Ayetun Qurun Huma Tewsir Kenu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

kurani-kerimElif, Lam, Ra. (Inı Qurun) owtiri yow Kıtabug. Ayêt yi, ow Huma’wug wahar huıkım o Hikmêtow o hemı çira wahar xeverow pê Yi muhkem têpşiyê, barcınê zi (piyorê ayetun Yi) yowıb yow hêt yira tewsir biyi. (HUD;1)


Owtirow , Bie Humê çayiri i’badet mekerên. Raşta zi Ez, hêt Yira (Humê’yra), yow muıjdıkara o yow iqazkara;(HUD:2)

Hanik ma Yi (Qurun) ın qêdıra, e’lêni ser ard war. Bie şêk Huma. kumi bıwazuwse ayi erzenuw rêyow raşt ser. (HAC/16)

O, Huma ayetun xuı şımari tewsir kenuw. Huma, (Mesla çıtawa ayê) zahf hol zun, hurr wahar yow huıkım o hikmêtow.. (NUR/18)

Huma(wıg), Kıtab (Qur’un) şımari tefsir kerduw arduw war, (ınêra pê çıra) ez bie Yi bıgêri yownê hakım? Ayig Ma kıtab dow yin, ayi zuni ow Qur’un, (Rabb yin hetra) Rabb yinra hıeqi ser umyow war. Owtirow se qet’a Tı, ayig hê miyun yow şêk/şuıpidê aynunra meb. (EN’AM/114)

Elif, Lam, Ra. (Inı Qurun) owtiri yow Kıtabug. Ayêt yi, ow Huma’wug wahar huıkım o Hikmêtow o hemı çira wahar xeverow pê Yi muhkem têpşiyê, barcınê zi (piyorê ayetun Yi) yowıb yow hêt yira tewsir biyi. (HUD;1)

Ma, ın Qurun ina herayi ser tewsir kênig, (wa ın qêdıra) rêyê ay wahar suijun bı vêjiyuw raştı. (EN’AM/55)

Qwog, qê şıma ay astarêyig bêjıd o tariyiyê behrıd şıma pê rêyê xuı winêni, aynuni xelq kenu, ow Wuı’wu (Huma’wu) . Bi şêk/şuıpi Ma, qê ow qumıg wahar zunayişo qê aynuni ayetun (Xuı ın qêdıra) herayi ser tewsir kerda. (EN’AM/97)

Vajıg: “Quwwêt Yi (Quwwêt Humê’y) rasenu pırawıg Wuı, sêr şımara o bin lıngunşımara şımari e’zab bışawu, ya zi, şıma letıkeruw o pê tikiyiyê şıma e’zab bıduw tikiyê şıma.” Bıunyên Ma, ayetun xuı sêni tenıkiy (İnceden inceye) ser tewsir kênig, wa yin holo hol fum bıkêri (wa hola hol yin sarı queru). (EN’AM/65)

Hanik rêyê Humê şımawo raşt ınowu. Bi şêk/şuıpi ow qumıg vir xuı anu ca o ınêra i’bret genuw, Ma qê ayi, ayetun (Xuı) ın qêdıra herayi ser tewsir kêrda. (EN’AM/126)

Wazênig pê fêk xuı Nuır Humê hunakêri. Hıel bık hıel qafıri ni waziz zi (Wuêş yina zi ni şiyeruwı zi se) Huma Nuır Xuı benuw serı (kenuw tamum.) (SAF/8)

Gellê isuni! Şımari Rabb şımara yow dêlilo o yow Nuırow e’lêni (Humê’ra) umyow war. (NİSA/174)

Hanik Ma ın qêdıra Tı’rı zi emır Xuı’ra Qur’un wehy kerdu. Zobinê ni Tı, Kıtab çıtawu? İmun çıtawu? ni zunêni. Labelê Ma Yi (Ma Qur’un) kerduw yow Nuır. Ma pê Yi (pê Qurun ) qulun Xuı’ra kumi bıwazı ayi rasnêni rêyow raşt. Bi şêk/şuıpiyig Tı zi isunun bêni yow rêyow raşt. (ŞURA/52)

Hin Humê’yır, Qasud Yir o ow Nuır’ıg (Qur’un’ıg) Ma arduw war ayir imun bıkerên. Huma, kerdenê şımara xeverdaruw.. (TEGABÜN/8)

Gellê isuni! Şımari Rabb şımara yow neshat, qê dêrd zerunır yow şifa, qê Mu’minunır yow hidayet o yow rehmet umyowuw. (YUNUS/57)

In Qur’un, pê akerdış nuır çımun qêlb isunun o, pê ow qumıg wazenug wa qet’i ser yow zunayişê/malumatiyê yin bıbuw , qê ınuni zi yow hidayetuw, yow rehmetuw. (CASİYE/20)

Tı, ımuıd nikerdênıg ın Kıtab Tı’ri wehy benuw.. In (Qur’un) uncax Rabb tıra yow rehmeta. Owtiro se qet’a paşt medı qafırun ! (KASAS/86)

Wextag Tı yow ayet(ag wêş yina şına tı ayê) ni ardse,ow wext vuni; Tı qê itara ow cara ari niduni, Tı zi vajıg; “Ez tênıka owıg Rabb mıra Mır vehy benuw, bena tabi ayi. Hanik piyorê ın Qur’un, ay basirêtig Rabb şımara yêni war, ayê (ow beyanıg çim qêlb şıma kenu a, owo), ow qumıg imun kenuw qê aynuniri yow hidayeta, yow rehmeta.(A’RAF/203)

Huma (ın) Kıtab, (yow) qala en rınd, dıyın (zê holi-xrabi, şew o ruej, sia wo spi…) o xuı miyunıdı zi ahêngi ser ardu war. Yira (Kıtabra), ayig qimet duni Rabb xuı ayi xof kêni. Barcınê zi çermê yini zi o qêlb yini zi vêr zıkır (Kıtab) Humê’yid benuw nerm. Hanik ın, rehbêr Humê’wo. Huma pê Yi, kumi bıwazuw ayi vejenuw rêyow raşt ser. Huma, her kumıgı şaş kerduwse zi, hin çow nişkenuw rêyow raşt bı muejnuw ayi. (Cir rêyow raşt çinikuw.) (ZÜMMER/23)

Hım yin gueş na qala rınd ser (ina yow şans diya yin) hımı zi yin, ow Huma’wıg layiq Hıemdow rasyêyi rêyê Yi ser. (HAC/24)

(Ow) Huma’wıg Qur’un tıri kerduw farz ow, helbet vêr tı (hênê) çarnenuw ow cawıg ver çarniyenuw cı, vêr tı çarnenuw ow ca. Vajıg: “Rabb mı, kumıg pê hidayêt umyow ayo o, kumıg how miyun delalêtido aynuni, en hol wuı zunu.” (KASAS/85)

Çıme[edit]

source