Avesta/Yašt

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Avesta:Yašt (Zoroastrian hymns)

source: K.F. Geldner, Avesta. The Sacred Books of the Parsis, Stuttgart (1889). avesta.org provides English translation.

Ohrmazd Yasht[edit]

pa. nąm. i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::dādār. hōrmezd. i. raemaṇd. i. xvarahemaṇd. mainiuuą. mainiiō. i. bə̄tum. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::2xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.tarōidīti.3 aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē.4 humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e.5 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica.4 aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::(rōz.) ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.6yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.::

1.1. pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:ahura. mazda. mainiiō.1spə̄ništa. dātarə. gaēϑanąm.astuuaitinąm. aṣ̌āum.2kat̰. asti. mąϑrahe. spəṇtahe. amauuastəməm.kat̰. vərəϑrauuastəməm.kat̰. xvarənaŋuhastəməm.3kat̰. yāskərəstəməm.

1.2. kat̰. vārəϑraγniiōtəməm.kat̰. baēṣ̌aziiōtəməm.kat̰. t̰baēṣ̌ō.tauruuaiiąstəməm.daēuuanąm. maš́iiānąmca.kat̰. vīspahe. aŋhə̄uš. astuuatō.mana. asti.1 vījaγmištəm.kat̰. vīspahe. aŋhə̄uš. astuuatō.aŋhuuąm.2 asti. vīmarəzištəm.

1.3. āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:ahmākəm. nąma.spitama. zaraϑuštra.yat̰. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm:tat̰. asti. mąϑrahe. spəṇtahe. amauuastəməm.tat̰. vərəϑrauuastəməm.tat̰. xvarənaŋuhastəməm.tat̰. yāskərəstəməm.

1.4. tat̰. vārəϑraγniiōtəməm.tat̰. baēṣ̌aziiōtəməm.tat̰. t̰baēṣ̌ō.tauruuaiiąstəməm.daēuuanąm. maš́iiānąmca.tat̰. vīspahe. aŋhə̄uš. astuuatō.mana. asti. vījaγmištəm.tat̰. vīspahe. aŋhə̄uš. astuuatō.aŋhuuąm.1 asti. vīmarəzištəm.

1.5. āat̰. aoxta. zaraϑuštrō:frōit̰. mē. tat̰. nąma. framrūiδi.1aṣ̌āum. ahura. mazda.yat̰. tē. asti.mazištəmca. vahištəmca. sraēštəmca.yāskərəstəməmca. vārəϑraγniiōtəməmca.baēṣ̌aziiōtəməmca. t̰baēṣ̌ō.tauruaiiąstəməmca.daēuuanąm. maš́iiānąmca:

1.6. yaϑa. azəm. tauruuaiieni.vīspe.1 daēuua.2 maš́iiąsca.yaϑa. azəm. tauruuaiieni.vīspe. yātauuō.3 pairikā̊sca.yat̰. mąm. naēciš. tauruuaiiāt̰.nōit̰. daēuuō. naēδa. maš́iiō.nōit̰. yātauuō.3 naēδa.4 pairikā̊.

1.7. āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:fraxštiia.1 nąma. ahmi.aṣ̌āum. zaraϑuštra.bitiiō. vąϑβiiō.ϑritiiō. auua.tanuiiō.2tūiriia. aṣ̌a. vahišta.puxδa. vīspa. vohu.3 mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.xštuuō. yat̰. ahmi. xratuš.haptaϑō. xratumā̊.aštəmō. yat̰. ahmi. cistiš.nāumō. cistiuuā̊:4

1.8. dasəmō. yat̰. ahmi. spānō.aēuuaṇdasō. spanaŋuhā̊.1duuadasō. ahurō.ϑridasō. səuuištō.caϑrudasō. imat̰. vīduuaēštuuō.2paṇcadasa. auuanəmna.xṣ̌uuaš.dasa. hāta.marəniš.3haptadasa. vīspa.hiṣ̌as.4aštadasa. baēṣ̌aziia.nauuadasa. yat̰. ahmi. dātō.vīsąstəmō.5 ahmi.6yat̰. ahmi.6 mazdā̊. nąma.7

1.9. yazaēṣ̌a. mąm. zaraϑuštra.paiti. asni.1 paiti. xṣ̌afne.yasō.bərətābiiō. zaoϑrābiiō:jasāni.tē.2 auuaŋhaēca. rafnaŋhaēca.azəm. yō. ahurō. mazdā̊.jasāiti.tē. auuaŋhaēca. rafnaŋhaēca.yō. vaŋhuš. sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō.jasā̊ṇti.tē. auuaŋhaēca. rafnaŋhaēca.yā̊. āpō. yā̊sca. uruuarā̊.yā̊sca. aṣ̌āunąm.3 frauuaṣ̌aiiō.

1.10. yezi. vaṣ̌i. zaraϑuštra.auuā̊. t̰baēṣ̌ā̊. tauruuaiiō.1daēuuanąm. maš́iiānąmca.yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca.mairiianąmca. bizaṇgranąm.2aṣ̌əmaoγanąmca. bizaṇgranąm.2vəhrkanąmca. caϑβarə.zaṇgranąm.3

1.11. haēnaiiā̊sca. pərəϑuuairikaiiā̊.1pərəϑu.drafṣ̌aiiā̊. ərəδβō.drafṣ̌aiiā̊.2 uzəgərəptō.drafṣ̌aiiā̊.3xrūrəm. drafṣ̌əm. barəṇtaiiā̊.aϑa.4 imā̊. nāmə̄nīš.5 drəṇjaiiō. framrauua.vīspāiš. aiiąnca.6 xβafnasca:

1.12. pāiiušca.1 ahmi.dātāca. ϑrātāca. ahmi.žnātāca. mainiiušca. ahmi.spəṇtōtəmō. baēṣ̌aziia.2 nąma. ahmi.baēṣ̌aziiōtəma. nąma. ahmi.āϑrauua.3 nąma. ahmi.āϑrauuatəma.4 nąma. ahmi.ahura. nąma. ahmi.mazdā̊. nąma. ahmi.aṣ̌auua. nąma. ahmi.aṣ̌auuastəma. nąma. ahmi.xvarənaŋha. nąma. ahmi.xvarənaŋuhastəma.5 nąma. ahmi.pouru.daršta. nąma. ahmi.pouru.darštəma. nąma. ahmi.dūraēdaršta. nąma. ahmi.dūraēdarštəma. nąma. ahmi.

1.13. spašta.1 nąma. ahmi.vīta.2 nąma. ahmi.dāta.2 nąma. ahmi.pāta.2 nąma. ahmi.ϑrāta.2 nąma. ahmi.žnāta.3 nąma. ahmi.žnōišta.4 nąma. ahmi.fṣ̌umā̊. nąma. ahmi.fṣ̌ūṣ̌e.mąϑra.5 nąma. ahmi.isə.xṣ̌aϑra.6 nąma. ahmi.isə.xṣ̌aϑriiōtəmō.7 nąma. ahmi.nąmō.xṣ̌aϑrō. nąma. ahmi.nąmō.xṣ̌aϑriiōtəmō.8 nąma. ahmi.

1.14. aδauuiš.1 nąma. ahmi.vīδauuiš.2 nąma. ahmi.paiti.pāiiuš.3 nąma. ahmi.t̰baēṣ̌ō.tauruuā̊. nąma. ahmi.haϑrauuane.4 nąma. ahmi.vīspauuane.5 nąma. ahmi.vīspatašə.6 nąma. ahmi.vīspa.xvāϑra.7 nąma. ahmi.8pouru.xvāϑra.9 nąma. ahmi.10xvāϑrauuā̊. nąma. ahmi.

1.15. vərəzi.saoka.1 nąma. ahmi.vərəzi.sauuā̊.1 nąma. ahmi.səuuī.2 nąma. ahmi.sūrā̊. nąma. ahmi.səuuišta.3 nąma. ahmi.aṣ̌a.4 nąma. ahmi.bərəza.5 nąma. ahmi.xṣ̌aϑriia. nąma. ahmi.xṣ̌aϑriiōtəma.6 nąma. ahmi.hudānuš.7 nąma. ahmi.hudānuštəmō.8 nąma. ahmi.dūraē.sūka. nąma. ahmi:tā̊sca. imā̊. nāmə̄nīš.9

1.16. yasca.mē. aētahmi. aŋhuuō.1yat̰. astuuaiṇti.spitama. zaraϑuštra.imā̊. nāmə̄nīš. drəṇjaiiō. framrauua.2paiti. vā. asni.3paiti. vā. xṣ̌afne.4

1.17. framrauua.us.vā. hištō. nī.vā. paiδiiamnō.nī.vā. paiδiiamnō. us.vā. hištō.aiβiiā̊ŋhanəm.1 vā. aiβiiā̊ŋhaiiamnō.2aiβiiā̊ŋhanəm.1 vā. būjaiiamnō.3frā.vā. ṣ̌ūsa.4 haca. gātaot̰.56frā.vā. ṣ̌ūsa.4 haca. zaṇtaot̰.6frā.vā. ṣ̌ūsa. haca. daiŋ́haot̰.7auua.jasa. dax́iiūm.ā.8

1.18. nōit̰. dim. nara.1aiŋ́he.2 aiiąn.3nōit̰. aiŋ́hā̊.4 xṣ̌apō.aēṣ̌mō.drūtahe.5 druxšmanaŋhō.6 auuasiiāt̰.nōit̰. akauuō. nōit̰. cakauuō.nōit̰. iṣ̌auuō.7 nōit̰. karəta.8 nōit̰. vazra.nōit̰. vīsəṇte.9 asānō.10 auuasiiāt̰.

1.19. vīsąstaca.1 imā̊. nāmə̄nīš.2parštasca. pairiuuārasca.3 vīsəṇte.4pairi. mainiiaoiiāt̰.5 drujat̰.6varəniiaiiāat̰ca.7 druuąiϑiiāt̰.8zīzi.yūṣ̌at̰ca.9 kaiiaδāt̰.vīspō.mahrkāat̰ca.10 pairi. druuatat̰.1yat̰. aŋrāt̰. mainiiaot̰.12+mąnaiiən. ahe.yaϑa. hazaŋrəm. narąm.ōiium.13 narəm. aiβiiāxṣ̌aiiōit̰.

1.20. 1kə̄. vərəϑrəm.2 jā. ϑβā.3 pōi. sə̄ṇghā.4 yōi. həṇtī.ciϑrā. mōi. dąm. ahūm.biš. ratūm. cīždī.at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō.5 jaṇtū. manaŋhā.mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī.6 kahmāicīt̰.

1.21. nəməm. kauuaēm. xvarənō.nəmō. airiiene.1 vaējahi.2nəmō. saoke. mazdaδāite.3nəmō. ape.4 dāitiiaiiā̊.5nəmō. arəduiiā̊.6 āpō. anāhitaiiā̊.nəməm. vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōiš.:yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(dah. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::aṣ̌əm. vohū.7 vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (dah. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

1.22. ahurəm. vairīm. yazamaide:aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. yazamaide:aməmca. ϑrəməmca.1aojasca. vərəϑrəmca.xvarənasca. zauuarəca. yazamaide:ahurəm. mazdąm. raēuuaṇtəm. xvarənaŋuhaṇtəm.2 yazamaide:

1.26. yeŋ́hē. hātąm.3 āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::(vāž.::)hōrməzd. i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::

1.23. yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(dah. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca. vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.2aṣ̌əm. vohū.3 vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.

1.24. 1nipāiiōiš. maṣ̌īm. uruuaϑəm.2 yauuaētāite.zaraϑuštra.auruuaϑāt̰.3 parō. dušmainiiaot̰:4+mā.təm.5 uruuaϑəm.2 frāiiauuaiiōiš.6 snaϑāi.7mā. dužbərətə̄e.8 ziiānąm. apaiiatə̄e.9mā.10 yasōiš.11 aom.12 narəm. dāitīm.13yō.nā.14 mazištəm. yasnəm.15 yazāite.16kasištəm. yasniiāt̰.17 frāiiatāt̰.18 vahmiią.19aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄.

1.25. iδa.1 asti. vohu.2 manō.mana. dąmi.3zaraϑuštra.iδa.4 aṣ̌əm. yat̰.5 vahištəm.mana. dąmi.6zaraϑuštra.iδa.4 xṣ̌aϑrəm. vairīm.mana. dąmi.7zaraϑuštra.iδa.4 spəṇta. ārmaitiš.mana. dąmi.7zaraϑuštra.iδa.4 hauruuata. amərətāta.8yōi. stō.9 miždəm.10 aṣ̌aonąm.11parō.asti. jasəṇtąm.mana. dąmi.12zaraϑuštra.

1.26. vaēϑāca.1tat̰ca.2 kaēϑica.3āi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.mana. xraϑβāca.4 cistica:56yāiš. ā. aŋhuš. pouruiiō.7 bauuat̰.8yaϑāca.9 aŋhat̰. apə̄məm. aŋhuš.10

1.27. hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.1 (si. bār.)::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::spəṇtaheca. ārmatōiš:ārmaitica.2 spəṇtaiia. aēṣ̌ąm.3 t̰baēṣ̌ō. sciṇdaiiaδβəm.4pairi. uṣ̌i.5 vāraiiaδβəm.hąm.6 gauua.7 nidarəzaiiaδβəm.8hąm.6 zanuua.9 zəmbaiiaδβəm.10aipi.11 dərəzuuanəm.12 dərəzaiiaδβəm.13

1.28. kat̰. aṣ̌auua. mazda. vanat̰. druuaṇtəm:aṣ̌auua. vanat̰.1 drujim.2aṣ̌auua. vanat̰.1 druuaṇtəm.:+3uṣ̌i. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.darəϑrāi. mąϑrahe. spəṇtahe:xratūm. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.marəϑrāi.4 mąϑrahe. spəṇtahe:hizuuąm. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.frauuākāi. mąϑrahe. spəṇtahe:aom.5 gairīm. yazamaide.yim. uṣ̌i.dąm.6 uṣ̌i.darənəm.7paiti. asni.8 paiti. xṣ̌afne.yasō.bərətābiiō. zaoϑrābiiō.3

1.29. āat̰. aoxta. zaraϑuštrō:upa. ϑβā.1 azəm. maine.2 anu.daδaiiat̰.3spəṇtaiiā̊. ārmatōiš. dōiϑrābiia.4auuāstriiata.5 mairiiō.6

1.30. +1hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm:2ahe. narš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.yō. asmō.xvanuuā̊.3 nąma:aδāt̰.4 aniiaēṣ̌ąm. aṣ̌aonąm.fraxšti.5 yazāi. frauuarəta:1+6gaokərənahe. sūrahe. mazdaδātahe.gaokərənəm. sūrəm. mazdaδātəm. yazamaide.6

1.31. 1uṣ̌i. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.darəϑrāi. mąϑrahe. spəṇtahe:xratūm. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.marəϑrāi. mąϑrahe. spəṇtahe:hizuuąm. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.frauuākāi. mąϑrahe. spəṇtahe:aom.2 gairīm. yazamaide.yim. uṣ̌i.dąm.3 uṣ̌i.darənəm.paiti. asni.4 paiti. xṣ̌afne.yasō.bərətābiiō. zaoϑrābiiō.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.+ahe. narš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.yō. asmō.xvanuuā̊. nąma:aδāt̰. aniiaēṣ̌ąm. aṣ̌aonąm.fraxšti. yazāi. frauuarəta:gaokərənahe. sūrahe. mazdaδātahe.gaokərənəm. sūrəm. mazdaδātəm. yazamaide.uṣ̌i. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.darəϑrāi. mąϑrahe. spəṇtahe:xratūm. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.marəϑrāi. mąϑrahe. spəṇtahe:hizuuąm. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.frauuākāi. mąϑrahe. spəṇtahe:aom. gairīm. yazamaide.yim. uṣ̌i.dąm. uṣ̌i.darənəm.paiti. asni. paiti. xṣ̌afne.yasō.bərətābiiō. zaoϑrābiiō.:5 (si. bār.)ahe. narš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.yō. asmō.xvanuuā̊. nąma:aδāt̰. aniiaēṣ̌ąm. aṣ̌aonąm.fraxšti. yazāi. frauuarəta:gaokərənahe. sūrahe. mazdaδātahe.gaokərənəm. sūrəm. mazdaδātəm. yazamaide.uṣ̌i. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.darəϑrāi. mąϑrahe. spəṇtahe:xratūm. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.marəϑrāi. mąϑrahe. spəṇtahe:hizuuąm. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.frauuākāi. mąϑrahe. spəṇtahe:aom. gairīm. yazamaide.yim. uṣ̌i.dąm. uṣ̌i.darənəm.paiti. asni. paiti. xṣ̌afne.yasō.bərətābiiō. zaoϑrābiiō.:ahe. narš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.yō. asmō.xvanuuā̊. nąma:aδāt̰. aniiaēṣ̌ąm. aṣ̌aonąm.fraxšti. yazāi. frauuarəta:gaokərənahe. sūrahe. mazdaδātahe.gaokərənəm. sūrəm. mazdaδātəm. yazamaide.uṣ̌i. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.darəϑrāi. mąϑrahe. spəṇtahe:xratūm. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.marəϑrāi. mąϑrahe. spəṇtahe:hizuuąm. ahurahe. mazdā̊. yazamaide.frauuākāi. mąϑrahe. spəṇtahe:aom. gairīm. yazamaide.yim. uṣ̌i.dąm. uṣ̌i.darənəm.paiti. asni. paiti. xṣ̌afne.yasō.bərətābiiō. zaoϑrābiiō.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.

1.32. 1dāmīm. yazamaide.yąm. ārmaitīm. spəṇtąm.yehe.2 dāϑre.3aṣ̌aheca. aṣ̌aonąmca.4aṣ̌a.paoiriianąm.5 dāmanąm:aētat̰. dim. vīspanąm. mazištəm.6 dazdiiāi.ahūmca. ratūmca. yim. ahurəm. mazdąm.snaϑāi. aŋrahe. mainiiə̄uš. druuatō.snaϑāi. aēṣ̌mahe. xruuīm.draoš.snaϑāi. māzainiianąm. daēuuanąm.snaϑāi. vīspanąm. daēuuanąm.varəniianąmca. druuatąm.fradaϑāi. ahurahe. mazdāi. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.fradaϑāi. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.fradaϑāi. tištriiehe. stārō. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.fradaϑāi. narš. aṣ̌aonō.fradaϑāi. vīspanam. spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmanąm. aṣ̌aonąm.

1.33. aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.1 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm.1 baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe.1 mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.

Haft Amahraspand Yasht[edit]

pa. nąm. i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::haft. aməšāspəṇd. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē.4 humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::

2.1. ahurahe.1 mazdā̊. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.2aməṣ̌anąm. spəṇtanąm:vaŋhauue.3 manaŋhe.4āxštōiš.5 hąm.vaiṇtiiā̊.6tarəδātō.7 aniiāiš. dāmąn.āsnahe. xraϑβō.8 mazdaδātahe.gaoṣ̌ō.srūtahe. xraϑβō. mazdaδātahe.

2.2. aṣ̌ahe. vahištahe. sraēštahe.airiiamanō. iš́iiehe.1 sūrahe. mazdaδātahe.saokaiiā̊. vaŋhuiiā̊. vouru.dōiϑraiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊:xṣ̌aϑrahe. vairiiehe. aiiōxṣ̌ustahe.2marəždikāi.3 ϑrāiiō.driγaouue.4

2.3. spəṇtaiiā̊. vaŋhuiiā̊. ārmatōiš.rātaiiā̊. vaŋhuiiā̊. vouru.dōiϑraiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊:hauruuatātō. raϑβō.yāiriiaiiā̊.1 huṣ̌itōiš.sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō:amərətatātō.2 raϑβō.fṣ̌aonibiia.3 vąϑβābiia.4aspanibiia.5 yaonibiia.6gaokərənahe.7 sūrahe. mazdaδātahe.

2.4. (gāh. i. hāβan.) miϑrahe. vouru.gaoiiaotōiš.1rāmanasca. xvāstrahe:2(gāh. i. rapiϑβin.) aṣ̌ahe. vahištahe.āϑrasca. ahurahe. mazdā̊:3(gāh. i. uzīrin.) bərəzatō. ahurahe. nafəδrō. apąm.apasca. mazdaδātaiiā̊.4

2.5. (gāh. i. aiβisrūϑrəm.) aṣ̌āunąm.1 frauuaṣ̌inąm.γənąnąmca.2 vīrō.vąϑβanąm.yāiriiaiiā̊sca.3 huṣ̌itōiš.amaheca. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnaheca.4 ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō:(gāh. i. ušahin.) sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌iuuatō.5 vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe.raṣ̌naoš. razištahe.arštātasca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊.6xṣ̌naoϑra.7 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.::

2.6. ahurəm. mazdąm. raēuuaṇtəm. xvarənaŋuhaṇtəm.1 yazamaide.aməṣ̌ā. spəṇtā. huxṣ̌aϑrā. huδā̊ŋhō. yazamaide:vohu.2 manō. aməṣ̌əm. spəṇtəm. yazamaide:āxštīm. hąm.vaiṇtīm. yazamaide.tarəδātəm.3 aniiāiš. dāmąn:āsnəm. xratūm. mazdaδātəm. yazamaide:gaoṣ̌ō.srūtəm. xratūm. mazdaδātəm. yazamaide.

2.7. aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. yazamaide:airiiamanəm. iṣ̌īm.1 yazamaide:sūrəm. mazdaδātəm. yazamaide:saokąm. vaŋuhīm. vouru.dōiϑrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide:xṣ̌aϑrəm. vairīm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. yazamaide:aiiōxṣ̌ustəm.2 yazamaide:marəždikəm.3 ϑrāiiō.driγūm.4 yazamaide.

2.8. spəṇtąm. vaŋuhīm. ārmaitīm. yazamaide:rātąm. vaŋuhīm. vouru.dōiϑrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide:hauruuatātəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. yazamaide:yāiriiąm. huṣ̌itīm. yazamaide:sarəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. yazamaide:amərətatātəm.1 aməṣ̌əm. spəṇtəm. yazamaide:fṣ̌aonīm.2 vąϑβąm.2 yazamaide:aspanāca.3 yeuuīnō.4 yazamaide:gaokərənəm. sūrəm. mazdaδātəm. yazamaide.

2.9. (gāh. i. hāβan.) miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.1 yazamaide:rāma. xvāstrəm. yazamaide:(gāh. i. rapiϑβin.) aṣ̌əm. vahištəm.ātrəmca.2 ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. yazamaide:(gāh. i. uzīrin.) bərəzaṇtəm. ahurəm.xṣ̌aϑrīm. xṣ̌aētəm.apąm. napātəm.3auruuat̰.aspəm. yazamaide:apəmca. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.

2.10. (gāh. i. aiβisrūϑrəm.) aṣ̌āunąm.1 vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:γənā̊sca. vīrō.vąϑβā̊. yazamaide:yāiriiąmca. huṣ̌itīm. yazamaide:aməmca. hutaštəm.2 huraoδəm. yazamaide:vərəϑraγnəmca.3 ahuraδātəm. yazamaide:vanaiṇtīmca. uparatātəm.4 yazamaide:(gāh. i. ušahin.) sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. huraoδəm.vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm.aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:raṣ̌nūm. razištəm. yazamaide:arštātəmca. frādat̰.gaēϑąm. varədat̰.gaēϑąm.5 yazamaide.

2.11. yātu.zī.1 zaraϑuštra.2 vanat̰.daēuuō. maš́iiō.kō.3 nmānahe.4 bāδa.5spitama. zaraϑuštra.vīspa.6 druxš. janāiti.7vīspa.6 druxš. nāṣ̌āiti.yaϑa. hō. nō.8 aētaēṣ̌ąm.9 vacąm.

2.12. aoi.tē.1aoi. tanuuō. daδāiti.aoi.tē.aoi.2 aϑaurunəm.3 janāiti.4aϑaurunəm.3 yaϑa. raϑaēštārəm.vīspa.nō.5 asruštə̄e.6 nāṣ̌ātanąm.7 aojaŋha.8yō.9 hīm. daste.10 dārənəm.11yōi.12 hapta. aməṣ̌ā̊.13 spəṇta.14huxṣ̌aϑra.15 huδā̊ŋhō. hamarəϑanąmcit̰:16daēnąm. māzdaiiasnīm. aspō.kəhrpąm.17āpəm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.

2.13. ātarə.vitarə.maibiiā.1 vitarə.maibiiā.2vīmraot̰. zaraϑuštra.3ātarə.vitarə.maibiiascit̰.4 vitarə.maibiiascit̰.vīmraot̰. zaraϑuštra.yat̰. vaŋhə̄uš. manaŋhō.yat̰. aiϑiiejaŋhəm.5vacąm. fraspāuuarəš.6frāca.7 framərəϑβaca.8 frająϑβaca.

2.14. satauuata.1 satə̄.vita.2upauuata.3 utə̄.vita.4uta. uta.5 apa.barənuta.6yaϑa. bastəm. frauuaṣ̌nąm.7daēnąm māzdaiiasnīm.nāṣ̌ātanąm.8 aojaŋha.9:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

2.11. yātu.zī.10 zaraϑuštra. vanat̰.daēuuō. maš́iiō.kō. nmānahe. bāδa.spitama. zaraϑuštra.vīspa. druxš. janāiti.vīspa. druxš. nāṣ̌āiti.yaϑa. hō. nō. aētaēṣ̌ąm. vacąm.

2.12. aoi.tē.aoi. tanuuō. daδāiti.aoi.tē.aoi. aϑaurunəm. janāiti.aϑaurunəm. yaϑa. raϑaēštārəm.vīspa.nō. asruštə̄e. nāṣ̌ātanąm. aojaŋha.yō. hīm. daste.10 dārənəm.11yōi.12 hapta. aməṣ̌ā̊.13 spəṇta.14huxṣ̌aϑra.15 huδā̊ŋhō. hamarəϑanąmcit̰:16daēnąm. māzdaiiasnīm. aspō.kəhrpąm.17āpəm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.

2.13. ātarə.vitarə.maibiiā. vitarə.maibiiā.vīmraot̰. zaraϑuštra.ātarə.vitarə.maibiiascit̰. vitarə.maibiiascit̰.vīmraot̰. zaraϑuštra.yat̰. vaŋhə̄uš. manaŋhō.yat̰. aiϑiiejaŋhəm.vacąm. fraspāuuarəš.frāca. framərəϑβaca. frająϑβaca.

2.14. satauuata. satə̄.vita.upauuata. utə̄.vita.uta. uta. apa.barənuta.yaϑa. bastəm. frauuaṣ̌nąm.daēnąm māzdaiiasnīm.nāṣ̌ātanąm. aojaŋha.:aṣ̌əm. vohū.7 vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (haft. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

2.15. (vāž.::)hōrməzd. i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.2 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.aməṣ̌anąm. spəṇtanąm:vaŋhauue. manaŋhe.āxštōiš. hąm.vaiṇtiiā̊.tarəδātō. aniiāiš. dāmąn.āsnahe. xraϑβō. mazdaδātahe.gaoṣ̌ō.srūtahe. xraϑβō. mazdaδātahe.aṣ̌ahe. vahištahe. sraēštahe.airiiamanō. iš́iiehe. sūrahe. mazdaδātahe.saokaiiā̊. vaŋhuiiā̊. vouru.dōiϑraiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊:xṣ̌aϑrahe. vairiiehe. aiiōxṣ̌ustahe.marəždikāi. ϑrāiiō.driγaouue.spəṇtaiiā̊. vaŋhuiiā̊. ārmatōiš.rātaiiā̊. vaŋhuiiā̊. vouru.dōiϑraiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊:hauruuatātō. raϑβō.yāiriiaiiā̊. huṣ̌itōiš.sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō:amərətatātō. raϑβō.fṣ̌aonibiia. vąϑβābiia.aspanibiia. yaonibiia.gaokərənahe. sūrahe. mazdaδātahe.(gāh. i. hāβan.) miϑrahe. vouru.gaoiiaotōiš.rāmanasca. xvāstrahe:(gāh. i. rapiϑβin.) aṣ̌ahe. vahištahe.āϑrasca. ahurahe. mazdā̊:(gāh. i. uzīrin.) bərəzatō. ahurahe. nafəδrō. apąm.apasca. mazdaδātaiiā̊.(gāh. i. aiβisrūϑrəm.) aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm.γənąnąmca. vīrō.vąϑβanąm.yāiriiaiiā̊sca. huṣ̌itōiš.amaheca. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnaheca. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō:(gāh. i. ušahin.) sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. aṣ̌iuuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe.raṣ̌naoš. razištahe.arštātasca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊.aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.4 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm.1 baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe.1 mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.

Ardwahisht Yasht[edit]

pa. nąm. i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::ardabahišt. aməšāspəṇd. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē.4 humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::aṣ̌ahe. vahištahe. sraēštahe.airiiamanō. iš́iiehe. sūrahe. mazdaδātahe.saokaiiā̊. vaŋhuiiā̊. vouru.dōiϑraiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊.xṣ̌naoϑra.4 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.::

3.1. 1mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi:āat̰. yat̰. aṣ̌a. vahišta.2 fradaiϑīṣ̌a.3spitama. zaraϑuštra.staotarəca.4 zaotarəca.4zbātarəca.4 mąϑranaca.5yaštarəca.6 āfrītarəca.4aibijarətarəca.7 vaŋhāna.8 xṣ̌aēta. raocā̊.xvanuuaitīšca.9 vərəzō.10ahmākəm. yasnāica. vahmāica.yat̰. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.

3.2. āat̰. aoxta. zaraϑuštrō:mrūiδi.1 bā. vacō. arš.vacō.2ahura. mazda:yaϑa.3 tē. aŋhən.yat̰.4 aṣ̌a. vahišta.5 frādāhīš.6*spitama. zaraϑuštra.7staotarəca.8 zaotarəca.8zbātarəca.8 mąϑranaca.yaštarəca.8 āfrītarəca.8aibijarətarəca.*8 vaŋhāna.9 xṣ̌aēta. raocā̊.xvanuuaitīšca. vərəzō.10yūṣ̌mākəm. yasnāica. vahmāica.yat̰. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.

3.3. ādim.1 framraomi.aṣ̌əm. vahištəm:yezi.2 framraomi.aṣ̌əm. vahištəm.āat̰. aniiaēṣ̌ąm.yat̰.3 aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. huuāiiaonəm.4yim. pāiti.5 mazdā̊.6 humatāiš.yim. pāiti. mazdā̊. hūxtāiš.yim. pāiti. mazdā̊. huuarštāiš:*garō.nmāne.7ahurahe. huuāiiaonəm.*

3.4. garō. nmānəm. nərəiiō.1 asti. aṣ̌āuuaoiiō.2naēciš. druuatąm. aiiene.3paitiš.4 garō. nmānəm.rauuōhu. aṣ̌āiiaonəm.5ciϑrəm. ahurəm. mazdąm.

3.5. janaiti.1 vīspaēṣ̌ąm.2 *aŋrō. mainiiuš.*3ahmāi. yāϑβąm. pairikanąmca.airiiamanəm.4mąϑranąm. mazištəm.5mąϑranąm.6 vahištəm.5mąϑranąm.7 sraēštəm.5mąϑranąm. sraēštōtəməm.8mąϑranąm. uγrəm.9mąϑranąm. uγrōtəməm.10mąϑranąm. dərəzrəm.11mąϑranąm. dərəzrōtəməm.12mąϑranąm. vārəϑraγni.13mąϑranąm. vārəϑraγniiōtəməm.14mąϑranąm. baēṣ̌azəm.15mąϑranąm. baēṣ̌aziiōtəməm.16

3.6. mąϑranąm.aṣ̌ō.baēṣ̌azō. dātō.baēṣ̌azō.karətō.baēṣ̌azō.1 uruuarō.baēṣ̌azō.mąϑrō.baēṣ̌azō. baēṣ̌azanąm.2 baēṣ̌aziiōtəmō.34yat̰. mąϑrəm. spəṇtəm. baēṣ̌aziiō:45yō. narš. aṣ̌aonō. haca. uruϑβąn.6 baēṣ̌aziiāt̰:7aēṣ̌ō.zī.8 asti. baēṣ̌azanąm. baēṣ̌aziiōtəmō.9

3.7. yaska. apa.duuarata.1mahrka. apa.duuarata.daēuua. apa.duuarata.paitiiāra. apa.duuarata:aṣ̌əmaoγō.2 anaṣ̌auua.3 apa.duuarata.maš́iiō. sāsta. apa.duuarata:

3.8. ažiciϑra. apa.duuarata.vəhrkō.ciϑra. apa.duuarata.bizəṇgrō.ciϑra.1 apa.duuarata.tarō.mata.2 apa.duuarata.pairi.mata.2 apa.duuarata.tafnu.3 apa.duuarata.spazga.4 apa.duuarata.anāxšta.5 apa.duuarata.duždōiϑra.6 apa.duuarata:

3.9. draoγō.1 vāxš. *draojišta.2 apa.duuarata:jahi.3 yātumaiti.4 apa.duuarata.jahi.5 kaxvarəδaine.6 apa.duuarata:vātō. paouruuō.apāxtara.7 apa.duuarata.vātō. paouruuō.apāxtara.7 apa.nasiiata.8yasca.mē. aētaēṣ̌ąm.yat̰. ažiciϑranąm.

3.10. yō.1 janat̰.2 aēṣ̌ąm. daēuuanąm.hazaŋrāi. hazaŋrō. pairi.baēuuarāi.3 baēuuarō.4 paiti.5yaska. jaiṇti.6mahrka. jaiṇti.daēuua. jaiṇti.paitiiāra. jaiṇti.aṣ̌əmaoγō. anaṣ̌auua. jaiṇti.maš́iiō. sāsta. jaiṇti:

3.11. ažiciϑra. jaiṇti.vəhrkō.ciϑra. jaiṇti.bizəṇgrō.ciϑra. tarō.mata.1 jaiṇti.pairi.mata.1 jaiṇti.tafnu.2 jaiṇti.spazga.3 jaiṇti.anāxšta.4 jaiṇti.duždōiϑra. jaiṇti:

3.12. draoγō.1 vāxš. *draojišta.2 jainti.jahi.3 yātumaiti.4 jaiṇti.jahi.5 kaxvarəδaine.6 jaiṇti.vātō. paouruuō.apāxtara. jaiṇti.vātō. paouruuō.apāxtara.7 apa.nasiiata.yasca.mē. aētaēṣ̌ąm.yat̰. bizəṇgrō.ciϑranąm.

3.13. yō.1 janat̰.2 aēṣ̌ąm. daēuuanąm.hazaŋrāi. hazaŋrō. pairi.3baēuuarāi.4 baēuuarō. pairi.5paouruua.naēmāt̰.6 patat̰.7 diiaoš.8daēuuanąm. draojištō.aŋrō.9 mainiiuš. pouru.mahrkō.

3.14. adauuata.1 aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.:2āuuōiia.mē. bāuuōiia.3aṣ̌a. vahišta.4yaskanąm. yaskōtəməm.5 janāt̰.yaskanąm. yaskōtəməm. t̰baēṣ̌aiiāt̰:6mahrkanąm. mahrkōtəməm. janāt̰.mahrkanąm. mahrkōtəməm. t̰baēšaiiāt̰:daēuuanąm. daēuuōtəməm. janāt̰.daēuuanąm. daēuuōtəməm. t̰baēšaiiāt̰:paitiiāranąm. paitiiārōtəməm. janāt̰.paitiiāranąm. paitiiārōtəməm. t̰baēšaiiāt̰:aṣ̌əmaogō. anaṣ̌auua. janāt̰.aṣ̌əmaogō. anaṣ̌auua. t̰baēšaiiāt̰:maš́iiō.sāsta.sāstōtəməm.7 janāt̰.maš́iiō.sāsta.sāstōtəməm.7 t̰baēšaiiāt̰.:

3.15. ažiciϑra.ažiciϑrōtəməm. janāt̰.ažiciϑra.ažiciϑrōtəməm. t̰baēṣ̌aiiāt̰.vəhrkō.ciϑra.vəhrkō.ciϑrōtəməm. janāt̰.vəhrkō.ciϑra.vəhrkō.ciϑrōtəməm. t̰baēṣ̌aiiāt̰.bizəṇgrō.ciϑra.bizəṇgrō.ciϑrōtəməm. janāt̰.bizəṇgrō.ciϑra.bizəṇgrō.ciϑrōtəməm. t̰baēṣ̌aiiāt̰.tarō.mata.1 janāt̰.tarō.mata.1 t̰baēṣ̌aiiāt̰.pairi.mata.2 janāt̰.pairi.mata.2 t̰baēṣ̌aiiāt̰.tafnu.tafnōtəməm.3 janāt̰.tafnu.tafnōtəməm. t̰baēṣ̌aiiāt̰.spazga.spazgōtəməm. janāt̰.spazga.spazgōtəməm. t̰baēṣ̌aiiāt̰.anāxšta.anāxštōtəməm. janāt̰.anāxšta.anāxštōtəməm. tbaēṣ̌aiiāt̰.duždōiϑra.duždōiϑrōtəməm. janāt̰.duždōiϑra.duždōiϑrōtəməm. t̰baēṣ̌aiiāt̰.

3.16. draoγō.1vāxš.draojištō. janāt̰.draoγō.1vāxš.draojištō.2 t̰baēṣ̌aiiāt̰.jahi.3 yātumaiti.4 janāt̰.jahi.3 yātumaiti.4 t̰baēṣ̌aiiāt̰.jahi.5 kaxvarəδaine.6 janāt̰.jahi. kaxvarəδaine. t̰baēṣ̌aiiāt̰.vātō. paouruuō.apāxtara. janāt̰.vātō. paouruuō.apāxtara. t̰baēṣ̌aiiāt̰.7

3.17. apanasiiāt̰. druxš.nasiiāt̰. druxš.duuārāt̰.1 druxš. vīnasiiāt̰.apāxəδre.2 apa.nasiiehe.3mā. mərəṇjainīš.4 gaēϑā̊. astuuaitīš.5 aṣ̌ahe.6

3.18. ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm.zaoϑrābiiō:1aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. yazamaide.haomaiiō.2 gauua.3 barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::(vāž.::)hōrməzd. i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::

3.19. yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.1 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.aṣ̌ahe. vahištahe. sraēštahe.2airiiamanō. iš́iiehe. sūrahe. mazdaδātahe.saokaiiā̊. vaŋhuiiā̊. vouru.dōiϑraiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊.aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.3 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm.1 baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe.1 mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.

Hordad Yasht[edit]

pa. nąm. i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::aβərdād. aməšāspəṇd. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē.4 humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::hauruuatātō. raϑβō.yāiriiaiiā̊.4 huṣ̌itōiš.sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō.xṣ̌naoϑra.3 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

4.1. mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi:azəm. daδąm. hauruuatātō.1narąm. aṣ̌aonąm.auuā̊sca. rafnā̊sca.baoṣ̌nā̊sca.2 xvītā̊sca.3 auuōi.4fraca. yaoxmaide.5yō.tē.6 jasāiti.7 aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.yaϑa. jasāiti.7 aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.vohū. manō.aṣ̌əm. vahištəm.xṣ̌aϑrəm. vairīm.spəṇtąm. ārmaitīm.hauruuatā̊sca.8 amərətatā̊sca.9

4.2. yō.1 aēṣ̌ąm.2 daēuuanąm.hazaŋrāi. hazaŋrō. paitiš.3baēuuarāi.4 baēuuanō.5ahąxštāi.6 ahąxštaiiō.7 paitiš.8nāmə̄ni.9 aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.hauruuatātō.zbaiiōit̰.nasūm. janat̰.haṣ̌i.10 janat̰.γaṣ̌i.11 janat̰.saēne.12 janat̰.būji.13 janat̰.

4.3. āat̰. paoirīm. framraomi.narəm. aṣ̌auuanəm.1imat̰. raṣ̌nuuō. razišta.2imat̰. aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō.yō. asti.3 mainiiauuanąm.4 yazatanąm. raiiō.nāmanā̊.5tā̊. būjat̰.6 narəm. aṣ̌auuanəm.haca. nasūm.haca. haṣ̌i.7haca. γaṣ̌i.8haca. saēne.9haca. būji.10haca. haēnaiiā̊. pərəϑu.ainikaiiā̊.11haca. drafṣ̌aiiā̊.12 pərəϑu.uzgərəptaiiā̊.13haca. maš́iiāi. druuaitiiāi.14 sāstaiiāi.15haca. ustrāi.16 vairiiāi.haca. narō. sāstaiiāi.15haca. yātāi.haca. pairikāi.haca. urusta.17:

4.4. kuϑa.1 para.2 aṣ̌aonąm.paϑa.3 uruuaṣ̌aiti.3kuϑa. druuatąm:4āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:yezi.mē.5 mąϑrəm. framrauua.marā̊.vā.6drəṇjaiiā̊.vā.7frā.vā.8 mrauua.karṣ̌āim.9 kāraiieiti.10haom.11 tanūm. guzaēta:12

4.5. kąmcit̰.1ϑβąmca. drujəmca.2 haiϑiiō.aiianąm. həṇtīm.3*kąmcit̰.4 vā. aipiiaēnąm.5 həṇtīm.6kąmcit̰.7 vā. raēϑβanąm.*8kąmcit̰.9ϑβąmca. drujəmca.10airiiābiiō.11 pāδaēibiiō.12 janāni.13ϑβąmca. drujəmca.baṇdāmi.14ϑβąmca. drujəmca. niγne.15ϑβąmca. drujəmca. nižbarəm.16aδairi.naēməmca.17

4.6. ϑri.karṣ̌əm.1 frakāraiieiti.2frā.mraomi.3 narəm. aṣ̌auuanəm:xṣ̌uuaš.karṣ̌əm.4 frakāraiieiti.xṣ̌uuaš.5 frā.mraomi.6 narəm. aṣ̌auuanəm:7nauua.karṣ̌əm. frakāraiieiti.nauua. frā.mraomi.8 narəm. aṣ̌auuanəm.

4.7. nāmə̄ni.1 aēṣ̌ąm. drujinąm.2nasūm.kərəta.3 paiti. janaiti.4jata.5 karapanō. ciϑrīm.6jāmāca.7 mərətō. saoca.yə̄.8 zaota. zaraϑuštrō.ərəγatat̰.9 haca.10 daožauuāt̰.11huuąm. anu. uštīm.12 zaoṣ̌əmca.yaϑa. kaϑaca.hē.13 zaoṣ̌ō.

4.8. pasca. hū.1 frāṣ̌mō.dāitīm.apāxəδra.naēməm.2 janaiti.3*pasca. 4huuō. nōit̰.4 uzuxṣ̌iiamnō.*5nasūm. stərəϑβata. snaiϑiṣ̌a. vīxrūmaṇtəm.maire. nāṣ̌aite.6mainiiauuanąm. yazatanąm.xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.7

4.9. zaraϑuštra. aētəm.1 mąϑrəm.mā.2 fradaxṣ̌aiiō.3aniiāt̰.4piϑre.5 vā. puϑrāi.brāϑre.6 vā. haδō.zātāi.āϑrauuanāi.7 vā.8 ϑrāiiaone.9haosraogaonō.10 hudaēnō.yō. hudaēnō.11 aṣ̌auua. auruuō.12vīspa.13 karəṣ̌ō.14 rāδaiieiti.15

4.10. ahe.1 raiia. xvarənaŋhaca.təm.1 yazāi. surunuuata. yasna.aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm.zaoϑrābiiō:1aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. yazamaide.haomaiiō.1 gauua.2 barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::(vāž.::)hōrməzd.3 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::

4.11. yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.1 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.hauruuatātō. raϑβō.yāiriiaiiā̊.2 huṣ̌itōiš.sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.3 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm.1 baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe.1 mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.

Ardui Sur Bano Yasht (Hymn to the Waters)[edit]

pa. nąm. i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::arduīsūr. bąnō. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē.4 humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::4arəduiiā̊. āpō. anāhitaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊.5vīspanąmca. uruuaranąm. mazdaδātanąm.5xṣ̌naoϑra.3 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

5.1. 1mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi:2yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.2yąm. arəduuīm.3 sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm.4 baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe.5 astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe.5 astuuaite.āδū.frāδanąm.6 aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm.7 aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm.8 aṣ̌aonīm.

5.2. yā. vīspanąm. arṣ̌nąm. xṣ̌udrā̊.1 yaoždaδāiti.yā. vīspanąm. hāiriṣ̌inąm. ząϑāi.2 garəβąn.3 yaoždaδāiti.yā. vīspā̊. hāiriṣ̌īš.4 huzāmitō.5 daδāiti.yā. vīspanąm. hāiriṣ̌inąm. dāitīm. raϑβīm.6 paēma. auua.baraiti.

5.3. masitąm. dūrāt̰. frasrūtąm.yā. asti. auuauuaiti. masō.yaϑa. vīspā̊. imā̊. āpō.yā̊. zəmā.1 paiti. frataciṇti.2yā. amauuaiti. fratacaiti.hukairiiāt̰. haca. barəzaŋhat̰.3aoi. zraiiō. vouru.kaṣ̌əm.

5.4. yaozəṇti. vīspe. karanō.zraiiāi.1 vouru.kaṣ̌aiia.2ā. vīspō.3 maiδiiō. yaozaiti.yat̰. hīš. aoi. fratacaiti.yat̰. hīš. aoi. fražgaraiti.arəduuī. sūra. anāhita:4yeŋ́he. hazaŋrəm. vairiianąm.hazaŋrəm. apaγžāranąm:kascit̰ca. aēṣ̌ąm. vairiianąm.kascit̰ca. aēṣ̌ąm. apaγžāranąm.caϑβarə.satəm. aiiarə.baranąm.5huuaspāi. naire. barəmnāi.

5.5. aiŋ́hā̊sca.1 mē. aēuuaŋhā̊.2 āpō.apaγžārō. vī.jasāiti.3vīspāiš. aoi. karṣ̌uuąn. yāiš. hapta:aiŋ́hā̊sca. mē. aēuuaŋhā̊. āpō.hamaϑa. auua.baraiti.hąminəmca. zaiianəmca:hā. mē. āpō. yaoždaδāiti.hā. arṣ̌nąm. xṣ̌udrā̊.hā. xṣ̌aϑrinąm.4 garəβąn.hā. xṣ̌aϑrinąm.5 paēma.

5.6. yąm. azəm.yō. ahurō. mazdā̊.hizuuārəna.1 uzbaire.2 fradaϑāi.nmānaheca. vīsaheca.3 zaṇtə̄ušca. daiŋ́hə̄ušca.4pāϑrāica. harəϑrāica. aiβiiāxštrāica.nipātaiiaēca. nišaŋharətaiiaēca.

5.7. āat̰. fraṣ̌ūsat̰. zaraϑuštra.arəduuī. sūra. anāhita.haca. daϑuṣ̌at̰. mazdā̊:srīra. vā. aŋhən.1 bāzauua.2auruṣ̌a.3 aspō.staoiiehīš:frā. srīra. zuṣ̌a.4 sispata.5auruuaiti.6 bāzu.staoiiehi.7auuat̰. manaŋha. mainimna:8

5.8. 1kō. mąm. stauuāt̰.2 kō. yazāite.3haomauuaitibiiō. gaomauuaitibiiō.zaoϑrābiiō. yaoždātābiiō. pairiaŋharštābiiō:kahmāi. azəm. upaŋhacaiieni.4haca.manāica.5 ana.manāica.6frāraŋhāi.7 haomanaŋhāica.8

5.9. ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm.1 yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm.2 sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:3ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.4ana. buiiā̊. huiiaštatara.5arəduuī.6 sūre.7 anāhite.8haomaiiō.9 gauua.2 barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.10. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm.1 sūrąm. anāhitąm.2pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.11.

  • yō.1 ^paouruuō.2vāṣ̌əm.3 vazāite.4ąxnā̊.5 dražaite.6 vāṣ̌ahe.ahmiia.7 vāṣ̌e.8 vazəmna.narəm. paitišmarəmna.auuat̰. manaŋha. mainimna:kō. mąm. stauuāt̰.9 kō. yazāite.haomauuaitibiiō. gaomauuaitibiiō.zaoϑrābiiō. yaoždātābiiō. pairiaŋharštābiiō:kahmāi. azəm. upaŋhacaiieni.haca.manāica. ana.manāica.frāraŋhāi. haomanaŋhāica.ahe. raiia.10 xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.12. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.13. yeŋ́he. caϑβārō. vaštāra.1spaēta.2 vīspa.3hama.gaonā̊ŋhō.4 hama.nāfaēni.5bərəzaṇta. tauruuaiiaṇta.6vīspanąm. t̰biṣ̌uuatąm.7 t̰baēṣ̌ā̊.daēuuanąm. maš́iiānąmca.yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca.ahe. raiia.8 xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.14. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.15. amauuaitīm. xṣ̌ōiϑnīm.bərəzaitīm. huraoδąm.yeŋ́he. auuauuat̰.1 asnāat̰ca. xṣ̌afnāat̰ca.2tātā̊. āpō. auua.barəṇte.3yaϑa. vīspā̊. imā̊. āpō.yā̊. zəmā.4 paiti. frataciṇti.5yā. amauuaiti. fratacaiti.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.16. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.17. 1tąm. yazata.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.airiiene. vaējahi.2vaŋhuiiā̊. dāitiiaiiā̊.*haomaiiō.3 gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha.4 mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.5

5.18. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.+vaŋuhi.1 səuuište. arəduuī.2 sūre.3 anāhite.yaϑa. azəm. hācaiiene.4puϑrəm. yat̰. pouruṣ̌aspahe.aṣ̌auuanəm. zaraϑuštrəm.anumatə̄e. daēnaiiāi.5anuxtə̄e. daēnaiiāi.5anu.varštə̄e.5 daēnaiiāi.5

5.19. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī.1 sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.20. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.21. 1tąm. yazata.haoš́iiaŋhō.2 paraδātō.upa. upa.bdi.3 haraiiā̊.4satəm.5 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm.6 gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.22. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi.mē.+vaŋuhi. səuuište. arəduuī.1 sūre.2 anāhite.yaϑa. azəm. upəməm. xṣ̌aϑrəm. bauuāni.3vīspanąm. dax́iiunąm.daēuuanąm. maš́iiānąmca.yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca:yaϑa. azəm. nijanāni.4+duua. ϑriṣ̌uua. māzaniianąm.5 daēuuanąm.varəniianąmca. druuatąm.

5.23. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.24. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.25. 1tąm. yazata.yō. yimō. xṣ̌aētō. huuąϑβō.hukairiiāt̰. paiti.2 barəzaŋhat̰.3satəm.4 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm.5 gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.26. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.+vaŋuhi. səuuište. arəduuī.1 sūre.2 anāhite.yaϑa. azəm. upəməm. xṣ̌aϑrəm. bauuāni.vīspanąm. dax́iiunąm.daēuuanąm. maš́iiānąmca.yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca:yaϑa. azəm. uzbarāni.3haca. daēuuaēibiiō.uiiē. īštišca.4 saokaca.uiiē. fṣ̌aonīšca.5 vąϑβāca.6uiiē. ϑrąfsca.7 frasastišca.8

5.27. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.28. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.29. 1tąm. yazata.ažiš. ϑrizafā̊. dahākō.baβrōiš.2 paiti. daiŋ́haouue.3satəm.4 aspanąm. arṣ̌nąm.5hazaŋrəm.6 gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.30. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaŋuhi. səuuište. arəduuī.1 sūre.2 anāhite.yaϑa. azəm. amaš́iią.3 kərənauuāni.4vīspāiš. aoi.5 karṣ̌uuąn.yāiš. hapta.

