Bäh, Schäpken, bäh!

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Bäh, Schäpken, bäh!.
Text type: Leed
Comment:


:

1. Bäh, Schäpken, bäh!
Dat Schäpken leep in Klee,
De stodt sik an en Steeneken,
Do deh em weh sien Beeneken,
Do schrie dat Schäpken: Bäh!

2. Bäh, Schäpken, bäh!
Dat Schäpken leep in Klee,
Do stodt sik an en Stökkelken,
Do de em weh sien Köppelken,
Do schrie dat Schäpken: Bäh!

3. Bäh, Schäpken, bäh!
Dat Schäpken leep in Klee,
Do stodt sik an en Strükkelken,
Do deh em weh sien Bükkelken,
Do schrie dat Schäpken: Bäh!