᬃᬢ᭄ᬭᬶᬲᬸᬮᬵ᭞ᬓᬺᬱ᭄ᬗᬵᬩᬮᬤᬾᬯ᭞
ᬲᬦᬓ᭄ᬱᬂᬧᬦ᭄ᬟᬯ᭞ᬯᬸᬭᬸᬚᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄‌ᬧᬓᭂᬤᭀᬓ᭄ᬓᬓᬫᬚᬬᬵᬓᬫᬭᬢᬶᬄ᭞ᬓᬮᬸᬯᬭᬦ᭄ᬦᬤᬦ᭄ᬦᬶᬭᬵᬪᬝᬭᬰᬶᬢ᭄ᬯᬵ᭞ᬓᬢᭀᬬᬩᬬᬵᬓᬕᬗ᭄ᬕᬵᬤᬾᬯᬶ᭞ᬓᬧᬗᬯᬦ᭄ᬓᬲᬫ᭄ᬩᭂᬃᬭᬶᬂᬕ᭄ᬮᬧ᭄᭞ᬓᬧ᭄ᬭᬶᬱᬶᬯᬶᬓᬘᬢᬹᬃᬮᭀᬓ᭠
᭙ᬮᬵ᭞ᬕᬸᬭᬸᬧᬤᬸᬓᬵ᭞ᬓᬕᬗ᭄ᬕᬵᬧᬢᬶᬓᬳᬸᬧᬬᬵᬧᬢᬶ᭞ᬓᬢᬤᬄᬓᬮᬵ᭞ᬓᬮᬸᬯᬃᬭᬓ᭄ᬦᬵᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬪᬝᬵᬭᬵᬰᬶᬢ᭄ᬭᬵ᭞ᬫᬓᬳᬸᬦᬷᬫ᭄ᬢᬸᬳᬸᬓᬸᬯᬮᬂᬗᬝᬶ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬢᬵxᬮᬦ᭄ᬟᭂᬧ᭄‌ᬳᬸᬓᬶᬓᬸᬮᬦ᭄ᬢᬶ ᬢᭀᬮᬸᬕᬸᬫ᭄ᬩᬺᬕ᭄ᬯᬭᬶᬕ᭄ᬖᬯᬭᬶ
[᭒ 2A]
ᬕᬤ᭄ᬬᬦᬚᬸᬮᬸᬂᬯᬗᬶᬲᬸᬂᬲᬂᬤᬸᬗᬸᬮᬦ᭄ᬮᬗ᭄ᬓᬶᬃᬫ᭄ᬟᬂᬲ᭄ᬬᬧᬸᬚᬸᬢ᭄ᬧᬳᬂᬓ᭄ᬭᬸᬮᬸᬢ᭄ᬫ᭄ᬭᬓᬶᬄᬢᬫ᭄ᬩᬶᬭ᭄ᬫ᭄ᬛᬗ᭄ᬓᬸᬗᬦ᭄ᬫᬢᬮ᭄ᬳᬸᬬᬾᬫ᭄ᬦᬳᬶᬮ᭄ ᬧ᭄ᬭᬂᬩᬓᬢ᭄ᬩᬮᬵᬳᬸᬕᬸᬯᬬᬂᬓ᭄ᬮᬯᬸᬤᬸᬓᬸᬢ᭄ᬯᬢᬸᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬓᬮᬸᬯᬃᬭᬦ᭄ᬦᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶ
ᬭᬵᬝᬭᬵᬰᬶᬯ᭄ᬯᬵ᭞ᬓᬢᬶᬩᬦ᭄ᬦᬦᬲᬭᬲ᭄ᬯᬢ᭄ᬚᬶ᭞ᬓᬢᬶᬩᬤ᭄ᬟᬂᬤᬂᬗᬦ᭄᭞ᬓᬧᬜ᭄ᬚᭂᬗᬦ᭄ᬦᭂᬓᬸᬓᬸᬯᬸᬂ᭞ᬓᬭᬸᬩᬸᬳᬦᬵᬘᬮ᭄ᬤᬸᬓᬸᬦᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬧᬤᬭᬶᬜᬦ᭄ᬮᬸᬫ᭄ᬩᬸᬂᬓᬸᬦᬂᬓᬭᬸᬩᬸᬳᬵᬦᬵᬲᬜ᭄ᬕᬃ᭞ᬓᬭᬸᬩᬸᬳᬵᬦ᭄ᬦᭂᬮᬯᬂ᭞ᬓᬭᬸᬩᬸᬳᬵᬦ᭄ᬦᭂᬯᬾᬄᬫ᭄ᬯᬄ
ᬢᬭᬸᬳᬕᬸᬂ᭞ᬩᬧᬜ᭄ᬚᬶᬗᬦ᭄ᬦᬩᬸᬭᭀᬦ᭄᭞ᬘᬭᬓ᭄ᬗᬶᬢᬯᬸᬦ᭄᭞ᬓᬧᬜ᭄ᬚᬶᬗᬵᬦ᭄ᬦᬶᬂᬮᬶᬦᬸᬲ᭄ᬱᬕᬸᬂ᭞ᬓᬮ᭄ᬦᬩᬬᬵᬩᬗ᭄ᬦᬩᭀᬦ᭄ᬳᬫᬸᬓ᭄᭞ᬓᬮᬸᬯᬃᬭᬵᬦ᭄ᬦᬵᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬭᬵᬭᬝᬭᬵᬰᬶᬯ᭄ᬯ᭞ᬗᬸᬦᬶᬯᬾᬄᬗ᭄ᬦᬫᬄᬲᬗᬵᬃ᭞ᬗ᭄ᬦᬫᬄᬫ᭄ᬟᭂᬓ᭄ᬕᬸᬘᬃᬳᬸ᭠
ᬘ᭄ᬤᬃᬩᬮᬾᬫᭀᬂᬘᬭᬓ᭄ᬗᭂᬢᬯᬸᬦ᭄᭞ᬲᬾᬢ᭄ᬭᬯᬢᭂᬲ᭄ᬧᬭᬚᬗᬵᬦ᭄᭞ᬧᬢᬓᬵᬦᬦᬹᬕᬸᬂᬧᬳᬸᬫᬸᬓ᭄ᬩᬵᬦ᭄ᬧᬸᬫᬸᬃᬩᬦ᭄ᬘᬸᬂ᭞ᬚᬸᬭᬂᬳᬕᬸᬂᬢᬸᬓ᭄ᬗᬤ᭄ᬩᬂᬓ᭄ᬜᬶ᭞ᬩᬢᬸᬕᬸᬫ᭄ᬗᬸᬂᬧᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬵᬦ᭄ᬦᬶᬂᬦᬹ‌ᬝᬦᬹᬣᬶ᭞ ᬧᬶᬲᬘᬵᬧᬶᬲᬘ᭄ᬘᬷ᭞ ᬤ᭄ᬗᭂᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬮᬸᬂᬧᬫ [ 3 ][᭒ 2B]

ᬮᬷ᭞ᬓ᭄ᬧᬸᬄᬗ᭄ᬘᬸᬓᬭᬫ᭄ᬩᬾᬬᬦ᭄᭞ᬳᬮᬲ᭄ᬳᬕᬸᬂᬧᬳᬸᬩᬦ᭄ᬦᭂᬩᬸᬝᬓᬵᬮᬵᬕᭀᬳᭀᬓ᭄ᬭᬗ᭄ᬛᬸᬧᬗ᭄ᬦᬫᬳᬦ᭄ᬦᭂᬦᬹᬝᬓᬮᬵᬤ᭄ᬗᭂᬦ᭄᭞ ᬳᬸᬦ᭄ᬥᬸᬂᬳᬸᬦ᭄ᬥᬸᬂᬯᬢᬸᬢᬶᬦᬸᬫ᭄ᬧᬸᬓ᭄᭞ᬚᬸᬭᬂᬭᬾᬚᬾᬂᬗ᭄ᬦᬄᬫᬄᬳᬕᬶᬕᬶᬭᭂᬲᬫ᭄ᬧᭂ᭞ᬗ᭄ᬦᬫᬄᬳᬫᬸᬦ᭄ᬥᬸᬓ᭄ᬗᬗ᭄ᬦᬕ᭄ᬩᬸᬗ᭄ᬘᬫᬢᬵ
ᬍᬤᬸᬗᬶᬜᬄ᭞ᬍᬫᬄᬫ᭄ᬟᬩ᭄ᬗᬸᬘᬹᬃᬳᬸᬘᬹᬃ᭞ᬩᬮᬾᬫ᭄ᬩᭀᬂᬘᬭᬢ᭄ᬢ‌ᬗ᭄ᬦᬫᬄ᭞ᬧᬕᬸᬬᬂᬕᬸᬬᬂᬗᬦ᭄ᬦᬶᬃᬯᬭᬓ᭄᭞ ᬍᬫᬄᬳᬩᬂᬳᬮᬧᬶᬢ᭄ᬚᬦ᭄‌ᬓᬩᬸᬬᬸᬢ᭄ᬚᬦ᭄ᬦᬕᬸᬂ᭞ ᬢᬦ᭄ᬦᬦᬵᬦᬶᬃᬲᬃᬯ᭄ᬯᬳᬸᬧᬳᬵ᭞ᬳᬸᬧᬤ᭄ᬭᬵᬢᬵ‌ᬘᬵᬭᬄᬕᭀᬕᭀᬤ
ᬦ᭄‌ᬧᬜ᭄ᬥ‌‌ᬗ᭄ᬦᬵ ᬳᬶᬧ᭄ᬬᬦ᭄ᬦᬮᬳᬸᬚᬵᬃᬳᬮᬵ᭞ᬫᬸᬓ᭄ᬱᬄᬳᬶᬮᬂᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬳ᭄ᬬᬳᬲ᭄ᬢᬸᬧᬸᬗ᭄ᬗᬸᬤᬗᬰ᭄ᬥᬬ᭄ᬬ᭞ᬓᬮᬸᬯᬃᬭᬦ᭄ᬦᬵᬤᬾᬦᬶᬃᬪᬝᬭᬵᬰᬶᬢ᭄ᬯᬵ᭞ ᬫᬩᬗᬸᬤᬷᬧᬩ᭄ᬭᬵᬦᬶᬃᬤᬸᬧ᭄ᬝᬵᬤᬹᬃᬚ᭄ᬢᬵᬗ᭄ᬦ᭞ᬘ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬭᬘᬸᬦ᭄ᬢᬸᬧᬲ᭄ᬗᬸᬦ᭄ᬢ
ᬩ᭄ᬩᬲᬂᬩᬲᬂ᭞ᬳᬸᬧᬲ᭄ᬯᬭᬗᬦ᭄᭞ᬤᬾᬱ᭄ᬝᬶᬫᭀᬭᭀ᭞ᬢᬶᬯᬂᬲᬧᬸᬮᬸᬂᬧᬫᬮᬶ᭞ᬢᬸᬚᬸᬢ᭄ᬕᬸᬄᬢᬭᬜ᭄ᬚᬗ᭄ᬦᬵ᭞ᬓᬮᬸᬯᬃᬭᬗ᭄ᬦᬵᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬭᬪᬝᬭᬵᬰᬶᬢ᭄ᬯᬵᬗᬸᬤᬶᬯᬾᬄᬳᬢ᭄ᬫᬦ᭄ᬦᬶᬃᬢᬾᬘᬵᬦᬮᬧᬧᬵᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬲᬓᬶᬃᬬ
[᭓ 3A]
ᬫᬤ᭄ᬟᬶᬮᭀᬓᬵ᭞ ᬘᬾᬩᬾᬓ᭄‌ᬲᭀᬫ᭄ᬩᬂᬪᬹᬝᬧ᭄ᬮᬸᬤ᭄᭞ ᬧᬶᬘᭂᬩ᭄‌ᬗᬵᬭᬂᬲᬾᬭᬂᬲᬸᬤᬳ᭄᭞ ᬩᭂᬮ᭄ᬕᬵᬩᬶᬲᬸᬲᭀᬩᬾᬩᬾᬗᭀᬃ᭞ ᬧ᭄ᬭᬸᬢ᭄‌ᬕᬾᬦ᭄ᬢᭀᬂᬧᬶᬘᭂᬓ᭄‌ᬘᬸᬧᬓ᭄᭞ ᬕᭀᬦ᭄ᬟᬵᬂᬧᬾᬭᭀ‌ᬢ᭄᭞ ᬲᬸᬗ᭄ᬕᬃᬤᬶᬲ᭄ᬦᬕ᭄‌ᬩ᭄ᬭᬶᬗ᭄ᬗᬸᬢ᭄‌ᬩᭀᬭᬭᭀᬓ᭄᭞ᬩᬶᬧᬵ
ᬓᬶᬢᬶᬂᬩᬶᬗ᭄ᬗᬸᬢ᭄ᬚᬸᬕᭂᬤ᭄᭞ᬳᬸᬤᬸᬕ᭄ᬕᬾᬤᬦ᭄ᬩᬸᬬᬦ᭄ᬲᬗᬵᬃ᭞ᬘ᭄ᬗᬳᬦ᭄ᬩᬸᬲᬸᬂᬤᬾᬬᭀᬕ᭄ᬛᬗ᭄ᬗᭀᬮ᭄᭞ ᬧᬶᬘᭂᬓ᭄‌ᬕᭀᬦ᭄ᬟᭀᬂᬫ᭄ᬩᭀᬮ᭄᭞ ᬩᬸᬗ᭄ᬗᬸᬢ᭄ᬟᬭᬶᬄᬩᬸᬜ᭄ᬘᬶᬩᬸᬗ᭄ᬮᬸᬦ᭄‌ᬩ᭄ᬭᬶᬢ᭄᭞ᬘ᭄ᬗᬾᬳᬦ᭄ᬩᬸᬲᬸᬂ᭞ ᬩ᭄ᬕᬓᭀᬭᬾᬂᬓᬭᬬᬧᬦ᭄᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬂᬕ᭄ᬟᬾᬳᬶᬮᬩᬩᬶᬃ᭞
ᬓᬮᬸᬓᬢ᭄ᬗᬗ᭄ᬦᬩᬹᬃᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬭᬵᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬲ᭄ᬢᬸᬧᬸᬗ᭄ᬗᬸᬤᬗᬰ᭄ᬘᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬮᬸᬯᬭᬦ᭄‌ᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬭᬪᬝᬭᬵᬰᬶᬢ᭄ᬯᬵ᭞ᬓᬲᬓ᭄ᬱᬾᬦ᭄ᬦᬦ᭄ᬟᬦᬶᬭᬵᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬭᬶᬬᭀᬤᬲᬰᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬩ᭄ᬬᭀᬄᬫᬫᬶᬓᬧᭀᬓᬦ᭄ᬭᬶᬂᬯ᭄ᬯᬤᬬᬵ᭞ᬘᬦ᭄ᬭ᭄ᬤᬵᬳᬃᬜ᭄ᬗᬳᬮ᭄ᬦᬶᬬᬵ᭞
ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬲᬩᬶᬂᬤ᭄ᬯᬲᬦ᭄ᬳ᭄ᬬ‌ᬫᬦᬶᬩ᭄ᬳᬫᬜ᭄ᬘᬫᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬩᬚ᭄ᬦᭂᬗᬦᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬂᬲᬗ᭄ᬳᬵᬯᬭᬵ᭞ᬤ᭞ᬚ᭞ᬕᬶ᭞ᬦᭀ᭞ᬳᭀ᭞ᬧ᭞ᬉ᭞ᬢᬸ᭞ᬤ᭞ᬩᬚ᭄ᬦᭂᬗᬦ᭄ᬟᬾᬦᬶᬭᬵᬲᬂᬳ᭄ᬭᬲᬧ᭄ᬝᬵᬧ᭄ᬮᬱᬶ᭞ᬩᬮᬸᬯᬃᬭᬦ᭄ᬟᬦᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬭᬩ᭄ᬱ᭞ ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬬᬵᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬘᬦ᭄ᬟᬸ [ 4 ][᭓ 3B]

ᬲᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬯᬲ᭄ᬢᭀᬦᬦ᭄‌ᬤᬦ᭄ᬦᬶᬭᬵᬲᬂᬳ᭄ᬬᬲᬭᬲ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬮᬸᬓᬢ᭄ᬓ‌ᬍᬩᬹᬃᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬂᬳᬭᬸᬧᬚᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬯᬮᬸᬬᬵᬚᬢᬶᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬵᬳ᭄ᬦᬶᬂᬓᬤᬶᬫᬦᬶᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬦᬦᬵᬫᬦ᭄ᬟᬶᬫᬦ᭄ᬟᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬦᬦᬵᬢᬸᬮᬄᬢᬸᬮᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬲ᭄ᬢᬵᬤᬶᬃᬖ᭄ᬕᬵᬬᬸᬱᬵᬧᬭᬶᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬘᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬱ᭄ᬩᬸ
ᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬒᬁᬰ᭄ᬭᬶᬬᬯᬾᬦᬫᬸᬦᬫᬵᬲᬸᬳ᭚ᬳᬶᬢᬶᬳᬲ᭄ᬢᬸᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬯ᭄ᬦᬂᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄‌ᬓᬧᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬘᬵᬍᬢᭂᬳᬶᬂᬩᬸᬫᬶ᭞᭚᭜᭚ᬳᬶᬢᬶᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬭᬶᬳᬸᬫᬢᬶᬓᬸᬘ᭄᭞ᬮ᭄ᬯᬦ᭄ᬬᬓᬫᬭᬦᬦ᭄᭞ᬢᬶᬓᬸᬲ᭄ᬫᬢᬶᬩᬸᬲᬸᬂ᭞ᬯᬮᬂᬲᬗᬶᬢ᭄‌ᬩᭂᬩᭂᬂᬓ
ᬍᬗᬂᬘᬦ᭄ᬟᬂᬮᬦᬲ᭄᭞ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬪᬝᬭᬵᬳᬶᬲ᭄ᬯᬭᬵ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬵᬢ᭄ᬢᬵᬤᬲᬫᬮᬦ᭄ᬦᬶᬂᬩᬸᬫᬶ᭞ᬘᬵᬍᬢᬸᬳᬶᬂ᭠ᬲᬃᬢᬵᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬕᬕᬵᬲᬯᬄ᭞ᬘᬦ᭄ᬟᬂᬫᭂᬧ᭄ᬮᬂᬮᬦᬲ᭄ᬫᬢᬶᬩᬸᬲᬸᬂ᭞ᬩᬩᬦ᭄ᬢᬸᬲ᭄ᬱᬦ᭄᭞ᬚᭂᬗ᭄ᬓᬂᬓᬩᭂᬩᭂᬂ᭞ᬯᬮᬂᬲᬗᬶᬢ᭄ᬕᬯᬸᬲ᭄ᬢᬶ
ᬓᬸᬲ᭄‌ᬳᬚᬵᬲᬶᬭᬵᬳᬫᬗᬦ᭄ᬧᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬭᬵᬪᬢᬭ‌ᬳᬶᬲ᭄ᬭ᭄ᬢᭂ᭞ᬫᬮᬬᬸᬲᬶᬭᬵᬓᬩᬾᬄᬭᬶᬂᬚᭂᬧᬂᬓ᭄ᬮᬶᬂᬚᬫᬹᬃᬤᬶᬧᬵ᭞ᬢᬶᬦ᭄ᬫᬄᬤᬾᬦᬶᬭᬵᬪᬝᬭᬵᬳᬶᬲ᭄ᬯᬭᬵ᭞ᬫᭀᬮ᭄ᬕᬵᬲᬶᬭᬵᬫᬢᬶᬲᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬫᬢᬶᬓᬶᬢ᭄ᬣᬵᬓᬩᬾᬄ᭞ᬫᬢᬶᬓᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬫ᭄ᬭᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬉᬭᬶᬧ᭄ᬓᬂᬲᬃ
[᭔ 4A]
ᬢ᭄ᬯᬵᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬄ᭞ᬒᬁᬲᬩᬅᬇᬦᬫᬵᬲᬶᬯᬬᬵ᭞ᬒᬁᬲᬸᬤ᭄ᬟᬵᬧᬭᬶᬲᬸᬤᬵᬬᬵ᭞ᬲᬸᬤ᭄ᬟᬵᬧᬶᬦᬭᬶᬲᬸᬤ᭄ᬟᬵ᭞ᬲᬸᬤᬵᬧᬶᬦᬭᬶᬯᬲ᭄ᬢᬸ᭞ᬳᬶᬮᬗᬦᬶᬂᬧᬧᬓ᭄ᬮᬾᬲᬧᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬭᬪᬝᬭᬵᬲ᭄ᬭ᭄ᬢᬷᬒᬁᬦᬶᬃᬫ᭄ᬫᬮᬵᬬᬦᬫᬄ᭞ᬢ᭄ᬟᬲ᭄᭚᭜᭚ᬒᬁᬉᬍᬃᬮ
ᬦᬘ᭄ᬫᬢᬶᬩᬸᬲᬸᬂᬤᭂᬤᭂᬓ᭄ᬓᬮᬡ᭄ᬦᬵᬮᬸᬗᬵᬢᬲᬶᬭᬵᬭᬶᬂᬲᬯᬄᬳᬶᬗᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬋᬧᬮᬸᬗᬵᬳᬵ᭞ᬫᬦᬯᬶᬢᬵᬓᬶᬢᬵᬫᬭᬶᬂᬕᬕᬲᬯᬄᬳᬶᬗᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬦᬦᬵᬫᬮᬵᬦ᭄ᬫᬭᬶᬂᬕᬕᬲᬯᬄᬳᬶᬂᬗᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬄᬳᬓ᭄ᬦᬵᬕᬤ᭄ᬕᬤ᭄‌ᬳᬸᬍᬃ
ᬓᬭᬬᬧᬦ᭄‌ᬯᬮᬂᬲᬗᬶᬢ᭄ᬓᬍᬗᬵᬂᬩᬢᬸ᭞ᬢᬶᬓᬸᬲ᭄ᬫᬸᬭᬶᬜᬶᬂ᭞ᬳᬓᬵᬃᬲᭂᬧᬸᬄᬲᬶᬗ᭄ᬕᬳᬵᬓ᭄ᬦᬵᬲᬗᬦᬸᬫ᭄ᬫᬦ᭄᭞ᬕᬶᬧᬸᬘᬵᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬕᬶᬮᬶᬂᬓᬸᬮᭀᬦ᭄᭞ᬫᬄᬫᬄᬮᭀᬃ᭞ᬕᬕᬭᬗᬦ᭄‌ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬦᬕᬵᬭᬶᬂᬢ᭄ᬗᬄ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬦᬦᬵ
ᬢᬶᬓᬸᬘ᭄ᬫᬸᬭᬶᬜᬶᬂ᭞ᬭᬶᬂᬕᬕᬲᬯᬄᬳᬶᬂᬗᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬲᬩᬧᬭᬦᬾᬢᬦ᭄ᬟᬓ᭄ᬓᭂᬦ᭄᭞ᬘᬾᬮᬾᬂᬧᭂᬢ᭄᭞ᬑ᭞ᬳᬶᬤᭂ [ 5 ][᭔ 4B]

ᬮᬮᬦ᭄ᬟᭂᬓ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬫᬢᬶᬩᬸᬲᬸᬂ᭞ᬳᬚᬵᬢᬵᬲᬶᬭᬵᬫᬗᬵᬦ᭄ᬧᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬂᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬚᬵᬳᬗᬫᬾᬢ᭄ᬢᬢᬦᭂᬫ᭄ᬫᬦ᭄ᬦᬶᬂᬲᬸᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬭᬵᬫᬗᬦ᭄ᬦᬵᬲᬸᬦ᭄ᬧᬢᬾᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬦᬵᬢᬲᬶᬭᬵᬢ᭄ᬓᬵᬲᭂ᭞ᬑ᭞ᬒᬁᬳᬚᬵᬓᬶᬢ᭄ᬢᬵᬫᬗᬦ᭄ᬦᬧᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬗᭀᬂ᭞ᬫᬢ᭄ᬢᬶᬢᬲᬶᬭᬵ