5.31. nōit̰. ahmāi. daϑat̰. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.32. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.33. 1tąm. yazata.vīsō. puϑrō. āϑβiiānōiš.2visō.3 sūraiiā̊. ϑraētaonō.4upa.5 varənəm.6 caϑru.gaoṣ̌əm.7satəm.8 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm.9 gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.34. āat̰. hīm. jaidiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaŋuhi.1 səuuište. arəduuī.2 sūre.3 anāhite.yat̰. bauuāni. aiβi.vaniiā̊.ažīm. dahākəm.ϑrizafanəm. ϑrikamərəδəm.xṣ̌uuaš.aṣ̌īm.4 hazaŋrā.yaoxštīm.ašaojaŋhəm. daēuuīm. drujəm.aγəm. gaēϑāuuiiō. druuaṇtəm.yąm. ašaojastəmąm. drujəm.fraca. kərəṇtat̰. aŋrō. mainiiuš.aoi. yąm. astuuaitīm. gaēϑąm.mahrkāi. aṣ̌ahe. gaēϑanąm:uta. hē.5 vaṇta.6 azāni.7saŋhauuāci.8 arənauuāci.9+yōi.10 hən. kəhrpa. sraēšta.zazāitə̄e. gaēϑiiāi. tē.11yōi.10 abdōtəme.12

5.35. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. kāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.36. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.37. tąm. yazata.naire.manā̊.1 kərəsāspō.pasne.2 varōiš. piṣ̌inaŋhō.3satəm.4 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm.5 gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.38. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaŋuhi. səuuište. arəduuī.1 sūre.2 anāhite.yat̰. bauuāni. aiβi.vaniiā̊.gaṇdarəβəm.3 yim. zairi.pāṣ̌nəm.upa. yaozəṇta.4 karana.zraiia.5 vouru.kaṣ̌aiia.6ātacāni.7 sūrəm. nmānəm.druuatō. yat̰. paϑanaiiā̊.skarənaiiā̊. dūraēpāraiiā̊.

5.39. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī.1 sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.40. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.41. tąm. yazata.mairiiō. tūiriiō. fraŋrase.1haṇkaine. paiti. aiŋ́hā̊.2 zəmō.satəm.3 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm.4 gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.42. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaŋuhi. səuuište. arəduuī. sūre.1 anāhite.yaϑa. azəm. auuat̰. xvarənō.apaiiemi. yim. vazaite.2+maiδim.3 zraiiaŋhō. vouru.kaṣ̌ahe.yat̰. asti. airiianąm. dax́iiunąm.zātanąm.4 azātanąmca.5+yat̰ca. aṣ̌aonō. zaraϑuštrahe.

5.43. nōit̰. ahmāi. daϑat̰. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī.1 sūra. anāhita.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.44. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.45. tąm. yazata.auruuō.1 aš.varəcō. kauua. usa.2ərəzifiiāt̰.3 paiti. garōit̰.satəm.4 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm.5 gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.46. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaŋuhi. səuuište. arəduuī. sūre.1 anāhite.yaϑa. azəm. upəməm.2 xṣ̌aϑrəm. bauuāni.vīspanąm. dax́iiunąm.daēuuanąm. maš́iiānąmca.3yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca.4

5.47. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.48. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.49. 1tąm. yazata.arṣ̌a. airiianąm. dax́iiunąm.xṣ̌aϑrāi. haṇkərəmō.2 haosrauua.3pasne.4 varōiš. ^caēcastahe.5jafrahe. uruuāpahe.6satəm.7 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm.8 gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.50. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaŋuhi. səuuište. arəduuī. sūre.1 anāhite.yaϑa. azəm. upəməm. xṣ̌aϑrəm. bauuāni.2vīspanąm. dax́iiunąm.daēuuanąm. maš́iiānąmca.3yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca.45yat̰. vīspanąm. yuxtanąm.6azəm. fratəməm. ϑaṇjaiieni.7ana. xvarətąm.8 yąm. darəγąm.nauua.frāϑβərəsām.9 razurəm.10yō. mąm.11 mairiiō. nurəm.12 manō.aspaēṣ̌u. paiti. parətata.13

5.51. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.52. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.53. tąm. yazata.taxmō. tusō.1 raϑaēštārō.barṣ̌aēṣ̌u. paiti. aspanąm.zāuuarə. jaiδiiaṇtō. hitaēibiiō.druuatātəm. tanubiiō.pouru.spaxštīm.2 t̰biṣ̌iiaṇtąm.3paiti.jaitīm. dušmainiiunąm.haϑrā.niuuāitīm. hamərəϑanąm.auruuaϑanąm. t̰biṣ̌iiaṇtąm.4

5.54. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaŋuhi. səuuište. arəduuī. sūre. anāhite.yat̰. bauuāni. aiβi.vaniiā̊.auruua. hunauuō. vaēsakaiia.1upa. duuarəm.2 xṣ̌aϑrō.sukəm.3apanōtəməm. kaŋhaiia.bərəzaṇtaiia.4 aṣ̌auuanaiia:yaϑa. azəm. nijanāni.tūiriianąm. dax́iiunąm.paṇcasaγnāi.5 sataγnāišca.sataγnāi. hazaŋraγnāišca.hazaŋraγnāi. baēuuarəγnāišca.baēuuarəγnāi. ahąxštaγnāišca.

5.55. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.56. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.57. tąm. yazəṇta.1auruua. hunauuō. vaēsakaiia.2upa. duuarəm. xṣ̌aϑrō.sukəm.3apanōtəməm. kaŋhaiia.bərəzaṇtaiia.4 aṣ̌auuanaiia.5satəm.6 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm.7 gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.58. āat̰. hīm. jaiδiiən:1auuat̰. āiiaptəm. dazdi. nō.2vaŋuhi. səuuište. arəduuī. sūre. anāhite.yat̰. bauuāma.3 aiβi.vaniiā̊.taxməm. tusəm. raϑaēštārəm.yaϑa.4 vaēm. nijanāma.5airiianąm. dax́iiunąm.paṇcasaγnāi. sataγnāišca.sataγnāi. hazaŋraγnāišca.hazaŋraγnāi. baēuuarəγnāišca.baēuuarəγnāi. ahąxštaγnāišca.

5.59. nōit̰. aēibiiascit̰. daϑat̰.1 tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.60. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.61. tąm. yazata.pāuruuō.1 yō. vifrō.2 nauuāzō.yat̰. dim. usca. uzduuąnaiiat̰.3vərəϑrajā̊. taxmō. ϑraētaonō.4mərəγahe.5 kəhrpa. kahrkāsahe.

5.62. hō. auuaϑa. vazata.ϑri.aiiarəm. ϑri.xṣ̌aparəm.paitiš.1 nmānəm. yim. xvāpaiϑīm.2nōit̰. aora.3 auuōirisiiāt̰:4ϑraošta.5 xṣ̌afnō. ϑritiiaiiā̊.6+frāγmat̰. uṣ̌ā̊ŋhəm. 7sūraiiā̊.viuuaitīm.8 upa. uṣ̌ā̊ŋhəm.7upa.zbaiiat̰. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm:

5.63. arəduuī. sūre.1 anāhite.moṣ̌ū. mē. jauua. auuaŋhe.nūrəm. mē. bara. upastąm:hazaŋrəm. tē. azəm. zaoϑranąm.haomauuaitinąm. gaomauuaitinąm.yaoždātanąm. pairiaŋharštanąm.barāni.2aoi. āpəm. yąm. raŋhąm.yezi. jum.3 frapaiiemi.4aoi. ząm. ahuraδātąm.aoi. nmānəm. yim. xvaēpaiϑīm.5

5.64. upa.tacat̰. arəduuī. sūra. anāhita.kainīnō.1 kəhrpa. srīraiiā̊.ašamaiiā̊.2 huraoδaiiā̊.uskāt̰. yāstaiiā̊. ərəzuuaiϑiiō.raēuuat̰. ciϑrəm. āzātaiiā̊.nizəṇga.3 aoϑra. paitišmuxta.4zaraniiō.uruuīxṣ̌na. bāmiia:

5.65. hā. hē. bāzauua.1 gəuruuaiiat̰.2moṣ̌u. tat̰. ās. nōit̰.3 darəγəm.yat̰. frāiiataiiat̰. ϑβaxṣ̌əmnō.aoi. ząm. ahuraδātąm.aoi. nmānəm. yim. xvaēpaiϑīm.4drūm.5 auuaṇtəm. airištəm.hamaϑa. yaϑa.6 paracit̰.

5.66. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.1haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.67. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.68. tąm. yazata.jāmāspō.yat̰. spāδəm. pairi.auuaēnat̰.dūrāt̰. aiiaṇtəm. rasmaoiiō.1druuatąm.2 daēuuaiiasnanąm.satəm.3 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm.4 gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.69. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaŋuhi. səuuište. arəduuī. sūre. anāhite.+yaϑa. azəm. auuata.1 vərəϑra. hacāne.yaϑa. vīspe. aniiə̄.2 aire.3

5.70. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.71. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.72. tąm. yazəṇta.1aṣ̌auuazdā̊.puϑrō.2 pouruδāxštōiš.aṣ̌auuazdasca. ϑritasca.3sāiiuždrōiš.4 puϑra.upa. bərəzaṇtəm. ahurəm.xṣ̌aϑrīm. xṣ̌aētəm.apąm. napātəm. auruuat̰.aspəm.satəm.5 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm.6 gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.73. āat̰. hīm. jaiδiiən:1auuat̰. āiiaptəm. dazdi. nō.2vaŋuhi. səuuište. arəduuī. sūre. anāhite.yat̰. bauuāma.3 aiβi.vaniiā̊.dānauuō.4 tūra. viiāxana.5karəmca.6 asabanəm.7varəmca. asabanəm.7taṇcištəmca.8 dūraēkaētəm.9ahmi.10 gaēϑe.11 pəṣ̌anāhu.12

5.74. daϑat̰. aēibiiascit̰.1 tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.75. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.76. tąm. yazata.vistauruš.1 yō.2 naotairiiąnō.upa. āpəm. yąm. vītaŋuhaitīm.ərəžuxδāt̰. paiti. vacaŋhat̰.uiti. vacə̄biš.3 aojanō:

5.77. tā. bā. aṣ̌a. tā. aršuxδa.arəduuī. sūre. anāhite.+yat̰. mē. auuauuat̰.1 daēuuaiiasnanąm. nijatəm.+yaϑa. sārəm.2 varsanąm.3 barāmi:4āat̰. mē. tūm.arəduuī. sūre.5 anāhite.huškəm.6 pəṣ̌um.7 raēcaiia.tarō. vaŋuhīm. vītaŋuhaitīm.

5.78. upa.tacat̰.1 arəduuī. sūra. anāhita.kaininō.2 kəhrpa. srīraiiā̊.ašamaiiā̊. huraoδaiiā̊.uskāt̰. yāstaiiā̊. ərəzuuaiϑiiō.raēuuat̰.3 ciϑrəm. āzātaiiā̊.zaraniia.4 aoϑra. paitišmuxta.5yā. vīspō.pīsa.6 bāmiia.arəmaēštā̊.7 aniiā̊. āpō. kərənaot̰.fraṣ̌a. aniiā̊. fratacat̰.8huškəm. pəṣ̌um.9 raēcaiiat̰.tarō. vaŋuhīm. vītaŋuhaitīm.

5.79. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.80. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.81. tąm. yazata.yōištō.1 yō.2 friiananąm.3paiti. pə̄duuaēpə̄.4 raŋhaiiā̊.satəm.5 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm.6 gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.82. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaŋuhi. səuuište. arəduuī. sūre.1 anāhite.yat̰. bauuāni. aiβi.vaniiā̊.axtīm.2 duždəm. təmaŋhuṇtəm.3uta. hē. fraṣ̌na.4 paiti.mrauuāne.5nauuaca. nauuaitīmca. xruždranąm.6 t̰baēṣ̌ō.parštanąm.7yat̰. mąm. pərəsat̰.axtiiō.8 duždā̊. təmaŋuhā̊.9

5.83. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.84. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.85. yahmiia.1 ahurō. mazdā̊.huuapō.2 niuuaēδaiiat̰.3āiδi.4 paiti. auua.jasa.arəduuī. sūre.5 anāhite.haca. auuat̰biiō. stərəbiiō.6aoi. ząm. ahuraδātąm:ϑβąm. yazā̊ṇte.7 auruuā̊ŋhō.ahurā̊ŋhō. daiŋ́hu.pataiiō.8puϑrā̊ŋhō. daiŋ́hu.paitinąm.8

5.86. ϑβąm. naracit̰. yōi. taxma.jaiδiiā̊ṇte.1 āsu.aspīm.xvarənaŋhasca. uparatātō:ϑβąm. āϑrauuanō. marəmnō.2āϑrauuanō. ϑrāiiaonō.3mastīm.4 jaiδiiā̊ṇte. spānəmca.vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm.vanaiṇtīmca. uparatātəm.

5.87. ϑβąm. kaininō.1 vaδre.2 yaona.xṣ̌aϑra.3 huuāpā̊. jaiδiiā̊ṇte.4taxməmca. nmānō.paitīm:ϑβąm. carāitiš. zizanāitiš.5jaiδiiā̊ṇte. huzāmīm:tūm. tā. aēibiiō. xṣ̌aiiamna.nisirinauuāhi. arəduuī. sūre. anāhite.

5.88. āat̰. fraṣ̌usat̰.1 zaraϑuštra.arəduuī. sūra.2 anāhita.3haca. auuat̰biiō. stərəbiiō.4aoi. ząm. ahuraδātąm:āat̰. aoxta. arəduuī. sūra. anāhita:

5.89. ərəzuuō. aṣ̌āum.1 spitama.ϑβąm. daϑat̰. ahurō. mazdā̊.*ratuš.2 astuuaiϑiiō. gaēϑaiiā̊.mąm. daϑat̰. ahurō. mazdā̊.*nipātāra.3 vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōiš:mana. raiia. xvarənaŋha.4pasuuasca. staorāca.upairi. ząm. vīcarəṇta.5maš́iiāca. bizəṇgra:azəm. bōit̰.6 tūm. tā.nipaiiemi. vīspa.7 vohū.mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.mąnaiiən. ahe.yaϑa. pasūm. pasu.vastrəm.8

5.90. paiti. dim.1 pərəsat̰. zaraϑuštrō.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm:arəduuī. sūre. anāhite.kana. ϑβąm. yasna. yazāne.kana. yasna. frāiiazāne.yasə. tauua.2 mazdā̊. kərənaot̰.3 tacarə:4aṇtarə. arəϑəm.5 upairi. huuarəxṣ̌aētəm.yasə. ϑβā.6 nōit̰. aiβi.družā̊ṇte.7ažišca. arəϑnāišca. vaβžakāišca.8varənuuāišca.9 varənauua.vīṣ̌āišca.10

5.91. āat̰. aoxta. arəduuī. sūra. anāhita:ərəzuuō. aṣ̌āum. spitama.ana. mąm. yasna. yazaēṣ̌a.ana. yasna. frāiiazaēṣ̌a.haca. hū.1 vaxṣ̌āt̰.ā.hū. frāṣ̌mō.dātōit̰:ā. tū. mē.2 aētaiiā̊.3 zaoϑraiiā̊. fraŋharōiš.4āϑrauuanō. parštō.vacaŋhō.paiti.parštō.srauuaŋhō. mązdrō.haδa.hunarō.5 tanu.mąϑrō.

5.92. mā. mē. aētaiiā̊. zaoϑraiiā̊.fraŋharəṇtu.1 harətō.mataftō.2 madruštō. masaciš.makasuuīš.3 mastrī.4madahmō. asrāuuaiiat̰.gāϑō.mapaēsō.5 yō. vītərətō.tanuš.6

5.93. nōit̰. auuā̊.1 zaoϑrā̊. paiti.vīse.yā̊. māuuōiia. fraŋuharəṇti.2aṇdā̊sca. karənā̊sca.3 druuā̊sca.4mūrā̊sca. arā̊sca. raŋhā̊sca.auua.5 daxšta.6 daxštauuaṇta.yā. nōit̰. pouru.jira.7 fradaxšta.8vīspanąm. anu. mąϑrəm:8mā. mē. aētaiiā̊scit̰. zaoϑraiiā̊. fraŋharəṇtu.frakauuō. mā. apakauuō.mā. druuā̊. vīmītō.daṇtānō.9

5.94. paiti. dim. pərəsat̰. zaraϑuštrō.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm:arəduuī. sūre. anāhite.kəm. iδa. tē. zaoϑrā̊. bauuaiṇti.yasə. tauua.1 frabarəṇte.2druuaṇtō. daēuuaiiasnā̊ŋhō.pasca. hū. frāṣ̌mō.dāitīm.

5.95. āat̰. aoxta. arəduuī. sūra. anāhita:ərəzuuō. aṣ̌āum. spitama. zaraϑuštra.niuuaiiaka.1 nipaṣ̌naka.2apa.skaraka.3 apa.xraosaka.3imā̊.4 paiti.vīsəṇte.5 yā̊.māuuōiia. pasca. vazəṇti.6xṣ̌uuaš.satāiš. hazaŋrəmca.yā.7 nōit̰. +paiti.8 vīsəṇti.9daēuuanąm.10 paiti.8 yasna.

5.96. yazāi. hukairīm. barəzō.1vīspō.vahməm. zaranaēnəm.2+yahmat̰.3 mē. haca. frazgaδaite.4arəduuī. sūra. anāhita.hazaŋrāi. barəṣ̌na. vīranąm.masō.5 xṣ̌aiiete.6 xvarənaŋhō.yaϑa. vīspā̊. imā̊.7 āpō.yā̊. zəmā. paiti. frataciṇti.yā. amauuaiti. fratacaiti.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.97. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.98. yim.1 aiβitō. mazdaiiasna.hištəṇta.2 barəsmō.zasta:tąm. yazəṇta.3 huuōuuā̊ŋhō.tąm. yazəṇta.4 naotairiiā̊ŋhō:5īštīm. jaiδiiaṇta.6 huuōuuō.āsu.aspīm. naotaire:7moṣ̌u. pascaēta. huuōuuō.īštīm. baon. səuuišta.moṣ̌u. pascaēta. naotaire.vīštāspō. ā̊ŋhąm. dax́iiunąm.āsu.aspōtəmō. bauuat̰.8

5.99. daϑat̰. aēibiiascit̰. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.100. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.101. yeŋ́he. hazaŋrəm. vairiianąm.1hazaŋrəm. apaγžāranąm:kascit̰ca. aēṣ̌ąm. vairiianąm.kascit̰ca. aēṣ̌ąm. apaγžāranąm.caϑβarə.satəm. aiiarə.baranąm.5huuaspāi. naire. barəmnāi.kaŋ́he. kaŋ́he.2 apaγžāire.nmānəm. hištaite. huδātəm.satō.raocanəm. bāmīm.hazaŋrō.stunəm.3 hukərətəm.baēuuarə.fraskəmbəm.4 sūrəm.

5.102. kəm.1 kəmcit̰. aipi. nmāne.2gātu.3 saite.4 xvaēui.starətəm.5hubaoiδīm. barəziš. hauuaṇtəm:6ātacaiti.7 zaraϑuštra.arəduuī.8 sūra. anāhita.9hazaŋrāi. barəṣ̌na. vīranąm.10masō. xṣ̌aiiete. xvarənaŋhō.yaϑa. vīspā̊. imā̊. āpō.yā̊. zəmā. paiti. frataciṇti.yā. amauuaiti. fratacaiti.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.103. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.104. 1tąm. yazata.yō. aṣ̌auua. zaraϑuštrō.airiiene. vaējahi.2vaŋhuiiā̊. dāitiiaiiā̊.*haomaiiō.3 gauua.4 barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.5

5.105. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaŋuhi. səuuište. arəduuī. sūre.1 anāhite:yaϑa. azəm. hācaiiene.2puϑrəm. yat̰. auruuat̰.aspahe.taxməm. kauuaēm. vīštāspəm.anumatə̄e. daēnaiiāi.3anuxtə̄e. daēnaiiāi.3anu.varštə̄e.4 daēnaiiāi.3

5.106. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.107. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.108. tąm. yazata.bərəzaiδiš.1 kauua. vīštāspō.2pasne.3 āpəm. frazdānaom.4satəm.5 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm. gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.109. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaŋuhi. səuuište. arəduuī. sūre. anāhite:yat̰. bauuāni. aiβi.vaniiā̊.tąϑriiauuaṇtəm.1 duždaēnəm.pəṣ̌anəmca.2 daēuuaiiasnəm.3druuaṇtəmca. arəjat̰.aspəm.4ahmi.5 gaēϑe.6 pəṣ̌anāhu.

5.110. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.111. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.112. tąm. yazata.aspāiiaoδō.1 zairi.vairiš.2pasne.3 āpō. dāitiiaiiā̊.4satəm.5 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm. gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.113. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaŋuhi. səuuište. arəduuī. sūre. anāhite.yat̰. bauuāni. aiβi.vaniiā̊.pəṣ̌ōciṇghəm.1 aštō.kānəm.humaiiakəm.2 daēuuaiiasnəm.3druuaṇtəmca. arəjat̰.aspəm.4ahmi.5 gaēϑe. pəṣ̌anāhu.

5.114. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.haδa.zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.115. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.116. tąm. yazata.vaṇdarəmainiš.1 arəjat̰.aspō.upa. zraiiō. vouru.kaṣ̌əm.satəm.2 aspanąm. arṣ̌nąm.hazaŋrəm. gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.

5.117. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaŋuhi. səuuište. arəduuī. sūre. anāhite.yat̰. bauuāni. aiβi.vaniiā̊.taxməm. kauuaēm. vīštāspəm.*aspāiiaoδō.1 zairi.vairiš:*yaϑa. azəm. nijanāni.airiianąm. dax́iiunąm.paṇcasaγnāi.2 sataγnāišca.sataγnāi. hazaŋraγnāišca.hazaŋraγnāi. baēuuarəγnāišca.baēuuarəγnāi. ahąxštaγnāišca.

5.118. nōit̰. ahmāi. daϑat̰. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.arəduuī. sūra. anāhita.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.119. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.120. yeŋ́he. caϑβārō. arṣ̌āna.1hąm.tāṣ̌at̰. ahurō. mazdā̊.+vātəmca. vārəmca. maēγəmca. fiiaŋhumca.+mūšti.2 zī. mē.3 hīm.spitama. zaraϑuštra.vārəṇtaēca. snaēžiṇtaēca.4srasciṇtaēca.5 ^fiiaŋhuṇtaēca:yeŋ́he. auuauuat̰.6 haēnanąm.nauua.satāiš. hazaŋrəmca.

5.121. yazāi. hukairīm. barəzō.vīspō.vahməm. zaranaēnəm.yahmāt̰.1 mē.2 haca. frazgaδaite.arəduuī. sūra. anāhita.hazaŋrāi. barəṣ̌na. vīranąm.masō.3 xṣ̌aiiete. xvarənaŋhō.yaϑa. vīspā̊. imā̊. āpō.yā̊. zəmā. paiti. frataciṇti.4yā. amauuaiti. fratacaiti.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.122. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.123. zaranaēnəm. paiti.dānəm.vaŋuhi.1 hištaite.2 *dražimnō.3arəduuī. sūra. anāhita.zaoϑre.4 vācim.5 paitišmarəmna.auuat̰. manaŋha. mainimna:

5.124. kō. mąm. stauuāt̰.1 kō. yazāite.haomauuaitibiiō. gaomauuaitibiiō. zaoϑrābiiō.yaoždātābiiō. pairiiaŋhārštābiiō:2kahmāi. azəm. upaŋhacaiieni.3haca.manāica.4 ana.manāica.5frāraŋhāi. humanaŋhāica.6ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.125. yazaēṣ̌a. mē. hīm. spitama. zaraϑuštra.yąm. arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm. baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanąm. aṣ̌aonīm.

5.126. yā. hištaite.1 frauuaēδəmna.2arəduuī. sūra. anāhita.kaininō.3 kəhrpa. srīraiiā̊.ašamaiiā̊. huraoδaiiā̊.uskāt̰. yāstaiiā̊. ərəzuuaiϑiiō.raēuuat̰. ciϑrəm. āzātaiiā̊.frazuṣ̌əm.4 aδkəm.5 vaŋhānəm.pouru.paxštəm.6 zaranaēnəm.7

5.127. +bāδa.1 yaϑa.mąm.2 barəsmō.zasta.frā.gaoṣ̌āuuara.3 sīspəmna.4caϑru.karana. zaranaēni:minum.5 barat̰. huuāzāta.arəduuī. sūra. anāhita.upa. tąm.6 srīrąm. manaoϑrim:7hā. hē.8 maiδim.9 niiāzata.10yaϑaca. hukərəpta. fštāna.11yaϑaca. aŋhən. niuuāzāna.12

5.128. upairi. pusąm. baṇdaiiata.1arəduuī. sūra. anāhita.satō.straŋhąm.2 zaranaēnīm.3ašta.kaoždąm. raϑa.kairiiąm.drafṣ̌akauuaitīm.4 srīrąm.anu.pōiϑβaitīm. hukərətąm.5

5.129. baβraini.1 vastrā̊. vaŋhata.2arəduuī. sūra. anāhita.ϑrisatanąm. baβranąm.3caturə.zīzanatąm.4yat̰. asti. baβriš.5 sraēšta.yaϑa. yat̰. asti.6 gaonōtəma.7[baβriš. bauuaiti.8 upāpō.]yaϑa.kərətəm. ϑβarštāi.9 zrūne.carəmā̊. vaēnaṇtō.10 brāzəṇta.11frə̄na. ərəzatəm. zaranim.12

5.130. āat̰. vaŋuhi.1 iδa. səuuište.arəduuī. sūre. anāhite.auuat̰. āiiaptəm. yāsāmi.2yaϑa. azəm. huuāfritō.masa.3 xṣ̌aϑra. niuuānāni.4aš.pacina.5 stūi.baxəδra.6fraoϑat̰.aspa. canat̰.caxra.7xṣ̌uuaēβaiiat̰.aštra. aš.baouruua.niδātō.pitu.8 hubaoiδi.9+upa.10 stərəmaēṣ̌u.11 vārəma.12 daiδe.parənaŋhuṇtəm. vīspąm.13 hujiiāitīm.iriϑəṇtəm.14 xṣ̌aϑrəm. zazāiti.

5.131. āat̰. vaŋuhī.1 iδa.arəduuī. sūre.2 anāhite.duua. auruuaṇta. yāsāmi.+yimca. bipaitištānəm. auruuaṇtəm.3yimca. caϑβarə.paitištānəm.+aom. bipaitištānəm. aruuantəm.yō. aŋhat̰. āsuš. uzgastō.4+hufraouruuaēsō. vāṣ̌ā̊.5 pəṣ̌anaēṣ̌uca.aom. caϑβarə.paitištānəm.yō. haēnaiiā̊. pərəϑu.ainikaiiā̊.uua.6 uruuaēsaiiat̰.7 karana.8hōiiūmca. daṣ̌inəmca.daṣ̌inəmca. hōiiūmca.

5.132. aēta. yasna. aēta. vahma.aēta. paiti. auua.jasa.arəduuī. sūre.1 anāhite.haca. auuat̰biiō.2 stərəbiiō.3aoi. ząm. ahuraδātąm.aoi. zaotārəm.4 yazəmnəm.aoi. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.5auuaŋhe.6 zaoϑrō.barāi.arədrāi. yazəmnāi.jaiδiiaṇtāi. dāϑriš. āiiaptəm:yaϑa. tē. vīspe. auruuaṇta.7zazuuā̊ŋha.8 paiti.jasąn.yaϑa. kauuōiš. vīštāspahe.9:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:ana. buiiā̊. zauuanō.sāsta.ana. buiiā̊. huiiaštatara.arəduuī. sūre. anāhite.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

5.133. (vāž.::)hōrməzd.1 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.:: (du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.2 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.apąm. vaŋuhīnąm. mazdaδātanąm.3arəduiiā̊. āpō. anāhitaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.4 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe.1 mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd.4 gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.

Khwarshed Yasht (Hymn to the Sun)[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::xvaršə̄t̰. i. amarg.2 bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh. patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā. manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.3tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.4 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::huuarəxṣ̌aētahe. aməṣ̌ahe. raēuuahe. auruuat̰.aspahe.xṣ̌naoϑra.5 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

6.1. huuarəxṣ̌aētəm. aməṣ̌əm. raēm. auruuat̰.aspəm. yazamaide:āat̰. yat̰. huuarə. raoxṣ̌ne.1 tāpaiieiti.āat̰. yat̰. huuarə. raocō. tāpaiieiti.hištəṇti.2 mainiiauuā̊ŋhō. yazatā̊ŋhō.satəmca. hazaŋrəmca:tat̰. xvarənō. haṇbāraiieiṇti.3tat̰. xvarənō. nipāraiieiṇti.tat̰. xvarənō. baxṣ̌əṇti.4ząm. paiti. ahuraδātąm:frāδatica. aṣ̌ahe. gaēϑā̊.frāδatica. aṣ̌ahe. tanuiiē.

6.2. āat̰. yat̰. huuarə. uzuxṣ̌iieiti.buuat̰.ząm. ahuraδātąm. yaoždāϑrəm.āpəm. taciṇtąm. yaoždāϑrəm.āpəm. xaiianąm.1 yaoždāϑrəm.āpəm. zraiianąm.2 yaoždāϑrəm.āpəm. arəmaēštąm. yaoždāϑrəm.buuat̰.dąma.3 aṣ̌auua. yaoždāϑrəm.yā̊.4 həṇti. spəṇtahe. mainiiə̄uš.

6.3. yeiδi.zī.1 huuarə. nōit̰. uzuxṣ̌iieiti.aδa.2 daēuua.3 vīspā̊. mərəṇciṇti.4yā̊. həṇti. haptō.karṣ̌uuōhuua:nauua.ciš. mainiiauua. yazata.aŋhauua.5 astuuaiṇti.6paiti.drąm.7 nōit̰. paitištąm. vīδəṇti.8

6.4. yō. yazaite. huuarə.yat̰. aməṣ̌əm. raēm. auruuat̰.aspəm.paitištātə̄e. təmaŋhąm.paitištātə̄e. təmasciϑranąm. daēuuanąm.paitištātə̄e. tāiiunąmca. hazasnąmca.paitištātə̄e. yātunąmca. pairikanąmca.paitištātə̄e. iϑiiejaŋhō.1 marəṣ̌aonahe.2yazaite. ahurəm. mazdąm.yazaite. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄.yazaite. haom. uruuānəm.xṣ̌nāuuaiieiti. vīspe. mainiiauuaca.3 yazata. gaēϑiiāca.4yō. yazaite. huuarə.yat̰. aməṣ̌əm. raēm. auruuat̰.aspəm.

6.5. yazāi. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. baēuuarə.caṣ̌manəm:yazāi. vazrəm. huniuuixtəm.1kamərəδe. paiti. daēuuanąm.*miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš:*2yazāi. haxəδrəmca.yat̰. asti. haxəδranąm. vahištəm.aṇtarə. mā̊ŋhəmca. huuarəca.

6.6. ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.huuarəxṣ̌aētəm. aməṣ̌əm. raēm.auruuat̰.aspəm. zaoϑrābiiō:huuarəxṣ̌aētəm. aməṣ̌əm. raēm.auruuat̰.aspəm. yazamaide.haomaiiō.1 gauua.2 barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

6.7. (vāž.::)hōrməzd.1 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.:: (du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.2 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.huuarəxṣ̌aētahe. aməṣ̌ahe. raēuuahe. auruuat̰.aspahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.3 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.

Mah Yasht (Hymn to the Moon)[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::māh. i. buxtār. māh. yazat̰. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā. manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::mā̊ŋhahe. gaociϑrahe.gə̄ušca. aēuuō.dātaiiā̊.gə̄ušca. pouru.sarəδaiiā̊.xṣ̌naoϑra.4 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

7.1. nəmō. ahurāi. mazdāi.nəmō. aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō.nəmō. mā̊ŋhāi.1 gaociϑrāi.2nəmō. paiti.dītāi.3nəmō. paiti.dīti.4

7.2. kat̰.1 mā̊. uxṣ̌iieiti.kat̰.1 mā̊. nərəfsaiti:2paṇca.dasa. mā̊. uxṣ̌iieiti.paṇca.dasa. mā̊. nərəfsaiti:2yā̊. hē. uxṣ̌iiąstātō.tā̊. nərəfsąstātō.3tā̊. nərəfsąstātō.3yā̊. hē. uxṣ̌iiąstātascit̰:kə̄. yā.4 mā̊. uxṣ̌iieiti. nərəfsaiti.5 ϑβat̰.

7.3. mā̊ŋhəm. gaociϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:tat̰.1 mā̊ŋhəm. paiti.vaēnəm.tat̰.1 mā̊ŋhəm. paiti.vīsəm.raoxṣ̌nəm. mā̊ŋhəm. aiβi.vaēnəm.raoxṣ̌nəm. mā̊ŋhəm. aiβi.vīsəm:hištəṇti.2 aməṣ̌ā̊.3 spəṇta.xvarənō. dāraiieiṇti.hištəṇti.2 aməṣ̌ā̊.3 spəṇta.xvarənō. baxṣ̌əṇti.4ząm. paiti. ahuraδātąm.

7.4. āat̰. yat̰.1 mā̊ŋhəm.2 raoxṣ̌ne.3 tāpaiieiti.mišti. uruuaranąm. zairi.gaonanąm.zaramaēm.4 paiti. zəmāδa.5 uzuxṣ̌iieiti:6aṇtarəmā̊ŋhā̊sca. pərənō.mā̊ŋhā̊sca. vīṣ̌aptaϑā̊sca:aṇtarəmā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:pərənō.mā̊ŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:vīṣ̌aptaϑəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide.::

7.5. yazāi. mā̊ŋhəm. gaociϑrəm.baγəm. raēuuaṇtəm. xvarənaŋuhaṇtəm.1afnaŋuhaṇtəm.1 tafnaŋuhaṇtəm.1 varəcaŋuhaṇtəm.1xštāuuaṇtəm. īštauuaṇtəm.2 yaoxštauuaṇtəm.3saokauuaṇtəm. zairimiiāuuaṇtəm.4 vohuuāuuaṇtəm.5baγəm. baēṣ̌azəm.6

7.6. ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.mā̊ŋhəm. gaociϑrəm. zaoϑrābiiō:mā̊ŋhəm. gaociϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide.haomaiiō.1 gauua.2 barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

7.7. yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.:: (du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.1 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.mā̊ŋhahe. gaociϑrahe.gə̄ušca. aēuuō.dātaiiā̊.gə̄ušca. pouru.sarəδaiiā̊.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.2 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.

Tishtar Yasht (Hymn to the Star Sirius)[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::tištar. i. raiiōmaṇd. i. xvarahemaṇd. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā. manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::tištriiehe. stārō. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.4satauuaēsahe.5 frāpahe. sūrahe. mazdaδātahe.6xṣ̌naoϑra.7 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

8.1. mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi:pā̊ŋhahe.1 aŋhuϑβəmca. ratuϑβəmca:mā̊ŋhəmca. maēϑanəmca.miiazdəmca. frā.yazamaide:yat̰. mē. stārō. xvarənaŋuhaṇtō.2hacā̊ṇte. paraca. mā̊.3nərəbiiō. xvarənō. baxṣ̌əṇti.4yazāi. ṣ̌ōiϑrahe. baxtārəm.5tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō.

8.2. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm.1 yazamaide.2rāma.ṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.3auruṣ̌əm.4 raoxṣ̌nəm. frādərəsrəm.viiāuuaṇtəm.5 baēṣ̌azīm.6rauuō.fraoϑmanəm. bərəzantəm.dūrāt̰. viiāuuaṇtəm.5bānubiiō. raoxṣ̌nibiiō.7 anāhitaēibiiō:apəmca. pərəϑu.zraiiaŋhəm.vaŋuhīmca. dūrāt̰. frasrutąm.8gə̄ušca. nąma. mazdaδātəm.9uγrəmca. kauuaēm. xvarənō.frauuaṣ̌īmca.10 spitamahe.11aṣ̌aonō. zaraϑuštrahe.

8.3. 1ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm.2 yazamaide.haomaiiō.3 gauua.1 barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.4. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm.1 yazamaide.afšciϑrəm.2 sūrəm.3 bərəzaṇtəm.amauuaṇtəm. dūraēsūkəm.bərəzaṇtəm. uparō.kairīm.+yahmāt̰.4 haca. bərəzāt̰. haosrauuaŋhəm.5apąm. nafəδrat̰. haca. ciϑrəm.6ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.5. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm.1 yazamaide.yim. paitišmarəṇte.2 pasuuasca. staorāca.maš́iiāca.3 parō. darəṣ̌uuąnō.4kaētaca. parō. družiṇtō:5kaδa.nō.6 aoi.7 uziiarāt̰.tištriiō. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.8kaδa.9 xā̊. aspō.staoiiehīš.10apąm. tacā̊ṇti.11 nauua.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.6. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.yō. auuauuat̰.1 xṣ̌uuaēβō.2 vazāite.3auui. zraiiō. vourukaṣ̌əm.yaϑa. tiγriš. mainiiauuasā̊.4yim. aŋhat̰. ərəxṣ̌ō.5 xṣ̌uuiβi.iṣ̌uš.xṣ̌uuiβi.iṣ̌uuatəmō.6 airiianąm.7airiiō.xṣ̌uϑat̰.8 haca. garōit̰.xvanuuaṇtəm.9 auui. gairīm.

8.7. taδa.1 dim.2 ahurō. mazdā̊.auuąn. dāta.tat̰.3 āpō. uruuarā̊sca.pairi.ṣ̌ē. vouru.gaoiiaoitiš.4miϑrō. frāδaiiat̰.5 paṇtąm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.8. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.yō. pairikā̊.1 tauruuaiieiti.2yō. pairikā̊. titāraiieiti.3yā̊. stārō. kərəmā̊. pataṇti.4aṇtarə. ząm. asmanəmca.zraiia.5 vourukaṣ̌aiia.amauuatō. huraoδahe.jafrahe. uruiiāpahe:bāδa. vairīm. ācaraiti.aspō.kəhrpąm.6 aṣ̌aonīm.upāca. tā̊. āpō. yaozaiieiti.aiβica. vāta. vā̊ṇti.yaoxtiuuaṇtō.7

8.9. āat̰. tā̊. āpō. fraṣ̌auuaiieiti.1satauuaēsō.2auui.3 haptō.karəṣ̌uuairīš:4viiāhuua.5 yat̰. jasaiti.srīrō. hištaiti. rāmaniuuā̊.6huiiāiriiā̊. auui. daiŋ́huš:7kaδa.8 airiiā̊. daiŋ́hauuō.9huiiāiriiā̊. bauuā̊ṇti.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.10. tištrīm.1 stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide:yō. aoxta. ahurāi. mazdāi. uitiiaojanō:ahura. mazda. mainiiō.2spə̄ništa. dātarə. gaēϑanąm.astuuaitinąm. aṣ̌āum.

8.11. yeδi. zī. mā.1 maš́iiāka.aoxtō.nāmana.2 yasna. yazaiiaṇta.3yaϑa. aniie.4 yazatā̊ŋhō.aoxtō.nāmana.2 yasna. yaziṇti.5frā. nəruiiō.6 aṣ̌auuaoiiō.7+ϑβarštahe. zrū. āiiu.8 ṣ̌uṣ̌uiiąm.9xvahe. gaiiehe. xvanuuatō.10 aməṣ̌ahe.upa. ϑβarštahe.11 jaγmiiąm.aēuuąm. vā. auui. xṣ̌apanəm.duiiē. vā. paṇcāsatəm.12 vā.13

8.12. tištrīmca. yazamaide:tištriiaēiniiasca.1 yazamaide.upa.paoirīmca.2 yazamaide.paoiriiaēiniiasca.3 yazamaide.4auue.5 strā̊uš.yą.6 haptōiriṇga.7paitištātə̄e. yāϑβąm. pairikanąmca:vanaṇtəm. stārəm. mazdaδātəm. yazamaide.amaheca. paiti.8 hutāštahe.vərəϑraγnaheca. paiti. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. paiti. uparatātō.vītarə.ązahiiehe.9 paiti.vītarə.t̰baēṣ̌ahiieheca:tištrīm. druuō.caṣ̌manəm. yazamaide.

8.13. paoiriiā̊. dasa. xṣ̌apanō.spitama. zaraϑuštra.tištriiō. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.1kəhrpəm. raēϑβaiieiti.2raoxṣ̌nuṣ̌uua. vazəmnō.narš. kəhrpa. paṇca.dasaŋhō.xṣ̌aētahe. spiti.dōiϑrahe.bərəzatō.3 auui.amahe.amauuatō. hunairiiā̊ṇcō.

8.14. taδa.1 aiiaoš.2 yaϑa. paoirīm.vīrəm.3 auui.4 yā̊. bauuaiti.5taδa.1 aiiaoš.2 yaϑa. paoirīm.vīrəm. auui. amō. aēiti.taδa.1 aiiaoš.2 yaϑa. paoirīm.vīrəm. ərəzuṣ̌ąm.6 adaste.7

8.15. hō. iϑra. viiāxmaniieiti.1hō. iϑra. parəsaniieiti:2kō. mąm. nūrąm. frāiiazāite.3gaomauuaitibiiō. haomauuaitibiiō.zaoϑrābiiō:kahmāi. azəm. daδąm.vīraiiąm.4 īštīm.vīraiiąm.4 vąϑβąm.hauuaheca. urunō. yaoždāϑrəm:nūrąm.5 ahmi. yesniiasca.6vahmiiasca. aŋuhe. astuuaite.aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.

8.16. bitiiā̊. dasa. xṣ̌apanō.spitama. zaraϑuštra.tištriiō. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.1kəhrpəm. raēϑβaiieiti.2raoxṣ̌nuṣ̌uua. vazəmnō.gə̄uš. kəhrpa. zaraniiō.sruuahe.3

8.17. hō. iϑra. viiāxmaniieiti.hō. iϑra. parəsaniieiti:1kō. mąm. nūrąm.2 frāiiazāite.3gaomauuaitibiiō. haomauuaitibiiō.zaoϑrābiiō.kahmāi. azəm. daδąm.gaoiiąm. īštīm.gaoiiąm. vąϑβąm.hauuaheca. urunō. yaoždāϑrəm:nūrąm.4 ahmi. yesniiasca.5vahmiiasca. aŋuhe. astuuaite.aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.

8.18. ϑritiiā̊. dasa. xṣ̌apanō.spitama. zaraϑuštra.tištriiō. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.kəhrpəm. raēϑβaiieiti.1raoxṣ̌nuṣ̌uua. vazəmnō.aspahe. kəhrpa. auruṣ̌ahe.2srīrahe. zairi.gaoṣ̌ahe.zaraniiō.aiβiδānahe.3

8.19. hō. iϑra. viiāxmaniieiti.hō. iϑra. parəsaniieiti:1kō. mąm. nūrąm. frāiiazāite.2gaomauuaitibiiō. haomauuaitibiiō.zaoϑrābiiō.kahmāi. azəm. daδąm.aspaiiąm.3 īštīm.aspaiiąm.3 vąϑβąm.hauuaheca. urunō. yaoždāϑrəm:nūrąm. ahmi. yesniiasca.4vahmiiasca. aŋuhe. astuuaite.aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.

8.20. āat̰. paiti. auuāiti.1spitama. zaraϑuštra.tištriiō. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.auui. zraiiō.2 vourukaṣ̌əm.aspahe. kəhrpa. auruṣ̌ahe.3srīrahe. zairi.gaoṣ̌ahe.zaraniiō.aiβiδānahe.

8.21. ā. dim. paiti.yąš.1 nižduuaraiti.daēuuō. yō. apaoṣ̌ō.aspahe. kəhrpa. sāmahe.kauruuahe. kauruuō.gaoṣ̌ahe.2kauruuahe. kauruuō.barəṣ̌ahe.2kauruuahe. kauruuō.dūmahe.2daγahe. aiβiδātō.tarštōiš.3

8.22. hąm. tācit̰. bāzuš. baratō.1spitama. zaraϑuštra.tištriiasca. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.2daēuuasca. yō. apaoṣ̌ō.+tā̊. yūiδiiaϑō.3spitama. zaraϑuštra.ϑri.aiiarəm. ϑri.xṣ̌aparəm:ā. dim.4 bauuaiti. 5aiβi.aojā̊.ā. dim. bauuaiti.5 aiβi.vaniiā̊.daēuuō. yō. apaoṣ̌ō.tištrīm. raēuuaṇtəm. xvarənaŋuhaṇtəm.6

8.23. apa. dim.1 aδāt̰.2 viieiti.zraiiaŋhat̰. haca. vourukaṣ̌āt̰.hāϑrō.masaŋhəm.3 aδβanəm:sādrəm.4 uruuištrəmca.5 nimrūite.6tištriiō. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.sādrəm.7 mē. ahura. mazda.uruuištrəm.8 āpō.9 uruuarā̊sca.baxtəm. daēne.10 māzdaiiesne:11nōit̰. mąm. nūrąm. maš́iiāka.aoxtō.nāmana.12 yasna. yazəṇte.13yaϑa. aniie. yazatā̊ŋhō.aoxtō.nāmana. yasna. yazəṇti.14

8.24. 1yeiδi. zī. mā. maš́iiāka.aoxtō.nāmana. yasna. yazaiiaṇta.23yaϑa. aniie. yazatā̊ŋhō.aoxtō.nāmana. yasna. yazəṇti.4auui.5 mąm. auui.baβriiąm.6dasanąm. aspanąm. aojō.7dasanąm. uštranąm. aojō.7dasanąm. gauuąm. aojō.dasanąm. gairinąm. aojō.dasanąm. apąm. nāuuaiianąm. aojō.

8.25. azəm. yō. ahurō. mazdā̊.tištrīm. raēuuaṇtəm. xvarənaŋuhaṇtəm.1aoxtō.nāmana. yasna. yaze:2auui.3 dim. auui.barāmi.4dasanąm. aspanąm. aojō.5dasanąm. uštranąm. aojō.dasanąm. gauuąm. aojō.5dasanąm. gairinąm. aojō.dasanąm. apąm. nāuuaiianąm. aojō.

8.26. āat̰. paiti. auuāiti.spitama. zaraϑuštra.tištriiō. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.auui. zraiiō. vourukaṣ̌əm.1aspahe. kəhrpa. auruṣ̌ahe.srīrahe. zairi.gaoṣ̌ahe.zaraniiō.aiβiδānahe.

8.27. ā. dim. paiti.yąš. nižduuaraiti.daēuuō. yō. apaoṣ̌ō.aspahe. kəhrpa. sāmahe.kauruuahe. kauruuō.gaoṣ̌ahe.kauruuahe. kauruuō.barəṣ̌ahe.kauruuahe. kauruuō.dūmahe.daγahe. aiβiδātō.tarštōiš.

8.28. hąm. tācit̰. bāzuš. baratō.spitama. zaraϑuštra.tištriiasca. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.daēuuasca. yō. apaoṣ̌ō.tā̊. yūiδiiaϑō. zaraϑuštra.ā. rapiϑβinəm.2 zruuānəm:ā. dim.3 bauuaiti. aiβi.aojā̊.ā. dim.4 bauuaiti. aiβi.vaniiā̊.5tištriiō. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.daēūm.6 yim. apaoṣ̌əm.

8.29. apa. dim.1 aδāt̰. viieiti.zraiiaŋhat̰. haca. vourukaṣ̌āt̰.hāϑrō.masaŋhəm. aδβanəm:uštatātəm. nimrauuaite.2tištriiō. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.3ušta. mē. ahura. mazda.ušta. āpō. uruuarā̊sca.ušta. daēne.4 māzdaiiesne.5ušta.6 ā.bauuāt̰.7 daiŋ́hauuō.8us. vō. apąm. aδauuō.9apaiti.ərətā̊.10 jasā̊ṇti.aš.dānunąmca. yauuanąm.11kasu.dānunąmca. vāstranąm.12gaēϑanąmca. astuuaitinąm.

8.30. āat̰. paiti. auuāiti.1spitama. zaraϑuštra.tištriiō. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.2auui. zraiiō. vourukaṣ̌əm.aspahe. kəhrpa. auruṣ̌ahe.srīrahe. zairi.gaoṣ̌ahe.zaraniiō.aiβiδānahe.

8.31. hō. zraiiō. āiiaozaiieiti.hō. zraiiō. vīuuaozaiieiti.1hō. zraiiō. āγzrāδaiieiti.2hō. zraiiō. vīγzrāδaiieiti.hō. zraiiō. 3āγžāraiieiti.hō. zraiiō. vīγžāraiieiti.3yaozəṇti. vīspe. karanō.zraiiāi.4 vourukaṣ̌aiia.5ā.6 vīspō. maiδiiō. yaozaiti.

8.32. us. paiti. aδāt̰. hištaiti.spitama. zaraϑuštra.tištriiō. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.1zraiiaŋhat̰. haca. vourukaṣ̌āt̰.us. aδāt̰. hištāt̰.satauuaēsō.2raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.1zraiiaŋhat̰. haca. vourukaṣ̌āt̰:3āat̰. tat̰.4 dunmąn.5 hąm.hištəṇti.us. hiṇdauuat̰.6 paiti. garōit̰.7yō. hištaite.8 maiδim.9zraiiaŋhō. vourukaṣ̌ahe.

8.33. āat̰. tat̰. dunmąn.1 fraṣ̌āupaiieiti.2maēγō.kara. aṣ̌auuanō.3frā. pouruuō. vātąm.4 vazaiti.5yąm.6 paϑō. āiti. haomō.frāṣ̌miš. frādat̰.gaēϑō:aϑra. pascaēta. vazaite.7vātō. darṣ̌iš.8 mazdaδātō.+vārəmca. maēγəmca. fiiaŋhumca.9auui. asā̊. auui. ṣ̌ōiϑrā̊.auui. karṣ̌uuąn. yāiš. hapta.

8.34. apąm. napā̊sə. tā̊.1 āpō.2spitama. zaraϑuštra.aŋuhe.3 astuuaite.ṣ̌ōiϑrō.baxtā̊. vī.baxṣ̌aiti.vātasca. yō. darṣ̌iš.4aβždātəmca.5 xvarənō.aṣ̌aonąmca. frauuaṣ̌aiiō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.35. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.yō. auuaδāt̰. frauuazāite.1xṣ̌ōiϑniiāt̰.2 hiš.3 uṣ̌aiiāt̰.4dūraēuruuaēsəm.5 paiti. paṇtąm.baγō.baxtəm. paiti. yaonəm.fraϑβarštəm.6 paiti. āfəṇtəm.zaoṣ̌āi. ahurahe. mazdā̊.zaoṣ̌āi. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.36. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.yim. yārə.carṣ̌ō.1 maš́iiehe.ahuraca. xratugūtō.2aurunaca. gairiṣ̌ācō.siždraca.3 rauuascarātō.4uziiōrəṇtəm.5 hispōsəṇtəm.6huiiāiriiāca.7 daiŋ́hauue.8uzjasəṇtəm. dužiiāiriiāca:9kaδa. airiiā̊. daiŋ́hāuuō.10huiiāiriiā̊. bauuā̊ṇti.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.37. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.āsu.xṣ̌uuaēβəm. xṣ̌uuiβi.vāzəm.yō. auuauuat̰.1 xṣ̌uuaēβō. vazaite.2auui. zraiiō. vourukaṣ̌əm.yaϑa. tiγriš. mainiiauuasā̊.3yim. aŋhat̰. ərəxṣ̌ō. xṣ̌uuiβi.iṣ̌uš.xṣ̌uuiβi.iṣ̌uuatəmō. airiianąm.airiiō.xṣ̌uϑat̰.4 haca. garōit̰.xvanuuaṇtəm.5 auui.6 gairīm.

