Bagyşla bizni

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Bagyşla bizni
by Magtymguly Pyragy


Bagyşla bizni


Resul damadydyr, öz arslanyňdyr,
Ýa ymam Alyýa bagyşla bizni.
Çeşmi çyragymdyr, nury-aýnymdyr,
Ýa ymam Hasana bagyşla bizni.

Ýalan dünýä kime berdi wepany,
Ahyretde alar, sürer sapany,
Şemr ile ol Ýezit berdi jepany,
Ýa ymam Huseýne bagyşla bizni.

Nasry-Seýýar, Merwan Hekem döwründe,
Ymamlar galdylar jepa jöwründe,
Çaýa atdyrdylar Dymyşk şährinde,
Zeýnulabydynga bagyşla bizni.

Deň-duşlar ýanynda bir bikemalam,
Aşygy Mežnunam, şikeste halam,
Synaýy-Horasan, zuwwary-älem,
Ýa ymam Ryzaýa bagyşla bizni.

Ymamlar yşkynda maňa bergin jam,
Açaýyn zybany okaýyn kelam,
Allahy behak, ol Patmaýy kyýam,
Muhammettagyýa bagyşla bizni.

Dünýäde çekdiler ýüz derdi-dagy,
Magşar gün münerler seýsläp Byragy,
Hakykat ýolunyň şemi, çyragy,
Muhammetnakyýa bagyşla bizni.

Patmaýy-Zähradyr anyň enesi,
Zatynda bir zerre ýoktur günäsi,
Humaýun dagydyr ahyr binasy,
Muhammetbagyra bagyşla bizni.

Kemaly pelekden, aşypdyr arşdan,
Başa goýdy jeddi geýdigi täçden,
Üç keramat bile galdy Hajjajdan,
Ýa ymam Jagfara bagyşla bizni.

Kim biler işinde niçiksi syr bar,
Akyl aňa ýetişmez gudratly jepbar,
Duşmanyňa dostuň etdiň giriftar,
Ýa Musa Käzime bagyşla bizni.

Ýakyn köňül birle muştagam bende,
Ýadyňyz eýlärem tä bar menzende,
Ady günden meşhur olmuş jahanda,
Ýa ymam Esgere bagyşla bizni.
 
Kap dagyndan ýol açylsa Ýajuja,
Dünýä ýüzi dolar zulumle güýje,
Zaman ahyrynda geler hyruja,
Ýa sahypzamana bagyşla bizni.

Magtymguly aýdar, men häki-paýam,
Ymamlar ýolunda hem jan pidaýam,
Kemine bende men, kelbi-gedaýam,
Ýa Apbas Alyýa bagyşla bizni.
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.