ᬧᬓᬲᭂᬓ᭄ᬱᭂᬓ᭄᭞ᬫᬗᬦ᭄ᬦᬲᬶᬭᬭᬸᬚᬓ᭄ᬕᬤᬸᬂ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬶᬢ᭄ᬢᬲᬓᬶᬂᬲᬩ᭄ᬭᬫ᭄ᬮᬬᬸ᭞ᬑ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬟᬶᬫᬦ᭄ᬭ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬸ ᬒᬁᬳᬮᬳᬮᬵᬮᬸᬯᬃᬢ᭄‌ᬗ᭄ᬓᭀᬓᬩᬾᬄ᭞ᬢᬶᬓᬸᬲ᭄ᬯᬮᬂᬲᬗᬶᬢ᭄‌ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬭᭀᬯᬂᬫᬸᬓᬩᬾᬄᬓᬍᬗᬂᬯᬢᬸᬲ᭄ᬫᬸᬢ᭄ᬢᬢᬦ᭄ᬦᬶᬮᬸᬮᬸ
ᬢ᭄ᬭ᭄ᬓᬬᬧ᭄‌ᬲ᭄ᬧᬸᬄᬳᬓᬃ᭞ᬫᬸᬦ᭄ᬟᬸᬃᬢᬓᬶᬢᬵᬧᬂᬤᭀᬄ᭞ᬩ᭄ᬬᬃ᭞ᬑ᭞ᬒᬁᬳᬸᬍᬃᬫ᭄ᬫᬢᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄᬓᬩᬩᬓᬦ᭄ᬧᬗᬶᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬩᬩᬓᬦ᭄ᬯᬭᬸ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬩᬩᬓ᭄ᬓᬦ᭄ᬩᭀᬳᭀᬓ᭄᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬩᬩᬓ᭄ᬓᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬭᭀ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬩᬩᬓ᭄ᬓᬦ᭄ᬧᭀᬮᬾ᭞
ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬩᬩᬦ᭄ᬩᬸᬮᬸᬦ᭄ᬩᬯᬦ᭄᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬭᬶᬂᬩᬜᬸ᭞ᬢᬶᬩᬵᬭᬶᬂᬮᬦᬲ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬲᬧ᭄ᬧᬢ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬳᬫᭀᬗ᭄ᬓᭀᬲ᭄ᬱᬶᬂᬮᬦᬲ᭄‌ᬫᬢ᭄ᬢᬶᬲᬚᬢ᭄ᬢᬶᬳᬶᬮᬦᬲ᭄᭞ᬫᬍᬧᬸᬓ᭄ᬩᬗᭂᬲ᭄‌ᬩᭀᬦ᭄ᬜᬦᬾ᭞ᬒᬁᬲᬲᬢ᭄ᬓᬫ᭄ᬩᬶᬂ᭞ᬲ
[᭕ 5A]
ᬲᬩ᭄ᬜᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬩᬜᬸᬯᬾᬤᬂ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬧᬸᬲᬸᬢ᭄ᬧᬸᬲᬸᬢ᭄᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬢᬦ᭄ᬟᬸᬓ᭄ᬖᬲᬩ᭄ᬳᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬓᬶᬮᬲᬾᬲᬩ᭄ᬫᬢᬶᬯᬮᬵ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬜᬸᬗᬄ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬱᬶᬦ᭄ᬟᭂᬢ᭄‌ᬲᬲᬩ᭄ᬦᬮ᭄ᬕᬵ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬾᬂ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬧᬳᬢ᭄ᬧᬳᬢ᭄᭞ᬲᬲᬩ᭄‌ᬬᬸᬬᬸ᭞
ᬲᬲᬩ᭄ᬓᬤᬸᬗᬸ᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬩᬾᬚᬸᬮᬶᬢ᭄᭞ᬲᬲᬩ᭄ᬮᬸᬩᬓ᭄᭞ᬲᬲᬩᬧᬶᬢ᭄ᬢᬶᬂ᭞ᬲᬩ᭄ᬬᬸᬲᬦ᭄᭞ᬫᬸᬦ᭄ᬟᬸᬢᬵᬓᬢ᭄ᬢᬵᬓᬩᬾᬄᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬲᬲᬩ᭄ᬬᬸᬲᬦ᭄ᬱ᭄ᬣᬕᭂᬧ᭄‌ᬯᬾᬢ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬫᬮᬧᬄᬓᬗᬶᬦ᭄‌ᬫᬮᬫ᭄ᬧᬄᬓᬚᬵ᭞ᬫᬮᬫ᭄ᬧᬄᬓᬸᬮᭀ
ᬦ᭄‌ᬫᬮᬫ᭄ᬧᬄᬓᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬧ᭄ᬬᬓ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬵᬮᬲ᭄ᬬᬢ᭄ᬓᬮᬦᬸᬲ᭄᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬭᬸᬧᬵᬦᬶᬂᬲᬲᬩ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬮᬸᬗᬵ᭞ᬑ᭞ᬕ᭞ᬲᬶᬓᬧᬵᬢ᭄ᬯᬓ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬧᬗᬶ᭞ᬢᭀᬭ᭄᭞ᬯᬭᬸ᭞ᬧᭀᬮᬾ᭞ᬩᬶᬦ᭄ᬢᬭᭀ᭞ᬩᬸᬮᬸᬦ᭄ᬩᬯᬦ᭄᭞ᬲᬫᬶᬩᬩᬓᬦ᭄ᬬ᭞
ᬲᬗ᭄ᬕᬄᬘᬸᬓ᭄ᬘᬸᬓ᭄᭞ᬲᬸᬚᬂ᭞ᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡ᭄ᬫᬧ᭄᭞ᬳᬃᬝ᭞᭑᭗᭐᭐᭞ᬘᬤᬂᬕᬦ᭄ᬢᬮ᭄‌ᬩᬸᬭᬢ᭄ᬯᬗᬶᬍᬗᬵᬯᬗᬶ᭞᭑᭞᭚᭚ᬒᬁᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯᬰᬓ᭄ᬢᬶᬬᬸᬕᬬᬂᬢᬪᬝᬭᬵᬕᬸᬭᬸ᭞ᬳᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬮᬓᭂᬦ᭄ᬓᬲᬩ᭄ᬢᬾᬦ᭄᭞ᬳᬰ᭄ᬭ [ 6 ][᭕ 5B]

ᬡ᭄ᬦᬵᬲᬂᬚᬢ᭄ᬢᬵᬩᬚ᭄ᬭ᭞ᬦᬕᬢ᭄ᬓᬫᬮᬕᬶᬭᬶ᭞ᬲᬸᬭᬓᬶᬂᬦᬯᬤᬾᬯᬢ᭄ᬢᬵ᭞ᬩᬜᬸᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬱᬓᬶᬂᬳᬸᬓᬶᬃ᭞ᬫᬳ᭄ᬦᬶᬂᬓᬤᬶᬮᬫᬬᬵ᭞ᬳᬧᬸᬢᬶᬄᬫᬶᬮᬶᬫᬗᬾᬢ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬳᬩᬂᬓᬂᬫᬶᬮᬶᬫᬗᬶᬤᬸᬮ᭄᭞ᬳᬩᬸᬦᬶᬂᬫᬶᬮᬶᬫᬗᬸᬮᭀᬦ᭄᭞
ᬳᬶᬋᬂᬓᬂᬫᬶᬮᬶᬫᬗᬮᭀᬃ᭞ᬳᬫᬜ᭄ᬥᬯᬃᬡ᭄ᬦᬵᬭᬶᬂᬫᬤ᭄ᬬ᭞ᬯᬤ᭄ᬟᬾᬯᬤ᭄ᬟᬾᬤᬹᬃᬕᬵᬫᬭᬶ᭞ᬧᬫᬸᬢᬸᬲᬶᬂᬤ᭄ᬟᬃᬫ᭄‌ᬚᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬶᬂᬳᬦ᭄ᬟᬮᬸᬫᬸᬓ᭄ᬱᬄᬢᬬᬵ᭞ᬮᬸᬓᬢ᭄‌ᬤᬾᬯᬢ᭄ᬢᬦᬶᬂᬗ᭄ᬦᬫᬄ᭞ᬕᬶᬦᬸᬮᬸᬃᬭᬶᬂᬪᬝᬭᬵ᭞ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬦᭂᬫ᭄ᬫᬦ᭄‌ᬪᬝᬭᬵ