8.38. auui. dim. ahurō. mazdā̊.auuąn. aməṣ̌ā̊.1 spəṇta.vouru.gaoiiaoitiš. he.2 miϑrō.pouru. paṇtąm. fracaēṣ̌aētəm.3ā. dim. paskāt̰. anumarəzatəm.aṣ̌išca. vaŋuhi. bərəzaiti.pārəṇdica. raoraϑa.vīspəm. ā.4 ahmāt̰. yat̰. aēm.paiti.apaiiat̰. vazəmnō.xvanuuaṇtəm. auui. gairīm.xvanuuata. paiti. nirat̰.5:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.39. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.yō. pairikā̊. tauruuaiieiti.1yō. pairikā̊. titāraiieiti.2yā̊. uzā̊ŋhat̰. aŋrō. mainiiuš.mamnūš.3 stārąm.4 afšciϑranąm.vīspanąm. paiti.ərətə̄e.

8.40. tā̊. tištriiō. tauruuaiieiti.vīuuāiti.1 hiš.2zraiiaŋhat̰. haca. vourukaṣ̌āt̰:āat̰. maēγa. us.frauuā̊ṇte.3huiiāiriiā̊. āpō. barəṇtiš.4yāhuua. uruuāitiš.2 aβrā̊.pərəϑu. aipi.5 vījasāitīš.6auuō. uruuaitīš.7 hapta. karṣ̌uuąn.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.41. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.yīm. āpō. paitišmarəṇte.1arəmaēštā̊. frātat̰.caratasca.2xąiiā̊. ϑraotō.stātasca.parṣ̌uiiā̊. vairiiā̊sca:

8.42. kaδa.nō. auui. viiarāt̰.1tištriiō. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.2kaδa.3 xā̊.4 aspō.staoiiehīš.apąm. γžārąm. aiβiγžārəm.5srīrā̊sca. asō.ṣ̌ōiϑrā̊sca.gaoiiaoitīšca.6 ātaciṇtīš.ā.varəṣ̌ajiš.7 uruuaranąm.sūra.8 vaxṣ̌iieṇte.9 vaxṣ̌a.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.43. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.yō. vīspāiš. naēnižaiti.1 simā̊.2apaiia. važədriš.3 uxṣ̌iieiti.4vīspā̊sə. tā̊.5 dāmąn.6baēṣ̌aziiatica.7 səuuištō.yezi. aēm. bauuaiti. yaštō.xṣ̌nūtō. friϑō. paiti.zaṇtō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.44. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.yim. ratūm. paiti.daēmca.+vīspaēṣ̌ąm. stārąm.fradaϑat̰.1 ahurō. mazdā̊.yaϑa. narąm. zaraϑuštrəm:yim. nōit̰. mərəγəṇte.2 aŋrō. mainiiuš.nōit̰. yātauuō. pairikā̊sca.nōit̰. yātauuō. maš́iiānąm.naēδa. vīspe. haϑra. daēuua.mahrkaϑāi. upadaržnuuaiṇti.3:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.45. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.yahmāi. hazaŋrəm. yaoxštinąm.1fradaϑat̰. ahurō. mazdā̊.afšciϑraēṣ̌uua.2 səuuištāi.3yō. afšciϑraēibiiō.2 āiti.raoxṣ̌nuṣ̌uua. vazəmnō.

8.46. hō. zraiiaŋhō. vourukaṣ̌ahe.amauuatō. huraoδahe.jafrahe. uruiiāpahe.1vīspə̄.2 vairiš.3 ācaraiti.vīspə̄sca.4 srīrə̄.5 nimraokə̄.6vīspə̄sca.4 srīrə̄.5 apaγžāire.7aspahe. kəhrpa. auruṣ̌ahe.srīrahe. zairi.gaoṣ̌ahe.zaraniiō.aiβiδānahe.

8.47. āat̰. āpō. auua.barəṇte.1spitama. zaraϑuštra.zraiiaŋhaδa.2 haca. vourukaṣ̌āt̰.tātā̊. uruuāϑrā̊.3 baēṣ̌aziiā̊.tā̊.4 auuaδa.5 vībaxṣ̌aiti.ābiiō. daiŋ́hubiiō.6 səuuištō.yaϑa. aēm. bauuaiti. yaštō.xṣ̌nūtō. friϑō. paiti.zantō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.48. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.yim. vīspāiš. paitišmarəṇte.1yāiš. spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmąn.2aδairi.zəmāišca. upairi.zəmāišca.yāca. upāpa. yāca. upasma.yāca. fraptərəjąn.3 yāca. rauuascarąn.4yāca. upairi. tā̊. akarana. anaγra.5aṣ̌aonō. stiš.6 āiδi.7:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.49. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.ϑamanaŋuhaṇtəm.1 varəcaŋuhaṇtəm.2yaoxštiuuaṇtəm.3 xṣ̌aiiamnəm.+isānəm. hazaŋrāi. aiiaptanąm.4yō.5 daδāiti. kuxṣ̌nuuąnāi.pauruš.6 aiiaptā̊. jaiδiiaṇtāi.ajaiδiiamnāi.7 maš́iiāi.

8.50. +azəm. daδąm.spitama. zaraϑuštra.aom. stārəm. yim. tištrīm.auuā̊ṇtəm. yesniiata.1auuā̊ṇtəm. vahmiiata.auuā̊ṇtəm. xṣ̌naoϑβata.auuā̊ṇtəm. frasastata.2yaϑa. mąmcit̰. yim. ahurəm. mazdąm.

8.51. auuaiŋ́hāi.1 pairikaiiāi.2paitištātaiiaēca. paitiscaptaiiaēca.3paititarətaiiaēca. paitiiaogət̰.t̰baēṣ̌ax́iiāica.4yā. dužiiāiriia.5yąm. maš́iiāka. auui.6 dužuuacaŋhō.huiiāiriiąm.7 nąma.8 aojaite.9

8.52. yeδi.zī.1 azəm. nōit̰. daiδiiąm.spitama. zaraϑuštra.aom. stārəm. yim. tištrīm.2auuā̊ṇtəm. yesniiata.1auuā̊ṇtəm. vahmiiata.auuā̊ṇtəm. xṣ̌naoϑβata.auuā̊ṇtəm. frasastata.2yaϑa. mąmcit̰. yim. ahurəm. mazdąm.

8.53. auuaiŋ́hāi. pairikaiiāi.paitištātaiiaēca. paitiscaptaiiaēca.paititarətaiiaēca. paitiiaogət̰.t̰baēṣ̌ax́iiāica.4yā. dužiiāiriia.yąm. maš́iiāka. auui. dužuuacaŋhō.huiiāiriiąm.3 nąma.4 aojaite.5

8.54. hamahe. zī. mē. iδa. aiiąn.hamaiiā̊. vā. xṣ̌apō. *xā̊.1pairika. yā. dužiiāiriia.2vīspahe. aŋhə̄uš. astuuatō.parōit̰. pairiϑnəm.3 aŋhuuąm.auua.hisiδiiāt̰.4āca. paraca.5 duuaraiti.:

8.55. tištriiō. zī. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.1auuąm.2 pairikąm. ādarəzaiieiti.bibdāišca. ϑribdāišca.auuanəmnāišca.3 vīspabdāišca.4mąnaiiən. ahe.yaϑa. hazaŋrəm. narąm.ōim.5 narəm. ādarəzaiiōit̰.yōi. hiiąn. *asti.6 aojaŋha. aojišta.

8.56. yat̰.1 zī.spitama. zaraϑuštra.airiiā̊. daiŋ́hāuuō.2tištriiehe. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.3aiβisaciiārəš. dāitīm.4yasnəmca. vahməmca.yaϑa.hē. asti. dāitiiōtəmō.yasnasca. vahmasca.aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰:5nōit̰. iϑra. airiiā̊. daiŋ́hāuuō.6frąš. hiiāt̰.7 haēna. nōit̰. vōiγna.8nōit̰. pąma.9 nōit̰. kapastiš.10nōīt̰. haēniiō. raϑō.11nōit̰. uzgərəptō. drafṣ̌ō.

8.57. paiti. dim. pərəsat̰. zaraϑuštrō:kat̰. zī. asti. ahura. mazda.tištriiehe. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.dāitiiōtəmō.1yasnasca. vahmasca.aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.

8.58. āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:zaoϑrā̊. hē. uzbāraiiən. airiiā̊. daiŋ́hāuuō.1barəsma. hē. stərənaiiən.2 airiiā̊. daiŋ́hauuō.pasūm.3 hē. pacaiiən. airiiā̊. daiŋ́hāuuō.auruṣ̌əm. vā. vohu.gaonəm. vā.*kācit̰.4 vā. gaonanąm. hamō.gaonəm.5*

8.59. mā. hē.1 mairiiō. gə̄uruuaiiōit̰.2mā. jahika. mā. aṣ̌āuuō.3asrāuuaiiat̰.gāϑō.4 ahumərəxš.5paitiiārənō.6 imąm. daēnąm.yąm. āhūirīm. zaraϑuštrīm.

8.60. yezi. ṣ̌ē. mairiiō. gəuruuaiiāt̰.1jahika. vā. aṣ̌āuuō.2 vā.asrāuuaiiat̰.gāϑō. ahumərəxš.3paitiiārənō. imąm. daēnąm.yąm. āhūirīm. zaraϑuštrīm.para. baēṣ̌aza. hacaite.4tištriiō. raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.

8.61. hamaϑa. airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.1 2vōiγnā̊. jasā̊ṇti:34hamaϑa. airiiābiiō. daiŋ́hubiiō. haēna. frapatā̊ṇti:5hamaϑa.6 airiiābiiō. daiŋ́hubiiō. janiiā̊ṇti.7paṇcasaγnāi. sataγnāišca.sataγnāi. hazaŋraγnāišca.hazaŋraγnāi. baēuuarəγnāišca.baēuuarəγnāi. ahąxštaγnāišca.8:ahe. raiia.9 xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.tištrīm. stārəm. zaoϑrābiiō:tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm.xvarənaŋuhaṇtəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

8.62. 1yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.:: (du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.2 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.tištriiehe. stārō. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.3satauuaēsahe.4 frāpahe. sūrahe. mazdaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.5 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::::::

Drvasp Yasht[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::gə̄uš. uruue. daruuāsp. xvarahe. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā. manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::druuāspaiiā̊. sūraiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊.xṣ̌naoϑra.7 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

9.1. druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.druuō.pasuuąm. druuō.staorąm.druuō.uruuaϑąm.1 druuō.apərənāiiukąm.2pouru.spaxšti.3 dūrāt̰. piϑana.4xvāϑrauuana.5 darəγō.haxəδraiiana.

9.2. yuxta.aspąm.1 varətō.raϑąm.2xvanat̰.caxrąm.3 fṣ̌aonīm.4 marəząm.5amauuaitīm. huraoδąm. xvāsaokąm.6 baēṣ̌aziiąm.druuō.stāitīm.7 druuō.varətąm.8auuaŋhe.9 narąm. aṣ̌aonąm.

9.3. tąm. yazata. haoš́iiaŋhō.1 paraδātō.2+upa. upa.bdi.3 haraiiā̊.4 bərəzō.5srīraiiā̊.6 mazdaδātaiiā̊.7satəm.8 aspanąm.hazaŋrəm.9 gauuąm.10baēuuarə. anumaiianąm.uta. zaoϑrąm.11 frabarō:12

9.4. dazdi. mē. vaŋuhi. səuuište.druuāspe.1 tat̰. āiiaptəm.yat̰. bauuāni. aiβi.vaniiā̊.vīspe.2 daēuua. māzaniia.3+yaϑa. azəm. nōit̰. tarštō. frā.nmāne.4ϑβaēṣ̌āt̰. parō. daēuuaēibiiō.frā. ahmāt̰.5 parō. vīspe. daēuua.anusō. taršta.6 nəmā̊ṇte.7taršta.6 təmaŋhō. duuārā̊ṇte.8

9.5. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.druuāspa. sūra. mazdaδāta. aṣ̌aoni.1 ϑrāϑri.2zaoϑrō.barāi. arədrāi.yazəmnāi. jaiδiiaṇtāi.dāϑriš.3 āiiaptəm.

9.6. ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm.1 yazāi. surunuuata. yasna.tąm.1 yazāi. huiiašta. yasna.druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō.2 gauua.3 barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

9.7. druuāspąm.1 sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.druuō.pasuuąm. druuō.staorąm.druuō.uruuaϑąm. druuō.apərənāiiukąm.pouru.spaxšti. dūrāt̰. piϑana.xvāϑrauuana. darəγō.haxəδraiiana.yuxta.aspąm. varətō.raϑąm.xvanat̰.caϑrąm. fṣ̌aonīm. marəząm.amauuaitīm. huraoδąm. xvāsaokąm. baēṣ̌aziiąm.druuō.stāitīm. druuō.varətąm.auuaŋhe. narąm. aṣ̌aonąm.

9.8. 1tąm. yazata.yō. yimō. xṣ̌aētō. huuąϑβō.hukairiiāt̰. haca. barəzaŋhat̰.2satəm.3 aspanąm.hazaŋrəm.4 gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.uta. zaoϑrąm.5 frabarō:

9.9. dazdi. mē. vaŋuhi.1 səuuište.druuāspe.2 tat̰. āiiaptəm.yaϑa. azəm. fṣ̌aoni.3 vąϑβa.4 auua.barāni.5auui.6 mazdā̊. dāmabiiō.yaϑa.7 azəm. amərəxtīm.8 auua.barāni.9auui.10 mazdā̊. dāmabiiō:

9.10. uta. azəm. apa.barāni.1uua.2 ṣ̌uδəmca.3 tarṣ̌nəmca.haca. mazdā̊. dāmabiiō.uta. azəm. apa.barāni.1uua.4 zaouruuąmca.5 mərəϑiiūmca.6haca. mazdā̊. dāmabiiō.uta. azəm. apa.barāni.7+uua.8 garəməmca.9 vātəm. aotəmca.haca. mazdā̊. dāmabiiō.hazaŋrəm. aiβi.gāmanąm.

9.11. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.druuāspa. sūra. mazdaδāta. aṣ̌aoni.ϑrāϑri. zaoϑrō.barāi. arədrāi.yazəmnāi. jaiδiiaṇtāi.dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

9.12. druuāspąm.1 sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.druuō.pasuuąm. druuō.staorąm.druuō.uruuaϑąm. druuō.apərənāiiukąm.pouru.spaxšti. dūrāt̰. piϑana.xvāϑrauuana. darəγō.haxəδraiiana.yuxta.aspąm. varətō.raϑąm.xvanat̰.caϑrąm. fṣ̌aonīm. marəząm.amauuaitīm. huraoδąm. xvāsaokąm. baēṣ̌aziiąm.druuō.stāitīm. druuō.varətąm.auuaŋhe.2 narąm. aṣ̌aonąm.

9.13. 1tąm. yazata.vīsō. puϑrō. āϑβiiānōiš.vīsō. sūraiiā̊. ϑraētaonō.upa. varənəm. caϑru.gaoṣ̌əm.satəm.2 aspanąm.hazaŋrəm.3 gauuąm.4baēuuarə. anumaiianąm.uta. zaoϑrąm. frabarō:5

9.14. dazdi. mē. vaŋuhi. səuuište.druuāspe.1 tat̰. āiiaptəm.yat̰. bauuāni. aiβi.vaniiā̊.ažīm. dahākəm.2ϑrizafanəm.3 ϑrikamərəδəm.xṣ̌uuaš.aṣ̌īm. hazaŋrā.yaoxštīm.ašaojaŋhəm. daēuuīm. drujəm.aγəm. gaēϑāuuiiō. druuaṇtəm.yąm. ašaojastəmąm. drujəm.fraca. kərəṇtat̰. aŋrō. mainiiuš.aoi. yąm. astuuaitīm. gaēϑąm.mahrkāi. aṣ̌ahe. gaēϑanąm:uta. hē.4 vaṇta.5 azāni.6saŋhauuāci.7 arənauuāci.8yōi.9 hən.10 kəhrpa. sraēšta.zazātə̄e.11 gaēϑiiāi. tē.12yōi. abdōtəme.13

9.15. daϑat̰. ahmāi. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.druuāspa. sūra. mazdaδāta. aṣ̌aoni.ϑrāϑri. zaoϑrō.barāi. arədrāi.yazəmnāi. jaiδiiaṇtāi.dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

9.16. druuāspąm.1 sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.druuō.pasuuąm. druuō.staorąm.druuō.uruuaϑąm. druuō.apərənāiiukąm.pouru.spaxšti. dūrāt̰. piϑana.xvāϑrauuana. darəγō.haxəδraiiana.yuxta.aspąm. varətō.raϑąm.xvanat̰.caϑrąm. fṣ̌aonīm. marəząm.amauuaitīm. huraoδąm. xvāsaokąm. baēṣ̌aziiąm.druuō.stāitīm. druuō.varətąm.auuaŋhe.2 narąm. aṣ̌aonąm.

9.17. tąm. yazata.haomō. frāṣ̌miš.1 baēṣ̌aziiō.srīrō. xṣ̌aϑriiō.2 zairi.dōiϑrō.barəzište. paiti. barəzahi.3haraiϑiiō.4 paiti. barəzaiiā̊:āat̰. hīm. jaiδiiat̰. auuat̰. āiiaptəm:

9.18. dazdi. mē. vaŋuhi.1 səuuište.druuāspe.2 tat̰. āiiaptəm.yaϑa. azəm. baṇdaiieni.mairīm. tūirīm. fraŋrasiiānəm.34uta. bastəm. vāδaiieni.4+uta. bastəm. upanaiieni.bastəm. kauuōiš. haosrauuaŋhahe.5janāt̰. təm.6 kauua. haosrauua.7pasne.8 varōiš. ^caēcastahe.9jafrahe. uruiiāpahe.10puϑrō. kaēna.11 siiāuuarṣ̌ānāi.12zūrō.jatahe.13 narahe.14aγraēraϑaheca.15 narauuahe.16

9.19. daϑat̰. ahmāi. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.druuāspa. sūra. mazdaδāta. aṣ̌aoni.ϑrāϑri. zaoϑrō.barāi. arədrāi.yazəmnāi. jaiδiiaṇtāi.dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

9.20. druuāspąm.1 sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.druuō.pasuuąm. druuō.staorąm.druuō.uruuaϑąm. druuō.apərənāiiukąm.pouru.spaxšti. dūrāt̰. piϑana.xvāϑrauuana. darəγō.haxəδraiiana.yuxta.aspąm. varətō.raϑąm.xvanat̰.caϑrąm. fṣ̌aonīm. marəząm.amauuaitīm. huraoδąm. xvāsaokąm. baēṣ̌aziiąm.druuō.stāitīm. druuō.varətąm.auuaŋhe.2 narąm. aṣ̌aonąm.

9.21. 1tąm. yazata.arṣ̌a. airiianąm. dax́iiunąm.2xṣ̌aϑrāi.3 haṇkərəmō.4 haosrauua.5pasne.6 varōiš. ^caēcastahe.7jafrahe. uruuiiāpahe.8satəm.9 aspanąm.hazaŋrəm.10 gauuąm.11baēuuarə. anumaiianąm.uta. zaoϑrąm. frabarō:12

9.22. dazdi. mē. vaŋuhi.1 səuuište.druuāspe.2 tat̰. āiiaptəm.yaϑa. 3azəm. nijanāni.mairīm. tūirīm. fraŋrasiiānəm.3pasne.4 varōiš. ^caēcastahe.5jafrahe. uruuiiāpahe.6puϑrō. kaēna.7 siiāuuarṣ̌ānāi.8zūrō.jatahe.9 narahe.aγraēraϑaheca.10 narauuahe.11

9.23. daϑat̰. ahmāi. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.druuāspa. sūra. mazdaδāta. aṣ̌aoni.ϑrāϑri. zaoϑrō.barāi. arədrāi.yazəmnāi. jaiδiiaṇtāi.dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

9.24. druuāspąm.1 sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.druuō.pasuuąm. druuō.staorąm.druuō.uruuaϑąm. druuō.apərənāiiukąm.pouru.spaxšti. dūrāt̰. piϑana.xvāϑrauuana. darəγō.haxəδraiiana.yuxta.aspąm. varətō.raϑąm.xvanat̰.caϑrąm. fṣ̌aonīm. marəząm.amauuaitīm. huraoδąm. xvāsaokąm. baēṣ̌aziiąm.druuō.stāitīm. druuō.varətąm.auuaŋhe.2 narąm. aṣ̌aonąm.

9.25. 1tąm. yazata.yō. aṣ̌auua. zaraϑuštrō.airiiene. vaējahi.2vaŋhuiiā̊. dāitiiaiiā̊.3haomaiiō.4 gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō:5āat̰. hīm. jaiδiiat̰. auuat̰. āiiaptəm:

9.26. dazdi. mē. vaŋuhi.1 səuuište.druuāspe.2 tat̰. āiiaptəm.yaϑa. azəm. hācaiiene.3vaŋuhīm. āzātąm.4 hutaosąm.5anumatə̄e. daēnaiiāi.6anūxtə̄e.7 daēnaiiāi.anu.varštə̄e.8 daēnaiiāi.yā. mē. daēnąm. māzdaiiasnīm.zrasca.9 dāt̰.10 apica.11 aotāt̰.12yā. mē.13 varəzānāi.14vaŋuhīm. dāt̰. frasastīm.

9.27. daϑat̰. ahmāi. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.druuāspa. sūra. mazdaδāta. aṣ̌aoni.ϑrāϑri. zaoϑrō.barāi. arədrāi.yazəmnāi. jaiδiiaṇtāi.dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

9.28. druuāspąm.1 sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.druuō.pasuuąm. druuō.staorąm.druuō.uruuaϑąm. druuō.apərənāiiukąm.pouru.spaxšti. dūrāt̰. piϑana.xvāϑrauuana. darəγō.haxəδraiiana.yuxta.aspąm. varətō.raϑąm.xvanat̰.caϑrąm. fṣ̌aonīm. marəząm.amauuaitīm. huraoδąm. xvāsaokąm. baēṣ̌aziiąm.druuō.stāitīm. druuō.varətąm.auuaŋhe.2 narąm. aṣ̌aonąm.

9.29. 1tąm. yazata. bərəzaiδiš. kauua. vīštāspō.pasne.2 āpō. dāitiiaiiā̊.3satəm.4 aspanąm.hazaŋrəm. gauuąm.baēuuarə. anumaiianąm.uta. zaoϑrąm. frabarō:

9.30. dazdi. mē. vaŋuhi. səuuište.druuāspe.1 tat̰.2 āiiaptəm.yaϑa. azāni.3 pəṣ̌ana.4ašta.5 auruuaṇtō.6 vīspa.ϑauruuō.7aštōiš.8 puϑrō. vīspa.ϑauruuō.7uruui.xaoδō. uruui.vərəϑrō.stuuī.manaoϑriš.9yeŋ́he. hapta. sata. uštranąm.jainiiāuuarat̰.10 pasca. xvīδahe:11yaϑa. azāni. pəṣ̌ana.12mairiiehe. x́iiaonahe.13arəjat̰.aspahe:yaϑa. azāni. pəṣ̌ana.12darṣ̌inikahe.14 daēuuaiiasnahe.

9.31. uta. azəm. nijanāni.tąϑriiauuaṇtəm.1 duždaēnəm.2uta. azəm. nijanāni.spinjauruš́əm.3 daēuuaiiasnəm:uta. azəm. fraouruuaēsaiieni.4humaiia.5 varəδakanąmca.6*x́iiaoniia. haca.7 daiŋ́hāuuō:8uta. azəm. nijanāni.x́iiaonīnąm.9 dax́iiunąm.paṇcasaγnāi. sataγnāišca.sataγnāi. hazaŋraγnāišca.hazaŋraγnāī. baēuuarəγnāišca.baēuuarəγnāi. ahąxštaγnāišca.

9.32. daϑat̰. ahmāi. 1tat̰.auuat̰. āiiaptəm.druuāspa. sūra. mazdaδāta. aṣ̌aoni.ϑrāϑri. zaoϑrō.barāi. arədrāi.yazəmnāi. jaiδiiaṇtāi.dāϑriš. āiiaptəm.:ahe. raiia.2 xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:druuāspąm. sūrąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

9.33. (vāž.::)hōrməzd. i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.:: (du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.1 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.2druuāspaiiā̊. sūraiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.3 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::::::

Mihr Yasht (Hymn to Mithra)[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::mihir. i. frāgaiiōt̰. i. rāst. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā. manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš.4rāmanasca.5 xvāstrahe.xṣ̌naoϑra.3 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

10.1. mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi:āat̰. yat̰. miϑrəm. yim.1 vouru.gaoiiaoitīm. frādaδąm.2azəm. spitama.āat̰. dim.3 daδąm.auuā̊ṇtəm. yesniiata.4auuā̊ṇtəm. vahmiiata.4yaϑa. mąmcit̰.yim. ahurəm. mazdąm.

10.2. mərəṇcaite.1 vīspąm.2 daiŋ́haom.3mairiiō. miϑrō.druxš.4 spitama:yaϑa. satəm. kaiiaδanąm.auuauuat̰.5 aṣ̌auua.jacit̰:6miϑrəm. mā. janiiā̊. spitama.mā.7 yim. druuatat̰. pərəsā̊ŋhe.mā. yim. xvādaēnāt̰.8 aṣ̌aonat̰:uuaiiā̊.9 zī. asti. miϑrō.druuataēca. aṣ̌aonaēca.

10.3. āsu.aspīm. daδāiti.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.yōi.1 miϑrəm. nōit̰. aiβi.družiṇti:2razištəm. paṇtąm. daδāiti.ātarš. mazdā̊. ahurahe.yōi.1 miϑrəm. nōit̰. aiβi.družiṇti:3aṣ̌aonąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō.daδāiti.4 āsnąm. frazaiṇtīm.yōi.1 miϑrəm. nōit̰. aiβi.družiṇti.3

10.4. 1ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.2airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.3

10.5. āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.1āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.2āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.3āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.4āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.5āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō.6 yesniiō.7vahmiiō. anaiβi.druxδō.8vīspəmāi.9 aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.

10.6. təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu.1 səuuištəm.2miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca.3 nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.4zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.4 yazamaide.haomaiiō.5 gauua.6 barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.7. 1miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.2

10.8. yim. yazəṇte.1 daiŋ́hupataiiō.2arəzahe.3 auua.jasəṇtō.auui.4 haēnaiiā̊. xruuiṣ̌iieitīš.5auui. hąm.yaṇta. rasmaoiiō.aṇtarə. daiŋ́hu.6 pāpərətāne.7

10.9. 1yatāra. vā. dim.2 pauruua. frāiiazāiti.3fraorət̰. fraxṣ̌ni.4 auui. manō.zarazdātōit̰.5 aŋuhiiat̰.6 haca.ātaraϑra.7 fraorisiieiti.8miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.haϑra. vāta.9 vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.10. 1miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.1 yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.2

10.11. yim. yazəṇte.1 raϑaēštārō.barəṣ̌aēṣ̌u. paiti. aspanąm.2zāuuarə. jaiδiiaṇtō. hitaēibiiō.druuatātəm. tanubiiō.pouru.spaxštīm.3 t̰biṣ̌iiaṇtąm.4paiti.jaitīm. dušmainiiunąm.5haϑrā.niuuāitīm.6 hamərəϑanąm.7auruuaϑanąm. t̰biṣ̌iiaṇtąm.8:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.12. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.1

10.13. yō. paoiriiō. mainiiauuō. yazatō.tarō. harąm. āsnaoiti.pauruua.naēmāt̰. aməṣ̌ahe.hū. yat̰. auruuat̰.aspahe:yō. paoiriiō. zaraniiō.pīsō.1srīrā̊. barəṣ̌nauua. gərəβnāiti.adāt̰.2 vīspəm. ādiδāiti.3airiiō.ṣ̌aiianəm.4 səuuištō:

10.14. yahmiia.1 sāstārō. auruua.2paoiriš.3 īrā̊.4 rāzaiieṇte.5yahmiia. garaiiō. bərəzaṇtō.pouru.vāstrā̊ŋhō. āfəṇtō.ϑātairō.6 gauue. frāδaiieṇte.7yahmiia.8 jafra. varaiiō.uruuāpā̊ŋhō. hištəṇte.9yahmiia. āpō. nāuuaiiā̊.pərəϑβiš.10 xṣ̌aoδaŋha.11 ϑβaxṣ̌əṇte.12āiš́atəm.13 pourutəmca.14mourum. hārōiium.15gaomca. suxδəm.16 xvāirizəmca.17

10.15. auui. arəzahi.1 sauuahi.2auui. fradaδafṣ̌u. vīdaδafṣ̌u.3auui. vouru.barəšti. vouru.jarəšti.auui. imat̰. karṣ̌uuarə.yat̰. xvaniraϑəm. bāmīm. gauuaṣ̌aiianəm.4gauuaṣ̌itīmca. baēṣ̌aziiąm.miϑrō. sūrō.5 ādiδāiti.6

10.16. yō. vīspāhu. karṣ̌uuōhu.1mainiiauuō. yazatō.vazaite.2 xvarənō.dā̊.3yō. vīspāhu. karṣ̌uuōhu.1mainiiauuō. yazatō.vazaite.2 xṣ̌aϑrō.dā̊:3aēṣ̌ąm. gūnaoti.4 vərəϑraγnəm.yōi. dim.5 dahma.6 vīduš.aṣ̌a.zaoϑrābiiō. frāiiazəṇte.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.17. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm:1yō. nōit̰. kahmāi. aiβi.draoxδō.2nōit̰. nmānahe. nmānō.patə̄e.nōit̰. vīsō. vīspatə̄e.nōit̰. zaṇtə̄uš. zaṇtupatə̄e.nōit̰. daiŋ́hə̄uš.3 daiŋ́hupatə̄e.4

10.18. yezi. vā. dim.1 aiβi.družaiti.2nmānahe. vā. nmānō.paitiš.vīsō. vā. vīspaitiš.3zaṇtə̄uš. vā. zaṇtupaitiš.daiŋ́hə̄uš.4 vā. daiŋ́hupaitiš.4fraṣ̌a. upa.scaṇdaiieiti.5miϑrō. graṇtō. upa.t̰bištō.uta. nmānəm. uta. vīsəm.uta. zaṇtūm.6 uta. dax́iiūm.uta. nmānanąm. nmānō.paitiš.7uta. vīsąm. vīspaitiš.7uta. zaṇtunąm. zaṇtupaitiš.7uta. dax́iiunąm.8 daiŋ́hupaitiš.9uta. dax́iiunąm. fratəmaδātō.10

10.19. ahmāi.1 naēmāi. uzjasāiti.miϑrō. graṇtō. upa.t̰bištō.yahmāi. naēmanąm. miϑrō.druxš.naēδa. mainiiu. paiti.pāite.2

10.20. aspacit̰.1 yōi.2 miϑrō.drująm.3vaziiąstra.4 bauuaiṇti.5taciṇtō. nōit̰. apaiieiṇti.6barəṇtō. nōit̰. frastanuuaṇti.7vazəṇtō.8 nōit̰. framaniieṇte:9apaṣ̌i.10 vazaite.11 arštiš.yąm. aŋhaiieiti.12 auui.miϑriš.frə̄na. aγanąm. mąϑranąm.yā̊. vərəziieiti. auui.miϑriš.:

10.21. yat̰cit̰.1 huuastəm.2 aŋhaiieiti.3yat̰cit̰.1 tanūm.4 apaiieiti.at̰cit̰.5 dim. nōit̰. rāṣ̌aiieṇte.6frə̄na. aγanąm. mąϑranąm.yā̊. vərəziieiti. auui.miϑriš::7vātō. tąm. arštīm. baraiti.yąm. aŋhaiieiti.8 auui.miϑriš.frə̄na. aγanąm. mąϑranąm.yā̊. vərəziieiti. auui.miϑriš.::7ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.22. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.1yō. narəm. anaiβi.druxtō.apa. ązaŋhat̰. baraiti.apa. iϑiiajaŋhat̰.2 baraiti.::

10.23. apa. nō. haca. ązaŋhat̰.apa. haca. *ązaŋhibiiō.1miϑra. barōiš. anādruxtō:tūm. ana. miϑrō.drująm. maš́iiānąm.auui. xvaēpaiϑiiā̊sə. tanuuō.2ϑβiiąm.3 auua.barahi:45apa. aēṣ̌ąm. bāzuuā̊.aojō. tūm.6 graṇtō.xṣ̌aiiamnō. barahi.7apa. pāδaiiā̊. zāuuarə.apa. caṣ̌manā̊. sūkəm.apa. gaoṣ̌aiiā̊. sraoma.

10.24. nōit̰. dim. arštōiš. huxṣ̌nutaiiā̊.1nōit̰. iṣ̌aoš.2 para.paϑβatō.3auua.aṣ̌naoiti.4 ṣ̌anmaoiiō.5yahmāi. fraxṣ̌ni.6 auui. manō.miϑrō. jasaiti. auuaiŋ́he.7yō. baēuuarə.spasanō. sūrō.vīspō.vīδuuā̊. aδaoiiamnō.8:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.25. 1miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.1 yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.1ahurəm. gufrəm. amauuaṇtəm.dātō.saokəm. viiāxanəm.2vahmō.səṇdaŋhəm. bərəzaṇtəm.aṣ̌ahunarəm.3 tanumąϑrəm.bāzuš.aojaŋhəm.4 raϑaēštąm.

10.26. kamərəδō.janəm. daēuuanąm.akatarəm.1 sraoṣ̌iianąm.acaētārəm.2 miϑrō.drująm. maš́iiānąm.hamaēstārəm. pairikanąm.yō. daiŋ́haom.3 anādruxtō.uparāi. amāi. daδāiti.yō. daiŋ́haom.4 anādruxtō.uparāi. vərəϑrāi. daδāiti:

10.27. yō. daiŋ́hə̄uš.1 rąxṣ̌iiąiϑiiā̊.2para. razištā̊. baraiti.paiti. xvarənā̊. vāraiieiti.apa. vərəϑraγnəm. baraiti.auuarəϑā̊. hīš. apiuuaiti.3baēuuarə. γənąnā̊.4 nisirinaoiti.yō. baēuuarə.spasanō. sūrō.vīspō.vīδuuā̊. aδaoiiamnō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.28. 1miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.1 yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yō. stunā̊.1 vīδāraiieiti.2bərəzimitahe. nmānahe.staβrā̊.3 ąiϑiiā̊.4 kərənaoiti:āat̰. ahmāi. nmānāi. daδāiti.gə̄ušca. vąϑβa. vīranąmca.yahuua.5 xṣ̌nūtō.6 bauuaiti:7upa. aniiā̊. sciṇdaiieiti.8yāhuua. t̰bištō. bauuaiti.

10.29. tūm.1 akō. vahištasca.miϑra. ahi. daiŋ́hubiiō.2tūm. akō. vahištasca.miϑra. ahi. maš́iiākaēibiiō:tūm. āxštōiš.3 anāxštōišca.4miϑra. xṣ̌aiiehe.5 dax́iiunąm.

10.30. tūm.1 sraogənā̊. sraoraϑā̊.ništarətō.spaiiā̊.2 niδātō.barəzištā̊.nmānā̊. masitā̊.3 daδāhi.tūm. sraogənəm.4 sraoraϑəm.ništarətō.aspaēm.5 niδātō.barəzištəm.nmānəm. daδāhi. bərəzimitəm.yasə. ϑβā. aoxtō.nāmana. yasna.raϑβiia. vaca. yazaite.barō.zaoϑrō. aṣ̌auua.

10.31. aoxtō.nāmana. ϑβā. yasna.raϑβiia. vaca. sūra.miϑra. yazāi. zaoϑrābiiō:aoxtō.nāmana. ϑβā. yasna.raϑβiia. vaca. səuuišta.miϑra. yazāi. zaoϑrābiiō:aoxtō.nāmana. ϑβā. yasna.raϑβiia. vaca. aδaoiiamna.miϑra. yazāi. zaoϑrābiiō.

10.32. surunuiiā̊. nō. miϑra. yasnahe.xṣ̌nuiiā̊. nō. miϑra. yasnahe.upa. nō. yasnəm. āhiṣ̌a.1paiti. nō. zaoϑrā̊.2 vīsaŋuha.3paiti. hīš. yaštā̊. vīsaŋuha.4hąm. hīš.4 cimāne.5 baraŋuha.nī. hīš. dasuua. garōnmāne.

10.33. dazdi. ahmākəm. tat̰. āiiaptəm.yasə. ϑβā. yāsāmahi.1 sūra.uruuaiti.2 dātanąm. srauuaŋhąm.īštīm. aməm. vərəϑraγnəmca.3hauuaŋhum. aṣ̌auuastəmca.haosrauuaŋhəm. hurunīmca.mastīm. spānō. vaēiδīmca.4vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm.vanaiṇtīmca. uparatātəm.yąm. aṣ̌ahe. vahištahe.paiti.parštīmca.5 mąϑrahe. spəṇtahe.

10.34. yaϑa. vaēm. humanaŋhō.+framanaŋhasca.1 uruuāzəmna.2 haomanaŋhimna.3vanāma.4 vīspə̄. harəϑə̄:yaϑa. vaēm. humanaŋhō.framanaŋhasca.1 uruuāzəmna.2 haomanaŋhimna.3vanāma.4 vīspə̄. dušmainiiuš:yaϑa. vaēm. humanaŋhō.framanaŋhasca.1 uruuāzəmna.2 haomanaŋhimna.5vanāma. vīspā̊. t̰baēṣ̌ā̊.tauruuaiiama. daēuuanąm. maš́iiānąmca.yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca.6:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.35. 1miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.1 yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.12arənat̰.caēṣ̌əm. viṇdat̰.spāδəm.3hazaŋra.yaoxštīm.4 xṣ̌aiiaṇtəm.xṣ̌aiiamnəm. vīspō.vīδuuā̊ŋhəm:

10.36. yō. arəzəm. fraṣ̌āuuaiieiti.12yō. arəze. paiti. hištaiti.2yō. arəze.3 paiti. hištəmnō.frā. rasmanō.4 scaṇdaiieiti:5yaozəṇti. vīspe.6 karanō.rasmanō. arəzō.ṣ̌ūtahe.frā. maiδiiąnəm.7 xrā̊ŋhaiiete.8spāδahe. xruuīṣ̌iiaṇtahe.9

10.37. auui. dīš. aēm. xṣ̌aiiamnō.āiϑīm. barāiti.1 ϑβiiąmca:2para. kamərəδā̊. spaiieiti.3miϑrō.drująm. maš́iiānąm.4para. kamərəδā̊. vazaite.5miϑrō.drująm. maš́iiānąm.

10.38. xrūmā̊. ṣ̌aitaiiō.1 fraziṇte.2anaṣ̌itā̊. maēϑaniiā̊.yāhuua. miϑrō.drujō. š́iiete.3haiϑīm.aṣ̌auua.janasca.4 druuaṇtō:xrūmīm. gāuš. yā. caŋraŋhāxš.varaiϑīm.5 paṇtąm. azaite.6yā. darənāhu. miϑrō.drująm. maš́iiānąm.frazaršta.7 aēṣ̌ąm. raiϑiia.8asrū. azānō. hištəṇte.9anu.zafanō.10 takahe.

10.39. iṣ̌auuascit̰.1 aēṣ̌ąm. ərəzifiiō.parəna.huϑaxtat̰.2 haca. ϑanuuanāt̰.jiia.jatā̊ŋhō. vazəmna.aṣ̌əmnō.vīδō.3 bauuaiti.4yaϑa. graṇtō. upa.t̰bištō.apaiti.zaṇtō.5 miϑnāiti.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš:arštaiiascit̰.6 aēṣ̌ąm. huxṣ̌nuta.tiγra. darəγa.arštaiia.vazəmna. haca. bāzubiiō.aṣ̌əmnō.vīδō.7 bauuaiti.8yaϑa. graṇtō. upa.t̰bištō.apaiti.zaṇtō.5 miϑnāiti.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš:zarštuuacit̰.9 aēṣ̌ąm. fradaxṣ̌aniia.vazəmna. haca. bāzubiiō.aṣ̌əmnō.vīδō.10 bauuaiti.yaϑa. graṇtō. upa.t̰bištō.apaiti.zaṇtō. miϑnāiti.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.

10.40. 1karətacit̰. aēṣ̌ąm.hufrāiiuxta. yōi.2 niγrāire.sarahu.3 maš́iiākanąm.aṣ̌əmnō.janō.4 bauuaiti.yaϑa. graṇtō. upa.t̰bištō.apaiti.zaṇtō. miϑnāiti.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš:vazracit̰.5 aēṣ̌ąm.huniuuixta. yōi.6 niγrāire.sarahu.7 maš́iiākanąm.aṣ̌əmnō.janō.8 bauuaiti.yaϑa. graṇtō. upa.t̰bištō.apaiti.zaṇtō. miϑnāiti.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.

10.41. miϑrō. auui.ϑrā̊ŋhaiiete.1raṣ̌nuš. paiti.ϑrā̊ŋhaiiete.1+sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō. vīspaēibiiō.naēmaēibiiō. hąm.vāiti.2paiti. ϑrātāra. yazata:tē.3 rasmanō. raēcaiieiti.4yaϑa. graṇtō. upa.t̰bištō.apaiti.zaṇtō. miϑnāiti.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.

10.42. uitiiaojanā̊.1 miϑrāi. vouru.gaoiiaoitə̄e:2āi. miϑra. vouru.gaoiiaoite.3ime. nō. auruuaṇtō. aspa.para. miϑrāδa.4 naiieṇte.5ime. nō. uγra.bāzauua.6karəta. miϑra. sciṇdaiieiṇti.7

10.43. pascaēta. dīš. fraspaiieiti.1miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.paṇcasaγnāi. sataγnāišca.sataγnāi. hazaŋraγnāišca.hazaŋraγnāi. baēuuarəγnāišca.baēuuarəγnāi.2 ahąxštaγnāišca.yaϑa. graṇtō. upa.t̰bištō.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.44. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.1yeŋ́he. zəm.fraϑō. maēϑanəm.vīδātəm. astuuaṇti. aŋhuuō.mazat̰.2 anązō.3 bāmīm.pərəϑu. aipi. vouru.aštəm:4

10.45. yeŋ́he. ašta.1 rātaiiō.2vīspāhu. paiti. barəzāhu.2vīspāhu. vaēδaiianāhu.spasō.3 ā̊ŋhāire. miϑrahe.miϑrō.drujəm.4 ^hispōsəmna.5auue.6 aipi. daiδiiaṇtō.auue.6 aipi. hišmarəṇtō.yōi. pauruua. miϑrəm. družiṇti.7auuaēṣ̌ąmca. paϑō.8 pā̊ṇtō.yim. isəṇti.9 miϑrō.drujō.haiϑīm.aṣ̌auua.janasca. druuaṇtō.

10.46. auuā̊. pauuā̊. pasca. pauuā̊.parō. pauuā̊. spaš.1 vīδaēta.2aδaoiiamnō. frā. aŋhe.3 vīsaiti.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.yahmāi. fraṣ̌ni.4 auui. manō.miϑrō. jasaiti. auuaiŋ́he.5yō. baēuuarə.spasanō. sūrō.vīspō.vīδuuā̊. aδaoiiamnō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.47. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.1yim. frasrūtəm.2 zaranimnəm.3pərəϑu.safā̊ŋhō. vazəṇti.auui. haēnaiiā̊. xruuiṣ̌iieitiš.4auui. hąm.yaṇta. rasmaoiiō.aṇtarə. daiŋ́hu.5 pāpərətāne.

10.48. āat̰. yat̰. miϑrō. frauuazaite.1auui. haēnaiiā̊. xruuiṣ̌iieitiš.2auui. hąm.yaṇta. rasmaoiiō.aṇtarə. daiŋ́hu.2 pāpərətāne.aϑra. narąm. miϑrō.drująm.3apąš. gauuō. darəzaiieiti.para.4 daēma. vāraiieiti.apa. gaoṣ̌a. taoṣ̌aiieiti.5nōit̰. pāδa. vīδāraiieiti.nōit̰. paiti.tauuā̊. bauuaiti.tā.6 daiŋ́hāuuō. tē. hamərəϑə̄.7yaϑa. dužbərəṇtō.8 baraiti.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.49. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.1

10.50. yahmāi. maēϑanəm. frāϑβərəsat̰.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.upairi. harąm. bərəzaitīm.pouru.fraouuaēsiiąm.1 bāmiiąm.yaϑra. nōit̰. xṣ̌apa. nōit̰. təmā̊.nōit̰. aotō. vātō. nōit̰. garəmō.nōit̰. axtiš. pouru.mahrkō.nōit̰. āhitiš. daēuuō.dāta.naēδa. dunmąn.2 uzjasaiti.3haraiϑiiō.4 paiti.5 barəzaiiā̊.

10.51. yat̰. kərənāun.1 aməṣ̌ā̊.2 spəṇta.vīspe. huuarə.hazaoṣ̌a.3fraorət̰. fraxṣ̌ni.4 auui. manō.zrazdātōit̰.5 aŋuhiiat̰.6 haca.yō. vīspəm. ahūm. astuuaṇtəm. ādiδāiti.7haraiϑiiāt̰. paiti. barəzaŋhat̰.

10.52. āat̰. yat̰. duždā̊. fraduuaraiti.yō.1 aγāuuarəš. ϑβāṣ̌a. gāma.ϑβāṣ̌əm. yujiieiti.2 vāṣ̌əm.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.sraoṣ̌asca. aṣ̌iiō. sūrō.nairiiō.saŋhasca. yō. māiiuš:3rasmō.jatəm. vā. dim.4 jaiṇti.amō.jatəm. vā.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.53. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yō. bāδa. ustānazastō.gərəzaite.1 ahurāi. mazdāi.uiti. aojanō:

10.54. azəm. vīspanąm. dāmanąm.nipāta.1 ahmi. huuapō.2azəm. vīspanąm. dāmanąm.nišharəta. ahmi. huuapō:āat̰. mā. nōit̰. maš́iiāka.aoxtō.nāmana. yasna. yazəṇte.3yaϑa. aniie. yazatā̊ŋhō.aoxtō.nāmana. yasna.4 yazəṇti.5

10.55. 1yeiδi.zī. mā. maš́iiāka.aoxtō.nāmana. yasna. yazaiianta.2yaϑa. aniie. yazatā̊ŋhō.aoxtō.nāmana. yasna. yazəṇti.3frā. nuruiiō. aṣ̌auuaoiiō.4ϑβarštahe. zrū. āiiu.5 ṣ̌ūṣ̌uiiąm.6xvahe. gaiiehe. xvanuuatō. aməṣ̌ahe.upa. ϑβarštahe.7 jaγmiiąm.

10.56. aoxtō.nāmana. ϑβā. yasna.raϑβiia. vaca. yazaite.barō.zaoϑrō. aṣ̌auua:aoxtō.nāmana. ϑβā. yasna.raϑβiia. vaca. sūra.miϑra. yazāi. zaoϑrābiiō:aoxtō.nāmana.1 ϑβā. yasna.raϑβiia. vaca. aδaoiiamna.miϑra. yazāi. zaoϑrābiiō.

10.57. surunuiiā̊. nō. miϑra. yasnahe.xṣ̌nuiiā̊. nō. miϑra. yasnahe.upa. nō. yasnəm. āhiṣ̌a.paiti. nō. zaoϑrā̊. vīsaŋuha.paiti. hīš. yaštā̊. vīsaŋuha.hąm. hīš. cimāne. baraŋuha.nī. hīš. dasuua. garōnmāne.dazdi. ahmākəm. tat̰. āiiaptəm.yasə.ϑβā. yāsāmahi. sūra.uruuaiti. dātanąm. srauuaŋhąm.īštīm. aməm. vərəϑraγnəmca.hauuaŋhum. aṣ̌auuastəmca.haosrauuaŋhəm. hurunīmca.mastīm. spānō. vaēiδīmca.vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm.vanaiṇtīmca. uparatātəm.yąm. aṣ̌ahe. vahištahe.paiti.parštīmca. mąϑrahe. spəṇtahe.yaϑa. vaēm. humanaŋhō.+framanaŋhasca. uruuāzəmna. haomanaŋhimna.vanāma. vīspə̄. harəϑə̄:yaϑa. vaēm. humanaŋhō.framanaŋhasca. uruuāzəmna. haomanaŋhimna.vanāma. vīspə̄. dušmainiiuš:yaϑa. vaēm. humanaŋhō.framanaŋhasca. uruuāzəmna. haomanaŋhimna.vanāma. vīspā̊. t̰baēṣ̌ā̊.tauruuaiiama. daēuuanąm. maš́iiānąmca.yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.60. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yeŋ́he. vohu. haosrauuaŋhəm.vaŋuhi. kərəfš. vaŋuhi. frasasti:1vasō.yānəm. vasō.gaoiiaoitīm.2atauruuaiiō.3iδa. fṣ̌uiiaṇtəm. vāstrīm.vasō.yaonāi. iṇtąm.4 huδā̊ŋhəm.yō. baēuuarə.spasānō.5 sūrō.vīspō.vīδuuā̊. aδaoiiamnō.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.61. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.ərəδβō.zəṇgəm.1 zaēnaŋhuṇtəm.2spasəm.3 taxməm. viiāxanəm.4frat̰.āpəm.5 zauuanō.srūtəm.tat̰.āpəm.6 uxṣ̌iiat̰.uruuarəm.karṣ̌ō.rāzaŋhəm. viiāxanəm.7yaoxštiuuaṇtəm.8 aδaoiiamnəm.pouru.yaoxštīm. dāmiδātəm:9

10.62. yō. nōit̰. kahmāi. miϑrō.drująm. maš́iiānąm.aojō. daδāiti.1 nōit̰. zāuuarə:yō. nōit̰. kahmāi. miϑrō.drująm. maš́iiānąm.xvarənō. daδāiti. nōit̰. miždəm.2

10.63. 5apa. aēṣ̌ąm. bāzuuā̊.aojō. tūm.1 graṇtō.xṣ̌aiiamnō.2 barahi.7apa. pāδaiiā̊. zāuuarə.apa. caṣ̌manā̊. sūkəm.apa. gaoṣ̌aiiā̊. sraoma.nōit̰. dim. arštōiš. huxṣ̌nutaiiā̊.nōit̰. iṣ̌aoš. para.paϑβatō.auua.aṣ̌naoiti. ṣ̌anmaoiiō.yahmāi. fraxṣ̌ni. auui. manō.miϑrō. jasaiti. auuaiŋ́he.yō. baēuuarə.spasanō. sūrō.vīspō.vīδuuā̊. aδaoiiamnō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.64. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yahmi.1 viiāne.2 daēnaiiāi.srīraiiāi. pərəϑu.frākaiiāi.3maza. amauua. niδātəm.yahi.4 paiti. ciϑrəm. vīδātəm.vīspāiš. auui.5 karṣ̌uuąn. yāiš. hapta.

10.65. yō. āsunąm. āsuš.yō. arədranąm. arədrō.yō. taxmanąm. taxmō.yō. viiāxananąm.1 viiāxanō.2yō. fraxšti.dā̊.3 yō. āzuiti.dā̊.4yō. vąϑβō.dā̊. yō. xṣ̌aϑrō.dā̊.yō. puϑrō.dā̊. yō. gaiiō.dā̊.yō. hauuaŋhō.dā̊. yō. aṣ̌auuastō.dā̊.

