Baglar, heý!

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Baglar, heý!
by Magtymguly Pyragy


Baglar, heý!


Kysmat olmaz, gidem uzak ýollara,
Nesip goýmaz, gider ýolum baglar, heý!
Haýran-Mejnun bolup, çykam çöllere,
Baryp, mesgen tutam sizi, daglar, heý!

Oýun bilen oglanlygyň deminden,
Ýetip geldim kämilligiň çeminden,
Köňlüm lerzan boldy dünýä gamyndan,
Tutdy synam çapraz-çapraz daglar, heý!

Gaýda-gaýda oglanlygyň raýyndan,
Ýetip geldim kämilligiň paýyndan,
Batdy başym, çyka bilmen laýyndan,
Ýada düşer öňki gezen çaglar, heý!

Jahyllykda çar tarapa atyşan,
Bilmezlikden hamu işe gatyşan,
Ajyz galyp, garrylyga ýetişen,
Dert edinip, öz-özünden aglar, heý!

Magny aňlan Magtymguly sözünden,
Pikre düşer, ýaşlar akar gözünden,
Hemme zatlar tagýyr tapar özünden,
Ýa, reb, ýykylmazmy beýik daglar, heý!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.