ᬲ᭄ᬭ᭄ᬢᬷ᭞ᬧᬸᬃᬡ᭄ᬦᬵᬧᬓᬦ᭄ᬦᬶᬭᬵᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬵᬢ᭄ᬢᬵᬤᬱᬵᬫᬮᬾ᭞ᬲᬢᬸᬲ᭄ᬫᬮᬵ᭞ᬲᬾᬬᬸᬫᬮᬵ᭞ᬲᬓ᭄ᬯᬾᬳᬶᬂᬫᬮᬵᬧᬢᬓᬵ᭞ᬢᬸᬚᬸᬢ᭄ᬮᬸᬄᬭᬚᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄ᬮᬭᬵᬭᭀᬮᬵᬮ᭄ᬮᬵ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬵᬢ᭄ᬟᬦ᭄ᬟᬵᬘᬘᬭᬶᬓ᭄ᬓᬤ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄ᬢᬢᬯᬹᬃᬭᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄ᬩᬵ
ᬬᬵᬓᬮᬵ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄ᬧᬭᬵᬓᭂᬫ᭄ᬧᬵ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬢᬶᬂᬧᬲᬲᬢᭀᬦ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬸᬓᬵᬢᭀᬜᬦ᭄ᬦᬶᬂᬗᬮᬲ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬲᬾᬢ᭄ᬭᬵᬯᬢᭂᬲ᭄ᬧᬪᬚᬗᬵᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬧᬸᬄᬭᬗ᭄ᬟᬸᬓᬭᬫ᭄ᬩᬾᬬᬦ᭄᭞ᬓᬭᭀᬬᬵᬯᬭᬶᬗᬶᬦ᭄‌ᬳᬕᭂ᭞ᬓᬓᬶᬮᬧᬮᬶᬢ
[᭖ 6A]
ᬢᬧᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬧ᭄ᬧᬢᭀᬦ᭄ᬦᬶᬂᬩᬜ᭄ᬢᬃᬮᬸᬓᬢ᭄ᬱᬗ᭄ᬦᬢᬸᬳᬶᬂᬍᬫᬄ᭞ᬍᬫᬄᬫ᭄ᬟᬓ᭄ᬳᬸᬘᬹᬃᬭᬸᬘᬹᬃ᭞ᬩᬮᬾᬫ᭄ᬩᭀᬂᬘᬭ
ᬧᬲ᭄ᬦᭂᬢ᭄ᬢᬵᬦ᭄ᬦᬶᬂᬪᬹᬝᬓᬮᬵ᭞ᬮᬦ᭄ᬧᬓᬭᬂᬗᬦ᭄ᬦᬩᬬᬵ᭞ᬓᬬᬸᬳᬕᬸᬂᬧᬭᬂᬭᬾᬚᬾᬂ᭞ᬮᬦ᭄ᬧᬲᬶᬧᬗᬦᬶᬂᬗᬯᬦ᭄᭞ᬍᬫᬄᬳᬸᬦ᭄ᬟᬶᬓ᭄ᬓᬂᬗᬶᬂᬮᭀᬃ᭞ᬍᬫᬄᬳᬕᬶᬕᬶᬭᬶᬂᬲᬫ᭄ᬧᬶᬂ᭞ᬳᬶᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬶᬂᬕ᭄ᬭᬸᬓ᭄ᬓᬶᬂᬮᬦ᭄ᬟᬓ᭄᭞ᬫᬢᬫᬦ᭄ᬟᬸᬓᬦ᭄ᬦᬭᬸᬗᬦ᭄᭞ᬧᬸᬗᬸᬧᬸᬗᬸ
ᬲᬸᬫᬹᬃᬩᬦ᭄ᬟᬸᬂ᭞ᬯᬮᬸᬲᬶᬲᬶᬧᬃᬤᬸᬳᬚᬶ᭞ᬯᬮᬳᬵᬃᬕᬕᭀᬭᭀᬚᭀᬕ᭄ᬕᬦ᭄᭞ᬓᬸᬓᬸᬘᬸᬕᬸᬦ᭄ᬟᬶᬓ᭄ᬓᬂᬗᬶᬂᬮᭀᬃ᭞ᬍᬫᬄ᭠ᬢ᭄ᬟᭂᬲ᭄ᬧᬶᬓᬓᬮᬾᬦ᭄᭞ᬳᬸᬫᬄᬕᬾᬂᬕᭀᬂᬢᬮᬾᬓᭀᬗᬵᬦ᭄᭞ᬳᬦᬤᬶᬬᬾᬄᬳᬶᬲᬶᬧ᭄ᬧᬶᬲᬶᬧ᭄᭞ᬓᬢ᭄ᬫᬸᬭᬶᬂᬧ᭄ᬕᬯᬾᬬᬦ᭄᭞
ᬢᬗᬢ᭄ᬟ‌ᬢᭀᬦ᭄‌ᬍᬫᬄᬳᬶᬩᬂᬳᬦ᭄ᬦᬳᬜᬭᬢ᭄ᬢᬶᬂᬢᬯᬸᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬦᬳᬜᬭᬢ᭄ᬢᬶᬂᬳᬸᬤᬵᬦ᭄᭞ᬮᬶᬮᬶᬤᬄᬮᬯᬜ᭄ᬘᬸᬘᬸᬭᬦ᭄᭞ᬍᬫᬄᬳᬩᬂᬳᬍᬧᬶᬢ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬧᬭᬳᬸᬫᭀᬂᬭᭀᬯᭀᬮᬦᬸ᭞ᬯᬢᬸᬕᬶᬂᬕᬂᬓᬬᬸᬲᭂᬫ᭄ᬧᬮ᭄ ᬭᬩᬄᬤᬾᬦᬶᬂ [ 7 ][᭖ 6B]

ᬩᬭᬢ᭄ᬢᬕ᭄ᬕᬂ᭞ᬳᬂᬘᬓᬕᬶᬮᬗᬶᬂᬍᬫᬄ᭞ᬓᭀᬤᬦ᭄ᬦᬢᬹᬃᬓ᭄ᬓᬧᬦ᭄ᬦᬲᬦ᭄᭞ᬳᬮᬲ᭄ᬢᬩᬶᬦᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬦ᭄᭞ᬓᬮᬸᬓᬢ᭄ᬟᬾᬯᬦ᭄ᬦᬶᬂᬗᬃᬘ᭞ᬓᬮᬸᬓᬢ᭄‌ᬤᬾᬯᬦ᭄ᬦᬶᬂᬍᬫᬄ᭞ᬓᬮᬸᬓᬢ᭄ᬟᬾᬯᬦᬶᬂᬗᬮᬲ᭄᭞ᬳᬭᬦ᭄ᬦᭂᬓ᭄ᬟᬤᬶᬧᬕᬕᬦ᭄᭞
ᬳᬭᬦᬓ᭄ᬟᬤᬶᬧᬲᬯᬳᬦ᭄᭞ᬳᬭᬡ᭄ᬦᬓ᭄ᬟᬤ᭄ᬟᬶᬧᬓᬭᬗᬦ᭄᭞ᬕᬶᬦ᭄ᬦᬯᬾᬲᬗ᭄ᬕᬵᬃᬧᬫᬸᬚᬦ᭄᭞ᬧᬶᬦᬸᬚᬵᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬂᬩᬸᬚᬗ᭄ᬕᬵᬯᬶᬓᬸ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬥᬮᬵᬓᬂᬧᬶᬦᬸᬚᬵ᭞ᬲᬶᬦᬶᬭᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬢ᭄ᬣᬵᬳ᭄ᬦᬶᬂ᭞ᬲᬲᭀᬢ᭄ᬢᬶᬂᬚᬧᬫᬦ᭄ᬭ᭄ᬢ᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬓᬫᬦ᭄ᬦᬮᬕᬶᬭᬶ
ᬢᬶᬦᬗ᭄ᬕᬮᬓᭂᬦ᭄ᬦᬶᬂᬧᬹᬃᬢ᭄ᬯᬵ᭞ᬤᬓ᭄ᬱᬦᬵᬮᬯᬲᬦ᭄ᬧᬘᬶᬫ᭄ᬫᬵ᭞ᬉᬢᬭᬮᬢᬵᬦ᭄ᬭᬶᬂᬫᬤ᭄ᬬ᭞ᬕ᭄ᬦᬾᬬᬮᬯᬦ᭄ᬦᬭᬶᬢᬶ᭞ᬯᬮᬩ᭄ᬬᬮᬦ᭄‌ᬳᬾᬃᬲᬦ᭄ᬬ᭞ᬧ᭄ᬭᬶᬢᬶᬯᬶᬮᬦ᭄ᬦᬓᬘᬵ᭞ᬳᬦᬸᬗ᭄ᬕᬗᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬬᬸ᭞ᬤᬶᬦᬲ᭄ᬢᬸᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬂᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬡ᭄ᬦᬗ᭄ᬗᬸᬚᬕ᭄ᬕᬵᬯᬶᬓᬸ᭞
ᬢᬶᬦᬩᬸᬄᬳᬵᬦ᭄ᬕᭂᬓ᭄ᬢᬵᬕᭂᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬂᬢᬂᬕᭂᬦ᭄ᬢᬵᬳᭀᬭᬕ᭄ᬕᬦ᭄᭞ᬰᬗ᭄ᬓᬵᬳᬸᬫᬸᬂᬳᬲᬯᬸᬭᬦ᭄᭞ᬓᬸᬫ᭄ᬢᬸᬕ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬾᬗᬓᬣᬵ᭞ᬳᬲᬯᬸᬭᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬶᬢᬶᬯᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬦᬲᬧ᭄‌ᬧᬤᬸᬯᬵᬭᬶᬂᬮᭀᬓᬵ᭞ᬫ᭄ᬣᬩᬸᬓ᭄ᬓᬵᬭᬸᬫ᭄‌ᬓᬂᬩ᭄ᬯᬡ᭄ᬦ᭞ᬭᬶᬦᬯᬸᬳ
[᭗ 7A]
ᬦ᭄ᬓᬤᬾᬯᬢ᭄ᬢ᭞ᬲᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬂᬕᬦ᭄ᬟᬵᬓᬸᬲᬸᬫ᭄ᬫᬵ᭞ᬭᬶᬦ᭄ᬦᬯᬸᬳᬦ᭄ᬟᬸᬧᬵᬓᬶᬤᬸᬮ᭄‌ᬲᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬂᬤᬫᬃᬲᬾᬮᬵ᭞ᬭᬶᬦ᭄ᬦᬯᬸᬳᬦ᭄ᬟᬸᬧᬵᬓᬸᬮᭀᬦ᭄‌ᬲᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬂᬓᬬᬸᬘᬡᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬭᬶᬦᬯᬸᬳᬤᬦ᭄ᬟᬸᬧᬵᬮᭀᬃᬲᬭᬶᬦᬶᬂᬫᬚᬕᬯᬸ᭞ᬭᬶᬦ᭄ᬦᬯᬸᬳᬵᬦ᭄ᬟᬸᬧᬵᬫᬤ᭄ᬬᬲᬭᬶᬦ᭄ᬦᬶᬂᬥᬸᬧ
ᬧᬵᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬘᬦ᭄ᬦᬭᬦ᭄ᬦᬾᬂᬫᬥᬸ᭞ᬫ᭄ᬣᬩᬸᬓ᭄ᬓᬵᬭᬸᬫ᭄ᬓᬂᬩ᭄ᬯᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬢ᭄ᬭᬶᬩ᭄ᬯᬡ᭄ᬦᬵᬓᬂᬲᬸᬫᬧᬸᬢ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬭᬯᬸᬄᬢ᭄ᬓᬾᬂᬳᬶᬦ᭄ᬭ᭄ᬤᬩ᭄ᬯᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬢ᭄ᬭᬸᬲ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬾᬂᬲᬧ᭄ᬢᬧᬵᬢ᭄ᬢᬮᬵ᭞ᬩᬮᬸᬢ᭄ᬱᬍᬢᬸᬳᬶᬂᬍᬫᬄ᭞ᬫᬢ᭄ᬫᬳᬦ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬤᬭᬯᬶᬤ᭄ᬬᬤᬭᬶ᭞ᬓᬮᬸᬓᬢ᭄ᬱᬍᬢᬸᬳᬶᬂᬓᬭᬂ
ᬳᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬬᬸᬬᬦ᭄ᬱᬫᬭᬸᬧᬵᬪᬝᬭᬵ᭞ᬬᬦ᭄ᬱᬶᬭᬫᬭᬸᬧᬵᬪᬭᬷ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬤᬹᬃᬕ᭄ᬕᬵᬫᬭᬸᬧᬵᬉᬫᬤᬾᬯᬶ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬓᬮᬵᬫᬭᬸᬧᬵᬳ᭄ᬬᬂᬕᬸᬭᬸ᭞ᬓᬂᬲᬾᬢ᭄ᬭᬤᬤᬶᬓᬬᬗᬦ᭄᭞ᬓᬬᬗᬦ᭄ᬫᬦᬤᬶᬲ᭄ᬯᬃᬕᬵ᭞ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄‌ᬢᬾᬓᬂᬭᬵᬚᬧᬾᬦ᭄ᬦᬷ᭞
ᬳᬗ᭄ᬩᭂᬓ᭄ᬓᬶᬓᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕᬵᬦ᭄᭞ᬫᬦᬸᬱᬵᬓᬮᬸᬓᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬦᬶᬂᬬᬂᬓᬩᬾᬄᬪᬝᬭᬵᬳᬗᬶᬮᬗᬵᬩ᭄ᬦᬵᬩᬄ ᬫᬢ᭄ᬫᬵᬄᬫᬹᬃᬡ᭄ᬦᬵᬚᬢᬶᬳ᭄ᬦᬶᬂ᭞ᬒᬁᬰ᭄ᬭᬶᬬᬯᬾᬦᬫᬸᬦᬫᬲ᭄ᬯᬳᬵ᭞ᬢ᭄ᬮᬲ᭄᭞᭞ᬳᬶᬢᬶᬕᬦ᭄ᬟᬓᬲ᭄ᬢᬸᬭᬶ᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬸᬢ [ 8 ][᭗ 7B]

ᬫᬵᬮ᭄ᬯᬶᬄ᭞᭚᭜᭚ᬒᬁᬅᬯᬶᬮ᭄ᬦᬫᬲ᭄ᬢᬸ᭚᭜᭚ᬳᬶᬢᬶᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄‌ᬘᬭᬸᬋᬰᬶᬕᬡ᭄ᬦ᭟᭜᭟ᬫᬓᬧᬫᬭᬶᬲᬸᬤ᭄ᬟᬵᬓᬭᬂᬳᬗ᭄ᬓᭂᬃ᭞ᬲᬮᬸᬭᬶᬂᬓᬭᬂᬧᬦᭂᬲ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬦ᭄ᬟᭂᬃᬓᬶᬮᬧ᭄᭞ᬓᬍᬩᭀᬦᬫᬸᬓ᭄᭞ᬲᬮᬄᬧᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬶᬦᬶᬭ
ᬢ᭄ᬢᬶᬂᬭᬄᬯ᭄ᬢᬸᬦᬶᬂᬯᭀᬂᬩᬸᬮᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬗᬩᬢᬃᬭᬵᬦ᭄‌ᬩᬮᬾᬦᬾ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬢᭂᬢᭂᬄᬓᬬᬸ᭞ᬓᬬᬸᬧᬸᬗ᭄ᬓᬢ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬜᬸᬄᬫᬘᬭᬂᬜᬸᬄᬓᭂᬫ᭄ᬩᬃ᭞ᬲᬢ᭄ᬢᬵᬳᬲᬲᬓᬶᬭᬶᬂᬲᬮᬸ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬮ᭄ᬯᬭᬶᬂᬳᬶᬗᭀᬦ᭄ᬦᬶᬗᭀᬦ᭄ᬧᬝᬶᬓ᭄ᬯᭂᬦᬂᬲ
ᬮᬄᬭᬸᬧᬵᬯ᭄ᬢᬸᬦᬾ᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬢᬸᬕᭂᬮ᭄‌ᬕᬸᬮᬸᬦᬾᬭᬶᬂᬱᬵᬫᬸᬤ᭄ᬣᬵ᭞ᬓᬯᬦ᭄ᬟᬦ᭄ᬬᬭᬸᬗ᭄ᬓᬸᬲ᭄‌ᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬂᬭᬸᬯ᭄ᬯᬶᬦ᭄‌ᬩ᭄ᬮᬢᬸᬂ᭞ᬢᬮᬾᬦ᭄ᬦᬶᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬜᬸᬤᬹᬃ᭞ᬩ᭄ᬯᬗᭂᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧᬬᭀᬦ᭄ᬦᬶᬤᬶ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬬᬦ᭄ᬩᬯᬷᬩ᭄ᬭᬲᬦ᭄‌ᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬩᬶᬩᬶᬦ᭄ᬦᬓ᭄ᬱᬵ᭞ᬬᬦ᭄ᬩᬯᬶᬩ᭄ᬭᬲ
ᬦ᭄‌ᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬᬓᬤᬶᬲ᭄ᬕᬵᬧᬓᬢᬮᬶᬓ᭄ᬢᬓ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬓᬤᬶᬕᬸᬤ᭄ᬢᬶᬗᬦ᭄ᬭᬸᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬓᬩᬯᬶᬩ᭄ᬭᬲ᭄ᬱᬦ᭄᭞ᬗ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬩᬶᬦᬓ᭄ᬱᬵ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬗ᭄ᬭᬡ᭄ᬦᬵᬬᬧᬦᭂᬲ᭄᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬶᬂᬗᬋᬧ᭄᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬘᬭᬸᬦᬶᬦ᭄‌ᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬧ᭄ᬣ
[᭘ 8A]
ᬢᬾᬓᬦᬶᬂᬘᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬᬗᬤᭂᬕ᭄ᬕᬲᬗ᭄ᬕᬃᬭᬕᬸᬂ᭞᭑᭞ ᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬬᬲᬸᬘᬶᬤᬾᬦ᭄ᬦᬕ᭄ᬦᭂᬧ᭄‌ᬫᬲᭀᬭᭀᬳᬦ᭄᭞ᬫᬤᬦ᭄ᬟᬦ᭄ᬦᬦ᭄᭞ᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬱᭀᬮᬲᬦ᭄᭞ᬤᬓ᭄ᬱᬶᬦ᭄ᬦᬵ᭞᭑᭞ᬳᬃᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬬ᭞᭑᭗᭐᭐᭞ᬧ᭄ᬭᬲ᭄ᬧᬜ᭄ᬦᭂᬂᬘᬦᬂᬕᬦ᭄ᬢᬮ᭄‌ᬍᬗᬵᬯᬗᬶ᭞ᬩᬸᬭ
ᬢ᭄ᬯᬗᬶᬫᬤᬕᬶᬂᬢᬸᬩᬸᬗᬦ᭄᭞ᬲᬫᬶᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬭᬶᬂᬲᬗ᭄ᬕᬃ᭞ᬫᬭᬚᬄᬢᬦᬄᬳᬾᬤᬶᬳᬋᬧᬦ᭄ᬱᬗ᭄ᬕᬄᬳᬾᬫᬭᬵᬚᬄᬧᬤ᭄ᬫᬵᬳᬱ᭄ᬝᬵᬤᬮᬵᬫ᭄ᬩᬂᬦ᭄ᬬ᭞ᬩᬦ᭄ᬢᭂᬦᬾᬲᭀᬃᬳᬦᬸᬢᬹᬫᬄᬳᬶᬂᬧᬘᬯᬭᬵ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬉᬭᬶᬧᬾ᭞ᬫᬶᬯᬄᬭᬸᬧᬵᬦᬾ᭞ᬧᬸᬃ᭞
᭕᭞ᬤ᭞᭙ ᬧ᭞᭗᭞ᬉ᭞᭠᭞ᬫ᭞᭘᭞ᬫᬯᬤᬄᬢᬫ᭄ᬫᬲ᭄ᬲᬫ᭄ᬫᬶᬳᬶᬯᬓ᭄ᬦ᭄ᬬᬲᬢ᭄ᬢᬵᬲᬫ᭄ᬫᬶᬫᬯᬃᬡ᭄ᬦᬵ᭞᭕᭞ᬳᭀᬮᬄᬦ᭄ᬬᬲᬫ᭄ᬫᬶᬩᬗᬹᬦᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬯᬤᬄᬦ᭄ᬬᬲᬗ᭄ᬓ᭄ᬯᬶᬫᬳᬶᬓᬸᬄᬲᬫ᭄ᬫᬶ᭞ᬤᬕᬶᬂᬦ᭄ᬬᬳᬶᬗᭀᬮᬄᬤᬾᬤ᭄ᬦᬕ᭄ᬦᭂᬧ᭄᭞ᬚᬚᬢᬄᬫ᭄ᬩᬢ᭄᭞