10.66. yim. hacaite.1 aṣ̌iš. vaŋuhi.pārəṇdica.2 raoraϑa.uγraca. naire. hąm.varəitiš.3uγrəmca. kauuaēm. xvarənō.uγrəmca. ϑβāṣ̌əm. xvaδātəm.uγrasca. dāmōiš. upamanō.uγrā̊sca. aṣ̌aonąm.4 frauuaṣ̌aiiō.yasca. pourunąm. haϑrākō.aṣ̌aonąm. mazdaiiasnanąm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.67. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yō. vāṣ̌a. mainiiu.hąm.tāšta.1bərəzi.^caxra.2 frauuazaite.haca. karṣ̌uuarə. 3yat̰. arəzahi.4upa. karṣ̌uuarə.3 yat̰.5 xvaniraϑəm. bāmīm.raϑβiia. ciϑra.6 hacimnō.xvarənaŋhaca. 7mazdaδāta.vərəϑraγnaca.7 ahuraδāta.

10.68. yeŋ́he. vāṣ̌əm. hangrəβnāiti.1aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti.yeŋ́he. daēna. māzdaiiasniš.2xvīte.3 paϑō. rāδaiti:4yim. auruuaṇtō. mainiiauuā̊ŋhō.auruṣ̌a.5 raoxṣ̌na.6 frādərəsra.spəṇta. vīδuuā̊ŋhō. asaiia.7maniuuasaŋhō.8 vazəṇti.yat̰. dim.9 dāmōiš. upamanō.hu.irixtəm.10 bāδa. irinaxti:yahmat̰.11 haca. fratərəsəṇti.vīspe. mainiiauua. daēuua.yaēca. varəniia. druuaṇtō.

10.69. mōi. tū.1 iϑra. ahurahe.graṇtahe. vaēγāi. jasaēma.yeŋ́he. hazaŋrəm. vaēγanąm.paiti. hamərəϑāi.2 jasaiti.3yō. baēuuarə.spasānō.4 sūrō.vīspō.vīδuuā̊. aδaoiiamnō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.70. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yeŋ́he. pauruua.naēmāt̰. vazaite.1vərəϑraγnō. ahuraδātō.hū. kəhrpa.2 varāzahe.paiti.ərənō.3 tiži.dąstrahe.arṣ̌nō. tiži.asūrahe.hakərət̰.janō. varāzahe.anu.pōiϑβahe. graṇtahe.parṣ̌uuanikahe. taxmahe.aiiaŋhō.pāδahe.4 aiiaŋhō.zastahe.aiiaŋhō.jiiehe.5 aiiaŋhō.dumahe.aiiaŋhō.paitišxvarənahe.

10.71. yō. frąštacō. hamərəϑāδa.1upa.haxtō.2 ā.manaŋha.3haϑra. nairiia.4 hąm.varəta.5stija. nijaiṇti. hamərəϑə̄.6naēδa. maniiete. jaγnuuā̊.7naēδa. cim. γənąm. sadaiieiti.yauuata. aēm. nijaiṇti.mərəzuca. stūnō. gaiiehe.mərəzuca. xā̊. uštānahe.

10.72. hakat̰. vīspā̊. aipi.kərəṇtaiti.yō. hakat̰. astə̄sca. varəsə̄sca.mastarəγnasca.1 vohunišca.2zəmāδa.3 hąm.raēϑβaiieiti.4miϑrō.drująm.5 maš́iiānąm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.73. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yō. bāδa. ustānazastō.uruuāzəmnō.1 auuarōit̰. vācim.2uitiiaojanō:ahura. mazda. mainiiō.3spə̄ništa. dātarə. gaēϑanąm.astuuaitinąm. aṣ̌āum.

10.74. 1yeδi.zī.mā. maš́iiāka.aoxtō.nāmana. yasna. yazaiiaṇta.2aϑa. aniie. yazatā̊ŋhō.aoxtō.nāmana. yasna. yazəṇti.3frā. nuruiiō.4 aṣ̌auuaoiiō.5ϑβarštahe. zrū. āiiū.6 ṣ̌ūṣ̌uiiąm.7xvahe. gaiiehe. xvanuuatō. aməṣ̌ahe.upa. ϑβarštahe.8 jaγmiiąm.

10.75. buiiama. tē. ṣ̌ōiϑrō.pānō.mā. buiiama.1 ṣ̌ōiϑrō.iricō.mā. nmānō.iricō. mā. vīsō.iricō.2mā. zaṇtu.iricō. mā. daiŋ́hu.iricō.3māδa. yat̰. nō. uγra.bāzāuš.4niuuānāt̰.5 parō. t̰biṣ̌iiaṇbiiō.6

10.76. tūm. aēṣ̌ąm. t̰biṣ̌iiatąm.1tūm. aēṣ̌ąm. t̰baēṣ̌aŋuhatąm.2t̰baēṣ̌ā̊. sciṇdaiiehi:3sciṇdaiia.4 aṣ̌auuajanō.huuaspō. ahi. hurāϑiiō.5zauuanō.suua. ahi.6 sūrō.

10.77. āca. ϑβā. zbaiiāi. auuaiŋ́he:1āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.1aš.frāiiaštica. zaoϑranąm.hufrāiiaštica.aš.frabərəitica. zaoϑranąm.hufrabərəitica.yaϑa. ϑβā. aiβiṣ̌aiiamna.2darəγa. aiβiṣ̌aiiana.huṣ̌itəm. bərəγmiia.ṣ̌aētəm.

10.78. tūm. tā.1 daiŋ́hāuuō.2 nipāhi.yā.3 hubərəitīm.4 yātaiieiti.5miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš:tūm. tā.1 frasciṇdaiiehi.6yā.3 rąxṣ̌iieitīš. daiŋ́hāuuō:āca. ϑβā. zbaiiāi. auuaiŋ́he:7āca.nō. jamiiāt̰.8 auuax́iiāi.+uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.9 vahmiiō.miϑrō. raēuuā̊. daiŋ́hupaitiš.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.79. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yō. raṣ̌nuš.1 daiδe.2 maēϑanəm.yahmāi. raṣ̌nuš.3 darəγāi. haxəδrāi.frabauuara. manauuaiṇtīm.4

10.80. tūm.1 maēϑanahe. pāta.nipāta. ahi. adružąm:2tūm.3 varəzānahe. paiti.niš.harəta. ahi.4 adružąm:2ϑβā. paiti. zī. haxəδrəm. daiδe. vahištəm.vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm.yahmi. sōire.5 miϑrō.drujō.+aipi. vīϑiši.6 jata.pauruua. maš́iiākā̊ŋhō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.81. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yō. raṣ̌nuš. daiδe.1 maēϑanəm.yahmāi. raṣ̌nuš. darəγāi. haxəδrāi.bauuara.2 manauuaiṇtīm.3

10.82. yeŋ́he. hazaŋrəm. yaoxštinąm.fradaϑat̰. ahurō. mazdā̊.baēuuarə. dōiϑranąm. vīdōiϑre:1āat̰. ābiiō. dōiϑrābiiō.aiβiiasca. yaoxštibiiō. spasiieiti.2miϑrō.ziiąm. miϑrō.drujəmca:3āat̰. ābiiō. dōiϑrābiiō.aiβiiasca.4 yaoxštibiiō. aδaoiiō. asti.miϑrō. yō. baēuuarə.spasanō.5 sūrō.vīspō.vīδuuā̊. aδaoiiamnō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.83. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yim. daiŋ́hə̄uš.1 daiŋ́hupaitiš.1bāδa. ustānazastō.zbaiieiti. auuaiŋ́he:2yim. zaṇtə̄uš. zaṇtupaitiš.bāδa. ustānazastō.zbaiieiti. auuaiŋ́he.2

10.84. yim. vīsō. vīspaitiš.bāδa. ustānazastō.zbaiieiti. auuaiŋ́he:yim. nmānahe. nmānō.paitiš.bāδa. ustānazastō.zbaiieiti. auuaiŋ́he:yim. duuācina. piϑe.1 hacimna.2bāδa. ustānazastō.zbaiieiti. auuaiŋ́he:yim. driγušcit̰.3 aṣ̌ōt̰kaēṣ̌ō.apaiiatō. hauuāiš.4 dātāiš.bāδa. ustānazastō.zbaiieiti. auuaiŋ́he:

10.85. yeŋ́he.1 vāxš.2 gərəzānahe.us. auua. raocā̊. aṣ̌naoiti.+auua. pairi. imąm. ząm. jasaiti.vī.3 hapta. karṣ̌uuąn. jasaiti.yat̰cit̰. nəmaŋha. vācim. baraiti.yat̰. gaošcit̰.4

10.86. yā. varəta.1 azimna.2bāδa. *ustānazastō.zbaiieiti. auuaiŋ́he.gauuaiϑīm. paitišmarəmna:3kaδa. nō.4 arṣ̌a. gauuaiϑīm.apaiiāt̰. paskāt̰. vazəmnō.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.kaδa. nō. fraouruuaēsaiiāiti.5aṣ̌ahe. paiti. paṇtąm.drujō. vaēsmənda. azəmnąm.6

10.87. āat̰. yahmāi. xṣ̌nūtō.2 bauuaiti.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.ahmāi. jasaiti. auuaiŋ́he:āat̰. yahmāi. t̰bištō. bauuaiti.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.ahmāi. frasciṇdaiieiti.nmānəmca. vīsəmca.zaṇtūmca. dax́iiūmca.daiŋ́husastīmca.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.88. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yim. yazata. haomō.frāṣ̌miš. baēṣ̌aziiō. srīrō.xṣ̌aϑriiō. 1zairidōiϑrō.barəzište. paiti. barəzahi.2haraiϑiiō. paiti. barəzaiiā̊.yat̰. vaocē.3 hūkairīm.4 nąma.anāhitəm. anāhitō.anāhitāt̰. parō. barəsmən.5anāhitaiiāt̰. parō. zaoϑraiiāt̰.anāhitaēibiiō. parō. vaγžibiiō.6

10.89. yim. zaotārəm. staiiata.ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua.āsu.yasnəm.1 bərəzi.gāϑrəm:yazata. zaota.āsu.yasnō. bərəzi.gāϑrō.2bərəzata. vaca.3zaota. ahurāi. mazdāi.3zaota. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm:hō. vāxš. us. auua. raocā̊. aṣ̌naot̰.auua. pairi. imąm. ząm. jasat̰.vījasāt̰. vīspāiš. auui. karṣ̌uuąn. yāiš. hapta.

10.90. yō. paoiriiō. hāuuana. haomą.1 uzdasta.stəhrpaēsaŋha. mainiiutāšta.2haraiϑiiō. paiti. barəzaiiā̊:bərəjaiiat̰.3 ahurō. mazdā̊.bərəjaiiən.4 aməṣ̌ā̊. spəṇta.yeŋ́hā̊. kəhrpō. huraoδaiiā̊.yahmāi. huuarə. auruuat̰.aspəm.dūrāt̰.5 nəmō. baoδaiieiti:

10.91. nəmō. miϑrāi. vouru.gaoiiaoitə̄e.hazaŋrō.gaoṣ̌āi. baēuuarə.caṣ̌maine:1yesniiō.2 ahi. vahmiiō.yesniiō. buiiā̊. vahmiiō.nmānāhu. maš́iiākanąm:ušta. buiiāt̰. ahmāi. naire.yasə.ϑβā. bāδa. frāiiazāite.aēsmō.zastō. barəsmō.zastō.gaozastō. hāuuanō.zastō.frasnātaēibiia. zastaēibiia. frasnātaēibiia.hāuuanaēibiia. frastərətāt̰.3paiti. barəsmən.4 uzdātāt̰. paiti. haomāt̰.srāuuaiiamnāt̰. paiti. ahunāt̰. vairiiāt̰.

10.92. 1aiia. daēnaiia. fraorəṇta.2ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua.frā. vohu. manō.frā. aṣ̌əm. vahištəm.frā. xṣ̌aϑrəm. vairīm.frā. spəṇta. ārmaiti.3frā. hauruuata. amərətāta:frā. hē. aməṣ̌ā̊. spəṇta.bərəja.4 vərəṇta. daēnaiiāi:frā. hē.5 mazdā̊. huuāpā̊.6ratuϑβəm. barāt̰. gaēϑanąm.yōi.ϑβā.7 vaēnən. dāmōhu.ahūm.8 ratūmca. gaēϑanąm.yaoždātārəm. ā̊ŋhąm. dāmanąm. vahištąm.9

10.93. 1aδa. uuaēibiia. ahubiia.uuaēibiia. nō. ahubiia. nipaiiā̊.āi. miϑra. vouru.gaoiiaoite.aheca. aŋhə̄uš. yō. astuuatō.yasca. asti. manahiiō.pairi. druuatat̰. mahrkāt̰.pairi. druuatat̰. aēṣ̌māt̰.pairi. druuataēibiiō.2 haēnə̄biiō.3yā̊. us. xrūrəm.4 drafṣ̌əm. gərəβnąn.5aēṣ̌mahe. parō. draomə̄biiō.6yā̊. aēṣ̌mō. duždā̊. drāuuaiiāt̰.mat̰. vīδātaot̰.7 daēuuō.dātāt̰.

10.94. aδa. nō. tūm. miϑra. vouru.gaoiiaoite.zāuuarə. daiiā̊.1 hitaēibiiō.druuatātəm. tanubiiō.pouru.spaxštīm.2 t̰biṣ̌iiaṇtąm.3paiti.jaitīm. dušmainiiunąm.4haϑrāniuuāitīm.5 hamərəϑanąm.6auruuaϑanąm. t̰biṣ̌iiantąm.7:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.95. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yō. zəm.fraϑā̊.1 aiβiiāiti.pasca. hū. frāṣ̌mō.dāitīm.marəzaiti. uua. karana.2aiŋ́hā̊.2 zəmō. yat̰. paϑanaiiā̊.skarənaiiā̊. dūraēpāraiiā̊:vīspəm. imat̰. ādiδāiti.yat̰. aṇtarə. ząm. asmanəmca:

10.96. vazrəm. zastaiia. dražəmnō.1satafštānəm. satō.dārəm.frauuaēγəm. vīrō.niiā̊ṇcim.2zarōiš. aiiaŋhō.3 frahixtəm.4amauuatō. zaraniiehe.amauuastəməm. zaēnąm.5vərəϑrauuastəməm. zaēnąm.5

10.97. yahmat̰.1 haca. fratərəsaiti.aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.yahmat̰. haca. fratərəsaiti.aēṣ̌mō. duždā̊. pəṣ̌ō.tanuš.yahmat̰. haca. fratərəsaiti.būṣ̌iiąsta. darəγō.gauua.yahmat̰. haca. fratərəsəṇti.vīspe.2 mainiiauua. daēuua.yaēca. varəniia. druuaṇtō.

10.98. mā. miϑrahe. vouru.gaoiiaotōiš.graṇtahe. vaēγāi. jasaēma:mā. nō. graṇtō. aipi.janiiā̊.1miϑra.2 yō.3 vouru.gaoiiaoitiš.4yō. aojištō. yazatanąm.5yō. taṇcištō. yazatanąm.5yō. ϑβaxṣ̌ištō. yazatanąm.yō. āsištō. yazatanąm.yō. as.vərəϑrająstəmō. yazatanąm.fraxštaite.6 paiti. āiia.7 zəmā.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.99. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm:yahmat̰. haca. fratərəsəṇta.1vīspe. mainiiauua. daēuua.yaēca. varəniia. druuaṇtō:frauuazaite.2 daiŋ́hupaitiš.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.daṣ̌inəm. upa. karanəm.aiŋ́hā̊. zəmō. yat̰. paϑanaiiā̊.skarənaiiā̊. dūraēpāraiiā̊.

10.100. daṣ̌inəm. hē. upa. arəδəm. vazaite.1yō. vaŋhuš. sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō:vairiia.stārəm.2 hē. upa. arəδəm. vazaite.3raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊:vīspə̄. hē. upa. arəδəm.4 vazəṇti.yā̊. āpō. yā̊sca. uruuarā̊.yā̊sca. aṣ̌aonąm.5 frauuaṣ̌aiiō.

10.101. auui. dīš.1 aēm. xṣ̌aiiamnō.hamaϑa. baraiti.iṣ̌auuō.2 ərəzifiiō.parəna:3āat̰. yat̰. aϑra. para.jasaiti. vazəmnō.yaϑra. daiŋ́hāuuō. auui.miϑraniiā̊.4hō. paoiriiō. gaδąm. nijaiṇti.aspaēca. paiti. vīraēca:haϑra. taršta. ϑrā̊ŋhaiiete.5uuaiia.6 aspa.vīraja.7:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.102. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.auruṣ̌āspəm.tiži.arštīm. darəγa.arəštaēm.1xṣ̌uuiβi.iṣ̌ūm.2 parō.kəuuīδəm.hunairiiā̊ṇcim. raϑaēštąm.

10.103. yim. harətārəmca. aiβiiāxštārəmca.fradaϑat̰. ahurō. mazdā̊.vīspaiiā̊. frauuōiš. gaēϑaiiā̊:1yō. harətaca. aiβiiāxštaca.vīspaiiā̊. frauuōiš. gaēϑaiiā̊:yō. anauuaŋuhabdəmnō.2 zaēnaŋha.nipāiti. mazdā̊. dāmąn.yō. anauuaŋuhabdəmnō. zaēnaŋha.nišhauruuaiti. mazdā̊. dāmąn.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.104. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yeŋ́he. darəγācit̰. bāzauua.fragrəβəṇti.1 ^miϑō.aojaŋhō.+yat̰cit̰. uṣ̌astaire.2 hiṇduuō.3āgəuruuaiieite.4yat̰cit̰. daoṣ̌ataire. niγne.5yat̰cit̰. sanake.6 raŋhaiiā̊.yat̰cit̰. vīmaiδīm.7 aiŋ́hā̊. zəmō.

10.105. təmcit̰.1 miϑrō. haṇgrəfṣ̌əmnō.2pairi. apaiia. bāzuβe:3dušxvarənā̊. naštō.4 razišta.aṣ̌ātō.5 asti. aŋuhaiia:6iϑa.7 mainiiete. dušxvarənā̊:nōit̰. imat̰. vīspəm. dužuuarštəm.nōit̰. vīspəm. aiβi.druxtə̄e.8miϑrō. vaēnaiti. apiṣ̌ma.9

10.106. āat̰. azəm. maniia.1 manaŋhō:nōit̰. maš́iiō. gaēϑiiō. stē.2aojō. maniiete.3 dušmatəm.yaϑa. miϑrascit̰. mainiiauuō.aojō. maniiete. humatəm:nōit̰. maš́iiō. gaēϑiiō. stē.4aojō. mraoiti. dužuxtəm.5yaϑa. miϑrascit̰. mainiiauuō.aojō. mraoiti. hūxtəm:nōit̰. maš́iiō. gaēϑiiō. stē.6aojō. vərəziieiti. dužuuarštəm.yaϑa. miϑrascit̰. mainiiauuō.aojō. vərəziieiti. huuarštəm.

10.107. nōit̰. maṣ̌īm. gaēϑīm. stē.1+masiiā̊. hacaite.2 āsnō. xratuš.yaϑa. miϑrəmcit̰. mainiiaom.3hacaite.2 āsnascit̰. xratuš:nōit̰. maš́iiō. gaēϑiiō. stē.4aojō. surunaoiti. gaoṣ̌aiβe.yaϑa. miϑrascit̰. mainiiauuō.srut̰.gaoṣ̌ō. hazaŋra.yaoxštiš.5vīspəm. vaēnaiti. družiṇtəm:6amauua. miϑrō. fraxštāite.7uγra. vazaite.8 xṣ̌aϑrahe.srīra. daδāiti.9 daēmāna.dūrāt̰.sūka. dōiϑrābiia:10

10.108. kō. mąm. yazāite. kō. družāt̰.1kō. huiiešti. kō. dužiiešti.mąm. zī. mainiiete. yazatəm:kahmāi. raēšca.1 xvarənasca.kahmāi. tanuuō. druuatātəm.azəm. baxṣ̌āni.2 xṣ̌aiiamnō:kahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.azəm. baxṣ̌āni.3 xṣ̌aiiamnō.kahmāi. āsnąmcit̰. frazaiṇtīm.us. apara.4 barəzaiieni:5

10.109. kahmāi. azəm. uγrəm. xṣ̌aϑrəm.xvainisaxtəm.1 pouru.spāδəm.amainimnahe. manaŋhō.paiti.daϑāni. vahištəm.sāϑrascit̰. hamō.xṣ̌aϑrahe.kamərəδō.janō. auruuahe.vanatō. auuanəmnahe.+yō. ništaiieiti. kərətə̄e. sraoṣ̌iiąm:iṣ̌arə. hā. ništāta.2 kiriieiti.3yezi. graṇtō. ništaiieiti.4t̰bištahecit̰. axṣ̌nuštahe.5miϑra.6 manō. rāmaiieiti.huxṣ̌nūitīm.7 paiti. miϑrahe.

10.110. kahmāi. yaskəmca. mahrkəmca.kahmāi. ainištīm. duciϑrəm.1azəm. baxṣ̌āni. xṣ̌aiiamnō:kahmāi. āsnąmcit̰. frazaiṇtīm.haϑra.jata.2 nijanāni:

10.111. kahmāi. azəm. uγrəm. xṣ̌aϑrəm.xvainisaxtəm.1 pouru.spāδəm.amainimnahe. manaŋhō.apabarāni. vahištəm.sāϑrascit̰. hamō.xṣ̌aϑrahe.kamərəδō.janō. auruuahe.vanatō. auuanəmnahe.+yō. ništaiieiti. kərətə̄e. sraoṣ̌iiąm:iṣ̌arə. hā. ništāta.2 kiriieti.3yezi. graṇtō. ništaiieiti.2xṣ̌nūtahecit̰. at̰bištahe.miϑra.4 manō. yaozaiieiti.axṣ̌nūitīm. paiti. miϑrahe.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.112. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm:ərəzatō.fraṣ̌nəm. zaraniiō.vārəϑmanəm.aštraŋhāδəm.1 amauuaṇtəm.taxməm. vīspaitīm.2 raϑaēštąm:ciϑrā̊. miϑrahe. fraiianā̊.3yasə. tąm.4 dax́iiūm.5 ācaraiti.6yaϑa. hubərətō. baraiti.paϑanā̊. jafrā̊. gaoiiaotə̄e.7āat̰. huua.8 pasu. vīra.vasō.xṣ̌aϑrō. fracaraite.9

10.113. taδa.1 nō.2 jamiiāt̰. auuaiŋ́he.3miϑra. ahura. bərəzaṇta.4yat̰. bərəzəm. barāt̰. aštra.vācim.5 aspanąmca.6 srifa.xṣ̌ufsąn. aštrā̊. kahuuąn. jiiā̊.nauuiϑiiąn.7 tiγrā̊ŋhō. aštaiiō.8taγa.9 hunauuō. gouru.zaoϑranąm.jata. paiϑiiā̊ṇte.10 frā.vərəsa.11

10.114. 1aδa. nō. tūm. miϑra. vouru.gaoiiaoite.zāuuarə. daiiā̊. hitaēibiiō.druuatātəm. tanubiiō.pouru.spaxštīm.2 t̰biṣ̌iiaṇtąm.3paiti.jaitīm. dušmainiiunąm.4haϑrāniuuāitīm.5 hamərəϑanąm.6auruuaϑanąm. t̰biṣ̌iiaṇtąm.3:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.115. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm:āi. miϑra. vouru.gaoiiaoite.nmāniia. ratuuō.1 vīsiia.zaṇtuma. dax́iiuma.zaraϑuštrōtəma.

10.116. vīsaitiuuā̊. asti. miϑrō.aṇtarə. haṣ̌a. suptiδarəṇga.1ϑrisaϑβā̊. aṇtarə. varəzāna.2caϑβarəsaϑβā̊. aṇtarə. haδō.gaēϑa.paṇca.saϑβā̊. aṇtarə. huiiāγna.3xṣ̌uuaštiuuā̊. aṇtarə. hāuuišta.haptaiϑiuuā̊. aṇtarə. aēϑriia. aēϑra.paiti.aštaiϑiuuā̊. aṇtarə. zāmātara.4 xvasura.nauuaitiuuā̊. aṇtarə. brāϑra:

10.117. satāiiuš. aṇtarə. pitarə.1 puϑrəmca.hazaŋrāiš.2 aṇtarə. dax́iiu.baēuuarōiš. asti. miϑrō.yō. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.auua.2 hacaite.3 amahe.4 aiiąn.5aϑa. aŋhāiti.6 vərəϑraγnahe.7

10.118. nəmaŋha. aδara. dāta.ājasāni. upara. dāta:yaϑa. auuat̰. huuarəxṣ̌aētəm.tarasca. harąm. bərəzaitīm.fraca. āiti.1 aiβica. vazaite.2auuaϑa. azəmcit̰. spitama.nəmaŋha. aδara. dāta.3ājasāni. upara. dāta.3tarasca. aŋrahe. mainiiə̄uš.druuatō. zaoṣ̌ā̊.7:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.119. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm:miϑrəm. yazaēṣ̌a.1 spitama.framruuiṣ̌a.2 aēϑriianąm:yazaiiaṇta.3 ϑβąm. mazdaiiasna.4pasubiia. staoraēibiia.vaiiaēibiia. patarətaēibiia.5yō.6 parənīnō.7 frauuazā̊ṇte.8

10.120. miϑrō. vīspə̄.1 mazdaiiasnanąm.2yąm. aṣ̌aonąm.ərəδβāca. kərəϑβāca.haomō. āuuistō.3 aiβi.vispō.yā̊. zaota.aiβica. vaēδaiiā̊ṇte.4fraca. yazā̊ṇte.5nā. aṣ̌auua.yaoždātąm. zaoϑrąm. fraŋuharāt̰.6yō. kərənauuāt̰. yim. yazaite.miϑrəm. yim. vouru.gaoiiaoitīm.xṣ̌nūtō.7 at̰bištō. hiiāt̰.8

10.121. paiti. dim. pərəsat̰. zaraϑuštrō:kuϑa. ahura. mazda. nā. aṣ̌auua.yaoždātąm. zaoϑrąm.1 fraŋuharāt̰.yō. kərənauuāt̰. yim. yazaite.miϑrəm. yim. vouru.gaoiiaoitīm.xṣ̌nūtō. at̰bištō. hiiāt̰.2

10.122. āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:ϑri.aiiarəm. ϑri.xṣ̌aparəm. tanūm. frasnaiiaiiaṇta.1ϑrisatəm. upāzananąm. pairi.ākaiiaiiaṇta.2miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš.yasnāica. vahmāica:bi.aiiarəm. bi.xṣ̌aparəm. tanūm.3 frasnaiiaiiaṇta.4vīsaiti.5 upāzananąm. pairi.ākaiiaiiaṇta.6miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš.yasnāica. vahmāica:mā. ciš. mē. ā̊ŋhąm. zaoϑranąm. fraŋuharāt̰.yā. nōit̰.7 staotanąm. yesniianąm. āmātō.vīspe. ratauuō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.123. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm:yim. yazata. ahurō. mazdā̊.raoxṣ̌nāt̰. paiti. garō.nmānāt̰.

10.124. uzbāzāuš.1 paiti. amərəxtīm.frauuazaite.2 miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.haca. raoxṣ̌nāt̰. garō.nmānāt̰.vāṣ̌əm. srīrəm.3 vauuazānəm.hāmō.taxməm. vīspō.paēsəm.4 zaranaēnəm.

10.125. ahmiia. vāṣ̌e. vazā̊ṇte.1caϑβārō. auruuaṇtō.spaētita. hama.gaonā̊ŋhō.2mainiiuš.xvarəϑa.3 anaoṣ̌ā̊ŋhō:tē. para.safā̊ŋhō.zaranaēna.4 paiti.šmuxta.5āat̰. hē. apara. ərəzataēna:āat̰. tē. vīspa.6 frā.yuxta.7hąm. iuuąmca.8 simąmca. simōiϑrąmca.dərəta. hukərəta. upairispātā.9aka. bastąm. xṣ̌aϑrəm. vairīm.

10.126. daṣ̌inəm. hē. arəδe.vazaite.1 raṣ̌nuuō. razištō.spə̄ništō. upa.raoδištō:āat̰. hē. hāuuōiia.2 arəδe.vazaite. razištąm. cistąm.3barat̰.zaoϑrąm. aṣ̌aonīm.spaēta. vastrā̊. vaŋhaiti.4spaēta. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.5 upamanəm.

10.127. upauuazata.taxmō. dāmōiš. upamanō.hū.1 kəhrpa. varāzahe.paiti.ərənō.2 tiži.dąstrahe.arṣ̌nō. tiži.asūrahe.3hakərət̰.janō. varāzahe.anu.pōiϑβahe. graṇtahe.parṣ̌uuanikahe. taxmahe.yūxδahe.4 pāiriuuāzahe:5nixṣ̌ata.6 ahmāt̰. vazata.ātarš. yō. upa.suxtō.uγrəm. yō.7 kauuaēm. xvarənō.

10.128. hištaite.1 aom. vāṣ̌ahe.miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš.hazaŋrəm. ϑanuuarəitinąm.2[asti. yō.3 gauuasnahe.4 snāuiia.5 jiia.6]hukərətanąm:mainiiauuasā̊.7 vazəṇti.mainiiauuasā̊. patəṇti.kamərəδe. paiti. daēuuanąm.

10.129. hištaite.1 aom. vāṣ̌ahe.miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš.hazaŋrəm. iṣ̌unąm.2 kahrkāsō.parnanąm.3zaraniiō.zafrąm.4 sruuī.staiiąm.[asti.5 yā. aŋhaēna.6 sparəγa.]hukərətanąm:mainiiauuasā̊. vazəṇti.mainiiauuasā̊. patəṇti.kamərəδe. paiti. daēuuanąm.

10.130. hištaite. aom. vāṣ̌ahe.miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš.hazaŋrəm. arštinąm.brōiϑrō.taēžanąm.1 hukərətanąm:mainiiauuasā̊. vazəṇti.mainiiauuasā̊. patəṇti.kamərəδe. paiti. daēuuanąm.2hištaite. aom. vāṣ̌ahe.miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš.hazaŋrəm. cakuṣ̌anąm.3haosafnaēnąm.4 bitaēγanąm. hukərətanąm:mainiiauuasā̊. vazəṇti.mainiiauuasā̊. patəṇti.kamərəδe. paiti. daēuuanąm.

10.131. hištaite. aom. vāṣ̌ahe.miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš.hazaŋrəm. karətanąm.uuaiiō.dāranąm.1 hukərətanąm:mainiiauuasā̊. vazəṇti.mainiiauuasā̊. patəṇti.kamərəδe. paiti. daēuuanąm:hištaite. aom. vāṣ̌ahe.miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš.hazaŋrəm. gaδanąm.aiiaŋhaēnanąm. hukərətanąm:mainiiauuasā̊. vazəṇti.mainiiauuasā̊. patəṇti.kamərəδe. paiti. daēuuanąm.

10.132. hištaite. aom. vāṣ̌ahe.miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš.vazrəm.1 srīrəm. huniuuixtəm.satafštānəm.2 satō.dārəm.frauuaēγəm.3 vīrō.niiā̊ṇcim.4zarōiš. aiiaŋhō.5 frahixtəm.amauuatō. zaraniiehe.6amauuastəməm. zaiianąm.7vərəϑrauuastəməm. zaiianąm:7mainiiauuasā̊. vazəṇti.8mainiiauuasā̊. patəṇti.kamərəδe. paiti. daēuuanąm.

10.133. pasca. jaiṇti. daēuuanąm.pasca. niγniṇti.1 miϑrō.drująm. maš́iiānąm.frauuazaite.2 miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitōiš.tarō. arəzahi.3 sauuahi.4tarō. fradaδafṣ̌u. vīdaδafṣ̌u.tarō. vouru.barəšti.5 vouru.jarəšti.6tarō. imat̰. karṣ̌uuarə. yat̰. xvaniraϑəm. bāmīm.

10.134. auui. bāδa. fratərəsaiti.aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō:auui. bāδa. fratərəsaiti.aēṣ̌mō.1 duždā̊. pəṣ̌ō.tanuš:2auui. bāδa. fratərəsaiti.būṣ̌iiąsta. darəγō.gauua:auui. bāδa. fratərəsəṇti.vīspe. mainiiauua. daēuua.yaēca. varəniia. druuaṇtō.

10.135. 1mā. miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš.graṇtahe. vaēγāi. jasaēma:mā. nō. graṇtō. aipi.janiiā̊.2miϑrō.2 yō.2 vouru.gaoiiaoitiš.yō. aojištō. yazatanąm.3yō. taṇcištō. yazatanąm.3yō. ϑβaxṣ̌ištō. yazatanąm.yō. āsištō. yazatanąm.yō. as.4 vərəϑrająstəmō. yazatanąm.fraxštaite.5 paiti. āiia.6 zəmā.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.136. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yahmāi. auruṣ̌a. auruuaṇta.1yūxta.2 vāṣ̌a. ϑaṇjasā̊ṇte.3aēuua.4 caxra.5 zaranaēna.asānasca.6 vīspō.bāma.yezi. ṣ̌ē.7 zaoϑrā̊. baraiti.auui. ṣ̌ē.8 maēϑanąm.

10.137. ušta.1 ahmāi. naire. mainiiāi.uiti.2 mraot̰. ahurō. mazdā̊.āi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.yahmāi. zaota.3 aṣ̌auua.aŋhə̄uš. dahmō. tanu.mąϑrō.frastərətāt̰.4 paiti. barəsmən.5miϑrahe. vaca. yazāite.6rāštəm.7 ahmāi. naire. mainiiāi.8miϑrō. maēϑanəm. ācaraiti.:yezi. ṣ̌ē.9 yānāδa.10 bauuaiti.saŋhəmcit̰. anu. sastrāi.11saŋhəmcit̰. anu. mainiiāi:12

10.138. sādrəm. ahmāi. naire. mainiiāi.uiti.1 mraot̰. ahurō. mazdā̊.āi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.yahmāi. zaota.2 anaṣ̌auua.adahmō. atanu.mąϑrō.pasca. barəsma. frahišta.pərənəmca. barəsma. starānō.darəγəmca. yasnəm. yazānō.

10.139. nōit̰. xṣ̌nāuuaiieiti. ahurəm. mazdąm.nōit̰. aniie. aməṣ̌ā̊.1 spəṇta.nōit̰. miϑrəm. yim. vouru.gaoiiaoitīm.yō. mazdąm. tarō. maniiete.tarō. aniie. aməṣ̌ā̊. spəṇta.tarō. miϑrəm. yim. vouru.gaoiiaoitīm.tarō. dātəmca. raṣ̌nūmca.2arštātəmca. frādat̰.gaēϑąm. varədat̰.gaēϑąm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.140. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm:yazāi. miϑrəm. spitama.vaŋhuš.1 taxməm. mainiiaom.aγrīm.2 huuāmarždikəm.amiϑβəm.3 uparō.nmānəm.aojaŋhəm. taxməm. raϑaēštąm.

10.141. vərəϑraiiā̊. zaēna. hacimnō. hutāšta.təmaŋhāδa.1 jiγāurum.2 aδaoiiamnəm:aojištanąm. asti. aojištəm.3taṇcištanąm. asti. taṇcištəm.4baγanąm. asti. aš.xraϑβastəmō.5vərəϑrauuā̊. xvarəna.6 hacimnō.hazaŋrā.gaoṣ̌ō.7 baēuuarə.caṣ̌manō.yō. baēuuarə.spasānō. sūrō.vīspō.vīδuuā̊. aδaoiiamnō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.142. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm.yō. paoiriš.1 vaēiδiš.2sūrəm.3 frāδāiti.spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmąn.4huδātō. mazištō. yazatō.yaϑa. tanūm. raocaiieiti.yaϑa. mā̊ŋhō.5 huuāraoxṣ̌nō:6

10.143. yeŋ́hā̊. ainikō. brāzaiti.1yaϑa. tištriiō.stārahe.yeŋ́he. vāṣ̌əm. haṇgrəβnāiti.2aδauuiš.3 paoirīš.4 spitama.yaϑa. dāmąn. sraēštāiš.hū. bāmiia.5 xṣ̌aētāi.6yazāi. hąm.taštəm.yō. daδuuā̊. spəṇtō. mainiiuš.stəhrpaēsaŋhəm. mainiiu.tāštəm.7yō. baēuuarə.spasānō. sūrō.vīspō.vīδuuā̊. aδaoiiamnō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.144. miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.arš.vacaŋhəm. viiāxanəm.hazaŋra.gaoṣ̌əm. hutāštəm.baēuuarə.caṣ̌manəm. bərəzaṇtəm.pərəϑu.vaēδaiianəm. sūrəm.axvafnəm. jaγauruuā̊ŋhəm:12miϑrəm. aiβi.dax́iiūm.3 yazamaide:miϑrəm. aṇtarə.dax́iiūm. yazamaide:miϑrəm. ā.dax́iiūm. yazamaide:miϑrəm. upairi.dax́iiūm. yazamaide:miϑrəm. aδairi.dax́iiūm. yazamaide:miϑrəm. pairi.dax́iiūm. yazamaide:miϑrəm. aipi.dax́iiūm. yazamaide.

10.145. miϑra. ahura. bərəzaṇta.aiϑiiejaŋha.1 aṣ̌auuana. yazamaide:strə̄ušca. mā̊ŋhəmca. huuarəca.uruuarā̊.2 paiti. barəsmaniiā̊.2miϑrəm. vīspanąm. dax́iiunąm.daiŋ́hupaitīm. yazamaide.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.rāmaṣ̌aiianəm. huṣ̌aiianəm.airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.āca. nō. jamiiāt̰. auuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rauuaiŋ́he.āca. nō. jamiiāt̰. rafnaŋhe.āca. nō. jamiiāt̰. marždikāi.āca. nō. jamiiāt̰. baēṣ̌azāi.āca. nō. jamiiāt̰. vərəϑraγnāi.āca. nō. jamiiāt̰. hauuaŋhāi.āca. nō. jamiiāt̰. aṣ̌auuastāi.uγrō. aiβiϑūrō. yesniiō.vahmiiō. anaiβi.druxδō.vīspəmāi. aŋuhe. astuuaite.10miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.təm. amauuaṇtəm. yazatəm.sūrəm. dāmōhu. səuuištəm.miϑrəm. yazāi. zaoϑrābiiō.təm. pairi.jasāi. vaṇtaca. nəmaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm.zaoϑrābiiō:miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

10.146. 1(vāž.::)hōrməzd.2 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.:: (du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.3 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.miϑrahe. vouru.gaoiiaooitiš.4rāmanō.5 xvāstrahe..::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.6 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::::::

Srosh Yasht Hadokht[edit]

1pa. nąm.2 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::srōš. i. ašō. i. tagī. i. tan. farmąn. i. škaft.zīn. i. zīn. aβazān. i. sālār. i. dąmą. i. hōrməzd. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.3tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē.4 humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.4 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanumąϑrahe. darṣ̌i.draoš.5 āhūiriiehe.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.::

11.1. sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. huraoδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm.aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:nəmō. vohu.1nəmō. vahištəm.zaraϑuštra.gaēϑābiiō.

11.2. tat̰. druuatō. druuatąm. auruuaϑō.1 paiti.dārəšta.2tat̰. druuatō. druuatiiā̊sca.aṣ̌i.3 uṣ̌i.3 karəna.4gauua. duuarəϑra.5 zafarə.6dərəzuuąn.7pairi.uruuaēštəm.8yat̰. nəmō. vohu.9aδauuīm.10 at̰baēṣ̌əm.naire.11 hąm.varəitiš. drujō. vārəϑma.12 dārəšta.13

11.3. sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō. driγūm.1 ϑrātōtəmō.hō. vərəϑraja.2drujəm. jaγništō:3nā.4 aṣ̌auua. āfri.vacastəmō.5hō. vərəϑra.6 vərəϑrauuastəmō:mąϑrō. spəṇtō. mainiiəuuīm.7 drujəm. nižbairištō.ahunō. vairiiō. vacąm. vərəϑrająstəmō.8aršuxδō. vāxš. yāhi.9 vərəϑrająstəmō.daēna.10 māzdaiiasniš.11vīspaēṣ̌u.12 vaŋhuṣ̌u.12vīspaēṣ̌uca.13 aṣ̌ō.ciϑraēṣ̌u.12haiϑiia.dātəma.14aϑa. dātəm. zaraϑuštri.15

11.4. yasca. zaraϑuštra.imat̰. uxδəm. vacō. frauuaocāt̰.1nā.vā. nāiri.vā.aṣ̌a.sara.2 manaŋha.aṣ̌a.sara.2 vacaŋha.aṣ̌a.sara.2 š́iiaoϑna.masō.3 vā. āpō.masō. vā. ϑβaēṣ̌ō.4xṣ̌apō. vā. tąϑriiaiiā̊.5 aipi.duuąnaraiiā̊.6apąm. vā. nāuuaiianąm.7 paiti. pərətūš.8paϑąm. vā. paiti. vīcarənā̊.9narąm. vā. aṣ̌aonąm.10 haṇjamanāiš.druuatąm. vā. daēuuaiiasnanąm.11 haṇduuaranāiš.12

11.5. kahmi. kahmicit̰.1 vā. aipiianąm.2kahmi. kahmicit̰.1 vā.3 araϑiianąm.4ϑβaēṣ̌ō. biβiuuā̊.5nōit̰. dim. yauua.6 aiŋ́he.7 aiiąn.nōit̰. aiŋ́hā̊.8 xṣ̌apō.druuā̊.9 zarətō.10zaranumanō.11 zazarānō.12aṣ̌ibiia. auua.spašticina.13aoi.14 auua.spaṣ̌naot̰.15nōit̰. gaδahe. vazō.vąϑβiiehe.16 t̰baēṣ̌ō.frąšticina.17frāṣ̌nuiiāt̰.18

11.6. imat̰ca. zaraϑuštra.imat̰.1 uxδəm. vacō. framruiiā̊.2yat̰. ājasāt̰.kərətasca.3 gaδōtušca.4 daēuuīšca.5 haṇdramana:6āat̰.7 druuatąm. daēuuaiiasnanąm.yātušca.8 yātumatąm.pairikā̊sca. pairikauuatąm.9t̰baēṣ̌ō. fratərəsąn.10 fraduuarąn:11niiā̊ṇcō.12 daēuuō.13niiā̊ṇcō.14 daēuuaiiāzō.15zafarə.16 auua.gəuruuaiiąn.17iϑa.18 rārəš́iiaṇtō.19

11.7. yaϑaca. pasuš.hauruuā̊ŋhō.aētat̰. sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. pairi.barāmaide.1yim.2 aṣ̌auuanəm. vərəϑrājanəm.aētat̰. sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. frā.yazamaide.yim. aṣ̌auuanəm. vərəϑrājanəm.humatāišca. hūxtāišca. huuarštāišca.

11.8. 1ahe. raiia. xvarənaŋhaca.aiŋ́hā̊.2 ama. vərəϑraγnaca.ahe. yasna. yazatanąm.təm. yazāi. surunuuata. yasna.sraoṣ̌əm. aṣ̌īm.zaoϑrābiiō.aṣ̌īmca. vaŋuhīm. bərəzaitīm.nairīmca.3 saŋhəm. huraoδəm:āca.nō. jamiiāt̰. auuaŋhe.vərəϑrajā̊. sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō.

11.9. sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. yazamaide:ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide.yim. ahurəm. mazdąm.yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō:vīspa.1 srauuā̊. zaraϑuštri.2 yazamaide:vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.varštaca. varəš́iiamnaca.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::

11.10. 1sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. huraoδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm.aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:yō. vananō. kaiiaδahe.yō. vananō. kāiδiiehe.yō. jaṇta. daēuuaiiā̊. drujō.aš.aojaŋhō. ahūm.mərəṇcō.yō. harəta. aiβiiāxštaca.vīspaiiā̊. frauuōiš. gaēϑaiiā̊.

11.11. †yō. anauuaŋhabdəmnō. zaēnaŋha.nipāiti. mazdā̊. dāmąn.yō. anauuaŋhabdəmnō. zaēnaŋha.nišhauruuaiti. mazdā̊. dāmąn.yō. vīspəm. ahūm. astuuaṇtəm.ərəδβa. snaiϑiṣ̌a. nipāiti.pasca. hū. frāṣ̌mō.dāitīm.

11.12. yō. nōit̰. pascaēta. hušxvafa.yat̰. mainiiū. dāmąn. daiδītəm.yasca. spəṇtō. mainiiuš.yasca. aŋrō.hiṣ̌ārō. aṣ̌ahe. gaēϑā̊.yō. vīspāiš. aiiąnca. xṣ̌afnasca. yūiδiieiti.māzaniiaēibiiō. haδa. daēuuaēibiiō.

11.13. hō. nōit̰. tarštō. frānāmāite.ϑβaēṣ̌āt̰. parō. daēuuaēibiiō.frā. ahmāt̰. parō. vīspe. daēuua.anusō. taršta. nəmaṇte.taršta. təmaŋhō. duuarəṇti.::ahe. raiia. xvarənaŋhaca.aiŋ́hā̊. ama. vərəϑraγnaca.ahe. yasna. yazatanąm.təm. yazāi. surunuuata. yasna.sraoṣ̌əm. aṣ̌īm.zaoϑrābiiō.aṣ̌īmca. vaŋuhīm. bərəzaitīm.nairīmca. saŋhəm. huraoδəm:āca.nō. jamiiāt̰. auuaŋhe.vərəϑrajā̊. sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō.sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. yazamaide:ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide.yim. ahurəm. mazdąm.yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō:vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide:vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.varštaca. varəš́iiamnaca.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::

11.14. yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.::sraoṣ̌əm. aṣ̌īm.1 huraoδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm.aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:yō. āxštišca.2 uruuaitišca.3drujō. spasiiō.4 spə̄ništahe:auuāin.5 aməṣ̌ā̊.6 spəṇtā̊.aoi.7 haptō.karṣ̌uuairīm. ząm.yō. daēnō.disō.8 daēnaiiāi:9ahmāi. daēnąm. daēsaiiat̰.10ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.aiŋ́hā̊. ama. vərəϑraγnaca.ahe. yasna. yazatanąm.təm. yazāi. surunuuata. yasna.sraoṣ̌əm. aṣ̌īm.zaoϑrābiiō.aṣ̌īmca. vaŋuhīm. bərəzaitīm.nairīmca. saŋhəm. huraoδəm:āca.nō. jamiiāt̰. auuaŋhe.vərəϑrajā̊. sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō.sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. yazamaide:ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide.yim. ahurəm. mazdąm.yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō:vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide:vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.varštaca. varəš́iiamnaca.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::

11.15. yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.::sraoṣ̌əm. aṣ̌īm.1 huraoδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm.aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:yim. daϑat̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua.aēṣ̌mahe. xruuī.draoš. hamaēstārəm:āxštīm.2 hąm.vaiṇtīm. yazamaide.parətasca.3 mruuaiiā̊sca.4 hamaēstāra.5

11.16. haxaiia.1 sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe.haxaiia. raṣ̌naoš. razištahe.haxaiia. miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš.haxaiia. vātahe. aṣ̌aonō.haxaiia. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.haxaiia. arštātō. frādat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊. sauuō.gaēϑaiiā̊.haxaiia. aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊.haxaiia. cistōiš. vaŋhuiiā̊.haxaiia. razištaiiā̊. cistaiiā̊:

11.17. haxaiia. vīspaēṣ̌ąm. yazatanąm.haxaiia. mąϑrahe. spəṇtahe.haxaiia. dātahe. vīdaēuuahe.haxaiia. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊.haxaiia. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.haxaiia. ahmākəm. saoš́iiaṇtąm.yat̰. bipaitištanąm. aṣ̌aonąm.haxaiia. vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōiš.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.aiŋ́hā̊. ama. vərəϑraγnaca.ahe. yasna. yazatanąm.təm. yazāi. surunuuata. yasna.sraoṣ̌əm. aṣ̌īm.zaoϑrābiiō.aṣ̌īmca. vaŋuhīm. bərəzaitīm.nairīmca. saŋhəm. huraoδəm:āca.nō. jamiiāt̰. auuaŋhe.vərəϑrajā̊. sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō.sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. yazamaide:ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide.yim. ahurəm. mazdąm.yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō:vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide:vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.varštaca. varəš́iiamnaca.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::

11.18. yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.::sraoṣ̌əm. aṣ̌īm.1 huraoδəm. vərəϑrājanəm. frādat̰.gaēϑəm.aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:paoirīmca.2 upəməmca.3maδəməmca. fratəməmca.4paoiriiāca.5 yasna.6upamaca.7 maδəmaca.8 fratəmaca.9

11.19. vīspā̊.1 sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe.taxmahe. tanumąϑrahe.taxmahe.2 hąm.varəitiuuatō.bāzuš.aojaŋhō. raϑaēštā̊.kamərəδō.janō. daēuuanąm.vanatō. vanaitīš. vanaitiuuatō. aṣ̌aonō.vanatō. vanaitīš. vanaiṇtīmca. uparatātəm. yazamaide.yąmca. sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe.yąmca. arštōiš. yazamaide.01yazatahe.

11.20. 1vīspa. nmāna. sraoṣ̌ō.pāta.2 yazamaide.yeŋ́hāδa.3 sraoṣ̌ō.aṣ̌iiō. friiō.4 friϑō.5paiti.zaṇtō.nāca. aṣ̌auua.frāiiō.humatō. frāiiō.hūxtō. frāiiō.huuarštō.

11.21. kəhrpəm. sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. yazamaide:kəhrpəm. raṣ̌naoš. razištahe. yazamaide:kəhrpəm. miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš. yazamaide:kəhrpəm. vātahe. aṣ̌aonō. yazamaide.kəhrpəm. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš. yazamaide:kəhrpəm. arštātō. frādat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊. sauuō.gaēϑaiiā̊.1 yazamaide:kəhrpəm. aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. yazamaide:kəhrpəm. cistōiš. vaŋhuiiā̊. yazamaide:kəhrpəm. razištaiiā̊. cistaiiā̊. yazamaide.

11.22. kəhrpəm. vīspaēṣ̌ąm. yazatanąm. yazamaide:kəhrpəm. mąϑrahe. spəṇtahe. yazamaide:kəhrpəm. dātahe. vīdaēuuahe. yazamaide:kəhrpəm. darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊.1 yazamaide:kəhrpəm. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. yazamaide:kəhrpəm. ahmākəm. saoš́iiaṇtąm.yat̰. bipaitištanąm. aṣ̌aonąm. yazamaide:kəhrpəm. vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōiš. yazamaide.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.aiŋ́hā̊. ama. vərəϑraγnaca.ahe. yasna. yazatanąm.təm. yazāi. surunuuata. yasna.sraoṣ̌əm. aṣ̌īm.zaoϑrābiiō.aṣ̌īmca. vaŋuhīm. bərəzaitīm.nairīmca. saŋhəm. huraoδəm:āca.nō. jamiiāt̰. auuaŋhe.vərəϑrajā̊. sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō.sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. yazamaide:ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide.yim. ahurəm. mazdąm.yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō:vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide:vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.varštaca. varəš́iiamnaca.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::

11.23. (vāž.::)srōš. i. ašō.1 i. tagī. i. tan. farmąn. i. škaft.zīn. i. zīn. aβazān. i. sālār. i. dąmą. i. hōrməzd. bə̄. rasāt̰::ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.2 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe. taxmahe. tanumąϑrahe. darṣ̌i.draoš. āhūiriiehe.:aṣ̌əm. vohū.3 vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.3 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm.1 baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe.1 mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.: aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.

Rashn Yasht[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::rašn. i. rāst. i. yazat̰. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::raṣ̌naoš.4 razištahe.arštātasca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊.aršuxδahe. vacaŋhō. yat̰. frādat̰.gaēϑahe.xṣ̌naoϑra. yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

12.1. paiti. dim. pərəsat̰.1 aṣ̌auua:aṣ̌āum. ahura. mazda.ise.2 ϑβąm. ahura. mazda.3pərəse. ϑβąm. raṣ̌niia.4 uxδahe.5paiti. mē. vīδuuā̊. mrūiδi:aδaoiiō. ahi. aδaoiiō.xratuš.aδaoiiō. vīspō.vīδuuā̊:kat̰. asti. mąϑrahe. spəṇtahe. arš.dātəm.kat̰. fraždātəm.kat̰. vīciϑəm.6kat̰. ϑamnaŋhuṇtəm.7kat̰. varəcaŋhuṇtəm.8kat̰. yaoxštiuuaṇtəm.9taraδātəm. aniiāiš. dāmąn.

12.2. āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:azəm. bā. tē. tat̰. framrauuāni.1ərəzuuō. aṣ̌āum. spitama:mąϑrō. spəṇtō. yō. aš.xvarənā̊.2tat̰. asti. mąϑrahe. spəṇtahe. arš.dātəm.tat̰. fraždātəm.tat̰. vīciϑəm.3tat̰. ϑamnaŋhuṇtəm.4tat̰. varəcaŋhuṇtəm.tat̰. yaoxštiuuaṇtəm.5taraδātəm. aniiāiš. dāmąn.

12.3. āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:ϑriṣ̌um.1 barəsma. frastərənuiiā̊.2paitiṣ̌a.3 hū. aδβanəm:zbaiiamahi.4 frīnāmahi.5mąm. yim. ahurəm. mazdąm:6uruuaϑąmcit̰.7 zbaiiemi.8auui. imat̰. varō. uzdātəm.9auui. ātrəmca.10 barəsmāca.11auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm.12 varaŋhəm.āzuitīmca.13 uruuaranąm.

12.4. aētat̰. tē. jasāni. auuaŋhe.1azəm. yō. ahurō. mazdā̊.auui. auuat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca.2 barəsmāca.3auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.4āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta.5 vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke.6 mazdaδāite.7

12.5. zbaiiamahi.1 frīnāmahi.2raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm:uruuaϑąmcit̰.3 zbaiiemi.4auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca.5 barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.

12.6. 1aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.2raṣ̌nuš.3 bərəzō. yō.4 amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca.5 barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.6haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke.7 mazdaδāite.8

12.7. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.1raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.2raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.3raṣ̌nuuō. arəϑamat̰.4 bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.

12.8. at̰bišta.1 hāiδišta.jaγništa.2 nasišta.tāiiūmca.3 hazaŋuhanəmca.4ahmi. arəϑe. yahmi.5 gaēϑe.kəṣ̌a.6 vašta.7 haδa. nara.taδa.8 mara. haδa. nā.tanasuš.9

12.9. yat̰cit̰. ahi.1 raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. karṣ̌uuarə. yat̰. arəzahi.2zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.10. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. karṣ̌uuarə. yat̰. sauuahi.1zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.11. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. karṣ̌uuarə. yat̰. fradaδafṣ̌u.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.12. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. karṣ̌uuarə. yat̰. vīdaδafṣ̌u.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.13. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. karṣ̌uuarə. yat̰. vouru.barəšti.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.14. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. karṣ̌uuarə. yat̰. vouru.jarəšti.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.15. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.imat̰.1 karṣ̌uuarə. yat̰. xvaniraϑəm. bāmīm.2zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.16. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. zraiiō. vourukaṣ̌əm.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.17. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. auuąm. vanąm. yąm.1 saēnahe.yā. hištaite.2 maiδīm. zraiiaŋhō. vourukaṣ̌ahe.yā. hubiš.3 ərəδβō.biš.4yā. vaoce. vīspō.biš. nąma.yąm. upairi. uruuaranąm.vīspanąm. taoxma. niδaiiat̰.5zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.18. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. aoδaēṣ̌u.1 raŋhaiiā̊.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.19. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. sanake.1 raŋhaiiā̊.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.20. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. karanəm.1 aiŋ́hā̊.2 zəmō.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.21. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. vīmaiδīm.1 aiŋ́hā̊.2 zəmō.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.22. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa.1 kuuacit̰. aiŋ́hā̊.1 zəmō.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.23. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. harąm. bərəzaitīm.paouru.fraouruuaēsąm.1 bāmiiąm.2yaϑra. nōit̰. xṣ̌apa. 3nōit̰. təmā̊.3nōit̰. aotō. vātō. nōit̰. garəmō.nōit̰. axtiš. paouru.mahrkō.nōit̰. āhitiš. daēuuō.dāta.naēδa.4 dunmąn.5 uzjasaiti.6haraiϑiiō. paiti. barəzaiiā̊.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.24. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. hukairīm. barəzō.vīspōuuaməm.1 zaranaēnəm.yahmat̰.2 mē. haca. frazgaδaite.3arəduuī. sūra. anāhita.hazaŋrāi. barəṣ̌na. vīranąm.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.25. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. taērəm.1 haraiϑiiā̊. barəzō.yat̰. mē. aiβitō.2 uruuisəṇti.3starasca.4 mā̊sca.5 huuarəca.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.26. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. vanaṇtəm. stārəm. mazdaδātəm.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.27. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. tištrīm. stārəm.raēuuaṇtəm. xvarənaŋuhaṇtəm.1zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.28. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. auue.1 stārō. yōi. haptōiriṇga.2zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.29. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa.1 auue. stārō. yōi. afš.ciϑra.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.30. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. auue. stārō. yōi. zəmasciϑra.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.31. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. auue. stārō. yōi. uruuarō.ciϑra.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.32. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. auue. stārō. yōi. spəṇtō.mainiiauua.1zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.33. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. aom. mā̊ŋhəm. gaociϑrəm.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.34. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. huuarəxṣ̌aētəm. auruuat̰.aspəm.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.35. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. anaγra. raocā̊. xvaδātā̊.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.36. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm.raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm.zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. haδa. nā.tanasuš.

12.37. yat̰cit̰. ahi. raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.upa. raoxṣ̌nahe.1 garō.nmānahe.2zbaiiamahi. frīnāmahi.raṣ̌nūm. yim. amauuaṇtəm.3uruuaϑąmcit̰. zbaiiemi.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.aētat̰. tē. jasāiti. auuaŋhe.raṣ̌nuš. bərəzō. yō. amauuā̊.auui. imat̰. varō. uzdātəm.auui. ātrəmca. barəsmāca.auui. pərənąm. vīγžāraiieiṇtīm.auui. raoγniiąm. varaŋhəm.āzuitīmca. uruuaranąm.haϑra. vāta. vərəϑrājanō.haϑra. dāmōiš. upamanō.haϑra. kauuaēm. xvarənō.haϑra. saoke. mazdaδāite.raṣ̌nuuō. aṣ̌āum.raṣ̌nuuō. razišta.raṣ̌nuuō. spə̄ništa.raṣ̌nuuō. vaēδišta.raṣ̌nuuō. viδcōišta.raṣ̌nuuō. parakauuistəmca.raṣ̌nuuō. dūraēdarəštəma.raṣ̌nuuō. arəϑamat̰. bairišta.raṣ̌nuuō. tāiiūm. nijaγništa.at̰bišta. hāiδišta.jaγništa. nasišta.tāiiūmca. hazaŋuhanəmca.ahmi. arəϑe. yahmi. gaēϑe.kəṣ̌a. vašta. haδa. nara.taδa. mara. 3haδa. nā.tanasuš.3

12.38. (vāž.::)hōrməzd.1 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.2 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.raṣ̌naoš. razištahe.3arštātasca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊.aršuxδahe.4 vacaŋhō. yat̰. frādat̰.gaēϑahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.5 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::::::

Frawardin Yasht (Hymn to the Guardian Angels)[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::adrā. frauuaš. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā. manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::aṣ̌aonąm.4 frauuaṣ̌inąm.uγranąm. aiβiϑūranąm.paoiriiō.t̰kaēṣ̌anąm. frauuaṣ̌inąm.nabānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm.xṣ̌naoϑra.5 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

13.1. mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi:aēuua. tē.1zāuuarə. aojasca.xvarənō. auuasca. rafnasca.framrauua. ərəzuuō. spitama.yat̰. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm.uγranąm. aiβiϑūranąm.2yaϑa. mē. jasən. auuaŋhe.3yaϑa. mē. barən. upastąm.4uγrā̊. aṣ̌aonąm.5 frauuaṣ̌aiiō.

13.2. ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.vīδāraēm. zaraϑuštra.aom. asmanəm.yō. usca. raoxṣ̌nō. frādərəsrō.1yō. imąm. ząm. āca. pairica. buuāuua.2mąnaiiən. ahe.yaϑa. vīš. +aēm.3yō. hištaite.4 maniiu.stātō.5handraxtō.6 dūraēkaranō.aiiaŋhō.7 kəhrpa. xvaēnahe.raocahinō.8 aoi. ϑriṣ̌uua:9

13.3. yim.1 mazdā̊. vaste.2 vaŋhanəm.stəhrpaēsaŋhəm. mainiiu.tāštəm.hacimnō. miϑrō.3 raṣ̌nuca.ārmaitica. spəṇtaiia.yahmāi. nōit̰. cahmāi.4 naēmanąm.karana. pairi.vaēnōiϑe.5

13.4. ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.vīδāraēm. zaraϑuštra.arəduuīm. sūrąm. anāhitąm.pərəϑū.frākąm.1 baēṣ̌aziiąm.vīdaēuuąm. ahurō.t̰kaēṣ̌ąm.yesniiąm. aŋuhe. astuuaite.vahmiiąm. aŋuhe. astuuaite.āδū.frāδanąm. aṣ̌aonīm.vąϑβō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.gaēϑō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.ṣ̌aētō.frāδanąm. aṣ̌aonīm.daiŋ́hu.frāδanam. aṣ̌aonīm::

13.5. yā. vīspanąm. arṣ̌nąm. xṣ̌udrā̊. yaoždaδāiti.yā. vīspanąm. hāiriṣ̌inąm. ząϑāi. garəβą. yaoždaδāiti.yā. vīspā̊. hāiriṣ̌īš. ^huzāmitō. daδāiti.yā. vīspanąm. hāiriṣ̌inąm. dāitīm. raϑβīm. paēma. auua.baraiti::

13.6. masitąm. dūrāt̰. frasrūtąm.yā. asti. auuauuaiti. masō.yaϑa. vīspā̊. imā̊. āpō.yā̊. zəmā. paiti. frataciṇti.yā. amauuaiti. fratacaiti.hukairiiāt̰. haca. barəzaŋhat̰.aoi. zraiiō. vouru.kaṣ̌əm.

13.7. yaozəṇti. vīspe. karanō.zraiiā. vouru.kaṣ̌aiia.ā. vīspō. maiδiiō. yaozaiti.yat̰. hīš. aoi. fratacaiti.yat̰. hīš. aoi. fražgaraiti.arəduuī. sūra. anāhita::yeŋ́he. hazaŋrəm. vairiianąm.hazaŋrəm. apaγžāranąm::kascit̰ca. aēṣ̌ąm. vairiianąm.kascit̰ca. aēṣ̌ąm. apaγžāranąm.caϑβarə.satəm. aiiarə.baranąm.huuaspāi. naire. barəmnāi.

13.8. aiŋ́hā̊sca. mē. aēuuaŋhā̊. āpō.apaγžārō. vījasāiti.vīspāiš. aoi. karṣ̌uuąn. yāiš. hapta::aiŋ́hā̊sca. mē. aēuuaŋhā̊. āpō.hamaϑa. auua.baraiti.hąminəmca. zaiianəmca::hā. mē. āpō. yaoždaδāiti.hā. arṣ̌nąm. xṣ̌udrā̊.10hā. xṣ̌aϑrinąm.11 garəβą.12hā. xṣ̌aϑrinąm. paēma.

13.9. ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.vīδāraēm. zaraϑuštra.ząm. pərəϑβīm. ahuraδātąm.yąm. masīmca.1 paϑanąmca.yā.2 barəϑri.3 paraoš.4 srīrahe.yā. vīspəm. ahūm. astuuaṇtəm.baraiti.5 jumca.6 iristəmca.garaiiasca.7 yōi.8 bərəzaṇtō.pouru.vāstrā̊ŋhō.9 āfəṇtō:10

13.10. 1yeŋ́hā̊. paiti. ϑraotō.stācō.2āpō. taciṇti.3 nāuuaiiā̊:yeŋ́hā̊. paiti. pouru.sarəδā̊.4zəmāδa.5 uzuxṣ̌iieiṇti.6 uruuarā̊.ϑrāϑrāi. pasuuā̊. vīraiiā̊.ϑrāϑrāi. airiianąm. dax́iiunąm.ϑrāϑrāi. gə̄uš. paṇcō.hiiaiiā̊.7auuaiŋ́he.8 narąm. aṣ̌aonąm.

13.11. ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.vīδāraēm. zaraϑuštra.azəm. barəϑriṣ̌uua. puϑrə̄.1paiti.vərətə̄.2 apara.iriϑiṇtō.3ādātāt̰. vīδātaot̰.viiāhuua.4 uruuat̰.caēm.5astica.6 gaonaca.drəβdaca.7 uruϑβąsca.8paiδiiā̊sca.9 frauuāxṣ̌asca.10

13.12. yeiδi. zī. mē.1 nōit̰. daiδīt̰.2 upastąm.uγrā̊. aṣ̌āunąm.3 frauuaṣ̌aiiō.nōit̰. mē. iδa. ā̊ŋhātəm.4 pasuuīra.5yā.stō.6 sarəδanąm. vahišta:7drujō. aogarə. drujō. xṣ̌aϑrəm.drujō. astuuā̊. aŋhuš. ā̊ŋhāt̰.8

13.13. nī. aṇtarə. ząm. asmanəmca.drujā̊.1 maniuuā̊.2 hazdiiāt̰.3nī. aṇtarə. ząm. asmanəmca.drujā̊.1 maniuuā̊. vaoniiāt̰:nōit̰. pascaēta. vanō. vaṇtāi.4upa.daiiāt̰. aŋrō. mainiiuš.spəṇtāi.5 mainiiauue.6

13.14. ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.āpō. taciṇti. frātat̰.carətō.1xā̊. paiti. afrajiiamnā̊:ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.zəmāδa.2 uzuxṣ̌iieiṇti.3 uruuarā̊.xā̊. paiti. afrajiiamnā̊:ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.vātō.4 vā̊ṇti.5 dunmō.frutō.6xā̊. paiti. afrajiiamnā̊.

13.15. ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.hāiriṣ̌īš.1 puϑrə̄.2 vərənuuaiṇti:3ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.huzāmitō. zīzanəṇti:4ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.yat̰. bauuaiṇti.5 hacat̰.puϑrā̊.6

13.16. ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.us. nā.1 zaiieiti.2 viiāxanō.3viiāxmōhu.4 gūṣ̌aiiat̰.uxδō.5yō. bauuaiti. xratu.kātō.6yō.7 nāidiiā̊ŋhō.8 gaotəmahe.9parō.yā̊.10 parštōit̰. auuāiti.11ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.huuarə. auua.12 paϑa. aēiti:ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.mā̊. auua. paϑa. aēiti:ā̊ŋhąm. raiia. xvarənaŋhaca.stārō. auua.13 paϑa. yeiṇti.

13.17. tā̊.1 uγrāhu.2 pəṣ̌anāhu.3upastąm. həṇti. dāhištā̊.4yā̊. frauuaṣ̌aiiō. aṣ̌aonąm:5tā̊. frauuaṣ̌aiiō. aṣ̌aonąm.5aojištā̊.4 həṇti. spitama.yā̊.4 paoiriianąm. t̰kaēṣ̌anąm.yā̊.6 vā. narąm. azātanąm.fraṣ̌ō.carəϑrąm. saoš́iiaṇtąm:āat̰. aniiaēṣ̌ąm. frauuaṣ̌aiiō.juuanąm.7 narąm. aṣ̌aonąm.aojiiehīš.8 zaraϑuštra.yaϑa. iristanąm. spitama.

13.18. āat̰. yō. nā. hīš.1 hubərətā̊.2 barāt̰.3juua.4 aṣ̌aonąm.5 frauuaṣ̌aiiō.sāsta. daiŋ́hə̄uš.6 hamō.xṣ̌aϑrō.7yō.8 aŋhāiti.9 zazuštəmō.10xṣ̌aiiō. kascit̰. maš́iiānąm.yō. vohu.bərətąm.11 baraite.12miϑrəm. yim.13 vouru.gaoiiaoitīm.arštātəmca. frādat̰.gaēϑąm.varədat̰.gaēϑąm.14

13.19. 1iϑa.tē. zāuuarə. aojasca.xvarənō. auuasca. rafnasca.framraomi. ərəzuuō. spitama.yat̰. aṣ̌aonąm.2 frauuaṣ̌inąm.uγranąm. aiβiϑūranąm.yaϑa. mē. jasən. auuaiŋ́he.3yaϑa. mē. barən. upastąm.uγrā̊. aṣ̌aonąm.2 frauuaṣ̌aiiō.

13.20. mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi:āat̰. yasə.ϑβā.1 aētahmi. aŋhuuō.2yat̰. astuuaiṇti.spitama. zaraϑuštra.paϑąm. jasāiti.3vąϑβaēsō.4 bōiβranąm.dužitanąmca.5 ϑβaiiaŋuhatąm.6zaraϑuštra.yezica. ϑβaēṣ̌ā̊.7 tanuuō.aϑa. imąm.8 vacō. drəṇjaiiōiš.aϑa. imąm.8 vacō. framruiiā̊.vārəϑraγnīš.9 zaraϑuštra:

13.21. aṣ̌āunąm.1 vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō.staomi.2 zbaiiemi. ufiiemi.yazamaide.3 nmāniiā̊. vīsiiā̊.zaṇtumā̊. dāx́iiumā̊.4 zaraϑuštrōtəmā̊.hāitiš.5 hātąm.hāitiš.5 ā̊ŋhuṣ̌ąm.6hāitiš.5 būš́iiaṇtąm.7 aṣ̌aonąm.8vīspā̊. vīspanąm. dax́iiunąm.zəuuištiiā̊.9 zəuuištiianąm.10 dax́iiunąm.

13.22. yā̊. asmanəm. vīδāraiiən.yā̊. āpəm. vīδāraiiən.yā̊. ząm. vīδāraiiən.yā̊. gąm. vīδāraiiən.yā̊. barəϑriṣ̌uua. puϑrə̄.1 vīδāraiiən.paiti.vərətə̄.2 apara.iriϑəṇtō.3ādātāt̰. vīδātaot̰.viiāhuua.4 uruuat̰.caiiən.5astica.6 gaonaca.drəβdaca.7 uruϑβąsca.paiδiiā̊sca. frauuāxṣ̌asca.8

13.23. yā̊. ašbərətō.1 yā̊. uγrārətō.1yā̊. huuārətō.2 yā̊. vazārətō.3yā̊. taxmārətō.1 yā̊. zaoiiārətō.1yā̊. zaoiiā̊. vaŋhuϑβaēṣ̌u.4yā̊. zaoiiā̊. vərəϑraγniiaēṣ̌u.yā̊. zaoiiā̊. pəṣ̌anāhu.

13.24. yā̊. dāϑrīš.1 vərəϑrəm. zbaiieṇte.2dāϑrīš.1 āiiaptəm. cikuṣ̌e.3dāϑrīš. baṇtāi. druuatātəm.dāϑrīš.1 ahmāi. vohu. xvarənō.yō. hīš. yazānō. kuxṣ̌nuuąnō.zbaiieiti.4 barō.zaoϑrō.5 aṣ̌auua.

13.25. yā̊. auuaδa.1 para.1 fraoirisištā̊.yaϑra.2 narō. aṣ̌auuanō.aṣ̌əm. həṇti. zrazdātəma.3yaϑraca. mazištā̊. frə̄rətā̊.4yaϑraca. at̰bištō.5 aṣ̌auua.

13.26. aṣ̌āunąm.1 vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yā̊. aojištā̊. vazəṇtąm.2rəṇjištā̊. frauuazəmnanąm.afrakauuastəmā̊.3 apa.sraiiamnanąm.4anuuarštauuastəmā̊.5 frasciṇbananąm.apairi.vauuastəmā̊. snaiϑiṣ̌ąmca. varəϑanąmca.yā̊. afraouruuisuuat̰.6 kərənauuaiṇti.7īrəm.8 yahmiia.9 jasəṇti.10

13.27. tā̊. vaŋuhīš. tā̊. vahištā̊. yazamaide.yā̊. aṣ̌āunąm.1 vaŋuhīš. sūrā̊.spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō:tā̊. zī. starətaēṣ̌u. barəsmōhu.2 zaoiiā̊.tā̊. vərəϑraγniiaēṣ̌u.3tā̊. pəṣ̌anāhu.tā̊. iδa.4 yat̰. narō. taxma.pərətəṇte.5 vərəϑraγniiaēṣ̌u.

13.28. tā̊. mazdā̊. zbaiiat̰. auuaŋhe.1auuaŋheca.2 aṣ̌nō. *vīdiδāra.3apasca. zəmasca. uruuaraiiā̊sca.4yat̰. spəṇtō. mainiiuš. vīδāraiiat̰.asmanəm. yat̰. āpəm. yat̰. ząm.yat̰. gąm. yat̰. uruuarąm.yat̰. barəϑriṣ̌uua. puϑrə̄. vīδāraiiat̰.paiti.vərətə̄.5 apara.iriϑəṇtō.ādātāt̰.6 vīδātaot̰.viiāhuua. uruuat̰.caiiat̰.7astica.8 gaonaca.drəβdaca.9 uruϑβąsca.10paiδiiā̊sca. frauuāxṣ̌asca.11

13.29. vīδāraiiat̰. spəṇtō. mainiiuš.+yā̊. amauuaitīš. tuṣ̌niṣ̌āδō.1hudōiϑrīš. vərəzi.caṣ̌manō.2sraoiϑrīš. darəγō.rąrōmanō.3yā̊. bərəzaitīš. bərəziiāstā̊.4yā̊. huiiaonā̊.5 pərəϑu.yaonā̊.5+rauuō.fraoϑmanō. dasaϑauuaitīš.frasrūtā̊. upa.dāraiiən. asmanəm.

13.30. aṣ̌āunąm.1 vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.hušhaxmanō. huuarəzānā̊.darəγaēibiiō. haxəδraēibiiō.upa.ṣ̌itə̄e.2 vahištā̊. anāzarətā̊.3aēibiiō. nərəbiiō. vaŋuhīš.4yōi.5 vō.6 vaŋuhīš.7 gufrā̊.dūraēsūkā̊.8 baēṣ̌aziiā̊.frasrūtā̊. vanat̰.pəṣ̌anā̊.nōit̰. pauruuā̊. āzāraiieṇte.9

13.31. 1aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.uγra.zaoṣ̌ā̊. t̰biṣ̌iiaṇbiiō.2upairi.kairiiā̊. səuuištā̊.yā̊. upairi. hamarənāδa.3auruuaϑanąm. t̰biṣ̌iiaṇtąm.4uγrā̊. bāzūš. scaṇdaiieiṇti.5

13.32. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.arədrā̊. taxmā̊. aojaŋuhaitīš.1anā.mąϑβā̊.2 xvāϑrauuaitīš.xvāparā̊. baēṣ̌aziiā̊.aṣ̌ōiš. baēṣ̌aza. hacimnā̊.zəm.fraϑaŋha.3 dānu.drājaŋha.4huuarə.barəzaŋha.

13.33. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yā̊. taxmā̊. hąm.varəitiuuaitīš.1arəzaiieiṇtīš. xruuiš́iiaṇtīš.2uruuīnaitīš.3 frascaṇdaiieiṇtīš.4vīspanąm. t̰biṣ̌uuatąm.5 t̰baēṣ̌ā̊.daēuuanąm. maš́iiānąmca.amaē.nijanō.6 hamərəϑə̄.7hauuāi. kāmāica.8 zaoṣ̌āica.

13.34. yūžəm. vaŋuhi.1 nisrinaota.vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm.vanaiṇtīmca. uparatātəm.ābiiō. daiŋ́hubiiō. səuuištā̊.yaϑa. vaŋuhīš.2 anāzarətā̊.3xṣ̌nūtā̊. ainitā̊. at̰bištā̊.yūžəm. yesniiā̊. vahmiiā̊.vasō.yaonā̊.4 fracaraϑβe.5

13.35. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.frasrūtā̊. vanat̰.pəṣ̌anā̊.auui.amā̊.1 spārō.dāštā̊.2amuiiamnā̊. razištanąm.yā̊.3 auua.zbaiiatō. auuaŋ́he.4viiąsca. viiānasca:apatə̄e.5 zbaiieiti.6 viiąs.apa.gatə̄e.7 viiānō.

13.36. +yā̊. auuaδa. para.1 fraoirisištā̊.2yaϑra.3 narō. aṣ̌auuanō.aṣ̌əm. həṇti. zrazdātəma.4yaϑraca. mazištā̊. frə̄rətā̊.5yaϑraca. xṣ̌nūtō. aṣ̌auua.6

13.37. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.pouru.spāδā̊. yastō.zaiiā̊.1uzgərəptō.drafṣ̌ā̊.2 bāmiiā̊:3yā̊. uγrāhu. pəṣ̌anāhu.taδa. nijasən. xštəuuiβiiō:4taδa.5 yōi. taxma. xštāuuaiiō.6dānubiiō. azən.7 pəṣ̌anā̊.8

13.38. yūžəm. taδa. tauruuaiiata.vərəϑrəm. dānunąm. tūranąm:yūžəm. taδa. tauruuaiiata.t̰baēṣ̌ā̊. dānunąm.1 tūranąm:yūṣ̌maoiiō.2 parō. karṣ̌nazō.3huuīra. baon.4 səuuišta.yōi. taxma. xštāuuaiiō.yōi. taxma. saoš́iiaṇtō.yōi. taxma. vərəϑrājanō:xrūmā̊.5 asə̄biš.6 fraziṇta.7dānunąm. baēuuarə.paitinąm.

13.39. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yā̊. rasmanō. hąm.stātə̄e.frakarana.1 sciṇdaiieiṇti.2vī. maiδiiąnəm.3 nāmaiieiṇti.4ϑβāṣ̌əm. paskāt̰. frauuazəṇte.5auuaŋ́he.6 narąm. aṣ̌aonąm.ązaŋhe. dužuuarštāuuarəząm.

13.40. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yā̊. uγrā̊. aiβiϑūrā̊.vārəϑraγnīš.1 vanat̰.pəṣ̌anā̊.rąrəmā̊.2 vīuuāitīš.3 vīcirā̊.4srauuaṣ̌əmnā̊.5 sraotanuuō.6āsnō.uruuąnō. aṣ̌aonīš:yā̊. dāϑrīš. vərəϑrəm. zbaiieṇte.dāϑrīš. āiiaptəm. cakuṣ̌e.dāϑrīš. baṇtāi. druuatātəm.

13.41. dāϑriš. ahmāi. vohu. xvarənō.yō. hīš. aϑa. frāiiazāite.1yaϑa. hīš. hō.nā.2 yazata.yō. aṣ̌auua. zaraϑuštrō.ratuš. astuuaiϑiiō. gaēϑaiiā̊.barəṣ̌nuš. bipaitištanaiiā̊.3kahmāicit̰.4 yā̊ŋhąm. jasō.5kahmāicit̰.6 ązaŋhąm. biβiuuā̊.7

13.42. yā̊.1 uzbātā̊.2 mainiiu.ṣ̌ūtā̊.3+fraṣ̌ūsəṇte.4 barəṣ̌nuuō.5 auuaŋ́he.6aṣ̌nō.7 aməm.8 paiδimnā̊.9 hutāštəm.10vərəϑraγnəmca. ahuraδātəm.vanaiṇtīmca. uparatātəm.saokąmca. barat̰.auuarətąm.barat̰.āiiaptąm. aṣ̌aonīm.ϑrąfəδąm. yesniiąm. vahmiiąm.aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.

13.43. tā̊. hərəzəṇti.1 satauuaēsəm.2aṇtarə. ząm. asmanəmca.tat̰.āpəm.3 zauuanō.srūtəm.4tat̰.āpəm.3 uxṣ̌iiat̰.uruuarəm.5ϑrāϑrāi. pasuuā̊. vīraiiā̊.ϑrāϑrāi. airiianąm. dax́iiunąm.ϑrāϑrāi. gə̄uš. paṇcō.hiiaiiā̊.6auuaŋhe.7 narąm. aṣ̌aonąm.8

13.44. vī. aṇtarə. ząm. asmanəmca.satauuaēsō. vī.jasāiti.1tat̰.āpō.2 zauuanō.srūtō.3tat̰.āpō.2 uxṣ̌iiat̰.uruuarō.4srīrō. bānuuā̊.5 raoxṣ̌nəmā̊.ϑrāϑrāi. pasuuā̊. vīraiiā̊.ϑrāϑrāi. airiianąm. dax́iiunąm.ϑrāϑrāi. gə̄uš. paṇcō.hiiaiiā̊.6auuaŋhe. narąm. aṣ̌aonąm.

13.45. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.aiiō.xaoδā̊. aiiō.zaiiā̊.aiiō.vərəϑrā̊. yā̊. pərətəṇte.1vərəϑraγniiaēṣ̌u. raoxṣ̌ni.aiβiδātaēṣ̌u.2ϑaxtā̊.3 arəzažīš.4 barəṇtīš.hazaŋraγniiāi. daēuuanąm.

13.46. yat̰. hīš. aṇtarə. vātō. frauuāiti.barō.baoδō. maš́iiānąm.tē. narō. paiti.zānəṇti.1yāhuua.2 vərəϑra.baoδō:3tē. ābiiō. frə̄rətā̊.4 frə̄rənuuaiṇti.5aṣ̌aonąm. vaŋuhibiiō.6 sūrābiiō.spəṇtābiiō. frauuaṣ̌ibiiō.ϑaxtaiiāt̰.7 parō. aŋhuiiāt̰.uzgərəβiiāt̰. parō.8 bāzuβe.

13.47. yatāra.1 vā. dīš. pauruua.2 frāiiazəṇte.3fraorət̰. fraxṣ̌ni.4 auui. manō.zarazdātōit̰.5 aŋhuiiat̰.6 haca.ātaraϑra.7 fraorisiṇti.8uγrā̊. aṣ̌āunąm.9 frauuaṣ̌aiiō.haϑra. miϑrāca.10 raṣ̌nuca.uγraca.11 dāmōiš. upamana.haϑra. vāta. vərəϑrājana.12

13.48. tā̊. daiŋ́hāuuō.1haϑra. jatā̊.2 nijaγnəṇte.3paṇcasaγnāi. sataγnāišca.sataγnāi. hazaŋraγnāišca.hazaŋraγnāī. baēuuarəγnāišca.baēuuarəγnāi. ahąxštaγnāišca.4yaϑra. fraoirisiṇti.5uγrā̊. aṣ̌āunąm.6 frauuaṣ̌aiiō.haϑra. miϑrāca.7 raṣ̌nuca.uγraca.7 dāmōiš. upamanō.8haϑra. vāta. vərəϑrājanō.9

13.49. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.1yā̊. vīsāδa.2 āuuaiieiṇti.3hamaspaϑmaēdaēm.4 paiti. ratūm.āat̰. aϑra.5 vīcarəṇti.6dasa. pairi. xṣ̌afnō.auuat̰. auuō. zixṣ̌nā̊ŋhəmnā̊:7

13.50. kō. nō. stauuāt̰. kō. yazāite.1kō. ufiiāt̰.2 kō. frīnāt̰.3 kō. paiti.zanāt̰.4gaomata. zasta. vastrauuata.aṣ̌a.nāsa. nəmaŋha.kahe. nō. iδa.5 nąma. āγairiiāt̰.kahe. vō. uruua.6 frāiieziiāt̰.7kahmāi. nō. tat̰.8 dāϑrəm. daiiāt̰.yat̰. hē. aŋhat̰. xvairiiąn.9 ajiiamnəm.10yauuaēca. yauuaētātaēca.

13.51. āat̰. yō. nā. hīš.1 frāiiazāite.gaomata. zasta. vastrauuata.aṣ̌a.nāsa.2 nəmaŋha.ahmāi. āfrīnəṇti.3xṣ̌nūtā̊. ainitā̊. at̰bištā̊.uγrā̊. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌aiiō:

13.52. buiiāt̰. ahmi. nmāne.gə̄ušca. vąϑβa. upa.1 vīranąmca.buiiāt̰. āsušca.2 aspō. dərəzrasca.3 vāxṣ̌ō:4buiiāt̰. nā. stāhiiō.5 viiāxanō.yō. nō. bāδa. frāiiazāite.gaomata. zasta. vastrauuata.aṣ̌a.nāsa. nəmaŋha.

13.53. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yā̊. apąm. mazdaδātanąm.1srīrā̊. paϑō. daēsaiieiṇti.2yā̊. para. ahmāt̰. hištəṇta.3fraδātā̊.4 afratat̰.kuṣ̌īš.5hamaiia.6 gātuuō.7darəγəmcit̰. pairi.8 zruuānəm.

13.54. āat̰. tā̊. nūrąm. frataciṇti.1mazdaδātąm. paiti. paṇtąm.baγō.baxtəm. paiti. yaonəm.frāϑβarštəm.2 paiti. āfəṇtəm.zaoṣ̌āi. ahurahe. mazdā̊.3zaoṣ̌āi. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.

13.55. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yā̊. uruuaranąm. xvaβrīranąm.srīrā̊. uruϑmīš. daēsaiieiṇti.1yā̊. para.2 ahmāt̰. hištəṇta.3fraδātā̊.4 afraoxṣ̌aiieiṇtīš.5hamaiia.6 gātuuō.7darəγəmcit̰. pairi. zruuānəm.

13.56. āat̰. tā̊. nūrąm. frauuaxṣ̌aiieiṇti.1mazdaδātəm. paiti. paṇtąm.baγō.baxtəm. paiti. yaonəm.frāϑβarštəm.2 paiti. zruuānəm.zaoṣ̌āi. ahurahe. mazdā̊.zaoṣ̌āi. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.

13.57. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yā̊. strąm.1 mā̊ŋhō. hūrō.anaγranąm. raocaŋhąm.2paϑō. daēsaiiən.3 aṣ̌aonīš.+yōi.4 para. ahmāt̰. hame. gātuuō.5darəγəm. hištəṇta.6 afraṣ̌īmaṇtō.7daēuuanąm. parō. t̰baēṣ̌aŋhat̰.daēuuanąm. parō. draomōhu.

13.58. āat̰. tē.1 nūrąm. frauuazəṇti.2+dūraēuruuaēsəm.3 aδβanō. uruuaēsəm. nāṣ̌əmna.4yim. fraṣ̌ō.kərətōit̰.5 vaŋhuiiā̊.

13.59. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yā̊. auuat̰.1 zraiiō. aiβiiāxṣ̌aiieiṇti.2yat̰. vourukaṣ̌əm. bāmīm.nauuaca. nauuaitīšca.3nauuaca. sata.nauuaca. hazaŋra.nauuasə̄sca.4 baēuuąn.

13.60. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yā̊. auue.1 strə̄uš.2 aiβiiāxṣ̌aiieiṇti.3yąm.4 haptōirəṇgə̄.5nauuaca. nauuaitīšca.nauuaca. sata.nauuaca. hazaŋra.nauuasə̄sca. baēuuąn.

13.61. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yā̊. auuąm. kəhrpəm. aiβiiāxṣ̌aiieiṇti.yąm. sāmahe. kərəsāspahe.yat̰. gaēsāuš.1 gaδauuarahe.nauuaca. nauuaitīšca.nauuaca. sata.nauuaca. hazaŋra.nauuasə̄sca. baēuuąn.

13.62. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yā̊. auuąm. xṣ̌udrəm.1 aiβiiāxṣ̌aiieiṇti.yąm. spitāmahe. aṣ̌aonō. zaraϑuštrahe.nauuaca. nauuaitīšca.nauuaca. sata.nauuaca. hazaŋra.nauuasə̄sca. baēuuąn.

13.63. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yā̊. ahurahe. xṣ̌aiiatō.daṣ̌inąm. upa. yūiδiieiṇti.1yezi. aēm. bauuaiti. aṣ̌auua.xṣ̌nus.2yezi. ṣ̌ē. bauuaiṇti. anāzərətā̊.3xṣ̌nūtā̊. ainitā̊. at̰bištā̊.uγrā̊. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌aiiō.

13.64. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yā̊. masiiehīš.1 ahmāt̰.yā̊. aojiiehīš. ahmāt̰.yā̊. tąṣ̌iiehīš. ahmāt̰.yā̊. amauuastarā̊.2 ahmāt̰.yā̊. vərəϑrauuastarā̊. ahmāt̰.yā̊. baēṣ̌aziiōtarā̊. ahmāt̰.yā̊. yāskərəstarā̊.3 ahmāt̰.yaϑa. vaca. framrauuāire.4yā̊. maδəməmcit̰.5 miiezdinąm.6baēuuani.7 upauuazəṇte.8

13.65. āat̰. yat̰. āpō. uzbarəṇte.1spitama. zaraϑuštra.zraiiaŋhat̰. haca. vourukaṣ̌āt̰.xvarənasca. yat̰. mazdaδātəm.āat̰. fraṣ̌ūsəṇti.2uγrā̊. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌aiiō.paoirīš.3 pouru.satā̊.paoirīš. pouru.hazaŋrā̊.4paoirīš. pouru.baēuuanō.

13.66. āpəm. aēṣ̌əmnā̊.1hauuāi. kācit̰. nāfāi.2hauuaiiāi.3 vīse.hauuāi. zaṇtauue.hauuaiiāi.4 daiŋ́hauue.5uitiiaojanā̊:6xvaēpaiϑe. nō.7 daiŋ́huš.8niδātaēca.9 haoṣ̌ātaēca.

13.67. tā̊. yūiδiieiṇti.1 pəṣ̌anāhu.hauue. asahi.2 ṣ̌ōiϑraēca.3yaϑa. asō. maēϑanəmca.4aiβiṣ̌itə̄e.5 daδāra.6mąnaiiən. ahe.yaϑa.nā.7 taxmō. raϑaēštā̊.hiš.hąm.bərətat̰. haca. ṣ̌aētāt̰.8yastō.zaēniš.9 paiti.γnīta.10

13.68. āat̰. yā̊sca. ā̊ŋhąm. niuuānəṇte.1tā̊. āpəm. parāzəṇti.2hauuāi. kācit̰. nāfāi.3hauuaiiāi. vīse.hauuāi. zaṇtauue.hauuaiiāi.4 daiŋ́hauue.5uitiiaojanā̊:6xvaēpaiϑe. nō.6 daiŋ́huš.fraδātaēca. varəδātaēca.7

13.69. āat̰. yat̰. bauuaiti.1 auui.spaštō.2sāsta. daiŋ́hə̄uš.3 hamō.xṣ̌aϑrō.4auruuaϑaēibiiō.5 parō. t̰biṣ̌iiaṇbiiō.6tā̊. hascit̰. upa.zbaiieite.7uγrā̊. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌aiiō.

13.70. tā̊. hē.1 jasā̊ṇti.2 auuaŋ́he.3yezi.ṣ̌ē. bauuaiṇti. anāzarətā̊.4xṣ̌nūtā̊. ainitā̊.5 at̰bištā̊.uγrā̊. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌aiiō:tā̊. dim. auua.6 nifrāuuaiieṇte.7mąnaiiən. ahe.yaϑa. *nā.8 mərəγō. huparənō.9

13.71. tā̊. hē.1 snaiϑišca. varəϑasca.2parštasca.3 pairiuuārasca.vīsəṇte.4 pairi. mainiiaoiiāt̰.drujat̰. varəniiaiiāt̰ca.5 druuōiϑiiāt̰.6zizi.yūṣ̌at̰ca.7 kaiiaδāt̰.8vīspō.mahrkāat̰ca. pairi.druuatat̰.9 yat̰. aŋrāt̰. mainiiaot̰.10mąnaiiən. ahe.yaϑa. nā. satəmca. hazaŋrəmca. baēuuarəca.11pairištanąm.12 nijaϑəm.13 hiiāt̰.

13.72. yaϑa. nōit̰. tat̰. paiti. karətō.1 hufraŋharštō.nōit̰. vazrō. huniuuixtō.nōit̰. iṣ̌uš. xvāϑaxtō.2nōit̰. arštiš. huuaiβiiāsta.3nōit̰. asānō.4 arəmō.ṣ̌ūtō.5auuasiiāt̰.

13.73. vīsəṇte. auuat̰.1 vīsəṇtaēca.mazdaiiascit̰.2 airime.aŋhaδō.3aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō.auuat̰. auuō. zixṣ̌nā̊ŋhəmnā̊:4kō. nō. stauuāt̰. kō. yazāite.5kō. ufiiāt̰. kō. frīnāt̰. kō. paiti.zanāt̰. (~ Yt. 13,50)gaomata. zasta. vastrauuata.aṣ̌a.nāsa. nəmaŋha.kahe. nō. iδa. nąma. āγairiiāt̰.kahe. vō. uruua. frāiieziiāt̰.kahmāi. nō. tat̰. dāϑrəm. daiiāt̰.yat̰. hē. aŋhat̰. xvairiiąn. ajiiamnəm.10yauuaēca. yauuaētātaēca.

13.74. 1āsnā̊. yazamaide.manā̊. yazamaide:daēnā̊. yazamaide:saoš́iiaṇtąm. yazamaide:urunō. yazamaide:pasukanąm. yazamaide:daitikanąm.2 yazamaide:upāpanąm. yazamaide:upasmanąm. yazamaide:fraptərəjātąm.3 yazamaide:rauuascarātąm. yazamaide:caŋraŋhācąm. yazamaide:frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.

13.75. frauuaṣ̌īš. yazamaide:arədrā̊.1 yazamaide:taxmā̊. yazamaide:taṇcištā̊.2 yazamaide.spəṇtā̊. yazamaide.spə̄ništā̊. yazamaide.sūrā̊. yazamaide.səuuištā̊.3 yazamaide.dərəzrā̊. yazamaide.aiβiϑūrā̊. yazamaide.uγrā̊. yazamaide.aojištā̊. yazamaide.rəuuīš.4 yazamaide.rəṇjištā̊.5 yazamaide.yāskərətō.6 yazamaide.yāskərəstəmā̊. yazamaide.

13.76. tā̊. zī. həṇti.1 yāskərəstəmā̊.uuaiiā̊.2 maniuuā̊.3 dāmąn.yā̊. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš.sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō.yā̊. taδa.4 ərəδβā̊.5 hištəṇta.6yat̰. mainiiū.7 dāmąn. daiδītəm.yasca. spəṇtō. mainiiuš. yasca. aŋrō.

13.77. yat̰. titarat̰.1 aŋrō. mainiiuš.dāhīm.2 aṣ̌ahe. vaŋhə̄uš.3aṇtarə. pairi.auuāitəm.4vohuca. manō. ātaršca.

13.78. tā̊. hē. tauruuaiiatəm.1 t̰baēṣ̌ā̊.aŋrahe. mainiiə̄uš. druuatō.yat̰. nōit̰. āpō. takāiš.2 staiiat̰.nōit̰. uruuarā̊. uruϑmabiiō:3hakat̰. sūrahe. daϑuṣ̌ō.xṣ̌aiiatō. ahurahe. mazdā̊.fratacin. āpō. səuuištā̊.uzuxṣ̌iiąnca.4 uruuarā̊.

13.79. vīspā̊. āpō. yazamaide.vīspā̊. uruuarā̊. yazamaide.vīspā̊. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:nāmə̄ni.1 āpō. yazamaide.nāmə̄ni. uruuarā̊. yazamaide.nāmə̄ni. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.

13.80. 1vīspanąmca. ā̊ŋhąm. paoiriianąm.frauuaṣ̌inąm. iδa. yazamaide.frauuaṣ̌īm. auuąm.yąm. ahurahe. mazdā̊.mazištąmca. vahištąmca.sraēštąmca. xraoždištąmca.xraϑβištąmca. hukərəptəmąmca.aṣ̌āt̰. apanōtəmąmca.

13.81. yeŋ́he. uruua. mąϑrō. spəṇtō.auruṣ̌ō. raoxṣ̌nō. frādərəsrō.1kəhrpasca. yā̊. raēϑβaiieiti.2srīrā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.vərəzdā̊.3 aməṣ̌anąm. spəṇtanąm:huuarəxṣ̌aētəm. auruuat̰.aspəm. yazamaide.

13.82. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.1yā̊. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.xṣ̌aētanąm. vərəzi.dōiϑranąm.bərəzatąm.2 aiβiiāmanąm.3taxmanąm. āhūiriianąm.4yōi. aiϑiiejaŋhō.5 aṣ̌auuanō:6

13.83. yōi. hapta. hamō.manaŋhō.yōi. hapta. hamō.vacaŋhō.yōi. hapta. hamō.š́iiaoϑnā̊ŋhō.1yaēṣ̌ąm. asti. haməm. manō.haməm. vacō. haməm. š́iiaoϑnəm.hamō.2 pataca. frasāstaca.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊:

13.84. yaēṣ̌ąm. ainiiō. ainiiehe.1uruuānəm. aiβi.vaēnaiti.2mərəϑβəṇtəm.3 humataēṣ̌u.mərəϑβəṇtəm. hūxtaēṣ̌u.mərəϑβəṇtəm. huuarštaēṣ̌u.mərəϑβəṇtəm. garō.nmānəm.3yaēṣ̌ąm. raoxṣ̌nā̊ŋhō. paṇtānō.āuuaiiatąm. auui. zaoϑrā̊.

13.85. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.yąmca. āϑrō. uruuāzištahe.spəṇtahe. viiāxanahe.yąmca. sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe.taxmahe. tanumąϑrahe.darṣ̌i.draoš. āhūiriiehe.yąmca. nairiiehe. saŋhahe.

13.86. yąmca. raṣ̌naoš. razištahe.yąmca. miϑrahe. vouru.gaoiiaoitōiš.yąmca. mąϑrahe. spəṇtahe.yąmca. aṣ̌nō. yąmca. āpō.yąmca. zəmō. yąmca. uruuaraiiā̊.1yąmca. gə̄uš. yąmca. gaiiehe.yąmca. staoiiō.2 aṣ̌āuuaoiiō.3

13.87. gaiiehe. marəϑnō.1 aṣ̌aonō. frauuaš́īm. yazamaide::yō. paoiriiō. ahurāi. mazdāi.2manasca. gūšta.3 sāsnā̊sca.yahmāt̰.4 haca. frāϑβərəsat̰.5nāfō.6 airiianąm. dax́iiunąm.ciϑrəm. airiianąm. dax́iiunąm::zaraϑuštrahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īmca.7 frauuaš́īmca. yazamaide.::

13.88. paoiriiāi. vohu. mamnānāi.1paoiriiāi. vohu. vaokuṣ̌e.paoiriiāi. vohu. vāuuərəzuṣ̌e.2paoiriiāi. aϑaurune.paoiriiāi. raϑaēštāi.paoiriiāi. vāstriiāi. fṣ̌uiieiṇte.3paoiriiāi. frauuaēδāi.paoiriiāi. frauuaēδaiiamnāi.paoiriiāi. haŋhananāi.4paoiriiāi. haŋhanuṣ̌e.5gąmca. aṣ̌əmca. uxδəmca.uxδax́iiāca.6 sraoṣ̌əm. xṣ̌aϑrəmca.vīspaca. vohu.7 mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.

13.89. yō. paoiriiō. āϑrauua.yō. paoiriiō. raϑaēštā̊.yō. paoiriiō. vāstriiō. fṣ̌uiiąs:yō. paoiriiō. ciϑrəm.1 uruuaēsaiiata.2daēuuāat̰ca. haotāt̰.3 maš́iiāat̰ca:yō. paoiriiō. stōiš. astuuaiϑiiā̊.4staot̰.5 aṣ̌əm. nāist.6 daēuuō.7 fraorənata.8mazdaiiasnō. zaraϑuštriš.vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō.

13.90. yō. paoiriiō. stōiš. astuuaiϑiiā̊.1vācim.2 aoxta. vīdōiium.3 ahurō.t̰kaēṣ̌əm:yō. paoiriiō. stōiš. astuuaiϑiiā̊.vācim. framraot̰.4 vīdōiium.3 ahurō.t̰kaēṣ̌əm:yō. paoiriiō. stōiš. astuuaiϑiiā̊.vīspąm.5 daēuuō.dātəm. vauuaca.aiiesniiąm.6 auuahmiiąm:yō. sūrō. vīspō.hujiiāitiš.paoiriiō. t̰kaēṣ̌ō. dax́iiunąm.

13.91. yahmi.1 paiti. vīspəm.mąϑrəm.2aṣ̌əm. srauuō. vīsruiiata:ahu.3 ratušca. gaēϑanąm.staota. aṣ̌ahe. yat̰. mazištaheca.vahištaheca. sraēštaheca.paiti.fraxštaca.4 daēnaiiāi.5yat̰. haitinąm.6 vahištaiiāi.7

13.92. yim. isən.1 aməṣ̌ā̊. spəṇta.2vīspe. huuarə.hazaoṣ̌a.3fraorət̰. fraxṣ̌ni.4 auui. manō.zrazdātōit̰.5 aŋhuiiat̰.6 haca.ahūm.7 ratūmca. gaēϑanąm.staotārəm. aṣ̌ahe. yat̰. mazištaheca.vahištaheca. sraēštaheca.paiti.fraxštārəmca. daēnaiiāi.yat̰. haitinąm.8 vahištaiiāi.

13.93. yehe.1 ząϑaēca. vaxṣ̌aēca.uruuāsən.2 āpō. uruuarā̊sca.yehe.1 ząϑaēca. vaxṣ̌aēca.uxṣ̌in.3 āpō. uruuarā̊sca:yehe.1 ząϑaēca. vaxṣ̌aēca.uštatātəm. nimrauuaṇta.4vīspā̊. spəṇtō.dātā̊.5 dāmąn:

13.94. ušta. nō.1 zātō. āϑrauua.yō. spitāmō.2 zaraϑuštrō:frā. nō. yazāite.3 zaoϑrābiiō.stərətō.barəsma.4 zaraϑuštrō:iδa.5 apąm. vījasāiti.6vaŋuhi.7 daēna. māzdaiiasniš.8vīspāiš. auui.9 karṣ̌uuąn. yāiš. hapta.

13.95. 1iδa. apąm. miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.fraδāt̰.2 vīspā̊. fratəmatātō. dax́iiunąm.yaozaiṇtīšca.3 rāmaiieiti:4iδa. apąm. napā̊.5 sūrō.6fraδāt̰.2 vīspā̊. fratəmatātō. dax́iiunąm.yaozaiṇtīšca.3 niiāsāite:7maiδiiōimā̊ŋhahe.8 ārāstiiehe.9 iδa.aṣ̌aonō. aṣ̌īmca.10 frauuaṣ̌īmca. yazamaide.yō. paoiriiō. zaraϑuštrāi.mąϑrəmca. gūšta.11 sāsnā̊sca.