ᬳᬲᭂᬫ᭄᭞ᬕ᭄ᬮᬃᬲᬗ᭄ᬳᬵ᭞ᬘᬮᭀᬦ᭄ᬦᬕᬸᬂ᭞ᬲᬫ᭄ᬫᬶᬳᬦᬹᬢ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬚᬗᬦ᭄ᬲᬓᬯᬮᬶ᭞ᬝᬾᬓ᭄ᬱᬕᬸᬘᬷᬕ᭄ᬦᬳᬵᬓ᭄ᬦᬵᬭᬶᬂᬦᬢᬃᬳᬋᬧᬶᬂᬲᬗ᭄ᬕᬵᬃ᭞ᬳᬫᬜ᭄ᬥᬤᬾᬱᬵᬕ᭄ᬦᬄᬦ᭄ᬬ᭚᭜᭚ᬫᬮᬶᬄᬘᬭᬸᬋᬱᬶᬕᬡ᭄ᬦᬵ᭞᭙᭞ᬧᬸᬜ᭄ᬢᬸᬂᬫᬳᬍ [ 9 ][᭘ 8B]

ᬤ᭄‌ᬭᬸᬦ᭄ᬦᬶᬂᬲᬃᬧ᭄ᬧᬵᬲᬭᬷ᭞ᬭᬦᬚᬄᬲᭀᬯᬂᬲᭀᬯᬂ᭞ᬳᬶᬓᬶᬭᬚᬄᬦ᭄ᬬ᭞ᬧᬹᬃ᭞ᬑᬁ᭞ᬤ᭞ᬅᬁ᭞ᬧ᭞ᬋᬂ᭞ᬉ᭞ᬲᬁ᭞ᬓᬲᬶ᭠ᬭᬵᬂ᭞ᬕ᭄ᬦᬾ᭞ᬮᭀᬄ᭞ᬦᬾ᭞ᬩᬄ᭞ᬩ᭄ᬬᭀᬄᬐᬃ᭞ᬦ᭞᭞ᬫ᭞ᬫᬵ᭞᭞ᬗ᭄ᬤᬓᬂᬲ᭄ᬕᬵ᭞ᬢᬜ᭄ᬘᭂᬩᬦ᭄ᬦᬢᬸᬜ᭄ᬢᬸᬂ᭞ᬲ᭄ᬯᬂᬲ᭄ᬯ᭞ᬧᬤᬫᬤᬶᬭᬶ᭞ᬗ᭄ᬤᬝᬶᬓ᭄‌
ᬳᬶᬯᬩ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬶᬗᭀᬮᬄᬤᬾᬦᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄᭞ᬳᬚᬵᬳᬓᬃᬬ᭄ᬬ‌ᬚᬚᬢᬄ᭞ᬳᬶᬓᬂᬲ᭄ᬕᬵ᭞ᬕ᭄ᬦᬳᬵᬓ᭄ᬦᬵᬤᬾᬦ᭄ᬢᬫ᭄ᬫᬵᬲ᭄ᬳᬕᬸᬂ᭞ᬕ᭄ᬦᬳᬵᬓ᭄ᬦᬵᬮᬸᬳᬹᬃᬭᬶᬂᬭᬭᬚᬳᬦ᭄ᬢᬦᬄᬭᬶᬂᬦᬢ᭄ᬢᬃ᭞ᬭᬶᬂᬗᬋᬧ᭄ᬧᬦ᭄ᬱᬗ᭄ᬕᬳᬾ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡ᭄ᬦᬵ᭞᭑᭞ᬳᬃᬝᬦ᭄ᬬ᭞᭕᭕᭐᭐᭞ᬧ
ᬲ᭄ᬕᬵᬳᬸ᭞ᬢ᭄ᬧᬸᬂᬢᬯᬃ᭞ᬤᬸᬮᬹᬃᬭᬡ᭄ᬦᬵᬲᬲᬬᬸᬢ᭄᭞ᬧᬗᬫ᭄ᬩᬾᬬᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬬᬕ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬢᬵᬮ᭄ᬯᬶᬄ᭞ᬧᬦᬾᬳᬜᬃ᭞ᬓᬸᬲ᭄ᬓᬸᬲᬦ᭄᭞ᬲᬶᬩᬸᬄᬧᭂᬧᭂᬓ᭄᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬧᬶᬦᬸᬚᬵᬤᬾᬦ᭄ᬱᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄ᬧᬶᬦ᭄᭞ᬲᬄᬳᬚᬧᬦ᭄ᬦᬶᬦ᭄᭞ᬗ᭄ᬭᬚᬄᬦᬢᬃ᭞ᬦᬫ᭄ᬧᬶᬂᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬳᬃᬝᬦ᭄ᬬ᭞᭑᭓᭕᭞᭞
ᬫᬮᬶᬄᬗ᭄ᬭᬚᬄᬭ᭄ᬯᬦᬶᬂᬲᬃᬧᬲᬭᬶ᭞ᬫᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬳᬃᬝᬦ᭄ᬬ᭞᭞᭑᭗᭞ᬳᬚᬗᬶᬭᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬚᬵᬗᬮ᭄ᬯᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬫᬓᬧᬗᬸᬓᬸᬳᬶᬦ᭄ᬲᬂᬫᬤᭀᬯᭀᬳᬸᬫᬄ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬱᬶᬭᬵᬳᬦ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬱᬓᬤᬶᬓᭀᬘᬬᬶᬂᬗᬋᬧ᭄᭞ᬫᬢᬹᬃᬭᬦ᭄ᬭᬶᬂᬲᬗ᭄ᬕᬧᭀ
[᭙ 8B]
ᬫᬳᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬭᬶᬂᬧᬸᬲᭂᬄ᭞ᬭᬶᬂᬤᬍᬫ᭄᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬭᬶᬂᬧᬦᭂᬫ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬶᬯᬄᬩᬩᬢᬹᬭᬦ᭄ᬬ᭞ᬗ᭞ᬢᬸᬕᬸ᭞ᬫᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬲᬯᬄ᭞ᬢ᭄ᬕᬮ᭄‌ᬧᬓᬭᬗᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬧᭀᬳᬦ᭄ᬧᬦᭂᬲ᭄᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬓ᭄ᬭᬸᬭᬸᬂ᭞ᬓᬭᬜ᭄ᬢᬶᬂᬗᬦ᭄‌ᬪᬹᬝᬤ᭄ᬗᭂᬦ᭄᭞ᬓᬧᬲᬸᬓ᭄ᬓᬦᬶᬂᬪᬸ‌ᬝ
ᬪᬹᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬶᬲᬘ᭄ᬦᬵᬯᬶᬮ᭄᭞ᬤᬾᬢᬾᬳᭀᬜᬾ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬫᬫ᭄ᬟᬶ᭞ᬬᬳᬶᬓᬵᬗ᭄ᬭᬡ᭄ᬦᬵᬬᬂᬳᬳᬾᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬳᬗ᭄ᬓᭂᬃ᭞ᬫᬫᬢᬶᬫᬢᬶᬢᭀᬂ᭞ᬓᬸᬦᬂᬳᬧᬦ᭄ᬱᬶᬭᬵᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬳᬯᬄᬧᬘᬭ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬩᬓ᭄ᬢᬓᬧᬭᬶᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬵᬲᬂᬪᬝᬹᬩᬸᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᭀᬭᬵᬳᬯᬾᬄᬕ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬂᬯᬾᬦ᭄ᬦᬶᬯᬾᬦ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬦᬶᬂᬧᬨᬶᬂᬓ᭄ᬯᭂᬦ᭄ᬦᬂᬲᬫ᭄ᬫᬧᬹᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬭᬶᬂᬲᬗᬤ᭄ᬭᭀᬯᬾᬘᬭᬸᬓᬮᬸᬧᬸᬢ᭄ᬢᬦ᭄‌ᬮᬭᬵᬯ᭄ᬬᬤ᭄ᬟᬶ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬬᬯ᭄ᬦᬂᬭᭀᬯᬗᬶᬭᬵᬳᬗᭂᬫᬶᬢ᭄ᬱᬭᬶᬭᬵᬦ᭄ᬢᬵ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬢ᭄ᬓᬾᬂᬧᬸᬢᬸᬩᬸᬬᬸᬢ᭄ᬢᬶᬭᬵ᭞ᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬦᬶᬂᬧᭀᬢ᭄ᬭᬧᭀᬓᬦ᭄ᬬ᭞ᬥᬧᬥᬭᬶᬦ
ᬓ᭄ᬱᬵᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬭᬵ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬢᬦ᭄ᬓᬧᬭᬤᬾᬦᬶᬂᬤᬸᬱ᭄ᬝᬵ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬬᬦ᭄ᬱᬰᬶᬄᬧᬦᬲ᭄᭞ᬓᬢᬶᬩᬦᬦ᭄ᬦᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬂᬮᬭᬵᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬾ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬕ᭄ᬭᬸᬩᬸᬕ᭄᭞ᬧᬥᬯ᭄ᬦᬂᬕ᭄ᬮᬃᬭᬵᬤ᭄ᬦᬵᬘᬭᬸᬳᬶᬓᬶ᭞ᬭᬶᬂᬧᭀᬫᬄᬳᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬂᬩᬸᬫᬶᬓᬸᬫᬶ᭞ᬩᬶᬦ᭄ᬟᬸᬭᬶᬧᬗᬤᬸᬳᬦ᭄᭞ [ 10 ][᭙ 9B]