13.96. asmō. xvanuuatō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:aṣ̌nō.1 xvanuuatō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:gauuaiiānō.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:parṣ̌at̰.gə̄uš.3 parātahe.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vohuuastōiš. snaoiiehe.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:isuuatō.6 varāzahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.97. saēnahe.1 ahūm.stūtō.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:yō. paoiriiō. satō.aēϑriiō.fraxštata.3 paiti. āiia. zəmā:pərəidiδaiiehe.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:usmānarahe. paēṣ̌atahe.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vohu.raocaŋhō. frāniiehe.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:aṣ̌ō.raocaŋhō. frāniiehe.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:varəsmō.raocaŋhō. frāniiehe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.98. isat̰.vāstrahe.1 zaraϑuštrōiš.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:uruuatat̰.narahe.3 zaraϑuštrōiš.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:huuarəciϑrahe. zaraϑuštrōiš.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:daēuuat̰bōiš.4 taxmahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:ϑrimiϑβatō. spitāmahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:dā̊ŋhahe. zairitahe.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.99. kauuōiš. vīštāspahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:taxmahe. tanumąϑrahe.darṣ̌i.draoš. āhūiriiehe.yō. druca.1 pauruuąnca.2aṣ̌āi. rauuō.3 yaēṣ̌a.4yō. druca.1 pauruuąnca.2aṣ̌āi. rauuō. vīuuaēδa.yō. bāzušca. upastaca.vīsata. aiŋ́hā̊.5 daēnaiiā̊.yat̰. ahurōiš. zaraϑuštrōiš:

13.100. yō. hīm. stātąm.1 hitąm.2 haitīm.3uzuuažat̰.4 haca. hinūiβiiō.5nī. hīm. dasta. maiδiiōiṣ̌āδəm.6+bərəzi.rāzəm. afrakaδauuaitīm.7 aṣ̌aonīm.ϑrąfδąm.8 gə̄ušca. vāstraheca.friϑąm.9 gə̄ušca. vāstraheca.

13.101. zairiuuarōiš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:yuxtauuarōiš.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:srīraoxṣ̌nō.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kərəsaoxṣ̌nō.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vanārahe.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vīrāzahe.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:nījarahe. sauuaŋhō.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:bujasrauuaŋhō.7 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:bərəziiarštōiš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:tižiiarštōiš.8 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:pərəϑuuarštōiš.9 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vaēžiiarštōiš.10 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.102. naptiiehe.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:važāspahe.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:habāspahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vistaraoš.3 naotairiiānahe.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:fraš.hąm.varətahe.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:fraṣ̌ōkarahe.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:ātərəuuanaoš.7 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:ātərəpātahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:ātərədātahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:ātərəciϑrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:ātərəxvarənaŋhō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:ātərəsauuaŋhō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:ātərəzaṇtə̄uš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:ātərədaiŋ́hə̄uš.8 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.103. huš́iiaoϑnahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:piṣ̌iš́iiaoϑnahe.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:taxmahe. spəṇtōδātahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:bastauuarōiš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kauuārasmō.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:fraṣ̌aoštrahe. huuōuuahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:jāmāspahe. huuōuuahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:auuāraoštrōiš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.104. huš́iiaoϑnahe. frāṣ̌aoštraiianahe.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:xvādaēnahe. frāṣ̌aoštraiianahe.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:haŋhauruṣ̌ō. jāmāspanahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:varṣ̌nahe. haŋhauruṣ̌ōiš.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vohu.nəmaŋhō. auuāraoštrōiš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:paitištātə̄e. aγanąmca. xvafnanąm.aγanąmca.3 daēsanąm.4aγanąmca. aoifranąm.5aγanąmca. pairikanąm.

13.105. mąϑrauuākahe. sāimužōiš.1 aēϑrapatōiš. hamiδpatōiš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.yō. fraēštəm. usaγanąm.2gāϑrō.raiiaṇtąm.3 aṣ̌əmaoγanąm.anaṣ̌aonąm. anahunąm.aratunąm. simanąm.4auuascastō.frauuaṣ̌inąm.5auua.jaγnat̰.6paitištātə̄e. aṣ̌auua.karəštahe. t̰baēṣ̌aŋhō.

13.106. aṣ̌astuuō.1 maiδiiōi.mā̊ŋhōiš.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:auuarəϑrabaŋhō.3 rāštarə.vaγəṇtōiš.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:būδrahe.5 dāzgrāspōiš.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:zbauruuatō.7 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:karsnahe.8 zbauruuaiϑinahe.9 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:taxmahe. tanu.mąϑrahe.darṣ̌i.draoš. āhūiriiehe.

13.107. yeŋ́he. nmāne. aṣ̌iš. vaŋuhi.srīra. xṣ̌ōiϑni.1 fracaraēta.2kainīnō.3 kəhrpa. srīraiiā̊.aš.amaiiā̊.4 huraoδaiiā̊.uskāt̰.5 yāstaiiā̊. ərəzuuaiϑiiō.6raēuuat̰. ciϑrəm. āzātaiiā̊:yō. azgatō.7 arəziiaiiā̊.8hauuaēibiia. bāzubiia.tanuiie. rauuō. aēšištō.9yō. azgatō.7 arəziiaiiā̊.8hauuaēibiia. bāzubiia.hamərəϑəm.10 paiti. yūiδištō.

13.108. vīrāspahe. karsnaiianahe.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:āzātahe.2 karsnaiianahe.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:frāiiaoδahe.4 karsnaiianahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vaŋhə̄uš. arṣ̌iiehe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:arṣ̌iiehe. viiāxanahe.5yāskərəstəmahe. mazdaiiasnanąm:dāraiiat̰.raϑahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:frāiiat̰.raϑahe.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:skāraiiat̰.raϑahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.109. arṣ̌auuatō.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:viiarṣ̌auuatō.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:paitiiarṣ̌auuatō.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:amraoš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:camraoš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:drāϑahe.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:paiti.drāϑahe.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:paiti.vaŋhahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:fraṣ̌āuuaxṣ̌ahe.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:nəmō.vaŋhə̄uš. vaēδaiiaŋhahe.7 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.110. vaēsaδahe.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:aṣ̌āuuaŋhə̄uš. biuuaṇdaŋhahe.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:jarō.daŋ́hə̄uš. pairištūrahe.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:nərəmiiazdanahe.4 āiϑβiiaoš.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:bərəziṣ̌naoš.6 arahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kasupitə̄uš.7 arahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:friiehe.8 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:astuuat̰.ərətahe.9 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.111. gaopiuuaŋhə̄uš.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:hąm.barəϑrō.2 vaŋhuuąm.3 taxmahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:staoϑrō. vahištahe. aṣ̌ahe.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:pouruδāxštōiš. xštāuuaēniiehe.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:xṣ̌uuiβrāspanahe.6 xštāuuaēniiehe.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.112. aiiō.astōiš. pouruδāxštaiianahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:vohuuastōiš. pouruδāxštaiianahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:gaiiaδāstōiš. pouruδāxštaiianahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:aṣ̌auuazdaŋhō. pouruδāxštaiianahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:urūδaoš.1 pouruδāxštaiianahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:xṣ̌aϑrō.cinaŋhō. xṣ̌ōiβrāspanahe.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.113. aṣ̌āhurahe. jīštaiianahe.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:frāiiazəṇtahe.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:frə̄naŋhō. frāiiazəṇtanahe.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:jarō.vaŋhə̄uš. frāiiazəṇtanahe.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:aṣ̌auuazdaŋhō. ϑritahe.4 sāiždrōiš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vohu.raocaŋhō.5 varakasānahe.6 aṣ̌aonō.frauuaṣ̌īm. yazamaide.:arəjaŋuhatō.7 tūrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:usinəmaŋhō.8 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.114. yuxtāspahe.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:aṣ̌a.š́iiaoϑnahe. gaiiaδāstaiianahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vohu.nəmaŋhō.2 katə̄uš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vohuuazdaŋhō. katə̄uš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:aṣ̌asarəδahe.3 aṣ̌asairiiąš.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:aṣ̌asarəδahe. jairiiąš.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:cāxṣ̌nōiš.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:siiāuuaspōiš.7 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:pouruštōiš.8 kauuōiš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.115. varəsmapahe.1 jaṇnarahe.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:nanarāstōiš.3 paēṣ̌ataŋhō.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:zrazdātōiš.5 paēṣ̌ataŋhō.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:gaēuuanōiš. vohu.nəmaŋhō.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:ərəzuuā̊.7 srūtō.spādā̊.8 aṣ̌aonā̊.9 frauuaṣ̌īm. yazamaide.:zraiiaŋhā̊. spəṇtō.xratuuā̊.10 aṣ̌aonā̊.11 frauuaṣ̌īm. yazamaide.:varṣ̌nōiš.12 vāgərəzahe.13 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:frāciiehe.14 tauruuaētōiš.15 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vahmaēδātahe.16 mąϑrauuākahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:uštrahe. saδanaŋhō.17 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.116. 1daŋ́hu.srūtahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:daŋ́hu.frādaŋhō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:spōpaδō.2 maxštōiš.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:paiiaŋharō.4 maxštōiš.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:uštāzaṇtahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:aṣ̌asauuaŋhō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:aṣ̌āuruuaēϑahe.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:haomō.xvarənaŋhō.7 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:varṣ̌nahe.8 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.117. frauuahe.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:usnākahe.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:xvanuuatō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:daēnāuuazaŋhō.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:arəjaonahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:aiβixvarənaŋhō.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:huiiazatahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:harəδāspahe.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:pāzinaŋhō.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:xvāxṣ̌aϑrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:aṣ̌ō.paoiriiehe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:astuuat̰.ərətahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.118. hugə̄uš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:1aŋhuiiaoš.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:gaorōiš.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:4gaoraiianahe.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:mązdrāuuaŋhə̄uš.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:srīrāuuaŋhə̄uš.7 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:āiiūtahe.8 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:sūrō.yazatahe.9 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.119. ərəδβahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:kauuōiš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:uxṣ̌ānō. vīδisrauuaŋhō.1 dūraēsrūtahe.2 bərəzauuatō.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vaŋhuδātahe. xvaδātahe.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:uziiehe.5 vaŋhuδātaiianahe.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:7friiehe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.120. aṣ̌əm.yeŋ́he.raocā̊.1 nąma. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:aṣ̌əm.yeŋ́he.varəza.2 nąma. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:aṣ̌əm. yahmāi.ušta. nąma.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:yōištahe.4 friiānanąm.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:usmānaraheca. paēṣ̌ataŋhō.6paitištātə̄e. nāfiiō.karštahe. t̰baēṣ̌aŋhō.

13.121. spitōiš. uspąsnaoš.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:ərəzrāspahe.2 uspąsnaoš.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:usaδānō.3 mazdaiiasnahe.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:frādat̰.vaŋhə̄uš. stiuuatō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:raocascaēṣ̌manō.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:huuarəcaēṣ̌manō.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:frasrūtārahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vīsrūtārahe.7 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:barəmnahe.8 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vīsrūtahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.122. huuaspahe.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:caϑβarəspahe.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:daβrāmaēṣ̌ōiš.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:fraoraosahe.4 kaoṣ̌ahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:frīnāspahe.5 kaēuuahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:frādat̰.narahe. grauuāratə̄uš.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vohuštrahe.7 ąxnaŋhahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vīuuārəṣ̌uuahe.8 ainiiāuuahe.9 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.123. frārāzōiš. tūrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:stipōiš. rauuatō.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:parṣ̌iṇtahe.2 gaṇdrəβahe.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:auuaiiehe.4 spəṇghahe.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:aētauuahe.6 māiiauuahe.7 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:yaētuš.gə̄uš.8 viiātanahe.9 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:garštahe.10 kauuōiš. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.124. pouru.baṇŋhahe.1 zaoṣ̌ahe.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:vohu.dātahe.3 kātahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:bā̊ŋhahe. sā̊ŋhaŋhahe.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:huuarəzā̊.5 aṇkasaiiā̊.6 aṣ̌aonā̊.7 frauuaṣ̌īm. yazamaide.:arauuaoštrahe.8 ərəzauuatō.9 daiŋ́hə̄uš.10 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:frāciϑrahe. bərəzauuatō.11 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vohu.pərəsahe. ainiiāuuahe.12 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.125. parō.dasmahe. dāštāγnōiš.1 muža. mužaiiā̊.2 daiŋ́hə̄uš.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:fraturā̊.4 asrutā̊.5 baēṣ̌atasturā̊.6 aṣ̌aonō.7 frauuaṣ̌īm. yazamaide.:auuarəgə̄uš. ərəzauuatō.8 aoiγmatasturahe.9 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:gaomatō. zauuanō. raoždiiehe. raoždiiaiiā̊.10 daiŋ́hə̄uš.11 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:ϑritō.12 aēuuō. sarəδō. fiiuštahe.13 taniiehe.14 taniiaiiā̊.15 daiŋ́hə̄uš.11 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.126. tīrō.nakaϑβahe. uspaēṣ̌atanąm.1 saēnanąm.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:utaiiutōiš.3 vit̰kauuōiš.4 ziγrōiš.5 saēnahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:frō.hakafrahe.6 marəziṣ̌miiehe.7 saēnanąm. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:varəsmō.raocā̊. pərəϑuuafsmō.8 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.127. aṣ̌a.nəmaŋhā̊.1 vīdat̰.gauuā̊.2 aŋhuiiā̊.3 daiŋ́hə̄uš. aṣ̌aonā̊.4 frauuaṣ̌īm. yazamaide:parṣ̌at̰.gauuā̊.5 dāzgrō.gauuā̊.6 apaxṣ̌īraiiā̊. daiŋ́hə̄uš. aṣ̌aonā̊.4 frauuaṣ̌īm. yazamaide.:hufrauuāxš.7 kahrkananąm.8 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:akaiiaδahe. puδanąm.9 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:jāmāspahe. aparazātahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:maiδiiō.mā̊ŋhahe.10 aparazātahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:uruuatat̰.narahe.11 aparazātahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.128. raocascaēṣ̌manō.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:huuarəcaēṣ̌manō.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:frādat̰.xvarənaŋhō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:viδat̰.xvarənaŋhō.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vouru.nəmaŋhō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vouru.sauuaŋhō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:uxṣ̌iiat̰.ərətahe.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:uxṣ̌iiat̰.nəmaŋhō.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:astuuat̰.ərətahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.129. yō.1 aŋhat̰. saoš́iiąs. vərəϑraja. nąma.astuuat̰.ərətasca. nąma:auuaϑa. saoš́iiąs.yaϑa. vīspəm. ahūm. astuuaṇtəm. sāuuaiiāt̰:2auuaϑa.3 astuuat̰.ərətō.yaϑa. astuuā̊. hą.4 uštanauuā̊.astuuat̰. aiϑiiejaŋhəm.5 paitiṣ̌āt̰.6paitištātə̄e. bizəŋrō.ciϑraiiā̊.7 drujō.paitištātə̄e. aṣ̌auua.karštahe. t̰baēṣ̌aŋhō.

13.130. yimahe. vīuuaŋhanahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.sūrahe. pouru.vąϑβahe.1paitištātə̄e. ainištōiš. daēuuō.frakarštaiiā̊.haēcaŋhasca. auuāstrahe.iϑiiajaŋhasca.2 marṣ̌aonahe.3

13.131. ϑraētaonahe.1 āϑβiiānōiš.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.paitištātə̄e. garənāušca.3 tafnaošca.4naēzaheca.5 sārastōišca. vāuuarṣ̌iiā̊sca.6paitištātə̄e. aži.karštahe. t̰baēṣ̌aŋhō:aošnarahe.7 pouru.jirahe.8 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:uzauuahe.9 tumāspanahe.10 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:aγraēraϑahe.11 narauuahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:manuš.ciϑrahe.12 airiiāuuahe.13 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.132. kauuōiš. kauuātahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:kauuōiš. aipiuuaŋhə̄uš.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kauuōiš. usaδanō.2 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kauuōiš. arṣ̌nō. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kauuōiš. pisinaŋhō.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kauuōiš. biiarṣ̌ānō.4 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kauuōiš. siiāuuarṣ̌ānō.5 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kauuōiš. haosrauuaŋhō.6 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.133. 1amaheca. paiti. hutāštahe.vərəϑraγnaheca. paiti. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. paiti. uparatātō.saŋuhasca.2 paiti. husastaiiā̊.3saŋuhasca.2 paiti. amuiiamnaiiā̊.4saŋuhasca.2 paiti. auuanəmnaiiā̊.haϑrauuataheca. paiti. hamərəϑanąm.5

13.134. druuaheca. paiti. aojaŋhō.xvarənaŋhasca. paiti. mazdaδātahe.tanuiiā̊sca.1 paiti. druuatātō.āsnaiiā̊sca. paiti. vaŋhuiiā̊.frazaṇtōiš.2 daŋraiiā̊. viiāxanaiiā̊.xṣ̌ōiϑniiō.3 spitidōiϑraiiā̊.ązō.būjō. huuīraiiā̊.huzaṇtə̄uš. paiti. aparaiiā̊.viiarəϑiiaiiā̊.4 vahištahe. aŋhə̄uš.

13.135. xṣ̌aϑraheca. paiti. bānumatō.darəγaiiā̊sca. paiti. darəγō.jītōiš.vīspanąmca. paiti. aiiaptanąm.1vīspanąmca. paiti. baēṣ̌azanąm.paitištātə̄e. yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca.paitištātə̄e. sāstō.karštahe. t̰baēṣ̌aŋhō.

13.136. sāmahe. kərəsāspahe. gaēsaoš.1 gaδauuarahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.paitištātə̄e. uγrahe. bāzāuš.2haēnaiiā̊sca.3 pərəϑu.ainikaiiā̊.pərəϑu.drafṣ̌aiiā̊. ərəδβō.drafṣ̌aiiā̊.uzgərəptō.drafṣ̌aiiā̊.4xrūrəm. drafṣ̌əm. barəṇtiiā̊.5paitištātə̄e. gaδahe. frakərəstō.frasānahe.6simahe. vīrəṇjanō.7 anamarždikahe.8paitištātə̄e. gaδō.karštahe. t̰baēṣ̌aŋhō.

13.137. āxrūrahe. haosrauuaŋhanahe.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.1paitištātə̄e. haṣ̌idauuahe.2 druuatō.arātōišca. gaēϑō.mərəṇciiānahe:3haoš́iiaŋhahe. taxmahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:paitištātə̄e. māzainiianąm. daēuuanąm.varəniianąmca. druuatąm.paitištātə̄e. daēuuō.karštahe. t̰baēṣ̌aŋhō.

13.138. fraδāxštōiš. xuṇbiiehe.1 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:paitištātə̄e. aēṣ̌mahe. xruuī.draoš.aēṣ̌mō.varəδanąmca.2 druuatąm.paitištātə̄e. aēṣ̌mō.karštahe. t̰baēṣ̌aŋhō.

13.139. huuōuiiā̊.1 aṣ̌aoniiā̊.2 frauuaṣ̌īm. yazamaide:frə̄niiā̊. aṣ̌aoniiā̊. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:ϑritiiā̊.3 aṣ̌aoniiā̊. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:pourucistaiiā̊.4 aṣ̌aoniiā̊. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:hutaosaiiā̊.5 aṣ̌aoniiā̊. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:humāiiā̊.6 aṣ̌aoniiā̊. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:zairiciiā̊.7 aṣ̌aoniiā̊. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:vīspatauruṣ̌iiā̊.8 aṣ̌aoniiā̊. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:uštauuaitiiā̊. aṣ̌aoniiā̊. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:tuṣ̌nāmaitiiā̊. aṣ̌aoniiā̊. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.140. frə̄niiā̊. nāiriiā̊. usinəmaŋhō.1 aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌aonō.2 frauuaṣ̌īm. yazamaide:frə̄niiā̊. nāiriiā̊. frāiiazəṇtanahe.3 aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:frə̄niiā̊. nāiriiā̊. xṣ̌ōiβrāspanahe.4 aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:frə̄niiā̊. nāiriiā̊. gaiiaδāstōiš. aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:asabanaiiā̊.5 nāiriiā̊. pouruδāxštōiš. aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:uxṣ̌əṇtiiā̊.6 nāiriiā̊. staoϑrō. vahištahe. aṣ̌ahe.7 aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.141. kaniiā̊.1 vaδūtō.2 aṣ̌aoniiā̊.3 aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:kaniiā̊. jaγrūδō.2 aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kaniiā̊. fraŋhāδō. aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kaniiā̊. urūδaiiaṇtō.4 aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kaniiā̊. paēsaŋhanuua. aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:huuarəδiiā̊.5 aṣ̌aoniiā̊.6 frauuaṣ̌īm. yazamaide.:huciϑraiiā̊. aṣ̌aoniiā̊.6 frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kanukaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊.6 frauuaṣ̌īm. yazamaide.:kaniiā̊. srūtat̰.fəδriiō.7 aṣ̌aoniiā̊.6 frauuaṣ̌īm. yazamaide.

13.142. kaniiā̊. vaŋhu.fəδriiā̊.1 aṣ̌aoniiā̊. frauuaṣ̌īm. yazamaide:kaniiā̊. ərədat̰.fəδriiā̊.1 aṣ̌aoniiā̊. frauuaṣ̌īm. yazamaide.:yā. vīspa.tauruuairica.2 nąma:auuaϑa. vīspa.tauruuairi.3yaϑa. hā. təm.4 zīzanāt̰.yō. vīspe.5 tauruuaiiāt̰.daēuuāat̰ca. t̰baēṣ̌ā̊. maš́iiāat̰ca.paitištātə̄e. jahe.karštahe.6 t̰baēṣ̌aŋhō.

13.143. airiianąm. dax́iiunąm. narąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.1 yazamaide.airiianąm. dax́iiunąm. nāirinąm. aṣ̌aoninąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:2tūiriianąm. dax́iiunąm. narąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.2tūiriianąm. dax́iiunąm. nāirinąm. aṣ̌aoninąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:sairimanąm.3 dax́iiunąm. narąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.sairimanąm.3 dax́iiunąm. nāirinąm. aṣ̌aoninąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.

13.144. sāininąm.1 dax́iiunąm. narąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.sāininąm.1 dax́iiunąm. nāirinąm. aṣ̌aoninąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:dāhīnąm.2 dax́iiunąm. narąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.dāhīnąm.2 dax́iiunąm. nāirinąm. aṣ̌aoninąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.

13.145. 1vīspanąm. dax́iiunąm. narąm. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.1vīspanąm. dax́iiunąm. nāirinąm. aṣ̌aoninąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:vīspā̊. aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:yā̊. haca. gaiiāt̰. marəϑnat̰.2ā.saoš́iiaṇtāt̰. vərəϑraγnat̰.

13.146. +upa. tū. nō.1 iδa. yā̊.2 aṣ̌aonąm.moṣ̌u. isiṇtu.3 frauuaṣ̌aiiō:tā̊. nō. jasaṇtu.4 auuaŋhe:5tā̊. nō. ązahucit̰.6 hatō.ϑrāiieṇte. aiβi.dərəštāiš.7 auuə̄biš.8aomna.9 ahura. mazda.sraoṣ̌aca. aṣ̌iia. sūra.mąϑraca. spəṇta. vīduṣ̌a.10yō. vīdaēuuō. vīdaēuuahe.aštō.11 mazdā̊. ahurahe.yim. zaraϑuštrō. frə̄rənaot̰.huuāuuaṇtəm.12 aŋhuue.13 astuuaite.

13.147. aora. vaŋuhīš. upa.ṣ̌aēta.yā̊. āpō. yā̊sca. uruuarā̊.yā̊sca. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌aiiō:iδa.1 friϑā̊.2 paiti.zaṇtā̊.buiiata. ahmiia. nmāne:iδa. āϑrauuanō. dax́iiunąm.maniieṇte.3 vaŋhə̄uš. aṣ̌ahe:uzgəuruuaiieiṇte.4 zastə̄.ahmākəm. auuaŋ́he.5 sūrā̊.yūṣ̌mākəm. yasnahe.6 səuuištā̊.

13.148. vīspanąmca. ā̊ŋhąm. aṣ̌aonąm. aṣ̌aoninąmca. iδa. yazamaide. frauuaṣ̌īm.yaēṣ̌ąm. yaṣ̌əϑβat̰ca.1 uruuąnō.zaoiiā̊sca. frauuaṣ̌aiiō:2vīspanąmca. ā̊ŋhąm. aṣ̌aonąm. aṣ̌aoninąmca. iδa. yazamaide. frauuaṣ̌īm.yaēṣ̌ąm.3 nō.4 ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua.yesne. paiti. vaŋhō. vaēδa:5vīspanąmca. aēṣ̌ąm. zaraϑuštrəm.paoirīm. vahištəm. āhūirīm.6sūsrūma.7 t̰kaēṣ̌əm.

13.149. 1paoiriianąm. t̰kaēṣ̌anąm.paoiriianąm. sāsnō.gūṣ̌ąm.2iδa. aṣ̌aonąm. aṣ̌aoninąmca.ahūmca. daēnąmca. baoδasca.uruuānəmca. frauuaṣ̌īmca. yazamaide.yōi. aṣ̌āi. vaonarə:nabānazdištanąm.iδa. aṣ̌aonąm. aṣ̌aoninąmca.ahūmca. daēnąmca. baoδasca.uruuānəmca. frauuaṣ̌īmca. yazamaide.yōi. aṣ̌āi. vaonarə.

13.150. paoiriiąn.1 t̰kaēṣ̌ə̄.2 yazamaide.nmānanąmca. vīsąmca.zaṇtunąmca. dax́iiunąmca.yōi. ā̊ŋharə:paoiriiąn.3 t̰kaēṣ̌ə̄. yazamaide.nmānanąmca. vīsąmca.zaṇtunąmca. dax́iiunąmca.yōi. bābuuarə:paoiriiąn.3 t̰kaēṣ̌ə̄. yazamaide.nmānanąmca. vīsąmca.zaṇtunąmca. dax́iiunąmca.yōi. həṇti.

13.151. paoiriiąn.1 t̰kaēṣ̌ə̄. yazamaide.nmānanąmca. vīsąmca.zaṇtunąmca. dax́iiunąmca.nmānaŋhānō. vīṣ̌ānō.2zaṇtuṣ̌ānō. daiŋ́huṣ̌ānō.aṣ̌ō.aŋhānō.3 mąϑrō.aŋhānō.4uruuō.aŋhānō.5vīspāiš. vaŋhūš.6 vaŋhuṣ̌ānō.

13.152. zaraϑuštrəm.vīspahe. aŋhə̄uš. astuuatō.ahūmca. ratūmca.paoirīmca. t̰kaēṣ̌əm. yazamaide.hātąm. huδāstəməm.hātąm. huxṣ̌aϑrōtəməm.hātąm. raēuuastəməm.hātąm. xvarənaŋuhastəməm.hātąm. yesniiōtəməm.hātąm. vahmiiōtəməm.hātąm. xṣ̌naoϑβōtəməm.hātąm. frasastōtəməm.yō. nā.1 ištasca.yesniiasca. vahmiiasca. vaoce.2yaϑna.3 kahmāicit̰. hātąm.aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.

13.153. imąmca.1 ząm. yazamaide.aomca. asmanəm. yazamaide:tāca.2 vohū.3 yazamaide.yā. aṇtarəstā.4yesniiāca.5 vahmiiāca.5frāiiaštuua.6 naire. aṣ̌aone.

13.154. daitikanąmca.1 aiδiiunąm.2 yat̰.3 urunō. yazamaide:aṣ̌aonąm. āat̰. urunō. yazamaide.kuδō.zātanąmcit̰.4 narąmca. nāirinąmca.yaēṣ̌ąm. vahehīš. daēnā̊.vanaṇtī.5 vā.vəŋhən.6 vā.vaonarə. vā.

13.155. vanəṇtąm.1 vaŋhəṇtąm.2 vaonāṣ̌ąm.3daēnō.sācąm.4 iδa. aṣ̌aonąm.5 aṣ̌aoninąmca.ahūmca. daēnąmca. baoδasca.uruuānəmca. frauuaṣ̌īmca. yazamaide.yōi. aṣ̌āi. vaonarə.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::6(vāž.::)hōrməzd.1 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::

13.156. 1aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm.uγranąm. aiβiϑūranąm.2uγranąm. vārəϑraγninąm.2paoiriiō.t̰kaēṣ̌anąm. frauuaṣ̌inąm.nabānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm.frauuaṣ̌aiiō.xṣ̌nūtā̊.3 aiiaṇtu.4 ahmiia. nmāne.xṣ̌nūtā̊.3 vīcarəṇtu.5 ahmiia. nmāne.

13.157. xṣ̌nūtā̊. āfrīnəṇtu.1 ahmiia. nmāne.vaŋuhīm. aṣ̌īm. xvāparąm:xṣ̌nūtā̊. pāraiiaṇtu. haca. ahmāt̰. nmānāt̰.staomāca. rāzarəca.2 barəṇtu.daϑuṣ̌ō. ahurāi.3 mazdāi.aməṣ̌anąmca.4 spəṇtanąm.mācim.5 gərəzānā̊.6 pāraiiaṇtu. haca. ahmāt̰. nmānāt̰.ahmākəmca. mazdaiiasnanąm.

13.158. 1(vāž.::)hōrməzd.2 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.3 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.4aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌inąm.uγranąm. aiβiϑūranąm.paoiriiō.t̰kaēṣ̌anąm. frauuaṣ̌inąm.nabānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.5 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::::::

Warharan Yasht[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::bahirām. yazat̰. i. pə̄rōžgāh. i. dušman. zadār. amahe. hutāštahe. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::4vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.xṣ̌naoϑra.3 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

14.1. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:ahura. mazda. mainiiō.1 spə̄ništa.dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.kō. asti. mainiiauuanąm. yazatanąm. zaiiōtəmō:āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:vərəϑraγnō. ahuraδātō.spitama. zaraϑuštra.

14.2. ahmāi. paoiriiō. ājasat̰.1 vazəmnō.vərəϑraγnō. ahuraδātō.vātahe. kəhrpa. darṣ̌iiōiš.2srīrahe. mazdaδātahe.vohu. xvarənō.3 mazdaδātəm.4barat̰.5 xvarənō. mazdaδātəm.4baēṣ̌azəm. uta. aməmca.

14.3. āat̰. ahmāi. amauuastəmō:ama.1 ahmi. amauuastəmō.vərəϑra. ahmi.2 vərəϑrauuastəmō.xvarənaŋha.3 ahmi. xvarənaŋuhastəmō.yāna. ahmi. yānauuastəmō.saoka. ahmi. saokauuastəmō.baēṣ̌aza. ahmi. baēṣ̌aziiōtəmō.

14.4. āat̰. t̰baēṣ̌ā̊. tauruuaiieni. vīspanąm. t̰biṣ̌uuatąm.1t̰baēṣ̌ā̊.2 daēuuanąm. maš́iiānąmca.yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca.3

14.5. ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.1yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō.2 gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.6. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:pərəsat̰. zaraϑuštrō.1 ahurəm. mazdąm:ahura. mazda. mainiiō. spə̄ništa.dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.kō. asti. mainiiauuanąm. yazatanąm. zaiiōtəmō:āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:vərəϑraγnō. ahuraδātō.spitama. zaraϑuštra.

14.7. ahmāi. bitiiō. ājasat̰. vazəmnō.vərəϑraγnō. ahuraδātō.gə̄uš. kəhrpa. arṣ̌ānahe.srīrahe.1 zaraniiō.sruuahe.2yim. upairi. sruiie.3 sanat̰.4amō. hutaštō.5 huraoδō.vərəϑraγnō. ahuraδātō:auuaϑō. ājasat̰.6:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.8. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:pərəsat̰. zaraϑuštrō.1 ahurəm. mazdąm:ahura. mazda. mainiiō. spə̄ništa.dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.kō. asti. mainiiauuanąm. yazatanąm. zaiiōtəmō:āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:vərəϑraγnō. ahuraδātō.spitama. zaraϑuštra.

14.9. ahmāi. ϑritiiō. ājasat̰. vazəmnō.vərəϑraγnō. ahuraδātō.aspahe. kəhrpa. auruṣ̌ahe.1srīrahe. zairi.gaoṣ̌ahe.zaraniiō.aiβiδānahe.2yim. upairi. ainikəm. sanat̰.3amō. hutaštō.4 huraoδō.vərəϑraγnō. ahuraδātō:auuaϑa. ājasat̰.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.10. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:pərəsat̰. zaraϑuštrō.1 ahurəm. mazdąm:ahura. mazda. mainiiō. spə̄ništa.dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.kō. asti. mainiiauuanąm. yazatanąm. zaiiōtəmō:āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:vərəϑraγnō. ahuraδātō.spitama. zaraϑuštra.

14.11. ahmāi. tūiriiō. ājasat̰. vazəmnō.vərəϑraγnō. ahuraδātō.uštrahe. kəhrpa. vaδariiaoš.1dadąsaoš.2 aiβi.tacinahe.3uruuatō.4 frasparanahe.5gaēϑāuš.6 maš́iiō.vaŋhahe:7

14.12. yō.1 arṣ̌nąm. fraŋhərəziṇtąm.2mazištəm. aojō. ābaraiti.mazištəmca. āmanaŋhəm.3yō. xṣ̌aϑriṣ̌uua.4 auuāiti.5auuā̊.6 zī. *xṣ̌aϑrīš.7 hupātōtəmā̊.8yā̊.9 uštrō. pāiti.10 vaδariš.11aš.bāzāuš.12 stuui.kaofō.13smarṣ̌nō.daēma.14 jīrō.sārō.15raēuua.16 bərəzō.17 amauuā̊:

14.13. +yąm. hē.1 dūraēsūkəm.dūire.2 frauuāiti.3 aētahe.4tąϑriiąm. aipi. xṣ̌apanəm:5yō. kafəm. aipi.spaiieiti.6spaēititəm.7 upa. vaγδanəm.huxṣ̌naoϑre.8 hupaitištāne.9yō. hištaite.10 vīdiδuuā̊.11yaϑa. sāsta. hamō.xṣ̌aϑrō:12auuaϑa. ājasat̰.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.14. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:pərəsat̰. zaraϑuštrō.1 ahurəm. mazdąm:ahura. mazda. mainiiō. spə̄ništa.dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.kō. asti. mainiiauuanąm. yazatanąm. zaiiōtəmō:āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:vərəϑraγnō. ahuraδātō.spitama. zaraϑuštra.

14.15. ahmāi. puϑrō. ājasat̰. vazəmnō.vərəϑraγnō. ahuraδātō.hū. kəhrpa.1 varāzahe.paiti.ərənō.2 tiži.dąstrahe.arṣ̌nō. tiži.asūrahe.3hakərət̰.janō.4 varāzahe.anupōiϑβahe. graṇtahe.5parṣ̌uuanikahe.6 taxmahe.yūxδahe.7 pāiriuuāzahe:8auuaϑa. ājasat̰.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.16. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:pərəsat̰. zaraϑuštrō.1 ahurəm. mazdąm:ahura. mazda. mainiiō. spə̄ništa.dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.kō. asti. mainiiauuanąm. yazatanąm. zaiiōtəmō:āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:vərəϑraγnō. ahuraδātō.spitama. zaraϑuštra.

14.17. ahmāi. xštuuō. ājasat̰. vazəmnō.vərəϑraγnō. ahuraδātō.narš. kəhrpa. paṇca.dasaŋhō.xṣ̌aētahe. spiti.dōiϑrahe.1kasu.pāṣ̌nahe.2 srīrahe:auuaϑa. ājasat̰.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.18. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:pərəsat̰. zaraϑuštrō.1 ahurəm. mazdąm:ahura. mazda. mainiiō. spə̄ništa.dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.kō. asti. mainiiauuanąm. yazatanąm. zaiiōtəmō:āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:vərəϑraγnō. ahuraδātō.spitama. zaraϑuštra.

14.19. ahmāi. haptaϑō. ājasat̰. vazəmnō.vərəϑraγnō. ahuraδātō.mərəγahe.1 kəhrpa. vārəγnahe.2uruuatō.3 aδara.naēmāt̰.piṣ̌atō.4 upara.naēmāt̰.yō. vaiiąm. asti. āsištō.rəṇjištō. frauuazəmnanąm.5

14.20. hō. aēuuō. uštanauuatąm.1iṣ̌uua.vasma.2 apaiieiti.3[hascit̰.4 vā. nōit̰.5 vā.]yat̰cit̰.6 vazaite.7 huuastəm:8yō. vazaite.9 zarṣ̌aiiamnō.10aγrąm.11 usaitīm.12 uṣ̌ā̊ŋhəm.axṣ̌afni. xṣ̌afnīm.13 isəmnō.14asūiri. sūirīm.15 isəmnō.16

14.21. vīgāϑō.1 marəzat̰. kaofanąm.2barəṣ̌nauuō. marəzat̰. gairinąm.jąfnauuō. marəzat̰. raonąm.saēniš.3 marəzat̰. uruuaranąm.vaiiąm. vācim. susruṣ̌əmnō:4auuaϑa. ājasat̰.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.22. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:pərəsat̰. zaraϑuštrō.1 ahurəm. mazdąm:ahura. mazda. mainiiō. spə̄ništa.dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.kō. asti. mainiiauuanąm. yazatanąm. zaiiōtəmō:āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:vərəϑraγnō. ahuraδātō.spitama. zaraϑuštra.

14.23. ahmāi. aštəmō. ājasat̰. vazəmnō.vərəϑraγnō. ahuraδātō.maēṣ̌ahe. kəhrpa. aurunahe.1srīrahe. niuuaštakō.sruuahe:2auuaϑa. ājasat̰.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.24. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:pərəsat̰. zaraϑuštrō.1 ahurəm. mazdąm:ahura. mazda. mainiiō. spə̄ništa.dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.kō. asti. mainiiauuanąm. yazatanąm. zaiiōtəmō:āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:vərəϑraγnō. ahuraδātō.spitama. zaraϑuštra.

14.25. ahmāi. naomō. ājasat̰. vazəmnō.vərəϑraγnō. ahuraδātō.būzahe.1 kəhrpa. rə̄nahe.2srīrahe. tiži.sruuahe:3auuaϑa. ājasat̰.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.26. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:pərəsat̰. zaraϑuštrō.1 ahurəm. mazdąm:ahura. mazda. mainiiō. spə̄ništa.dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.kō. asti. mainiiauuanąm. yazatanąm. zaiiōtəmō:āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:vərəϑraγnō. ahuraδātō.spitama. zaraϑuštra.

14.27. ahmāi. dasəmō. ājasat̰. vazəmnō.vərəϑraγnō. ahuraδātō.vīrahe. kəhrpa. raēuuatō.srīrahe. mazdaδātahe:barat̰.1 karətəm. zaraniiō.saorəm.2frapixštəm.3 vīspō.paēsaŋhəm:auuaϑa. ājasat̰.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.28. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.1arṣ̌ō.karəm. marṣ̌ō.karəm. fraṣ̌ō.karəm.huuāxštəm.2 huuāiiaonəm:təm. yazata.yō. aṣ̌auua. zaraϑuštrō.vərəϑraγnahe. paiti. manahi.3vərəϑraγnahe. paiti. vacahi.3vərəϑraγnahe. paiti. š́iiaoϑne.4vərəϑraγnahe. paiti. frauuāke.5vərəϑraγnahe. paiti. pāitiuuāke.6

14.29. ahmāi. daϑat̰. vərəϑraγnō. ahuraδātō.ərəzōiš.1 xā̊.2 bāzuuā̊. aojō.tanuuō.3 vīspaiiā̊. druuatātəm.tanuuō. vīspaiiā̊. vazduuarə.aomca. sūkəm.4yim. baraiti. karō. masiiō.5 upāpō.yō. raŋhaiiā̊. dūraēpāraiiā̊.jafraiiā̊. hazaŋrō.vīraiiā̊.6varəsō.stauuaŋhəm.7āpō. uruuaēsəm.8 māraiieite.9:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.30. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.arṣ̌ō.karəm.1 marṣ̌ō.karəm. fraṣ̌ō.karəm.huuāxštəm. huuāiiaonəm:təm. yazata.yō. aṣ̌auua. zaraϑuštrō.vərəϑraγnahe. paiti. manahi.vərəϑraγnahe. paiti. vacahi.vərəϑraγnahe. paiti. š́iiaoϑne.vərəϑraγnahe. paiti. frauuāke.vərəϑraγnahe. paiti. pāitiuuāke.

14.31. ahmāi. daϑat̰. vərəϑraγnō. ahuraδātō.ərəzōiš. xā̊. bāzuuā̊. aojō.tanuuō. vīspaiiā̊. druuatātəm.tanuuō. vīspaiiā̊. vazduuarə.aomca. sūkəm.yim. baraiti. aspō.2 arṣ̌a.3yō. tąϑriiascit̰.4 haca. xṣ̌afnō.auuaṣ̌aiϑiiā̊.5 aipi.aβraiiā̊.6aspaēm.7 varəsəm.8 zəmāδa.9saiianəm.10 vaēnaiti. katārō.aγrauuō.11 vā. būnauuō.12 vā.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.32. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.arṣ̌ō.karəm.1 marṣ̌ō.karəm. fraṣ̌ō.karəm.huuāxštəm. huuāiiaonəm:təm. yazata.yō. aṣ̌auua. zaraϑuštrō.vərəϑraγnahe. paiti. manahi.vərəϑraγnahe. paiti. vacahi.vərəϑraγnahe. paiti. š́iiaoϑne.vərəϑraγnahe. paiti. frauuāke.vərəϑraγnahe. paiti. pāitiuuāke.

14.33. ahmāi. daϑat̰. vərəϑraγnō. ahuraδātō.ərəzōiš. xā̊. bāzuuā̊. aojō.tanuuō. vīspaiiā̊. druuatātəm.tanuuō. vīspaiiā̊. vazduuarə.aomca. sūkəm.2yim. baraiti. kahrkāsō. zarənumainiš.3yō. naomiiācit̰.4 haca. daiŋ́haot̰.5mušti.masaŋhəm. xrūm.6 aiβi.vaēnaiti.auuauuat̰cit̰.7yaϑa. sūkaiiā̊.8 brāzaiiā̊.9 brāzəm.10auuauuat̰cit̰.yaϑa. sūkaiiā̊.8 naēzəm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.34. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:ahura. mazda. mainiiō. spə̄ništa.dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.yat̰. bauuāni.1aiβi.sastō.2 aiβi.šmarətō.3pouru.narąm.4 t̰biṣ̌iiaṇtąm.5ciš. aiŋ́he.6 asti. baēṣ̌azō.

14.35. āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:mərəγahe.1 pəṣ̌ō.parənahe.2 vārəṇjinahe.3parənəm.4 aiiasaēṣ̌a.5spitama. zaraϑuštra:ana. parəna. tanūm. aiβi.sifōiš.6ana. parəna. hamərəϑəm.7 paiti.saŋhaēṣ̌a.8

14.36. yānā̊.1 baraiti.astauuō.2 vā. taxmahe. mərəγahe.parənauuō.3 vā. taxmahe. mərəγahe:naēδa.ciš. raēuua. maš́iia. jaiṇti.naēδa. fraēṣ̌iieiti.4paouruua. hē.5 nəmō. baraiti.6paouruua. xvarənā̊:vīδāraiieiti. upastąm.mərəγahe.7 parənō.8 mərəγanąm.7

14.37. tā̊. ahurō. sāstranąm.1 daiŋ́hupaitiš.nōit̰. satəm. jaiṇti. vīraja.2nōit̰. hakərət̰.3 jaiṇti. vaēsaēpa.4ōim.5 jaiṇti. fraṣ̌a. aēiti.6

14.38. vīspe.1 tərəsəṇti.2 pərənine.3auuaϑa. māuuaiiacit̰.4 tanuiie.56vīspe. tərəsəṇti.7 auruuaϑa.8vīspe. tərəsəṇti.9 duš.mainiiuš.10aməmca. vərəϑraγnəmca.niδātəm.11 tanuiie. manō:12

14.39. yim. vaṣ̌ā̊ṇte.1 ahurā̊ŋhō.2vaṣ̌ā̊ṇte. āhūiriiā̊ŋhō.2vaṣ̌ā̊ṇte. haosrauuaŋhanō.3təm. vaṣ̌ata. kauua. usa:4yim. aspō. arṣ̌a. baraiti.yim. uštrō. vaδairiš.5 baraiti.yim. āfš. nāuuaiia.6 baraiti:

14.40. yim. ϑraētaonō. taxmō. barat̰.yō. janat̰. ažīm. dahākəm.1ϑrizafanəm.2 ϑrikamərəδəm.ašaojaŋhəm. daēuuīm. drujəm.aγəm. gaēϑāuuiiō. druuaṇtəm.yąm. ašaojastəmąm. drujəm.fraca. kərəṇtat̰. aŋrō. mainiiuš.aoi. yąm. astuuaitīm. gaēϑąm.mahrkāi. aṣ̌ahe. gaēϑanąm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.41. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:vərəϑraγnō. auui.1 imat̰. nmānəm.gaosurābiiō.2 xvarənō. pairi.vərənauuaiti.3yaϑa. hāu.4 maza.5 mərəγō.6 saēnō.7yaϑa. auue.8 aβrā̊.9 upāpā̊.10masitō.11 gairīš.12 niuuānəṇti.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.42. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:ahura. mazda. mainiiō. spə̄ništa.dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.kuua. asti. vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.nąma.azbāitiš.1 kuua. upa.stūitiš.2 kuua. ništūitiš.3

14.43. āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:yat̰. spāδa. haṇjasā̊ṇte.1spitama. zaraϑuštra.raštəm.2 rasma. katarascit̰.vaštā̊ŋhō.3 ahmiia. nōit̰. vaziiā̊ṇte.4jatā̊ŋhō.5 ahmiia. nōit̰. janiiā̊ṇte.6

14.44. cataŋrō.1 pərənā̊.2 vīδāraiiōiš.auui. paϑąm. katarascit̰:yatārō.3 pouruuō.4 frāiiazāite.5*amō. hutaštō.6 huraoδō.vərəϑraγnō. ahuraδātō.*atārō. vərəϑra. hacaite.7

14.45. aməmca. vərəϑraγnəmca. āfrīnāmi.duua. apātāra.1 duua. nipātāra.duua. nišharətāra.duua. aδβōžən.2 duua. vīδβōžən.3duua. fraδβōžən.4 duua. āmarəzən.5duua. vīmarəzən.6 duua. framarəzən.7

14.46. zaraϑuštra.aētəm. mąϑrəm. mā.1 fradaēsaiiōiš.2ainiiat̰.3piϑre.4 vā. puϑrāi.brāϑre.5 vā. haδō.zātāi.āϑrauuanāi. vā. ϑrāiiaone:aētaēca. tē.6 vācō.yōi.7uγra. ās.8 dərəzra.9 ās.uγra. ās. viiāxaine.10 ās.uγra. ās. vərəϑraγne.11 ās.uγra. ās. baēṣ̌aziia.12 ās:aētaēca. tē. vācō.yōi.7pəṣ̌əmcit̰.13 sārəm.14 buṇjaiṇti.15uzgərəptəmcit̰. snaϑəm. apaṣ̌a.16 apa.xvanuuaiṇti.17:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.47. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.1yō. vīrāzaiti.2 aṇtarə. rāšta.3 rasmana.āca. paraca. pərəsaite.4haδa.5 miϑra. haδa. raṣ̌nuuō:kō. miϑrəm. aiβi.družaiti.6kō. raṣ̌nūm. paiti.irinaxti.7kahmāi. yaskəmca. mahrkəmca.azəm. baxṣ̌āni.8 xṣ̌aiiamnō.

14.48. āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:yat̰.1 maš́iiāka. frāiiazā̊ṇte.2*vərəϑraγnō. ahuraδātō. dātahe.yim. š́iieiti.3 dāitiiōtəma.4yasnasca.5 vahmasca.5aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.*6nōit̰. iϑra.7 airiiā̊. daiŋ́hāuuō.8frąš. hiiāt̰.9 haēna. nōit̰. vōiγna.nōit̰. pāma. nōit̰. kapastiš.nōit̰. haēniiō. raϑō.10nōit̰. uzgərəptō. drafṣ̌ō.11

14.49. paiti. dim. pərəsat̰. zaraϑuštrō:kat̰. zī. asti.ahura. mazda.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.dāitiiōtəma.1yasnasca. vahmasca.2aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.

14.50. āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:zaoϑrā̊. hē. uzbāraiiən. airiiā̊. daiŋ́hāuuō.barəsma. hē. stərənaiiən.1 airiiā̊. daiŋ́hāuuō:pasūm. hē. pacaiiən. airiiā̊. daiŋ́hāuuō.auruṣ̌əm.2 vā. vohu.gaonəm. vā.kācit̰. vā. gaonanąm.3 hamō.gaonəm.4

14.51. mā. hē. mairiiō. gəuruuaiiōit̰.1mā. jahika. mā. aṣ̌āuuō.2asrāuuaiiat̰.gāϑō.3 ahumərəxš.4paitiiārənō.5 imąm. daēnąm.yąm. āhūirīm. zaraϑuštrīm.

14.52. yezi. ṣ̌ē. mairiiō. gəuruuaiiāt̰.1jahika. vā. aṣ̌āuuō.2 vā.asrāuuaiiat̰.gāϑō. ahumərəxš.3paitiiārənō.4 imąm. daēnąm.yąm. āhūirīm. zaraϑuštrīm.para.5 baēṣ̌aza. hacaite.6vərəϑraγnō. ahuraδātō.

14.53. hamaϑa. airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.vōiγnā̊.1 jasā̊ṇti:2hamaϑa. airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.haēna. frapatā̊ṇti:3hamaϑa. airiiābiiō. daiŋ́hubiiō.janiiā̊ṇte.4paṇcasaγnāi. sataγnāišca.sataγnāi. hazaŋraγnāišca.hazaŋraγnāi. baēuuarəγnāišca.baēuuarəγnāi.5 ahąxštaγnāišca:6

14.54. aδāt̰. uiti. frauuaṣ̌ata:1vərəϑraγnō. ahuraδātō.nōit̰. narō. yesniiō.2 vahmiiō.gə̄ušca.3 uruua. dāmi.dātō.4yat̰. nūrəm. viiāmbura.5 daēuua.maš́iiāka. daēuuaiiāzō.vohunīm. vā. tācaiieiṇti.fraṣ̌aēkəm.6 vā. fraṣ̌icaṇti:7

14.55. yat̰. nūrəm. viiāmbura.1 daēuua.maš́iiāka. daēuuaiiāzō.auui.2 ātrəm.3 ābarəṇti.4aētaiiā̊. uruuaraiiā̊.yā. vaoce.5 hapərəsi.6 nąma.aētəm. aēsməm.yō. vaoce. nəməδka.7 nąma.

14.56. yat̰. nūrəm. viiāmbura. daēuua.maš́iiāka. daēuuaiiāzō.frā. parštīm.1 nāmaiieiṇti.2vī.3 maiδiiąnəm. frānaiieiṇti.4vīspa.5 haṇdāma. rāzaiieiṇti.6jana. hō.7 saiδin.8 nōit̰. janəm.haδa. hō.9 saiδin. nōit̰. haδən:yat̰. nūrəm. viiāmbura. daēuua.maš́iiāka. daēuuaiiāzō.uṣ̌i. pairi.dāraiieiṇti.10daēma. hō.11 pairi.uruuaēsaiieiṇti.12ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.57. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:haoməm. baire.1 sāiri.2 baoγəm.3haoməm. vərəϑrājanəm. baire.nipātārəm. vohu.4 baire.5pātārəm.6 tanuiie. baire.haoməm. yim.7 niuuizaite.8 niuuaṇdāt̰.9apaiieiti.10 dušmainiiaot̰.11 pəṣ̌ana.12 haca:

14.58. 1yaϑa. azəm. aom. spāδəm. vanāni.1yaϑa. azəm. aom. spāδəm. niuuanāni.yaϑa. azəm. aom. spāδəm. nijanāni.yō. mē. paskāt̰. vazaite.2:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.59. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:asānəm.1 siγūire.2 ciϑrəm.3abarə.4 ahurō. puϑrō.puϑrā̊ŋhō. baēuuarə.pataiiō:amauua. ās. vərəϑrauua. nąma.5vərəϑrauua. ās. amauua. nąma.

14.60. yaϑa. azəm. auuata.1 vərəϑra. hacāne.yaϑa. vīspe. aniie. aire.2yaϑa. azəm. aom. spāδəm. vanāni.yaϑa. azəm. aom. spāδəm. niuuanāni.yaϑa. azəm. aom. spāδəm. nijanāni.yō. mē. paskāt̰. vazaite.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.61. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::1gauue. aməm. gauue. nəməm.gauue. uxδəm. gauue. vərəϑrəm.gauue. xvarəϑəm.2 gauue. vastrəm.3gauue. vərəziiātąm.4tąm. nə̄.5 xvarəϑāi. fṣ̌uiiō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.62. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:yō. rasmanō. sciṇdaiieiti.1yō. rasmanō. kərəṇtaiieiti.yō. rasmanō. xvaŋhaiieiti.2yō. rasmanō. yaozaiieiti.3auui. rasmanō. sciṇdaiieiti.4auui. rasmanō. kərəṇtaiieiti.auui. rasmanō. xvaŋhaiieiti.auui. rasmanō. yaozaiieiti.3vərəϑraγnō. ahuraδātō.daēuuanąm. maš́iiānąmca.yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.63. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide:āat̰. yat̰. vərəϑraγnō. ahuraδātō.ϑaxtanąm.1 rasmanąm.yūxtanąm.2 ṣ̌ōiϑranąm.3miϑrō.drująm.4 maš́iiānąm.5apąm.6 gauuō. darəzaiieiti.pairi. daēma. vāraiieiti.apa.7 gaoṣ̌a. taoṣ̌aiieiti.8nōit̰. pāδa. vīδāraiieiti.nōit̰. paiti.tauuā̊. bauuaiti.9:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. zaoϑrābiiō:vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. yazamaide.yāiš. dātāiš. paoiriiāiš. ahurahe.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

14.64. 1(vāž.::)hōrməzd.2 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.3 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.44vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.5 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::::::

Ram Yasht[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::bahirām. yazat̰. i. pə̄rōžgāh. i. dušman. zadār. amahe. hutāštahe. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::vaiiaoš. uparō.kairiiehe.araδātō. aniiāiš. dāmąn.5aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom.xṣ̌naoϑra.3 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

15.1. yazāi. apəmca.1 baγəmca.yazāi. āxštīm. hąm.vaiṇtīmca.suiiąmca. katarəmcit̰:23təm. vaēmcit̰. yazamaide:3təm. vaēmcit̰. zbaiiamahi.ahmāica. nmānāi.ahmāica. nmānahe. nmānō.patə̄e.ahmāica. zaoϑrō.barāi. arədrāi.4paiti.asti. gə̄uš. vacahiieheca.5haϑrauuataheca. paiti. hamərəϑanąm.vahištəm. yazatəm. yazamaide.

15.2. təm. yazata.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.airiiene. vaējahi.1vaŋhuiiā̊. dāitiiaiiā̊.2zaranaēne. paiti. gātuuō.zaranaēne. paiti. fraspāiti.zaranaēne. paiti. upastərəne.3frastərətāt̰. paiti. barəsmən.4pərənə̄biiō.5 paiti. γžāraiiat̰biiō.

15.3. aom. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaiiuš.1 yō. uparō.kairiiō.yaϑa. azəm. nijanāni.aŋrahe. mainiiə̄uš. dāmanąm.naēciš. auuat̰. yō.2 spəṇtahe.

15.4. daϑat̰. ahmāi. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yaϑa. tā. upaŋhacat̰.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.

15.5. vaēm. aṣ̌auuanəm. yazamaide.vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.aētat̰. tē. vaiiō. yazamaide.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. vaēm. uparō.kairīm.zaoϑrābiiō:uγrəm. vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.haomaiiō.1 gauua.2 barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

15.6. yazāi. apəmca.1 baγəmca.yazāi. āxštīm. hąm.vaiṇtīmca.suiiąmca. katarəmcit̰:təm. vaēmcit̰. yazamaide:təm. vaēmcit̰. zbaiiamahi.ahmāica. nmānāi.ahmāica. nmānahe. nmānō.patə̄e.ahmāica. zaoϑrō.barāi. arədrāi.paiti.asti. gə̄uš. vacahiiaeheca.haϑrauuataheca. paiti. hamərəϑanąm.vahištəm. yazatəm. yazamaide.

15.7. təm. yazata.haoš́iiaŋhō.1 paraδātō.2upa. taērəm. haraiiā̊.yuxtaiiā̊.3 paiti.aiiaŋhō.zaranaēne. paiti. gātuuō.4zaranaēne. paiti. fraspāiti.zaranaēne. paiti. upastərəne.frastərətāt̰. paiti. barəsmən.pərənə̄biiō. paiti. γžāraiiat̰biiō.

15.8. aom. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yaϑa. azəm. nijanāni.1duua. ϑriṣ̌uua. māzainiianąm.daēuuanąm. varəniianąmca. druuatąm.

15.9. daϑat̰. ahmāi.1auuat̰. āiiaptəm.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yaϑa. tā. upaŋhacat̰.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.vaēm. aṣ̌auuanəm. yazamaide.vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.aētat̰. tē. vaiiō. yazamaide.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. vaēm. uparō.kairīm.zaoϑrābiiō:uγrəm. vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

15.10. yazāi. apəmca.1 baγəmca.yazāi. āxštīm. hąm.vaiṇtīmca.suiiąmca. katarəmcit̰:təm. vaēmcit̰. yazamaide:təm. vaēmcit̰. zbaiiamahi.ahmāica. nmānāi.ahmāica. nmānahe. nmānō.patə̄e.ahmāica. zaoϑrō.barāi. arədrāi.paiti.asti. gə̄uš. vacahiiaeheca.haϑrauuataheca. paiti. hamərəϑanąm.vahištəm. yazatəm. yazamaide.

15.11. təm. yazata.taxmō. urupa.1 azinauuā̊.2zaranaēne.3 paiti. gātuuō.4zaranaēne. paiti. fraspāiti.zaranaēne. paiti. upastərəne.frastərətāt̰. paiti. barəsmən.pərənə̄biiō. paiti. γžāraiiat̰biiō.

15.12. aom. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yat̰. bauuāni. aiβi.vaniiā̊.vīspe. daēuua. maš́iiāca.vīspe. yātauuō. pairikā̊sca:yat̰. barāni. aŋrəm. mainiiūm.framitəm. aspahe. kəhrpa.ϑrisatəm. aiβi.gāmanąm.uua. pairi. zəmō. karana.1

15.13. daϑat̰. ahmāi.1auuat̰. āiiaptəm.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yaϑa. tā. upaŋhacat̰.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.vaēm. aṣ̌auuanəm. yazamaide.vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.aētat̰. tē. vaiiō. yazamaide.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. vaēm. uparō.kairīm.zaoϑrābiiō:uγrəm. vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

15.14. yazāi. apəmca.1 baγəmca.yazāi. āxštīm. hąm.vaiṇtīmca.suiiąmca. katarəmcit̰:təm. vaēmcit̰. yazamaide:təm. vaēmcit̰. zbaiiamahi.ahmāica. nmānāi.ahmāica. nmānahe. nmānō.patə̄e.ahmāica. zaoϑrō.barāi. arədrāi.paiti.asti. gə̄uš. vacahiiaeheca.haϑrauuataheca. paiti. hamərəϑanąm.vahištəm. yazatəm. yazamaide.

15.15. təm. yazata.yō. yimō. xṣ̌aētō. huuąϑβō.hukairiiāt̰. haca. barəzaŋhat̰.1vīspō.bāmiiāt̰. zaranaēnāt̰.zaranaēne.2 paiti. gātuuō.4zaranaēne. paiti. fraspāiti.zaranaēne. paiti. upastərəne.frastərətāt̰. paiti. barəsmən.pərənə̄biiō. paiti. γžāraiiat̰biiō.

15.16. aom. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yat̰. bauuāni. xvarənaŋuhastəməm.1 zātanąm.huuarədarəsəm.2 maš́iiānąm.yat̰.3 kərənauuāni. māuuōiia.4 xṣ̌aϑrāδa.5amarəṣ̌aṇta.6 pasu. vīra.aŋhə̄uṣ̌əmne.7 āpa. uruuaire.xvairiiąn. xvarəϑəm. ajiiamnəm:*yimahe.8 xṣ̌aϑre. auruuahe.9nōit̰. aotəm. ā̊ŋha. nōit̰. garəməm.nōit̰. zauruua. ā̊ŋha. nōit̰. mərəϑiiuš.nōit̰. araskō. yō.10 daēuuō.dātō.*

15.17. daϑat̰. ahmāi.1auuat̰. āiiaptəm.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yaϑa. tā. upaŋhacat̰.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.vaēm. aṣ̌auuanəm. yazamaide.vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.aētat̰. tē. vaiiō. yazamaide.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. vaēm. uparō.kairīm.zaoϑrābiiō:uγrəm. vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

15.18. yazāi. apəmca. baγəmca.yazāi. āxštīm. hąm.vaiṇtīmca.suiiąmca. katarəmcit̰:təm. vaēmcit̰. yazamaide:təm. vaēmcit̰. zbaiiamahi.ahmāica. nmānāi.ahmāica. nmānahe. nmānō.patə̄e.ahmāica. zaoϑrō.barāi. arədrāi.paiti.asti. gə̄uš. vacahiiaeheca.haϑrauuataheca. paiti. hamərəϑanąm.vahištəm. yazatəm. yazamaide.

15.19. təm. yazata.ažiš. ϑrizafā̊. dahākō.upa. kuuiriṇtəm.1 dužitəm.zaranaēne.2 paiti. gātuuō.4zaranaēne. paiti. fraspāiti.zaranaēne. paiti. upastərəne.frastərətāt̰. paiti. barəsmən.pərənə̄biiō. paiti. γžāraiiat̰biiō.

15.20. aom. jaiδiiat̰.auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yaϑa. azəm. amaš́iiąn.1 kərənauuāni.vīspāiš. auui.2 karṣ̌uuąn.3 yāiš. hapta.

15.21. nōit̰. yazəmnāi. nōit̰. jaiδiiaṇtāi.nōit̰. zbaiiaṇtāi. nōit̰. arədrāi.nōit̰. zaoϑrō.barāi. nōit̰. ahmāi.daϑat̰. tat̰. auuat̰. āiiaptəm.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.1:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. vaēm. uparō.kairīm.zaoϑrābiiō:uγrəm. vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

15.22. yazāi. apəmca. baγəmca.yazāi. āxštīm. hąm.vaiṇtīmca.suiiąmca. katarəmcit̰:təm. vaēmcit̰. yazamaide:təm. vaēmcit̰. zbaiiamahi.ahmāica. nmānāi.ahmāica. nmānahe. nmānō.patə̄e.ahmāica. zaoϑrō.barāi. arədrāi.paiti.asti. gə̄uš. vacahiiaeheca.haϑrauuataheca. paiti. hamərəϑanąm.vahištəm. yazatəm. yazamaide.

15.23. 1təm. yazata.vīsō. puϑrō. āϑβiiānōiš.vīsō. sūraiiā̊. ϑraētaonō.upa. varənəm. caϑru.gaoṣ̌əm.zaranaēne.2 paiti. gātuuō.4zaranaēne. paiti. fraspāiti.zaranaēne. paiti. upastərəne.frastərətāt̰. paiti. barəsmən.pərənə̄biiō. paiti. γžāraiiat̰biiō.

15.24. aom. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yat̰. bauuāni. aiβi.vaniiā̊.ažīm. dahākəm.ϑrizafanəm. ϑrikamərəδəm.1ašaojaŋhəm. daēuuīm. drujəm.aγəm. gaēϑāuuiiō. druuaṇtəm.yąm. ašaojastəmąm. drujəm.fraca. kərəṇtat̰. aŋrō. mainiiuš.aoi. yąm. astuuaitīm. gaēϑąm.mahrkāi. aṣ̌ahe. gaēϑanąm:uta. hē.2 vaṇta.3 azāni.saŋhauuāci.4 arənauuāci.5yōi. hən. kəhrpa. sraēšta. zazāitə̄e.6aēϑiiāi. tē. yōi. abdōtəme.7

15.25. daϑat̰. ahmāi.1auuat̰. āiiaptəm.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yaϑa. tā. upaŋhacat̰.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.vaēm. aṣ̌auuanəm. yazamaide.vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.aētat̰. tē. vaiiō. yazamaide.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. vaēm. uparō.kairīm.zaoϑrābiiō:uγrəm. vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

15.26. yazāi. apəmca. baγəmca.yazāi. āxštīm. hąm.vaiṇtīmca.suiiąmca. katarəmcit̰:təm. vaēmcit̰. yazamaide:təm. vaēmcit̰. zbaiiamahi.ahmāica. nmānāi.ahmāica. nmānahe. nmānō.patə̄e.ahmāica. zaoϑrō.barāi. arədrāi.paiti.asti. gə̄uš. vacahiiaeheca.haϑrauuataheca. paiti. hamərəϑanąm.vahištəm. yazatəm. yazamaide.

15.27. təm. yazata.naire.manā̊.1 kərəsāspō.upa. guδəm.2 apaγžārəm.3raŋhaiiā̊. mazdaδātaiiā̊.zaranaēne.4 paiti. gātuuō.4zaranaēne. paiti. fraspāiti.zaranaēne. paiti. upastərəne.frastərətāt̰. paiti. barəsmən.pərənə̄biiō. paiti. γžāraiiat̰biiō.

15.28. aom. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yat̰. kaēna.1 nijasāni.azəm. brāϑrō.2 uruuāxṣ̌iia.yat̰. janāni. hitāspəm.raiϑe. paiti. vazaiδiiāi:3uiti. asti.4 gafiiō.5 āhūiriš.6uiti. aēuuō.7 gafiiō.5 paitiš.uiti. gaṇdarəβō. upāpō.

15.29. daϑat̰. ahmāi.1auuat̰. āiiaptəm.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yaϑa. tā. upaŋhacat̰.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.vaēm. aṣ̌auuanəm. yazamaide.vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.aētat̰. tē. vaiiō. yazamaide.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. vaēm. uparō.kairīm.zaoϑrābiiō:uγrəm. vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

15.30. yazāi. apəmca. baγəmca.yazāi. āxštīm. hąm.vaiṇtīmca.suiiąmca. katarəmcit̰:təm. vaēmcit̰. yazamaide:təm. vaēmcit̰. zbaiiamahi.ahmāica. nmānāi.ahmāica. nmānahe. nmānō.patə̄e.ahmāica. zaoϑrō.barāi. arədrāi.paiti.asti. gə̄uš. vacahiiaeheca.haϑrauuataheca. paiti. hamərəϑanąm.vahištəm. yazatəm. yazamaide.

15.31. təm. yazata.auruuasārō. daiŋ́hupaitiš.auui. spaētiniš. razurā̊.upa. spaēititəm.1 razurəm.upa. vimaiδəm.2 razuraiia.zaranaēne.3 paiti. gātuuō.4zaranaēne. paiti. fraspāiti.zaranaēne. paiti. upastərəne.frastərətāt̰. paiti. barəsmən.pərənə̄biiō. paiti. γžāraiiat̰biiō.

15.32. aom. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yat̰. nā.1 nōit̰. nijanāt̰.arṣ̌a. airiianąm. dax́iiunąm.xṣ̌aϑrāi. haṇkərəmō. haosrauua:2yaϑa. azəm. uzaiieni.haca. kauuōiš. haosrauuaŋhahe:3janāt̰. təm. kauua. haosrauua.2vīspe. aire.4 razuraiia.

15.33. daϑat̰. ahmāi.1auuat̰. āiiaptəm.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yaϑa. tā. upaŋhacat̰.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.vaēm. aṣ̌auuanəm. yazamaide.vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.aētat̰. tē. vaiiō. yazamaide.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. vaēm. uparō.kairīm.zaoϑrābiiō:uγrəm. vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

15.34. yazāi. apəmca. baγəmca.yazāi. āxštīm. hąm.vaiṇtīmca.suiiąmca. katarəmcit̰:təm. vaēmcit̰. yazamaide:təm. vaēmcit̰. zbaiiamahi.ahmāica. nmānāi.ahmāica. nmānahe. nmānō.patə̄e.ahmāica. zaoϑrō.barāi. arədrāi.paiti.asti. gə̄uš. vacahiiaeheca.haϑrauuataheca. paiti. hamərəϑanąm.vahištəm. yazatəm. yazamaide.

15.35. təm. yazata.hutaosa.1 yā.2 pouru.brāϑra.3vīsō. auui.4 naotaranąm.zaranaēne.5 paiti. gātuuō.4zaranaēne. paiti. fraspāiti.zaranaēne. paiti. upastərəne.frastərətāt̰. paiti. barəsmən.pərənə̄biiō. paiti. γžāraiiat̰biiō.

15.36. aom. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yat̰. bauuāni. friia.1 friϑa.2paiti.zaṇta.nmāne.3 kauuōiš. vīštāspahe.

15.37. daϑat̰. ahmāi.1auuat̰. āiiaptəm.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yaϑa. tā. upaŋhacat̰.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.vaēm. aṣ̌auuanəm. yazamaide.vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.aētat̰. tē. vaiiō. yazamaide.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. vaēm. uparō.kairīm.zaoϑrābiiō:uγrəm. vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

15.38. yazāi. apəmca. baγəmca.yazāi. āxštīm. hąm.vaiṇtīmca.suiiąmca. katarəmcit̰:təm. vaēmcit̰. yazamaide:təm. vaēmcit̰. zbaiiamahi.ahmāica. nmānāi.ahmāica. nmānahe. nmānō.patə̄e.ahmāica. zaoϑrō.barāi. arədrāi.paiti.asti. gə̄uš. vacahiiaeheca.haϑrauuataheca. paiti. hamərəϑanąm.vahištəm. yazatəm. yazamaide.

15.39. təm. yazəṇta.1kainina.2 yōi.3 anupaēta.4maš́iiānąm.zaranaēne. paiti. gātuuō.zaranaēne. paiti. fraspāiti.zaranaēne. paiti. upastərəne.5frastərətāt̰.5 paiti. barəsmən.5pərənə̄biiō.5 paiti. γžāraiiat̰biiō.

15.40. āat̰. hīm. jaiδiiən:1auuat̰. āiiaptəm. dazdi. nō.vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yat̰. nmānō.paitīm. viṇdāma.2yuuānō.3 sraēštō.kəhrpa.4yō. nō. hubərətąm.5 barāt̰.yauuata.6 gaiia. juuāuua.7frazaiṇtīmca. hō. vərəziiāt̰.daŋrō. daṇtō. hizuxδō.8

15.41. daϑat̰. aibiiascit̰. tat̰.auuat̰. āiiaptəm.1vaiiuš. yō. uparō.kairiiō.yaϑa. tā. upaŋhacat̰.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.vaēm. aṣ̌auuanəm. yazamaide.vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.aētat̰. tē. vaiiō. yazamaide.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. vaēm. uparō.kairīm.zaoϑrābiiō:uγrəm. vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

15.42. yazāi. apəmca.1 baγəmca.yazāi. āxštīm. hąm.vaiṇtīmca.suiiąmca. katarəmcit̰:təm. vaēmcit̰. yazamaide:təm. vaēmcit̰. zbaiiamahi.ahmāica. nmānāi.ahmāica. nmānahe. nmānō.patə̄e.ahmāica. zaoϑrō.barāi. arədrāi.paiti.asti. gə̄uš. vacahiiaeheca.haϑrauuataheca. paiti. hamərəϑanąm.vahištəm. yazatəm. yazamaide.spəṇtō.mainiiaom.2 raēuuaṇtəm.xvarənaŋhuuaṇtəm.3 yazamaide.

15.43. vaiiuš. bā. nąma. ahmi.āṣ̌āum. zaraϑuštra:auuat̰. vaiiuš. bā. nąma. ahmi.yat̰. uua.1 dąma. vaiiemi.2yasca. daϑat̰. spəṇtō. mainiiuš.yasca. daϑat̰. aŋrō. mainiiuš:apaiiate.3 nąma. ahmi.aṣ̌āum. zaraϑuštra.auuat̰. apaiiate.4 nąma. ahmi.yat̰. uua.5 dąma. apaiiemi.yasca. daϑat̰. spəṇtō. mainiiuš.yasca. daϑat̰. aŋrō. mainiiuš.

15.44. vanō.vīspā̊. nąma. ahmi.aṣ̌āum. zaraϑuštra:auuat̰. vanō.vīspā̊. nąma. ahmi.yat̰. uua.1 dąma. vanāmi.yasca. daϑat̰. spəṇtō. mainiiuš.yasca. daϑat̰. aŋrō. mainiiuš:vohuuaršte.2 nąma. ahmi.aṣ̌āum. zaraϑuštra.auuat̰. vohuuaršte.3 nąma. ahmi.yat̰. vohū. vərəziiāmi.daϑuṣ̌ō. ahurāi. mazdāi.aməṣ̌anąm.4 spəṇtanąm.

15.45. fracarə. nąma. ahmi.aipicarə. nąma. ahmi.aipiδbaoγə.1 nąma. ahmi.fraspā̊. nąma. ahmi.nispā̊. nąma. ahmi.dahakə. nąma. ahmi.zinakə. nąma. ahmi.vīdakə.2 nąma. ahmi.viṇdixvarənə.3 nąma. ahmi.

15.46. auruuō. nąma. ahmi.auruuōtəmō. nąma. ahmi:taxmō. nąma. ahmi.taxmōtəma.1 nąma. ahmi:dərəzrō. nąma. ahmi.darəjištō.2 nąma. ahmi:aoji. nąma. ahmi.aojiš.3 nąma. ahmi:hupairitā̊.4 nąma. ahmi.hupairispā̊.5 nąma. ahmi:haϑrauuana.6 nąma. ahmi.āiniuua.7 nąma. ahmi:viδaēuuō.karə.8 nąma. ahmi.karədarəsə.9 nąma. ahmi.

15.47. tarō.t̰baēṣ̌ō. nąma. ahmi.t̰baēṣ̌ō.tarō. nąma. ahmi:āiiaozō.1 nąma. ahmi.pāiiaozō.2 nąma. ahmi.viuuaozō.3 nąma. ahmi.saocahi.4 nąma. ahmi.bucahi.5 nąma. ahmi:buxtiš. nąma. ahmi.saiδiš.6 nąma. ahmi:gərəδō. nąma. ahmi.gərəδiiaoxδō.7 nąma. ahmi.gərəδixauuō.8 nąma. ahmi.

15.48. tižiiarštə.1 nąma. ahmi.tižiiarštiš.2 nąma. ahmi.pərəϑuuarəštə.3 nąma. ahmi.pərəϑuuarəštiš. nąma. ahmi:vaēžiiarštə.4 nąma. ahmi.vaēžiiarštiš. nąma. ahmi:xvarənā̊. nąma. ahmi.aiβi.xvarənā̊. nąma. ahmi.

15.49. tā̊sca. mē. nąma. zbaiiaēṣ̌a.ahmi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.yim. aṇtarə. haēnaiiā̊.1 xrūiš́iieitiš.2aṇtarə. hąm.yaṇta. rasmaoiiō.aṇtarə. daiŋ́hu. pāpərətāne.

15.50. tā̊sca. mē. nąma. zbaiiaēṣ̌a.ahmi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.yim. sāsta. daiŋ́hə̄uš. hamō.xṣ̌aϑrō.patəṇtəm.1 vā. zbarəṇtəm. vā.iriṣ̌əṇtəm.2 vā. raϑōiṣ̌əmnəm.3 vā.paitiṣ̌əṇtəm.4 ϑrimahe.5paitiṣ̌əṇtəm. baēṣ̌aziiehe.

15.51. tā̊sca. mē. nąma. zbaiiaēṣ̌a.ahmi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.yim. aṣ̌əmaoγəm. anaṣ̌auuanəm.patəṇtəm.1 vā. 2zbarəṇtəm. vā.2iriṣ̌əṇtəm.3 vā. raϑōiṣ̌əmnəm. vā.paitiṣ̌əṇtəm.4 amahe.paitiṣ̌əṇtəm. ϑrimahe.paitiṣ̌əṇtəm. baēṣ̌aziiehe.

15.52. tā̊sca. mē. nąma. zbaiiaēṣ̌a.ahmi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.yat̰. bastō. aŋhat̰. hištəmnō.bastō. aŋhat̰. frāδaiiamnō.1bastō. aŋhat̰. vāδaiiamnō.2fraδbaoiie.3 bāṣ̌e. buiieṇte.viδbaoiie.4 grāfe.5 buiieṇte.

15.53. vaiiō. aspaēṣ̌u. vīraēṣ̌u.1vīspaēṣ̌u. vimanəkarə.2vīspaēṣ̌u. vīdaēuuō.karə.3nitəmaēṣ̌uua. gātuṣ̌uua.hazaŋrō.təmahuuaca.4hąm. isəmnəm. paiδiiāiti.5

15.54. kana. ϑβąm. yasna.1 yazāne.kana. yasna.1 frāiiazāne.kana. ϑβā. yasna.2 paiti. həṇkərəitiš. auua.hištāt̰.vaiiuš.3 auruuō.4 uskāt̰.yāstō.dərəzi.yaoxəδrō.5 bərəzi.pāδō.pərəϑu.varō. pərəϑu.sraoniš.anāxruuiδa.dōiϑre.6yaϑa. aniiā̊scit̰. xṣ̌aϑrāt̰. xṣ̌aiiamnō.7hamō.xṣ̌aϑrō.xṣ̌aiiamnā̊.

15.55. tūm. barəsma. aiiasaēṣ̌a.1aṣ̌āum. zaraϑuštra.fracinaϑβarə.2 vicinaϑβarə.raocinauuaṇtəm. bāmīm.frataraēibiiō.3 raocā̊.vītaraēibiiō.4 uṣ̌ā̊ŋhəm.

15.56. yezi. mąm. yaštō.1 kərənauuāni.2azəm. tē. vaca.3 framrauuāni.mazdaδāta. xvarənaŋhuuaṇta.4 baēṣ̌aziia.yaϑa.5 ϑβąm. nōit̰. tauruuaiiāt̰.aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.nōit̰. yātō.6 nōit̰. yātumā̊.nōit̰. daēuuō. naēδa. maš́iiō.

15.57. vaiiō. auruua. yazamaide:vaiiō. taxma. yazamaide:vaēm. auruuanąm. auruuōtəməm. yazamaide:vaēm. taxmanąm. taxmōtəməm. yazamaide:vaēm. zaraniiō.xaoδəm.1 yazamaide:vaēm. zaraniiō.pusəm.2 yazamaide:vaēm. zaraniiō.minəm.3 yazamaide:vaēm. zaraniiō.vāṣ̌əm.4 yazamaide:vaēm. zaraniiō.caxrəm. yazamaide:vaēm. zaraniiō.zaēm.5 yazamaide:vaēm. zaraniiō.vastrəm. yazamaide:vaēm. zaraniiō.aoϑrəm. yazamaide:vaēm. zaraniiō.aiβiiā̊ŋhanəm. yazamaide:vaēm. aṣ̌auuanəm. yazamaide:vaēm. uparō.kairīm. yazamaide:aētat̰. tē. vaiiō. yazamaide.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. vaēm. uparō.kairīm.zaoϑrābiiō:uγrəm. vaēm. uparō.kairīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

15.58. 1(vāž.::)hōrməzd.2 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.3 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.44vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn.5aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō. mainiiaom.aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.6 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::::::

Den Yasht[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::dīn. i. vahə̄. i. mazdaiiasną. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::razištaiiā̊. cistaiiā̊.4mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊.5xṣ̌naoϑra.3 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

16.1. razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.1hupaϑmainiiąm.2 huaiβitacinąm.3nimarəzištąm.4 barat̰.zaoϑrąm.aṣ̌aonīm.hunarauuaitīm. frasrūtąm.āsu.kairiiąm.5 moṣ̌u.kairiiąm.huuāiiaonąm. huuāiiaozdąm.6yąm. vaŋuhīm.7 daēnąm. māzdaiiasnīm.

16.2. yąm. yazata. zaraϑuštrō:usə.hišta.1 haca. gātuuō.2fraṣ̌ūsa.3 haca. dəmānāt̰.4razište. ciste. mazdaδāte.5 aṣ̌aoni:6yezi. ahi.7 pauruua.naēmāt̰.8āat̰. mąm. auui.9 nmānaiia.10yezi. paskāt̰.āat̰. mąm. auui. apaiia.

16.3. aϑanā.1 āxšta. buiiąn.2yaϑanā.3 buiiāt̰. huuāiiaonā̊ŋhō. paṇtānō. xvāpaϑana.4garaiiō.5 xvātacina.razura.6 hupərəϑβe.7 āfš. nāuiia.8ahmāi. saokāi. frasastāi.frauuākāi. uta. framānāi.9

16.4. ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm.1 yazāi. surunuuata. yasna.2tąm. yazāi. huiiašta. yasna.3razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua.4 barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

16.5. razištąm. cistąm.1 mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.hupaϑmainiiąm. huaiβitacinąm.nimarəzištąm. barat̰.zaoϑrąm.aṣ̌aonīm.hunarauuaitīm. frasrūtąm.āsu.kairiiąm. moṣ̌u.kairiiąm.huuāiiaonąm. huuāiiaozdąm.yąm. vaŋuhīm. daēnąm. māzdaiiasnīm:

16.6. yąm. yazata.1 zaraϑuštrō.humatahe. paiti. manaŋhō.hūxtahe. paiti. vacaŋhō.huuarštahe. paiti. š́iiaoϑnahe.auuaheca. paiti. yąnahe:2

16.7. yat̰. hē. daϑat̰.razišta. cista.1 mazdaδāta.2 aṣ̌aoni.3pāδauue. zāuuarə.gaoṣ̌aēβe.4 sraoma.5bāzuβe.6 aojō. tanuuō. vīspaiiā̊.druuatātəm. tanuuō. vīspaiiā̊.vazduuarə. aomca. sūkəm.7yim. baraiti. karō. masiiō.8 upāpō.yō.9 raŋhaiiā̊.10 dūraēpāraiiā̊.11jafraiiā̊.12 hazaŋrō.vīraiiā̊.13varəsō.stauuaŋhəm.14 āpō. uruuaēsəm.15 māraiieiti.16:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

16.8. razištąm. cistąm.1 mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.hupaϑmainiiąm. huaiβitacinąm.nimarəzištąm. barat̰.zaoϑrąm.aṣ̌aonīm.hunarauuaitīm. frasrūtąm.āsu.kairiiąm. moṣ̌u.kairiiąm.huuāiiaonąm. huuāiiaozdąm.yąm. vaŋuhīm. daēnąm. māzdaiiasnīm:

16.9. yąm. yazata. zaraϑuštrō.humatahe. paiti. manaŋhō.1hūxtahe. paiti. vacaŋhō.huuarštahe. paiti. š́iiaoϑnahe.auuaheca. paiti. yąnahe:

16.10. yat̰. hē. daϑat̰.razišta. cista. mazdaδāta. aṣ̌aoni.pāδauue. zāuuarə.gaoṣ̌aēβe. sraoma.bāzuβe. aojō. tanuuō. vīspaiiā̊.druuatātəm. tanuuō. vīspaiiā̊.vazduuarə. aomca. sūkəm.2yim. baraiti. aspō. arṣ̌a.3yō. tąϑriiascit̰.4 haca. xṣ̌afnō.vārəṇtiiā̊. snaēžiṇtiiā̊.5srasciṇtiiā̊.6 fiiaŋhuuaitiiā̊.7yō. naomiiācit̰.8 haca. xṣ̌aϑriiāt̰.9aspaēm. varəsəm. zəmāt̰. auuaoiriϑəṇtəm.10 vaēnaiti.katārō. aγrauuō. vā. bunauuō. vā.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

16.11. razištam. cistąm.1 mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.hupaϑmainiiąm. huaiβitacinąm.nimarəzištąm. barat̰.zaoϑrąm.aṣ̌aonīm.hunarauuaitīm. frasrūtąm.āsu.kairiiąm. moṣ̌u.kairiiąm.huuāiiaonąm. huuāiiaozdąm.yąm. vaŋuhīm. daēnąm. māzdaiiasnīm:

16.12. yąm. yazata. zaraϑuštrō.humatahe. paiti. manaŋhō.1hūxtahe. paiti. vacaŋhō.huuarštahe. paiti. š́iiaoϑnahe.auuaheca. paiti. yąnahe:

16.13. yat̰. hē. daϑat̰.razišta. cista. mazdaδāta. aṣ̌aoni.pāδauue. zāuuarə.gaoṣ̌aēβe. sraoma.bāzuβe. aojō. tanuuō. vīspaiiā̊.druuatātəm. tanuuō. vīspaiiā̊.vazduuarə. aomca. sūkəm.2yim. baraiti. kahrkāsō. zarənumainiiuš.3yō. naomiiācit̰.4 haca. daŋ́haot̰.mušti.masaŋhəm. xrūm.5 aiβi.vaēnaiti.auuauuat̰cit̰.6yaϑa. sūkaiiā̊.7 brāzaiiā̊.8 brāzəm.8auuauuat̰cit̰.9yaϑa. sūkaiiā̊. naēzəm.10:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

16.14. razištąm. cistąm.1 mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.hupaϑmainiiąm. huaiβitacinąm.nimarəzištąm. barat̰.zaoϑrąm.aṣ̌aonīm.hunarauuaitīm. frasrūtąm.āsu.kairiiąm. moṣ̌u.kairiiąm.huuāiiaonąm. huuāiiaozdąm.yąm. vaŋuhīm. daēnąm. māzdaiiasnīm:

16.15. yąm. yazata. huuōuui.1 aṣ̌aoni. vīϑuṣ̌i.2vohu. baγəm.3 isəmna.4aṣ̌auuanəm. zaraϑuštrəm.anumatə̄e. daēnaiiāi.5anuxtə̄e. daēnaiiāi.anuuarštə̄e. daēnaiiāi.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

16.16. razištąm. cistąm.1 mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.hupaϑmainiiąm. huaiβitacinąm.nimarəzištąm. barat̰.zaoϑrąm.aṣ̌aonīm.hunarauuaitīm. frasrūtąm.āsu.kairiiąm. moṣ̌u.kairiiąm.huuāiiaonąm. huuāiiaozdąm.yąm. vaŋuhīm. daēnąm. māzdaiiasnīm:

16.17. yąm. yazata. āϑrauua. dūraēfrakātō.1marəmnəm.2 isəmnō.3 daēnaiiāi.4aməm.5 isəmnō.3 tanuiie.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

16.18. razištąm. cistąm.1 mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.hupaϑmainiiąm. huaiβitacinąm.nimarəzištąm. barat̰.zaoϑrąm.aṣ̌aonīm.hunarauuaitīm. frasrūtąm.āsu.kairiiąm. moṣ̌u.kairiiąm.huuāiiaonąm. huuāiiaozdąm.yąm. vaŋuhīm. daēnąm. māzdaiiasnīm:

16.19. yąm. yazata. sāsta.1 daŋ́hə̄uš. daŋhupaitiš.āxšti.2 isəmnō.3 daŋ́hauue.aməm.4 isəmnō. tanuiie.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

16.20. 1(vāž.::)hōrməzd.2 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.3 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.4razištaiiā̊. cistaiiā̊. mazdaδātaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊.4:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.5 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::::::

Ard Yasht[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::maniiō. aršasaṇg.2 bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.3tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.4 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::vaŋhuiiā̊. cistōiš.vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄.5vaŋhuiiā̊. rasąstātō.vaŋhuiiā̊. xvarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe.xṣ̌naoϑra.4 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

17.1. aṣ̌īm. vaŋuhīm. yazamaide.xṣ̌ōiϑnīm. bərəzaitīm.1 huraoδąm.huiiazatąm. xvanat̰.caxrąm.2amauuaitīm. dātō.saokąm.baēṣ̌aziiąm. pərəϑuuīrąm.3 sūrąm:

17.2. duγδarəm.1 ahurahe. mazdā̊.xvaŋharəm. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.yā. vīspanąm. saoš́iiaṇtąm.fraṣ̌a. xraϑβa. fraϑaṇjaiieiti.2uta. hē.3 āsnəm. xratūm.auua.baraiti. vārəma.4uta. hē.3 āsnaēca.5 zbaiiaṇtāi.6dūraēca. zbaiiaṇtāi.6jasaiti. auuaŋhe:7yō. aṣ̌īm. yazāite.8 zaoϑrābiiō.hō.9 miϑrəm. yazāite.10 zaoϑrābiiō.9

17.3. ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.aṣ̌īm. vaŋuhīm.1 zaoϑrābiiō:aṣ̌īm. vaŋuhīm. yazamaide.haomaiiō.2 gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

17.4. aṣ̌īm. vaŋuhīm. yazamaide.ṣ̌ōiϑnīm.1 bərəzaitīm. huraoδąm.huiiazatąm. xvanat̰.caϑrąm.amauuaitīm. dātō.saokąm.baēṣ̌aziiąm. pərəϑuuīrąm. sūrąm.

17.5. haomaheca. nəmō.mąϑraheca. aṣ̌aonaēca.1 zaraϑuštrahe:at̰cit̰. bā. nəmō. haomāi.yat̰. vīspe. aniie. maδā̊ŋhō.aēṣ̌ma. haciṇte.2 xruuidruuō.3āat̰. hō. yō. haomahe. maδō.4aṣ̌a. hacaite. xvaē.paiϑe.5

17.6. aṣ̌iš. vaŋuhi.1 aṣ̌i. srīre.2aṣ̌i. bānumaiti.3 ṣ̌āiti.4viiāuuaiti.5 bānubiiō.aṣ̌i. dāϑre. vohūm.6 xvarənō.aēṣ̌ąm. narąm. yōi.7 hacahi:8hubaoiδiš.9 baoδaite. nmānəm.yeŋ́he. nmāne. aṣ̌iš. vaŋuhi.sūra.10 pāδa. nidaϑaite.āgrəmaitiš.11 darəγāi. haxəδrāi.

17.7. tē. narō. xṣ̌aϑra.1 xṣ̌aiieṇte.2aš.baouruua.3 niδātō.pitu. hubaoiδi.4yahmiia. starətasca.5 gātuš.aniiā̊sca. bərəxδā̊. auuarətā̊.yōi.6 hacahi. aṣ̌iš. vaŋuhi:7ušta. bā. yim. hacahi.8uta. mąm. upaŋhacahi.8vouru.sarəδa. amauuaiti.9

17.8. aēṣ̌ąm. nmānā̊. huuiδātā̊.1gaosūrā̊ŋhō.2 hištəṇte.3aš.paouruuā̊.4 darəγō.upastə̄e.5yōi. hacahi.6 aṣ̌iš. vaŋuhi:ušta. bā. yim. hacahi.uta. mąm. upaŋhacahi.vouru.sarəδa. amauuaiti.

17.9. 1aēṣ̌ąm. gātauua. hištəṇte.2hustarəta. hupō.busta.3hukərəta. barəziš.hauuaṇtō.4zaraniiapaxšta.pāδā̊ŋhō.5yōi. hacahi. aṣ̌iš. vaŋuhi:ušta. bā. yim. hacahi.uta. mąm. upaŋhacahi.vouru.sarəδa. amauuaiti.

17.10. aēṣ̌ąm. vaṇtā̊ŋhō.1 bāt̰.2 mainiiā̊ŋhō.1gātuš. paiti. ā̊ŋhəṇti.3yōi. srīra.4 barəziš.hauuaṇtō.5mərəziiumnā̊.6 aṇku.paēsəmnā̊.7frā. gaoṣ̌āuuara. sispimna.8caϑru.karana.9 minuca.10 zaraniiō.pisi:11kaδa.12 nō. auui. ājasāt̰. nmānō.paitiš.kaδa.12 ṣ̌āiti. paitiṣ̌ām.13friiā. paiti. tanuui.14yōi. hacahi. aṣ̌iš. vaŋuhi:ušta. bā. yim. hacahi.uta. mąm. upaŋhacahi.vouru.sarəδa. amauuaiti.

17.11. aēṣ̌ąm. kaininō.1 ā̊ŋhəṇte.2ąγmō.paiδiš.3 uruuizō.maiδiiā̊.4sraotanuuō. darəγō.aṇguštā̊.5kəhrpa. auuauuatąm.6 sraiia.yaϑa. diδaiiatąm.7 zaoṣ̌ō.yōi. hacahi. aṣ̌iš. vaŋuhi:ušta. bā. yim. hacahi.uta. mąm. upaŋhacahi.vouru.sarəδa. amauuaiti.

17.12. aēṣ̌ąm. aspā̊ŋhō. baiieṇte.1āsauuō. rauuō.fraoϑəmanō.raom.2 vāṣ̌əm.3 vāṣ̌aiiaṇte.4mrātəm. carəma.5 ϑaṇjaiieṇte.6taxməm. staotārəm. vazəṇti.7āsu.aspəm. dərəzi.raϑəm.tiži.arštīm. darəγa.ārəštaēm.8xṣ̌uuiβi.iṣ̌ūm. parō.kəuuīδəm.9vītārəm. paskāt̰. hamərəϑəm.jaṇtārəm. parō.10 dušmainiiūm.yōi. hacahi. aṣ̌iš. vaŋuhi:ušta. bā. yim. hacahi.uta. mąm. upaŋhacahi.vouru.sarəδa. amauuaiti.

17.13. aēṣ̌ąm. uštrā̊ŋhō. baiieṇte.1saēni.kaofa.2 aš.manaŋha.aojaiieni.4 zəmat̰. pərətamna.vaδairiiauuō.5yōi. hacahi. aṣ̌iš. vaŋuhi:ušta. bā. yim. hacahi.uta. mąm. upaŋhacahi.vouru.sarəδa. amauuaiti.

17.14. aēṣ̌ąm. ərəzatəm. zaranim.1nibərəϑi.2 ābərəta.3 baraiti.4+aiβitarābiiō. haca. daŋhubiiō.vastrā̊sca. kəṣ̌ā̊.5 bāmaniuuā̊.6yōi. hacahi.7 aṣ̌iš. vaŋuhi:ušta. bā. yim. hacahi.7uta. mąm. upaŋhacahi.7vouru.sarəδa. amauuaiti.

17.15. apa. mąm. apa.daiδiia.1frā.mąm. aiβi.uruuaēsaiiaŋuha.marždikəm.2 aṣ̌iš. bərəzaiti:huδāta. ahi.3 huciϑra.vasaϑa. ahi.3 xṣ̌aiiamna.tanuiie.4 xvarənaŋhe.5 dāite.6

17.16. pita. tē.1 yō. ahurō. mazdā̊.yō. mazištō. yazatanąm.yō. vahištō. yazatanąm:māta. ārmaitiš. spəṇta.brāta. tē. yō. vaŋhuš. sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō.raṣ̌nušca. bərəzō. amauuā̊.miϑrasca. vouru.gaoiiaoitiš.2yō. baēuuarə.spasanō.3 hazaŋra.gaoṣ̌ō.xvaŋha. daēna. māzdaiiesniš.

17.17. upa.staota.1 yazatanąm.amuiiamna. razištanąm.paiti.staiiata.2 raiϑiia.3aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti.uiti. vacə̄biš. aojana:kō. ahi.4 yō. mąm. zbaiiehi.5yeŋ́he. azəm. frāiiō. zbaiieṇtąm.6sraēštəm. susruiie.7 vācim.

17.18. aδāt̰. uiti. frauuaṣ̌ata:1yō. spitāmō. zaraϑuštrō.yō. paoiriiō. maš́iiākō.staota. aṣ̌əm. yat̰. vahištəm.yazata. ahurəm. mazdąm.yazata. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄.2yeŋ́he. ząϑaēca. vaxṣ̌aēca.uruuāsən.3 āpō. uruuarā̊sca.yehe.4 ząϑaēca. vaxṣ̌aēca.uxṣ̌in.5 āpō. uruuarā̊sca:

17.19. yehe.1 ząϑaēca. vaxṣ̌aēca.apa.duuarat̰. aŋrō. mainiiuš.haca. zəmat̰. yat̰. paϑanaiiā̊.skarənaiiā̊. dūraēpāraiiā̊:uiti. dauuata. hō.yō. duždā̊. aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō:nōit̰.2 mąm. vīspe. yazatā̊ŋhō.anusəṇtəm. fraorəciṇta.3āat̰. mąm. aēuuō.4 zaraϑuštrō.anusəṇtəm.5 apaiieiti:

17.20. jaiṇti. mąm. ahuna. vairiiō.auuauuata.1 snaiϑiṣ̌a.yaϑa. asma.2 katō.masā̊:tāpaiieiti. mąm. aṣ̌a. vahišta.mąnaiiən. ahe.yaϑa. aiiaoxṣ̌ustəm:3raēkō.4 mē. haca. aŋhā̊.5 zəmat̰.vaŋhō.5 kərənaoiti.6yō. mąm. aēuuō. jāmaiieiti.7yō. spitāmō. zaraϑuštrō.

17.21. aδāt̰. uiti. frauuaṣ̌ata.1aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti:nazdiiō.2 mąm. upa.hišta.ərəzuuō. aṣ̌āum. spitama.upa. mē.3 sraiiaŋuha. vāṣ̌ahe:4nazdiiō.2 tąm. upa.hištat̰.5yō. spitāmō. zaraϑuštrō.upa. hē. sraiiata. vāṣ̌ahe.4

17.22. ā. dim. usca. pairi.marəzat̰.hāuuōiia. bāzuuō. daṣ̌inaca.daṣ̌ina. bāzuuō. hāuuaiiaca.1uiti. vacə̄biš. aojana:srīrō. ahi.2 zaraϑuštra.hukərətō. ahi.2 spitama.huuascuuō.3 darəγō.bāzāuš.4dātəm. tē. tanuiie. xvarənō.urunaēca. darəγəm. hauuaŋhəm.5yaϑa. imat̰. yat̰. tē. frāuuaocim.6:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

17.23. aṣ̌īm.1 vaŋuhīm. yazamaide.ṣ̌ōiϑnīm.bərəzaitīm. huraoδąm.huiiazatąm. xvanat̰.caϑrąm.amauuaitīm. dātō.saokąm.baēṣ̌aziiąm. pərəϑuuīrąm.2 sūrąm.

17.24. 1tąm. yazata. haoš́iiaŋhō.2 paraδātō.+upa. upabdi.3 haraiiā̊. bərəzō.4srīraiiā̊. mazdaδātaiiā̊.5

17.25. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti.yat̰. bauuāni. aiβi.vaniiā̊.vīspe. daēuua. māzaniia:+yaϑa. azəm. nōit̰. tarštō. frānmāne.1ϑβaēṣ̌āt̰. parō. daēuuaēibiiō.frā. ahmāt̰.2 parō. vīspe. daēuua.anusō. taršta. nəmā̊ṇte.taršta. təmaŋhō.3 duuarā̊ṇti.4

17.26. pairi.tacat̰.1 pairi.jasat̰.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti:viṇdāt̰.2 təm. yānəm. haoš́iiaŋhō.3 paraδātō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

17.27. aṣ̌īm. vaŋuhīm.1 yazamaide.ṣ̌ōiϑnīm.bərəzaitīm. huraoδąm.huiiazatąm. xvanat̰.caϑrąm.amauuaitīm. dātō.saokąm.baēṣ̌aziiąm. pərəϑuuīrąm. sūrąm.

17.28. 1tąm. yazata.yō. yimō. xṣ̌aētō. huuąϑβō.2hukairiiāt̰. haca. barəzaŋhat̰.

17.29. āat̰. hīm.1 jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti.yaϑa. azəm.2 fṣ̌aoni. vąϑβa. auua.barāni.(~ Yt. 9,9)auui. mazdā̊. dāmabiiō.yaϑa. azəm. amərəxtīm. auua.barāni.auui.10 mazdā̊. dāmabiiō:

17.10. uta. azəm. apa.barāni.uua. ṣ̌uδəmca. tarṣ̌nəmca.haca. mazdā̊. dāmabiiō.uta. azəm. apa.barāni.uua. zaouruuąmca. mərəϑiiūmca.haca. mazdā̊. dāmabiiō.uta. azəm. apa.barāni.+uua. garəməmca. vātəm. aotəmca.haca. mazdā̊. dāmabiiō.hazaŋrəm. aiβigāmanąm.

17.31. pairi.tacat̰. pairi.jasat̰.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti:viṇdāt̰.1 təm. yānəm.yō. yimō. xṣ̌aētō. huuąϑβō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

17.32. aṣ̌īm. vaŋuhīm. yazamaide.ṣ̌ōiϑnīm.bərəzaitīm. huraoδąm.huiiazatąm. xvanat̰.caϑrąm.amauuaitīm. dātō.saokąm.baēṣ̌aziiąm. pərəϑuuīrąm. sūrąm.

17.33. 1tąm. yazata.vīsō. puϑrō. āϑβiiānōiš.vīsō. sūraiiā̊. ϑraētaonō.upa. varənəm. caϑru.gaoṣ̌əm.

17.34. āat̰. hīm.1 jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti.yat̰. bauuāni.2 aiβi.vaniiā̊. (~ Yt. 9,14)ažīm. dahākəm.ϑrizafanəm. ϑrikamərəδəm.xṣ̌uuaš.aṣ̌īm. hazaŋrā.yaoxštīm.ašaojaŋhəm. daēuuīm. drujəm.aγəm. gaēϑāuuiiō. druuaṇtəm.yąm. ašaojastəmąm. drujəm.fraca. kərəṇtat̰. aŋrō. mainiiuš.aoi. yąm. astuuaitīm. gaēϑąm.mahrkāi. aṣ̌ahe. gaēϑanąm:uta. hē. vaṇta. azāni.saŋhauuāci. arənauuāci.yōi. hən.10 kəhrpa. sraēšta.zazātə̄e.11 gaēϑiiāi. tē.12yōi. abdōtəme.3

17.35. pairi.tacat̰. pairi.jasat̰.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti:viṇdāt̰.1 təm. yānəm.vīsō. puϑrō. āϑβiiānōiš.vīsō. sūraiiā̊. ϑraētaonō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

17.36. aṣ̌īm. vaŋuhīm. yazamaide.ṣ̌ōiϑnīm.bərəzaitīm. huraoδąm.huiiazatąm. xvanat̰.caϑrąm.amauuaitīm. dātō.saokąm.baēṣ̌aziiąm. pərəϑuuīrąm. sūrąm.

17.37. 1tąm. yazata.haomō. frāṣ̌miš.2 baēṣ̌aziiō.srīrō. xṣ̌aϑriiō. zairi.dōiϑrō.barəzište.3 paiti. barəzahi.3haraiϑiiō. paiti. barəzaiiā̊.

17.38. āat̰. hīm.1 jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti.yaϑa. azəm.2 baṇdaiieni. (~ Yt. 9,18)mairīm. tūirīm. fraŋrasiiānəm.uta. bastəm. vāδaiieni.+uta. bastəm. upanaiieni.bastəm. kauuōiš. haosrauuaŋhahe.janāt̰. təm. kauua. haosrauua.pasne. varōiš. ^caēcastahe.jafrahe. uruiiāpahe.puϑrō. kaēna. siiāuuarṣ̌ānāi.zūrō.jatahe. narahe.aγraēraϑaheca. narauuahe.