ᬢ᭄ᬗᭂᬃᬭᬦ᭄ᬭᬯᬸᬳᬾ᭞ᬯ᭄ᬦᬂᬫᬮᬩᬘᬭᬸ᭞ᬦᬶᬲ᭄ᬢᬵᬫᬤ᭄ᬬᬳᬸᬢ᭄ᬢᬫ᭄ᬫᬵ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬭᬶᬂᬘᬭᬸᬯ᭄ᬦᬂᬫᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬓ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬬ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧᬶᬦᬶᬬᭀᬲ᭄ᬓᬶᬓ᭄ᬦᭀᬦ᭄ᬱᬗᬤ᭄ᬭᭀᬯᬾᬘᬭᬸᬫᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬧᬺᬢ᭄ᬢᬶᬲᭂᬦ᭄ᬢᬦᬦ᭄ᬬ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬭᬶᬂᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬ᭞᭑᭞ᬓᬯᬗᬾᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬭᬶᬂᬲ
ᬧᬶᬂᬢ᭄ᬮᬸ᭞ᬭᬶᬂᬲᬃᬢᬵᬤᬾᬢᬵ᭞ᬭᬶᬂᬋᬱᬶᬕᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬚᬤᬵᬧᬂᬢ᭄ᬮᬸ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬦᬵ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬢᬶᬢ᭄ᬢᬵ᭞ᬧᬗ᭄ᬮᬸᬮᬸᬓᬢ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬧᬩᬺᬕᬶᬳᬦ᭄᭞ᬫᬧ᭄ᬭᬬᬕ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬢᬵᬭᬶᬂᬗᬋᬧ᭄ᬲᬗ᭄ᬕᬃᬓ᭄ᬓᬵᬫᬸᬮᬦᬾ᭞ᬢᬢ᭄ᬓᬮᬵᬧᬦᭂᬲ᭄ᬲᬶᬂᬰᬰᬶᬄ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬕ᭄ᬭᬸᬡᬸᬕ᭄᭞ᬫ
ᬗ᭄ᬓᬦᬵᬓ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬬ᭟᭜᭟ᬬᬜ᭄ᬘᬭᬸᬦ᭄ᬦᬾᬫᬜ᭄ᬘᬲᬦᬓ᭄ᬦᬶᬱ᭄ᬝᬵ᭞ᬗ᭞ᬲᬢ᭄ᬢᬵ᭞᭕᭞ᬳᬶᬓᬸᬦᬶᬱ᭄ᬝᬵ᭞ᬳᬶᬨᬶᬂᬓ᭄ᬗᬸᬮ᭄‌ᬲᬶᬓᭂᬧ᭄᭞ᬳᬲᬸᬩᬂᬩᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄᭞ᬳᬶᬓᬵᬲᬫᬶᬦᬶᬲ᭄ᬢᬵ᭞ᬗ᭞ᬲᬦ᭄ᬦᬾᬫᬤ᭄ᬬᬫᬮ᭄ᬯᬶᬳᬶᬦ᭄ᬓᬫ᭄ᬩᬶᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬳᬗ᭄ᬲᬵ᭞ᬦᬾᬳᬸᬢ᭄ᬢᬫᬵ᭞ᬗᬮ᭄ᬯᬶ
ᬳᬶᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬝᬾᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬩᬯᬶᬩᬸᬢᬸᬳᬵᬦ᭄‌ᬳᬸᬢᬫ᭄ᬫᬵᬮ᭄ᬯᬶᬄ᭞ᬫᬮᬶᬄᬗᬮ᭄ᬯᬶᬳᬶᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬩᭀ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬦᬾᬯ᭄ᬦᬂᬫᬘᬸ᭠ᬘᬸᬭᬄ᭞ᬢᬹᬃᬫ᭄ᬫᬲᬸᬲᬸᬭᬓ᭄ᬓᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᭂᬃᬓᬶᬢᬵᬧᬶᬂ᭞ᬑ᭞ᬘᬸᬘᬸᬭᬄᬳᬶᬓᬵᬯᬶᬦᬤᬳᬵᬦ᭄ᬧᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬫᬶᬤᭂᬃᬭᬶᬂᬧᬓᬭᬗ
[᭑᭐ 10A]
ᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬧᬶᬦᬶᬬᭀ᭞ᬅᬢᬶᬃᬢ᭄ᬢᬵᬫ᭄ᬯᬄᬫᬧ᭄ᬭᬬᬕ᭄ᬥᬢ᭄ᬢᬵ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬢᬶᬃᬝᬳᬬᬩ᭄ᬩᬵᬓ᭄ᬦᬵᬳᬶᬓᬂᬘᬭᬸ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬓᬶᬦ᭄ᬦᬜᬸᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬢᭀᬬᬵᬕᬸᬂ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬜᭂᬧᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬜᬧᬶ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄‌ᬳᬸᬮᬧ᭄ᬫᬫ᭄ᬩᬾᬧᬓᬭᬗᬦ᭄ᬬ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬢᬦᬄ
ᬲᬯᬄᬲᬦ᭄ᬦᬾᬓᬤ᭄ᬭᭀᬯᬾᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬵ᭞ᬩᬓ᭄ᬢᬩᬸᬤᬮ᭄ᬬᬵᬭᬶᬂᬲ᭄ᬫᬳᬸᬮᬧᬦ᭄ᬱᬫ᭄ᬫᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬳᬸᬮᬧᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬩᬓ᭄ᬢᬵᬓᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬭᬶᬂᬕ᭄ᬦᬄᬦ᭄ᬬᬫᬗ᭄ᬓᬦᬵᬓ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬬ᭚᭜᭚ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬵᬜ᭄ᬘᬭᬸᬋᬱᬶᬕᬡ᭄ᬦᬵ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬉᬢᬢ᭄ᬫ‌ᬢ᭄ᬭᬶᬧ᭄ᬭᬯᬓ᭄ᬱ᭄ᬯᬫᬶ᭞
ᬫᬤ᭄ᬬᬒᬗ᭄ᬓᬭᬵᬲᬂᬢᬶᬢᬄ᭞ᬅᬁᬓᬭᬵᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯᬲᬲ᭄ᬯᬧᬶ᭞ᬳᬕ᭄ᬦᬾᬬᬲ᭄ᬬᬤ᭄ᬭᬓ᭄ᬭᬓᬄ᭞ᬲᬶᬓᬭᬾᬤᬓ᭄ᬱᬶᬦᬾᬚ᭄ᬜᬾᬬᬄ᭞ᬦᬾᬭᬾᬢᬶᬳᬗ᭄ᬕᬾᬯᬲᬲ᭄ᬢᬶᬢᬄ᭞ᬢᬯᬢ᭄ᬦᬾᬓᬭᭀᬧᬜ᭄ᬘᬶᬫᬵ᭞ᬩᬬᭀᬤᭀᬂᬢᬦ᭄ᬟᬋᬱᬶ᭞ᬘᬦ᭄ᬭ᭄ᬤᬕᬡ᭄ᬦᬭᬵᬰᬶ
ᬦ᭄ᬢᬢᬸᬄ᭚ᬒᬁᬅᬁᬋᬱᬶᬕᬦᬾᬩ᭄ᬬᭀᬄᬦᬫ᭄ᬫᬄ᭚᭜᭚ᬳᬶᬢᬶᬧᬗ᭄ᬮᬸᬮᬸᬓᬢ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬮᬸᬓᬢ᭄ᬱᬶᬭᬪ᭄‌ᬝᬤ᭄ᬗᭂᬦ᭄‌ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄ᬫᬭᬶᬂᬪᬹᬝᬵᬓᬮᬶᬓᬵ᭞ᬮᬸᬓᬢ᭄ᬖᬶᬭᬵᬪᬹᬝᬵᬓᬮᬶᬓᬵ᭞ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬋᬭᬶᬂᬪᬝᬭᬷᬤᬹᬃᬕ᭄ᬖ᭞ᬮᬸᬓᬢ᭄ᬱᬂᬭᬪ [ 11 ][᭑᭐ 10B]
᭑᭐
ᬝᬭᬶᬤᬹᬃᬕ᭄ᬕᬾ᭞ᬲᬸᬫᬸᬧ᭄ᬫᬭᬸᬧ᭄ᬫᬭᬶᬂᬪᬝᬭᬶᬳᬸᬫ᭄ᬫᬵ᭞ᬮᬸᬓᬢ᭄ᬱᬶᬭᬵᬪᬝᬭᬶᬳᬸᬫ᭄ᬫᬵ᭞ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄ᬫᬭᬶᬂᬪᬝᬭᬵᬕᬸᬭᬸ᭞ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬮᬸᬓᬢ᭄ᬱᬶᬭᬲᬳ᭄ᬬᬂᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬲᬸᬫᬸᬭᬸᬧ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬧᬳᬭᬵᬦ᭄᭞ᬲᬶᬭᬵᬚᬸᬕ᭄ᬕᬵᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬱᬶ
ᬭᬵᬚᬸᬕ᭄ᬩᬵ᭞ᬧᬭᬵᬦ᭄ᬱᬶᬤ᭄ᬟᬵᬓᬮᬸᬓᬢ᭄‌ᬫᬮᬵᬧᬧᬵᬧᬢᬓ᭄ᬓᬵᬓᬩᬾᬄ᭞ᬒᬁᬅᬁᬲᬫ᭄ᬫᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬵᬬᬦᬫᬄ᭚᭜᭚ᬓᬧᬹᬡ᭄ᬦᬤᬾᬦ᭄ᬬᬓᭀᬚᬵᬃᬭᬶᬂᬗᬚᬶ᭚ᬳᬶᬢᬶᬓ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬬ᭞ᬘᬭᬸᬦᬾᬢᭀᬦᬂᬫᬧᭂᬦ᭄ᬟᭂᬫ᭄᭞ᬘᬭᬹᬦᬾᬗᬵᬋᬱᬶᬕᬡ᭄ᬦᬾᬯ᭄ᬦᬂᬧᭂᬦ᭄ᬟᭂ
ᬫ᭄᭞ᬦᬗᬶᬂᬗᬤᭂᬕ᭄ᬕᬧᬤ᭄ᬫᬾ᭞ᬭᬶᬂᬲᬦᬾᬧᬢᬸᬢ᭄ᬓᬢᬶᬩᬜ᭄ᬘᬦᬮᬵᬦᬾᬧᬢ᭄‌ᬗᬤᭂᬕ᭄ᬕᬂᬧᬤ᭄ᬫᬵ᭞ᬓᬧᬜ᭄ᬢᬶᬂᬗᬦ᭄ᬦᬶᬂᬕ᭄ᬮᬧ᭄᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬓ᭄‌ᬭᬸᬭᬸᬂ᭞ᬓᬕ᭄ᬦᬶᬩᬬᬵ᭞ᬧᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬢᬭᬸᬧᬸᬗ᭄ᬓᬵᬢ᭄᭞ᬳᬸᬫᬄᬢᭂᬢᭂᬄᬓᬬᬸ᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬦᬶᬭᬵᬢ᭄ᬢᬶᬂᬭᬄ᭞ᬓᬍᬩᭀᬦ᭄ᬦᬫᬸ
ᬓ᭄᭞ᬓᬧᬢ᭄ᬧᬫ᭄ᬧᬢ᭄ᬢᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬗᬓ᭄‌ᬢᭀᬬᭀ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬗᬓ᭄‌ᬚᬮᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄‌ᬗᬤᭂᬕ᭄ᬕᬂᬧᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬤ᭄ᬫᬵ᭞᭠ᬳᬦ᭄ᬓᬧᬭᬶᬧᬹᬃᬡ᭄ᬦᬵᬤᬾᬦᬶᬂᬘᬭᬸ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬧᬮᬶᬗ᭄ᬕᬵᬦ᭄ᬲᬂᬩ᭄ᬮᬓᬵ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬫᬓᬭᬚᬵᬧᬸᬢ᭄ᬭᬵᬤᬾᬦᬶᬂᬪᬝᬭᬶᬕ᭄ᬮᬧ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬫ᭄ᬩ
[᭑᭑ 11A]
ᬓ᭄‌ᬭᬸᬭᬸᬂ᭞ᬫ᭄ᬯᬫᬃᬕ᭄ᬕᬵ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬢᭀᬬᬵ᭞ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬓᬂᬓᬮᬵᬤᬹᬃᬕ᭄ᬕᬵ᭞ᬫᬬᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬵᬳᬶᬭᬶᬓᬵ᭞ᬧᬢᬶᬃᬝᬦ᭄ᬬ᭞ᬭ᭞ᬓ᭞ᬯᬢᬹᬕᬸᬦᬸ᭟᭜᭟ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬩ᭄ᬮᬓᬵ᭞ᬧᬢᬶᬃᬢᬺᬦ᭄ᬬ᭞ᬰ᭞ᬓ᭞ᬯᬭᬶᬕ᭄ᬩᬵ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬦᬶᬤ᭄ᬟᬵᬯ᭄ᬦᬂᬗᬸᬭᬵᬕᬤ᭄ᬟᬾ᭞ᬓᬭᬵᬦᬶᬂᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦ᭄ᬦᬂᬫ
ᬢᬢᬦᭂᬫ᭄ᬫᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬓᬭᬂᬧᬸᬫᬳᬵᬦ᭄᭞ᬘᬮ᭄ᬯᬶᬃᬭᬶᬂᬢᬦᭂᬫ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬟᬤᬶᬪᬹᬝᬪᬹᬨᬶ᭞ᬪᬝᬤᬾᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬪᬹᬝᬧᬫᬶᬮᬶ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬫᬭᬾᬓᬧ᭄ᬭᬶᬢᬶᬯᬶ᭞ᬲᬓᬵᬮ᭄ᬯᬶᬃᬭᬾ ᬮ᭄ᬯᬶᬳᬶᬂᬚᬤ᭄ᬫᬵᬫ᭄ᬢᬸᬲᬓᬶᬂᬧ᭄ᬭᬶᬢᬶᬯᬶ᭞ᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬧ᭄ᬭᬶᬢᬶᬯᬶ᭞ᬓᬭᬦ᭄ᬦᬶᬂᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬫᬢᬢ
ᬦᬫ᭄ᬫᬦ᭄᭞ᬫᬮᬶᬄᬳᬗᬗ᭄ᬕᭀᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᬮ᭄ᬯᬶᬄᬳᬧᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬶᬨᬶᬯᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬟᬤᬶᬲᬫ᭄ᬫᬶᬲᬫ᭄ᬫᬶ᭞ᬓᭀᬚᬵᬃᬭᬶᬂᬗᬚᬶ᭞ᬫᬮᬶᬄᬫᬦᬸᬱᬵᬦᬾᬍᬓᬤ᭄‌ᬗᬚᬓ᭄ᬓᬭᬷᬫᬚᬃᬭᬂᬯᬶᬓᬦ᭄᭞ᬩᭀᬬᬵᬯᬶᬓᬦ᭄‌ᬚᬢ᭄ᬢᬶᬦᬾ᭞ᬬᬦ᭄ᬫᬚᬵᬃᬭᬓ᭄ᬟᬶᬓ᭄᭞
ᬢᬸᬃᬫᬚᬃᬭᬂᬦᭀᬭᬵᬳᬸᬦᬶᬂᬗᬵ᭞ᬚᬵᬢ᭄ᬢᬶᬯᬶᬓᬦᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬓ‌ᬦ᭄ᬦᬵᬓᭀᬚᬵᬃᬭᬦ᭄ᬬ᭚᭜᭚ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬦᬸᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬂ᭠ᬤᬶᬦᬵ᭞ᬯᬺ᭞ᬓ᭞ᬯᬭᬵᬫ᭄ᬭᬓᬶᬄ᭞ᬢᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞ᬍ᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞᭗᭞ᬭᬄ᭞᭑᭞ᬢᭂ᭞᭕᭞᭖ᬰᬓᬵᬬᬸᬱᬵᬦᬶᬂᬮᭀᬓᬵ᭞᭑᭘᭕᭑᭟ᬧᬓᬃᬬ᭄ᬬᬵ [ 12 ][᭑᭑ 11B]
᭑᭑
ᬦ᭄ᬧᬦ᭄ᬟᭂᬡ᭄ᬟᭂᬦ᭄᭞ᬫᬕ᭄ᬦᬄᬭᬶᬂᬩᬜ᭄ᬚᬚᬵᬤ᭄ᬟᬶ᭚᭜᭚