17.39. pairi.tacat̰. pairi.jasat̰.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti:viṇdāt̰.1 təm. yānəm.haomō. frāṣ̌miš. baēṣ̌aziiō.srīrō. xṣ̌aϑriiō. zairi.dōiϑrō.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

17.40. aṣ̌īm. vaŋuhīm. yazamaide.ṣ̌ōiϑnīm.bərəzaitīm. huraoδąm.huiiazatąm. xvanat̰.caϑrąm.amauuaitīm. dātō.saokąm.baēṣ̌aziiąm. pərəϑuuīrąm. sūrąm.

17.41. 1tąm. yazata.arṣ̌a. airiianąm. dax́iiunąm.xṣ̌aϑrāi. haṇkərəmō. haosrauua.2

17.42. āat̰. hīm.1 jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti.yaϑa. azəm.2 nijanāni.mairīm. tūirīm. fraŋrasiiānəm.pasne. varōiš. ^caēcastahe.jafrahe. uruuiiāpahe.puϑrō. kaēna. siiāuuarṣ̌ānāi.zūrō.jatahe. narahe.aγraēraϑaheca. narauuahe.

17.43. pairi.tacat̰. pairi.jasat̰.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti:viṇdāt̰.1 təm. yānəm.arṣ̌a. airiianąm. dax́iiunąm.xṣ̌aϑrāi. haṇkərəmō. haosrauua.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

17.44. aṣ̌īm. vaŋuhīm. yazamaide.ṣ̌ōiϑnīm.bərəzaitīm. huraoδąm.huiiazatąm. xvanat̰.caϑrąm.amauuaitīm. dātō.saokąm.baēṣ̌aziiąm. pərəϑuuīrąm. sūrąm.

17.45. 1tąm. yazata.yō. aṣ̌auua. zaraϑuštrō.2airiiene. vaējahi.vaŋhuiiā̊. dāitiiaiiā̊.3

17.46. āat̰. hīm.1 jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti.yaϑa. azəm.2 hācaiiene. (~ Yt. 9,26)vaŋuhīm. āzātąm. hutaosąm.anumatə̄e. daēnaiiāi.anūxtə̄e. daēnaiiāi.anu.varštə̄e. daēnaiiāi.yā. mē. daēnąm. māzdaiiasnīm.zrasca. dāt̰. apica. aotāt̰.yā. mē. varəzānāi.vaŋuhīm. dāt̰. frasastīm.

17.47. pairi.tacat̰. pairi.jasat̰.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti:vīṇdāt̰.1 təm. yānəm.yō. aṣ̌auua. zaraϑuštrō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

17.48. aṣ̌īm. vaŋuhīm. yazamaide.ṣ̌ōiϑnīm.bərəzaitīm. huraoδąm.huiiazatąm. xvanat̰.caϑrąm.amauuaitīm. dātō.saokąm.baēṣ̌aziiąm. pərəϑuuīrąm. sūrąm.

17.49. 1tąm. yazata.bərəzaiδiš.2 kauua. vīštāspō.pasne.3 āpō. dāitiiaiiā̊.4

17.50. āat̰. hīm. jaiδiiat̰:auuat̰. āiiaptəm. dazdi. mē.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti.yaϑa. azāni.1 pəṣ̌ana.2 (~ Yt. 9,30)ašta. auruuaṇtō. vīspa.ϑauruuō.aštōiš. puϑrō. vīspa.ϑauruuō.uruui.xaoδō. uruui.vərəϑrō.stuuī.manaoϑriš.yeŋ́he. hapta. sata. uštranąm.jainiiāuuarat̰. pasca. xvīδahe:yaϑa. azāni. pəṣ̌ana.mairiiehe. x́iiaonahe.arəjat̰.aspahe:yaϑa. azāni. pəṣ̌ana.darṣ̌inikahe. daēuuaiiasnahe.

17.51. uta. azəm. nijanāni.tąϑriiauuaṇtəm. duždaēnəm.uta. azəm. nijanāni.spinjauruš́əm. daēuuaiiasnəm:uta. azəm. fraouruuaēsaiieni.humaiia. varəδakanąmca.*x́iiaoniia. haca. daiŋ́hāuuō:uta. azəm. nijanāni.x́iiaonīnąm. dax́iiunąm.paṇcasaγnāi. sataγnāišca.sataγnāi. hazaŋraγnāišca.hazaŋraγnāī. baēuuarəγnāišca.baēuuarəγnāi. ahąxštaγnāišca.

17.52. pairi.tacat̰.1 pairi.jasat̰.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti:viṇdāt̰.2 təm. yānəm.bərəzaiδiš. kauua. vīštāspō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

17.53. aṣ̌īm. vaŋuhīm. yazamaide.ṣ̌ōiϑnīm.bərəzaitīm. huraoδąm.huiiazatąm. xvanat̰.caϑrąm.amauuaitīm. dātō.saokąm.baēṣ̌aziiąm. pərəϑuuīrąm. sūrąm.

17.54. āat̰. aoxta.aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti:mā. ciš. mē. ā̊ŋhąm. zaoϑranąm.1 viṇdita.2yā.3 māuuōiia. nipāraiieiṇti.mā. narō. pairištā.xṣ̌uδrō.4mā. jahika. para.daxšta.mā. apərənāiiu.5 tauruna.mā. kainina.6 anupaēta. maš́iiānąm.

17.55. yat̰. mąm. tura. pazdaiiaṇta.1āsu.aspa.2 naotaraca.āat̰. azəm. tanūm. aguze.+aδairi. pāδəm. gə̄uš. arṣ̌nō.barəmāiiaonahe.3āat̰. mąm. fraguzaiiaṇta.4yōi.5 apərənāiiu.6 tauruna.yōi.5 kainina.7 anupaēta. maš́iiānąm.

17.56. yat̰cit̰.1 mąm. tura. pazdaiianta.2āsu.aspa.3 naotaraca.at̰cit̰.4 azəm. tanūm. aguze.aδairi.5 maēṣ̌ahe. garō.yat̰. varṣ̌nōiš. satō.karahe.6at̰cit̰.7 mąm. fraguzaiiaṇta.yōi. apərənāiiu. tauruna.yōi.8 kainina.9 anupaēta.10 maš́iiānąm.yat̰cit̰. mąm. tura. pazdaiiaṇta.āsu.aspaēm.11 naotaraca.

17.57. paoiriiąm.1 gərəząm. gərəzaēta.2aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti.haca. apuϑrō.zaniiāi.3 jahikaiiāi:mā. hē. auui.4 pāδəm. auua.hišta.mā. gātūm. nipaiδiiaŋuha:5kuϑa. hīš. azəm. kərənauuāni.6asmanəm. auui.4 fraṣ̌usāni.ząm. auui.4 ni.uruuisiiāni.7

17.58. bitiiąm. gərəząm. gərəzaēta.1aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti.haca. auuaŋhāi.2 jahikaiiāi.3yā. aom. puϑrəm. baraiti.aniiahmāi. arṣ̌ānāi.4 varštəm.paiϑe.5 upa.baraiti:kuϑa. hīš. azəm. kərənauuāni.asmanəm. auui. fraṣ̌usāni.6ząm. auui. ni.uruuisiiāni.

17.59. ϑritiiąm. gərəząm. gərəzaēta.1aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti:imat̰. mē. stāuuištəm.2 š́iiaoϑnəm.maš́iia. vərəziṇti.3 sāsta.yat̰. kainiiō. uzuuāδaiieiṇti.darəγəm. aγruuō.4 nijāmaiieiṇti:5kuϑa. hīš. azəm. kərənauuāni.asmanəm. auui. fraṣ̌usāni.ząm. auui. ni.uruuisiiāni.

17.60. āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:aṣ̌i.1 srīre.2 dāmiδāite.3mā. auui. asmanəm. fraṣ̌usa.4mā. auui. ząm. ni.uruuise.5iϑa. mē. tūm. hąm.caraŋuha.aṇtarə. arəδəm. nmānahe.srīrahe. xṣ̌aϑrō.kərətahe:

17.61. ana. ϑβā. yasna. yazāne.1ana. yasna.2 frāiiazāne.yasə.ϑβā. yazata. vīštāspō.pasne.3 āpō. dāitiiaiiā̊:bərəzəm.4 barāt̰. zaota. vācim.hištəmnō. pasca. barəsma:ana. ϑβā. yasna.5 yazāne.ana. yasna. frāiiazāne.aṣ̌i. srīre. dāmiδāite.6ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

17.62. 1(vāž.::)hōrməzd.2 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.3 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.4aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊. cistōiš.vaŋhuiiā̊. ərəϑə̄.4vaŋhuiiā̊. rasąstātō.vaŋhuiiā̊. xvarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.5 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::::::

Ashtad Yasht[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::āštāt̰. yazat̰. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::airiianąm.4 xvarənō. mazdaδātanąm.xṣ̌naoϑra.4 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

18.1. mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi:azəm. daδąm. airiianəm.1 xvarənō.2gaomauuaitīm. pouru.vąϑβəm.3pouru.ištəm.4 pouru.xvarənaŋhəm.huš.hąm.bərətəm.5 xraϑβəm.6huš.hąm.bərətəm.5 ṣ̌aētəm.7āzīm.8 hamaēstārəm.9dušmainiiūm. hamaēstārəm.

18.2. tauruuaiieiti. aŋrəm.1 mainiiūm. pouru.mahrkəm:tauruuaiieiti. aēṣ̌məm.2 xruuīdrūm:3tauruuaiieiti. būṣ̌iiąstəm.4 zairinəm:5tauruuaiieiti. hąm.stərətəm.6 aēxəm:7tauruuaiieiti.8 daēum.9 apaoṣ̌əm:10tauruuaiieiti. anairiiā̊. daiŋ́hāuuō.11

18.3. azəm. daδąm. aṣ̌īmca. vaŋuhīm. bərəzaitīm:1fracaraiti. aṇtarə. arəδəm. nmānahe.srīrahe. xṣ̌aϑrō.kərətahe.

18.4. təm. hacāt̰. aṣ̌iš. pouruš.xvāϑra.1rāiti. aṣ̌auua.xṣ̌nuuaitiiāi.2 maš́iiāi:3fracaraiti. aṇtarə. arəδəm. nmānahe.srīrahe. xṣ̌aϑrō.kərətahe:vīspō.vąϑβō. vīspō.vərəϑrō.4vīspō.xraϑβō.5 vīspō.xvarənō:aēuuō.pāδəm.6 nidaϑaite.7aṣ̌iš. vaŋuhi. yā. bərəzaiti.89aṇtarə. arəδəm. nmānahe.srīrahe. xṣ̌aϑrō.kərətahe.

18.5. 1hazaŋrəm. aspā̊. bauuaiti.1hazaŋrəm. vąϑβā̊. bauuaiti.uta.2 āsnąmcit̰. frazaiṇtīm:hāmō. yaozaiti.3 tištrīm. stārəm.4hāmō. vātō. darṣ̌iš. mazdaδātō.hāmō. airiianəm.5 xvarənō.

18.6. uta. barəṇti. fradaϑəm.vīspā̊. barəṣ̌nauuō. gairinąm.vīspā̊. jąfnauuō. raonąm.uta. barəṇti. fradaϑəm.vīspanąm. uruuaranąm. frāurustanąm.srīranąm. zairi.gaonanąm.uta. barəṇti.1 fradaϑəm.2hąm.stərətəm.3 *aēxəm.4uta. barəṇti.5 mahrkaϑəm.daēum.6 apaoṣ̌əm.*

18.7. nəmō. tištrīm. stārəm. raēuuaṇtəm. xvarənaŋhuṇtəm.nəmō. vātō. darṣ̌iš. mazdaδātō.nəmō. airiianəm.1 xvarənō.:yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(cihār. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

18.8. ahunəm. vairīm. yazamaide:aṣ̌əm. vohū.aṣ̌əm. vahištəm. sraēštəm. aməṣ̌əm. spəṇtəm. yazamaide:aṣ̌əm. vohū.vaca. aršuxδa. vārəϑraγniš. baēṣ̌aziš.1 yazamaide:aṣ̌əm. vohū.baēṣ̌aziš. vaca. aršuxδa. vārəϑraγniš. yazamaide:aṣ̌əm. vohū.mąϑra. spəṇta.2 daēna.3 māzdaiiesne.4 haomacanəm.5 yazamaide:aṣ̌əm. vohū.airiianəm.6 xvarənō. yazamaide:aṣ̌əm. vohū.yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

18.9. 1(vāž.::)hōrməzd.2 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.3 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.4airiianąm.4 xvarənō. mazdaδātanąm.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.5 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::::::

Zam Yasht (Hymn to the Earth)[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::zamiiāt̰. yazat̰. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::garōiš. uṣ̌i.darənahe.4 mazdaδātahe. aš.xvāϑrahe.5kāuuaiieheca. xvarənaŋhō. mazdaδātahe.axvarətaheca. xvarənaŋhō. mazdaδātahe.xṣ̌naoϑra.3 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

19.1. paoiriiō. gairiš. hąm.hištat̰.1spitama. zaraϑuštra.paiti. āiia. zəmā. haraiti. barš.hā. haca. pāirisāite.2frāpaiiā̊.3 daŋ́huš.4 ā. upaoṣ̌aŋhuuā̊sca:5bitiiō. zərəδazō.6 gairiš.pārəṇtarəm.7 arəδō. manuṣ̌ahe.hāmō. hascit̰. pāirisāite.2frāpaiiā̊.3 daŋ́huš.4 ā. upaoṣ̌aŋhuuā̊sca.5

19.2. ahmat̰. haca. garaiiō. fraoxṣ̌iiąn.uṣ̌iδā̊.1 uṣ̌idarənō.ərəzifiiasca. fraorəpō.xštuuō. ərəzurō.2haptaϑō. būmiiō.3aštəmō. raoδitō.naomō.4 maziṣ̌uuā̊.5dasəmō. aṇtarə.daŋ́huš.6aēuuaṇdasō. ərəziṣ̌ō.7duuadasō. vāiti.gaēsō:8

19.3. ādaranasca.1 baiianasca.iš́atāca.2 upāiri.saēna.3kąsō.tafəδra.4 varafa.5duua. hamaṇkuna. pauruuata.ašta. vaṣ̌anō.6 pauruuata.ašta. auruuaṇtō.7 fā̊ṇkauuō.8caϑβārō. viδβana.9 kaofō:

19.4. aēzaxasca.1 maēnaxasca.1vāxəδrikaēca.2 asaiiaēca.3tuδaskaēca.4 viṣ̌auuaēca.5draoṣ̌iṣ̌uuā̊sca.6 sāiriuuā̊sca.naŋhušmā̊sca.7 kakahiiušca.8aṇtarə.kaŋhaca:9

19.5. sicidauuasca.1 ahuranasca.2raēmanasca. aṣ̌a.stəmbanasca.3uruniiō.vāiδimiδkaēca.4asnuuā̊sca.5 uṣ̌aomasca.6ušta.xvarənā̊sca. siiāmakasca.7vafraiiā̊sca. vouruṣ̌asca:8

19.6. yahmiia.jatarasca.1 aδutauuā̊sca.2spitauuarənā̊sca.3 spəṇtō.dātasca.kadruua.aspasca. kaoirisasca.4taērasca. barō.sraiianō.baranasca.5 frāpaiiā̊sca. gairiš.6udriiasca. raēuuā̊sca. gairiš:6yaēṣ̌ąmca. parō. maš́iiāka.aiβitaēδaca.7 spaṣ̌itaēδaca.8gairinąm. nāmąm.9 dāδarə:

19.7. caϑβarasca. aϑa. garaiiō.spitama. zaraϑuštra.caϑβarəsatəmca. duuaēca.1 saite.duuaēca.1 hazaŋre.

19.8. yauuat̰. anu. aipi. āite.1garaiiō. viṣ̌astarə.2 vīspəm.auuat̰. aipi. draonō. bažat̰.3aϑaurunaēca. raϑaēštāica.vāstriiāica. fṣ̌uiieṇte.

19.9. uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm.1 uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm.2 varəcaŋuhaṇtəm.3yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm.4 aniiāiš. dāmąn:

19.10. yat̰. asti. ahurahe. mazdā̊.yaϑa. dāmąn. daϑat̰. ahurō. mazdā̊.pouruca. vohuca. pouruca. srīraca.pouruca. abdaca.1 pouruca. fraṣ̌aca.pouruca. bāmiiāca.

19.11. yat̰. kərənauuąn. 1fraṣ̌əm. ahūm.azarəṣ̌əṇtəm.2 amarəṣ̌əṇtəm.3afriϑiiaṇtəm. apuiiaṇtəm.yauuaējim.4 yauuaēsum.vasō.xṣ̌aϑrəm.yat̰. irista. paiti. usəhištąn.jasāt̰. juuaiiō.5 amərəxtiš.daϑaite.6 fraṣ̌əm. vasna.7 aŋhuš:

19.12. bun.1 gaēϑā̊. amarṣ̌aṇtīš.2yā̊. aṣ̌ahe. saŋuhaitīš:ništat̰.3 paiti. druxš. nāṣ̌āite.4yaδāt̰. aiβicit̰. jaγmat̰.aṣ̌auuanəm. mahrkaϑāi.aom. ciϑrəmca.5 stīmca.6āϑat̰ca.7 mare. nāṣ̌ātaēca.8mairiiō.9 aϑa.10 ratuš.

19.13. ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.1uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō.2 gauua.3 barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.14. uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm.1 uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm.2 varəcaŋuhaṇtəm.3yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm.4 aniiāiš. dāmąn:

19.15. yat̰. asti. 1aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.xṣ̌aētanąm. vərəzidōiϑranąm.bərəzaṇtąm.2 aiβiiāmanąm.3taxmanąm. āhūiriianąm.yōi. aiϑiiejaŋhō.4 aṣ̌auuanō:

19.16. yōi. hapta. hamō.manaŋhō.yōi. hapta. hamō.vacaŋhō.yōi. hapta. hamō.š́iiaoϑnā̊ŋhō.yaēṣ̌ąm. asti. haməm. manō.haməm. vacō. haməm. š́iiaoϑnəm.hamō. pataca.1 frasāstaca.yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊:2

19.17. yaēṣ̌ąm. aniiō. aniiehe.uruuānəm. aiβi.vaēnaiti.1mərəϑβəṇtəm.2 humataēṣ̌u.mərəϑβəṇtəm. hūxtaēṣ̌u.mərəϑβəṇtəm. huuarštaēṣ̌u.mərəϑβəṇtəm. garō.nmānəm.yaēṣ̌ąm. raoxṣ̌nā̊ŋhō. paṇtānō.āuuaiiatąm. auui. zaoϑrā̊:

19.18. yōi. həṇti. ā̊ŋhąm. dāmanąm.yat̰. ahurahe. mazdā̊.dātarasca. marəxštarasca.ϑβarəxštarasca. aiβiiāxštarasca.nipātarasca. nišharətarasca.1

19.19. taēcit̰. yōi. fraṣ̌əm. vasna. ahūm. daϑən.azarəṣ̌əṇtəm.1 amarəṣ̌əṇtəm.2afriϑiiaṇtəm. apuiiaṇtəm.3yauuaējim. yauuaēsum.vasō.xṣ̌aϑrəm.yat̰. irista. paiti. usəhištąn.jasāt̰. juuaiiō. amərəxtiš.daϑaite. fraṣ̌əm. vasna. aŋhuš:

19.20. bun. gaēϑā̊. amarṣ̌aṇtīš.yā̊. aṣ̌ahe. saŋuhaitīš:ništat̰. paiti. druxš. nāṣ̌āite.yaδāt̰. aiβicit̰. jaγmat̰.aṣ̌auuanəm. mahrkaϑāi.aom. ciϑrəmca. stīmca.āϑat̰ca. mare. nāṣ̌ātaēca.mairiiō. aϑa.10 ratuš.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.21. uγrəm. kauuaēm.1 xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm. uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm. varəcaŋuhaṇtəm.yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm. aniiāiš. dāmąn:

19.22. yat̰. asti. mainiiauuanąm.yazatanąm. gaēiϑiianąmca.zātanąmca. azātanąmca.1fraṣ̌ō.carəϑrąm. saoš́iiaṇtąmca.

19.23. taēcit̰. yōi. fraṣ̌əm. vasna. ahūm. daϑən.azarəṣ̌əṇtəm.1 amarəṣ̌əṇtəm.2afriϑiiaṇtəm. apuiiaṇtəm.3yauuaējim. yauuaēsum.vasō.xṣ̌aϑrəm.yat̰. irista. paiti. usəhištąn.jasāt̰. juuaiiō. amərəxtiš.daϑaite. fraṣ̌əm. vasna. aŋhuš:

19.20. bun. gaēϑā̊. amarṣ̌aṇtīš.yā̊. aṣ̌ahe. saŋuhaitīš:ništat̰. paiti. druxš. nāṣ̌āite.yaδāt̰. aiβicit̰. jaγmat̰.aṣ̌auuanəm. mahrkaϑāi.aom. ciϑrəmca. stīmca.āϑat̰ca. mare. nāṣ̌ātaēca.mairiiō. aϑa.10 ratuš.ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.25. uγrəm. kauuaēm.1 xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm. uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm. varəcaŋuhaṇtəm.yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm. aniiāiš. dāmąn:

19.26. yat̰. upaŋhacat̰. haoš́iiaŋhəm.1 paraδātəm.darəγəmcit̰. aipi.2 zruuānəm.yat̰. xṣ̌aiiata. paiti. būmīm. haptaiϑiiąm.daēuuanąm. maš́iiānąmca.yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca.yō. janat̰. duua. ϑriṣ̌uua.māzainiianąm. daēuuanąm.varəniianąmca. druuatąm.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.27. uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm. uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm. varəcaŋuhaṇtəm.yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm. aniiāiš. dāmąn:

19.28. yat̰. upaŋhacat̰. taxməm. urupi.1 azinauuaṇtəm.2yat̰. xṣ̌aiiata. paiti. būmīm. haptaiϑiiąm.daēuuanąm. maš́iiānąmca.yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca.

19.29. yat̰. bauuat̰. aiβi.vaniiā̊.vīspe. daēuua. maš́iiāca.vīspe. yātauuō. pairikā̊sca.yat̰. barata. aŋrəm.1 mainiiūm.framitəm. aspahe. kəhrpa.ϑrisatəm. aiβi.gāmanąm.uua.2 pairi. zəmō. karana.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.30. uγrəm. kauuaēm.1 xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm. uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm. varəcaŋuhaṇtəm.yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm. aniiāiš. dāmąn:

19.31. yat̰. upaŋhacat̰.yim. yiməm. xṣ̌aētəm. huuąϑβəm.darəγəmcit̰. aipi. zruuānəm.yat̰. xṣ̌aiiata. paiti. būmīm. haptaiϑiiąm.daēuuanąm.1 maš́iiānąmca.yāϑβąm. pairikanąmca.sāϑrąm. kaoiiąm. karafnąmca.

19.32. yō. uzbarat̰. haca.1 daēuuaēibiiō.2uiie. ištišca.3 saokāca.uiie. fṣ̌aonišca.4 vąϑβāca.uiie. ϑrąfsca.5 frasastišca:6yeŋ́he. xṣ̌aϑrāδa.7 xvairiiaṇtu.8 +astu.9uiie. xvarəϑe.10 ajiiamne.11amarəṣ̌aṇta.12 pasu. vīra.aŋhaoṣ̌əmne.13 āpa. uruuaire.

19.33. yeŋ́he. xṣ̌aϑrāδa.1nōit̰. aotəm. ā̊ŋha. nōit̰. garəməm.nōit̰. zauruua. ā̊ŋha. nōit̰. mərəiϑiiuš.nōit̰. araskō.2 daēuuō.dātō.para. anādruxtōit̰:3para. ahmāt̰. yat̰. hīm.4aēm. draoγəm.5 vācim. aŋhaiϑīm.cinmāne. paiti. barata.6

19.34. āat̰. yat̰. hīm.1aēm. draoγəm.2 vācim. aŋhaiϑīm.cinmāne.3 paiti. barata.4vaēnəmnəm. ahmat̰.5 haca. xvarənō.mərəγahe. kəhrpa. fraṣ̌usat̰:auuaēnō. xvarənō. fraēštō.6yō. yimō. xṣ̌aētō. huuąϑβō.brāsat̰.7 yimō. aṣ̌ātō.də̄uš.manahiiāica.8 hō. stərətō.9nidārat̰.10 upairi. ząm.

19.35. paoirīm. xvarənō. apanəmata.xvarənō. yimat̰.1 haca. xṣ̌aētāt̰.2ṣ̌usat̰. xvarənō. yimat̰. haca. vīuuaŋhuṣ̌āt̰.mərəγahe.3 kəhrpa. vārəγnahe:4aom. xvarənō. haṇgə̄uruuaiiata.miϑrō. yō. vouru.gaoiiaoitiš.yō. srut̰.gaoṣ̌ō. hazaŋrā.yaoxštiš:miϑrəm. vīspanąm. dax́iiunąm. daŋ́hupaitīm. yazamaide.yim. fradaϑat̰. ahurō. mazdā̊.xvarənaŋuhastəməm. mainiiauuanąm. yazatanąm.

19.36. yat̰. bitīm. xvarənō. apanəmata.xvarənō. yimat̰. haca. xṣ̌aētāt̰.ṣ̌usat̰. xvarənō. yimat̰. haca. vīuuaŋhuṣ̌āt̰.mərəγahe. kəhrpa. vārəγnahe:aom. xvarənō. haṇgə̄uruuaiiata.1vīsō. puϑrō. āϑβiiānōiš.vīsō. sūraiiā̊. ϑraētaonō.yat̰. ās. maš́iiānąm. vərəϑrauuanąm.vərəϑrauuastəmō. ainiiō.2 zaraϑuštrāt̰.

19.37. yō. janat̰. ažīm. dahākəm.1ϑrizafanəm. ϑrikamərəδəm.ašaojaŋhəm. daēuuīm. drujəm.aγəm. gaēϑāuuiiō. druuaṇtəm.yąm. ašaojastəmąm. drujəm.fraca. kərəṇtat̰. aŋrō. mainiiuš.aoi. yąm. astuuaitīm. gaēϑąm.mahrkāi. aṣ̌ahe. gaēϑanąm.:

19.38. yat̰. ϑritīm. xvarənō. apanəmata.xvarənō. yimat̰. haca. xṣ̌aētāt̰.ṣ̌usat̰. xvarənō. yimat̰. haca. vīuuaŋhuṣ̌āt̰.mərəγahe. kəhrpa. vārəγnahe:aom. xvarənō. haṇgə̄uruuaiiata.naire.manā̊.1 kərəsāspō.yat̰. ās. maš́iiānąm. uγranąm.aojištō. ainiiō. zaraϑuštrāt̰.nairiiaiiāt̰.2 parō. hąm.vərətōit̰.3

19.39. yat̰. dim. upaŋhacat̰.yā. uγra. naire. hąm.varəitiš:1nairiiąm. hąm.varəitīm.2 yazamaide.ərəδβō.zəṇgąm.3 axvafniiąm.āsitō.gātūm. jaγāurum.4yā. upaŋhacat̰. kərəsāspəm.

19.40. yō. janat̰. ažīm. sruuarəm.yim. aspō.garəm. nərə.garəm.1yim. vīṣ̌auuaṇtəm. zairitəm.yim. upairi. viš. raoδat̰.2xṣ̌uuaēpaiia.3 vaēnaiia.4 barəṣ̌na:yim. upairi. viš. raoδat̰.ārštiiō.barəza. zairitəm.5yim. upairi. kərəsāspō.aiiaŋha. pitūm. pacata.ā. rapiϑβinəm. zruuānəm.tafsat̰ca.6 hō. mairiiō.7 xvīsat̰ca::frąš. aiiaŋhō. frasparat̰.yaeš́iiaṇtīm. āpəm. parā̊ŋhāt̰::parąš. tarštō. apatacat̰.naire.manā̊. kərəsāspō.

19.41. yō. janat̰. gaṇdarəβəm.1yim. zairi.pāṣ̌nəm.yō. apatat̰. vīzafārō.2mərəxṣ̌ānō. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe:yō. janat̰. hunauuō.yat̰. paϑanaiia.3 nauua.4hunauuasca. niuuikahe.5hunauuasca. dāštaiiānōiš:yō. janat̰. zaraniiō.pusəm.6 hitāspəm.7varəṣ̌aomca. dānaiianəm.pitaonəmca.8 aš.pairikəm.9

19.42. yō. janat̰. arəzō.ṣ̌amanəm.1nairiiąm.hąm.vārətiuuaṇtəm.2taxməm. frāzuštəm. .. uštəm.3jirəm.4 zbarəmnəm. jiγāurum.5afrakatacim.6 barōzuṣ̌əm.7apa.disəm.8 niiāidāuru.9+apastanaŋhō. gatō.10 arəzahe.11

19.43. yō. janat̰. snāuuiδkəm.1yim. sruuō.zanəm.2 asəṇgō.gāum:3hō. auuaϑa. viiāxmaniiata:apərənāiiu.4 ahmi. nōit̰. pərənāiiu.4yezi. bauuāni. pərənāiiu.4ząm. caxrəm. kərənauuāne.asmanəm. raϑəm. kərənauuāne:

19.44. auuanaiieni. spəṇtəm. mainiiūm.haca. raoxṣ̌na.1 garō.nmāna.1uspataiieni.2 aŋrəm. mainiiūm.ərəγata. haca. dužaŋha:tē. mē. vāṣ̌əm. ϑaṇjaiiā̊ṇte.3spəṇtasca. mainiiuš. aŋrasca.yezi. mąm. nōit̰. janāt̰.naire.manā̊.4 kərəsāspō:5təm. janāt̰. naire.manā̊.4 kərəsāspō.5auua. apanəm. gaiiehe... sānəm.6 uštānahe.7ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.45. uγrəm. axvarətəm.1 xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm.2 uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm.3 varəcaŋuhaṇtəm.3yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm. aniiāiš. dāmąn:

19.46. yahmi. paiti. parəxvāiϑe.1spəṇtasca. mainiiuš. aŋrasca.aētahmi. paiti. at̰.2 axvarəte:3aδāt̰. ašte.4 fraŋharəcaiiat̰.āsište.5 katarascit̰:spəṇtō. mainiiuš. aštəm.6 fraŋharəcaiiat̰.7vohuca. manō. aṣ̌əmca. vahištəm.ātrəmca.8 ahurahe. mazdā̊. puϑrəm:aŋrō. mainiiuš. aštəm. fraŋharəcaiiat̰.7akəmca. manō. aēṣ̌əməmca. xruuī.drūm.9ažīmca. dahākəm.spitiiurəmca.10 yimō.kərəṇtəm.

19.47. aδāt̰. fraṣ̌a. hąm.rāzaiiata.1ātarš. mazdā̊. ahurahe.uiti. auuaϑa. maŋhānō:2aētat̰. xvarənō. haṇgərəfṣ̌āne.3yat̰. axvarətəm:4āat̰. hē. paskāt̰. fraduuarat̰.ažiš. ϑrizafā̊. duždaēnō.uta. zaxṣ̌aϑrəm.5 daomnō:

19.48. inja.1 auuat̰. haṇdaēsaiiaŋuha.2ātarš. mazdā̊. ahurahe:yezi. aētat̰. niiāsā̊ŋhe.yat̰. axvarətəm.frā. ϑβąm. paiti. apāϑa.nōit̰. apaiia. uzraocaiiāi.ząm. paiti. ahuraδātąm.ϑrāϑrāi. aṣ̌ahe. gaēϑanąm:aδa.3 ātarš. zasta. paiti.apa.gəuruuaiiat̰.4fraxṣ̌ni.5 uštānō.cinahiia.6yaϑa. ažiš.7 biβiuuā̊ŋha.7

19.49. aδāt̰.1 fraṣ̌a. hąm.duuarat̰.2ažiš. ϑrizafā̊.3 duždaēnō.uiti. auuaϑa. maŋhānō:4aētat̰. xvarənō. haṇgrəfṣ̌āne.5yat̰. axvarətəm:āat̰. hē. paskāt̰. hąm.rāzaiiata.ātarš. mazdā̊. ahurahe.uiti. vacə̄biš.6 aojanō:

19.50. tinja.1 auuat̰. haṇdaēsaiiaŋuha.2aže.3 ϑrizafəm. dahāka.yezi. aētat̰. niiāsā̊ŋhe.yat̰. axvarətəm.frā. ϑβąm. zadaŋha.4 paiti. uzuxṣ̌āne.zafarə.5 paiti. uzraocaiieni.nōit̰. apaiia. afrapatāi.6ząm. paiti. ahuraδātąm.mahrkāi. aṣ̌ahe. gaēϑanąm:aδa.7 ažiš. gauua. paiti.apa.gəuruuaiiat̰.fraxṣ̌ni.8 uštānō.cinahiia.yaϑa. ātarš. biβiuuā̊ŋha.9

19.51. aētat̰.1 xvarənō. frapinuuata.2auui.3 zraiiō. vouru.kaṣ̌əm:ā.dim. haϑra. haṇgəuruuaiiat̰.apąm. napā̊. auruuat̰.aspō:tat̰ca.4 iziieiti.5apąm. napā̊. auruuat̰.aspō:aētat̰. xvarənō. haṇgrəfṣ̌āne.yat̰. axvarətəm.bunəm. zraiiaŋhō. gufrahe.bune. jafranąm. vairiianąm.

19.52. bərəzaṇtəm. ahurəm. xṣ̌aϑrīm.1xṣ̌aētəm. apąm. napātəm. auruuat̰.aspəm. yazamaide.arṣ̌ānəm. zauuanō.sum.2yō. nərə̄uš. daδa.yō. nərə̄uš. tataṣ̌a.3yō. upāpō. yazatō.+srut̰.gaoṣ̌ōtəmō. asti. yezimnō.4

19.53. āat̰.1 vō. kascit̰. maš́iiānąm.uiti. mraot̰. ahurō. mazdā̊.āi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.xvarənō. axvarətəm. isaēta:2aϑaurunō.3 hō.4 rātanąm.raoxṣ̌ni.xṣ̌nūtəm.5 iṣ̌ā̊ŋhaēta.6aϑaurunō. hō.7 rātanąm.pouru.xṣ̌nūtəm.8 iṣ̌ā̊ŋhaēta.6aϑaurunō.9 hō.10 rātanąm.11

19.54. təm.1 hacāt̰. aṣ̌iš.pouruš.xvāϑra.2 spāra.dāšta.3sūra. gə̄ušca. vāstraheca.təm. hacāt̰. vərəϑrəm. vīspō.aiiārəm.4amaēniγnəm. tarō.yārəm:5āat̰. ana. vərəϑra. hacimnō.vanāt̰. haēnaiiā̊. xruuiṣ̌iieitiš.6āat̰. ana. vərəϑra. hacimnō.vanāt̰. vīspe. t̰biṣ̌iiaṇtō.7ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāī. surunuuata. yasna.uγrəm. axvarətəm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. axvarətəm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua.8 barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.55. uγrəm. axvarətəm.1 xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm. uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm. varəcaŋuhaṇtəm.yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm. aniiāiš. dāmąn:

19.56. yat̰. isat̰.1 mairiiō. tūiriiō. fraŋrase.2zraiiaŋhō.3 vouru.kaṣ̌ahe:maγnō. apa.spaiiat̰.4 vastrā̊.tat̰. xvarənō. isō.1 yat̰. asti.airiianąm. dax́iiunąm.zātanąm.5 azātanąmca.yat̰ca. aṣ̌aonō. zaraϑuštrahe:ā. tat̰.6 xvarənō. frazgaδata.7tat̰. xvarənō. apatacat̰.7tat̰. xvarənō. apa.hiδat̰:8aδa. hāu.9 apaγžārō. buuat̰.10zraiiaŋhō. vouru.kaṣ̌ahe.vairiš. yō. haosrauuā̊.11 nąma.

19.57. āat̰. us.patat̰.fraŋrase. tūrō. aš.varəcā̊.spitama. zaraϑuštra.zraiiaŋhat̰. haca. vourukaṣ̌āt̰.aγąm. daoiϑrīm.1 daomnō:iϑe.2 iϑa.3 yaϑna.4 ahmāi.nōit̰. tat̰. xvarənō. pairi.abaom.yat̰. asti. airiianąm. dax́iiunąm.zātanąm. azātanąmca.yat̰ca.5 aṣ̌aonō. zaraϑuštrahe.

19.58. vaēm.1 hąm.raēϑβaiieni.vīspa. tarṣ̌uca.2 xṣ̌uδraca.3masanaca. vaŋhanaca. sraiianaca:ϑβąm.zjaiti.4 ahurō. mazdā̊.paitiṣ̌ā̊.5 dāmąn. daϑānō:āat̰. auua.patat̰.fraŋrase. tūrō. aš.varəcā̊.spitama. zaraϑuštra.auui. zraiiō. vourukaṣ̌əm.

19.59. āt̰bitīm.1maγnō. apa.spaiiat̰. vastrā̊.tat̰. xvarənō. isō. yat̰. asti.airiianąm. dax́iiunąm.2zātanąm. azātanąmca.yat̰ca. aṣ̌aonō. zaraϑuštrahe:ā. tat̰. xvarənō. frazgaδata.tat̰. xvarənō. apatacat̰.tat̰. xvarənō. apa.hiδat̰:aδa. hāu. apaγžārō. buuat̰.10zraiiaŋhō. vouru.kaṣ̌ahe.vairiš. yō. vaŋhazdā̊.3 nąma.

19.60. āat̰. us.patat̰.fraŋrase. tūrō. aš.varəcā̊.spitama. zaraϑuštra.zraiiaŋhat̰. haca. vourukaṣ̌āt̰.aγąm. daoiϑrīm. daomnō:iϑe.1 iϑa.2 yaϑna.3 ahmāi.4auuaeϑa.5 iϑa.6 yaϑna.7 kahmāi:nōit̰. tat̰. xvarənō. pairi.abaom.yat̰. asti. airiianąm. dax́iiunąm.8zātanąm. azātanąmca.yat̰ca. aṣ̌aonō. zaraϑuštrahe.

19.61. vaēm. hąm.raēϑβaiieni.vīspa. tarṣ̌uca. xṣ̌uδraca.masanaca. vaŋhanaca. sraiianaca:ϑβąm.zjaiti. ahurō. mazdā̊.paitiṣ̌ā̊. dāmąn. daϑānō:āat̰. auua.patat̰.fraŋrase. tūrō. aš.varəcā̊.spitama. zaraϑuštra.auui.9 zraiiō. vourukaṣ̌əm.

19.62. āϑritīm. apa.spaiiat̰. vastrā̊.tat̰. xvarənō. isō. yat̰. asti.airiianąm. dax́iiunąm.zātanąm. azātanąmca.yat̰ca. aṣ̌aonō. zaraϑuštrahe:ā. tat̰. xvarənō. frazgaδata.tat̰. xvarənō. apatacat̰.tat̰. xvarənō. apa.hiδat̰:aδa. hāu. apaγžārō. buuat̰.10zraiiaŋhō. vouru.kaṣ̌ahe.āfš. yā. aβždānuua.1 nąma.

19.63. āat̰. us.patat̰.fraŋrase. tūrō. aš.varəcā̊.spitama. zaraϑuštra.zraiiaŋhat̰. haca. vourukaṣ̌āt̰.aγąm. daoiϑrīm. daomnō:iϑe.1 iϑa.2 yaϑna.3 ahmāi.auuaϑe.4 iϑa. yaϑna.3 ahmāi.5āuuōiia. iϑa. yaϑna.3 ahmāi:5nōit̰. tat̰. xvarənō. pairi.abaom.yat̰. asti. airiianąm. dax́iiunąm.zātanąm. azātanąmca.yat̰ca. aṣ̌aonō. zaraϑuštrahe.

19.64. nōit̰. tat̰. xvarənō. pairi.abauuat̰.yat̰. asti. airiianąm. dax́iiunąm.zātanąm. azātanąm.yat̰ca. aṣ̌aonō. zaraϑuštrahe.:ahe. raiia.1 xvarənaŋhaca.təm. yazāī. surunuuata. yasna.uγrəm. axvarətəm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. axvarətəm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.65. uγrəm. axvarətəm.1 xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm. uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm. varəcaŋuhaṇtəm.yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm. aniiāiš. dāmąn:

19.66. yat̰. upaŋhacaiti.1yō. auuaδāt̰. fraxṣ̌aiieite.2yaϑa. zraiiō. yat̰. kąsaēm.3 haētumatəm.4yaϑa. gairiš. yō. uṣ̌iδā̊.5yim. aiβitō.6 paoiriš. āpō.hąm. gairiṣ̌ācō.7 jasəṇtō.8

19.67. auui. təm. auui.haṇtacaiti.1auui.2 təm. auui. hąm.vazaite.3xvāstraca.4 huuaspaca. fradaϑa.xvarənaŋuhaitica.5 yā. srīra.6uštauuaitica.7 yā. sūra.uruuaδca.8 pouru.vāstra.ərəzica.9 zarənumatica:10auui. təm. auui. haṇtacaiti.auui. təm.11 auui. hąm.vazaite.2haē. ..12 raēuuā̊. xvarənaŋuhā̊.13spaētiniš.14 varəmiš. sispimnō.15..əmnō.16 paoiriš.17 vōiγnā̊.

19.68. hacaiti. dim. aspahe. aojō.1hacaiti. uštrahe. aojō.1hacaiti. vīrahe. aojō.hacaiti. kauuaēm. xvarənō.1astica. ahmi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.auuauuat̰. kauuaēm. xvarənō.1+yaϑa. yat̰. iδa. anairiiā̊. daŋ́huš.2hakat̰. usca. us.frāuuaiiōit̰.3

19.69. aϑra.1 pascaēta. vaozirəm.2baoδəṇtō. ṣ̌uδəm. tarṣ̌nəmca.baoδəṇtō. aotəm. uruuāxrəmca:3tat̰. asti. kauuaēm. xvarənō.ϑrāϑrəm. airiianąm. dax́iiunąm.gə̄ušca. paṇcō.hiiaiiāi.4auuaŋhe. narąm. aṣ̌aonąm.daēnaiiā̊sca. māzdaiiasnōiš.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.70. uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm. uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm. varəcaŋuhaṇtəm.yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm. aniiāiš. dāmąn:

19.71. yat̰. upaŋhacat̰. kauuaēm. kauuātəm.1yimca. kauuaēm. aipi.vohum.2yimca. kauuaēm. usaδanəm.3yimca. kauuaēm. arṣ̌nəm.3yimca. kauuaēm. pisinəm.4yimca. kauuaēm. biiarṣ̌ānəm.yimca. kauuaēm. siiāuuarṣ̌ānəm.

19.72. yat̰.1 bāun.2vīspe. auruua. vīspe. taxma.vīspe. ϑamnaŋhuṇta.3 vīspe. varəcaŋhuṇta.4vīspe. yaoxštiuuaṇta.vīspe. darṣ̌i.kairi.5 kauue.6:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.73. uγrəm. kauuaēm.1 xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm. uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm. varəcaŋuhaṇtəm.yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm. aniiāiš. dāmąn:

19.74. yat̰. upaŋhacat̰. kauuaēm. haosrauuaŋhəm.1amaheca. paiti. hutāštahe.vərəϑraγnaheca.2 paiti. ahuraδātahe.(~ Yt. 13,133)vanaiṇtiiā̊sca. paiti. uparatātō.saŋuhasca. paiti. husastaiiā̊.saŋuhasca. paiti. amuiiamnaiiā̊.saŋuhasca. paiti. auuanəmnaiiā̊.haϑrauuataheca. paiti. hamərəϑanąm.

19.75. druuaheca. paiti. aojaŋhō.xvarənaŋhasca. paiti. mazdaδātahe.tanuiiā̊sca. paiti. druuatātō.āsnaiiā̊sca. paiti. vaŋhuiiā̊.frazaṇtōiš. daŋraiiā̊. viiāxanaiiā̊.xṣ̌ōiϑniiō. spitidōiϑraiiā̊.ązō.būjō. huuīraiiā̊.huzaṇtə̄uš. paiti. aparaiiā̊.viiarəϑiiaiiā̊. vahištahe. aŋhə̄uš.

19.76. xṣ̌aϑraheca. paiti. bānumatō.darəγaiiā̊sca. paiti. darəγō.jītōiš.vīspanąmca. paiti. aiiaptanąm.vīspanąmca. paiti. baēṣ̌azanąm.

19.77. yat̰. ..1kauua. haosrauua. tąm. kərəsəm.2upa. tąm.3 carətąm.4 yąm. darəγąm.nauua.frāϑβərəsąm.5 razurəm.yat̰. dim. mairiiō. nurəm.aspaēṣ̌u. paiti. parətata:6vīspe. bauuat̰. aiβi.vaniiā̊.ahurō. kauua. haosrauua.mairīm. tūirīm. fraŋrasiiānəm.baṇdaiiat̰. kərəsauuazdəm.7puϑrō.8 kaēna.9 siiāuuarṣ̌ānāi.10zurō.jatahe. narahe.11aγraēraϑaheca. narauuahe.12ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.78. uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm. uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm. varəcaŋuhaṇtəm.yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm. aniiāiš. dāmąn:

19.79. yat̰. upaŋhacat̰. aṣ̌auuanəm. zaraϑuštrəm.anumatə̄e. daēnaiiāi.1anuxtə̄e. daēnaiiāi.anuuarštə̄e. daēnaiiāi.1yat̰. as. vīspahe. aŋhə̄uš. astuuatō.aṣ̌əm. aṣ̌auuastəmō.xṣ̌aϑrəm. huxṣ̌aϑrōtəmō.2raēm. raēuuastəmō.xvarənō. xvarənaŋuhastəmō.3vərəϑra. vərəϑrauuastəmō.4

19.80. vaēnəmnəm. ahmat̰. para. daēuua. pataiiən.vaēnəmnəm. maiiā̊. frāuuōit̰.1+vaēnəmnəm. apara. karṣ̌aiiən.jainiš. haca. maš́iiākaēibiiō:āat̰. tā̊. snaoδəṇtiš. gərəzānā̊.hazō. niuuarəzaiiən.2 daēuua.

19.81. āat̰. tē. aēuuō. ahunō. vairiiō.yim. aṣ̌auuanəm. zaraϑuštrəm. frasrāuuaiiat̰.vī.bərəϑβəṇtəm. āxtūirīm.aparəm. xraoždiiehiia.1 frasrūiti.zəmarəgūza.2 auuazat̰. vīspe. daēuua.aiiesniia. auuahmiia.

19.82. yeŋ́he. tat̰. xvarənō. isat̰.1mairiiō. tūiriiō. fraŋrase.vīspāiš. auui.2 karṣ̌uuąn. 3yāiš. hapta:3pairi. yāiš. hapta. karṣ̌uuąn.mairiiō. apatat̰.4 fraŋrase.isō. xvarənō. zaraϑuštrāi:ā. tat̰. xvarənō. frazgaδata.5auui. vaiiąn.6 vītāpəm:7inja. mē. uruuisiiatəm.8aēzō. jasatəm.9 aēzahe.yaϑa. kaϑaca. tē.10 ās. zaoṣ̌ō.mana. yat̰. ahurahe. mazdā̊.daēnaiiā̊sca. māzdaiiasnōiš.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.83. uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm. uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm. varəcaŋuhaṇtəm.yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm. aniiāiš. dāmąn:

19.84. yat̰. upaŋhacat̰. kauuaēm. vīštāspəm.anumatə̄e. daēnaiiāi.anuxtə̄e. daēnaiiāi.anuuarštə̄e. daēnaiiāi.yat̰. imąm.1 daēnąm. āstaota.dušmainiiūm.2 siždiiō.3 daēuuąn.apa. aṣ̌auuąn.3

19.85. yō. druca.1 pauruuąnca.2aṣ̌āi.3 rauuō.3 yaēṣ̌a.4yō. druca.5 pauruuąnca.aṣ̌āi. rauuō. vīuuaēδa.yō. bāzušca. upastaca.vīsata. aiŋ́hā̊. daēnaiiā̊.yat̰. ahurōiš. zaraϑuštrōiš:

19.86. yō. hīm. stātąm. hitąm. haitīm.uzuuažat̰. haca. hinūiβiiō.nī. hīm. dasta. maiδiiōiṣ̌āδəm.+bərəzi.rāzəm. afrakaδauuaitīm. aṣ̌aonīm.ϑrąfδąm. gə̄ušca. vāstraheca.friϑąm. gə̄ušca. vāstraheca.6

19.87. bauuat̰. aiβi.vaniiā̊.yasə.1 taxmō. kauua. vīštāspō.tąϑriiāuuaṇtəm.2 duždaēnəm.pəṣ̌anəmca.3 daēuuaiiasnəm.druuaṇtəmca. arəjat̰.aspəm.uta. aniiā̊scit̰. aγa.dužuuaṇdrauuō. x́iiaonā̊ŋhō.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.88. uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm. uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm. varəcaŋuhaṇtəm.yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm. aniiāiš. dāmąn:

19.89. yat̰. upaŋhacat̰. saoš́iiaṇtąm.1 vərəϑrājanəm.uta. aniiā̊scit̰. haxaiiō:2yat̰. kərənauuāt̰. fraṣ̌əm. ahūm.azarṣ̌əṇtəm.3 amarəṣ̌əṇtəm.4afriϑiiaṇtəm.5 apuiiaṇtəm.yauuaējim. yauuaēsum.vasō.xṣ̌aϑrəm.yat̰. irista. paiti. usəhištāt̰.6jasāt̰. juuaiiō.7 amərəxtiš.daϑaite.8 fraṣ̌əm. vasna.9 aŋhuš:

19.90. bun.1 gaēϑā̊. amarṣ̌aṇtīš.yā̊. aṣ̌ahe. saŋuhaitīš:ništat̰. paiti. druxš. nāṣ̌āite.yaδāt̰. aiβicit̰. jaγmat̰.aṣ̌auuanəm. mahrkaϑāi.aom. ciϑrəmca. stīmca.āϑat̰ca. mare. nāṣ̌ātaēca.2mairiiō.3 aϑa.4 ratuš.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.91. uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.aš.vaṇdrəm. uparō.kairīm.ϑamnaŋuhaṇtəm. varəcaŋuhaṇtəm.yaoxštiuuaṇtəm. taraδātəm. aniiāiš. dāmąn:

19.92. āat̰. astuuat̰.ərətō. fraxštāite.1haca. apat̰. kąsaoiiāt̰.2aštō.3 mazdā̊. ahurahe.vīspa.tauruuaiiā̊.4 puϑrō.vaēδəm.5 vaējō.6 yim. vārəϑraγnəm.7yim. barat̰. taxmō. ϑraētaonō.yat̰. ažiš. dahākō. jaini:8

19.93. yim. barat̰. fraŋrase. tūrō.yat̰. druuā̊. zainigāuš.1 jaini.yim. barat̰. kauua. haosrauua.yat̰. tūrō. jaini. fraŋrase.yim. barat̰. kauua. vīštāspō.aṣ̌ahe. haēnaiiā̊.2 caēṣ̌əmnō:3tā̊.4 auuaδa.5 drujəm. nižbarāt̰.6aṣ̌ahe. haca. gaēϑābiiō.

19.94. hō.1 diδāt̰.2 xratə̄uš.3 dōiϑrābiiō.4vīspa.5 dāmąn. paiti. vaēnāt̰.6..šō.7 dušciϑraiiaiiā̊.8hō. vīspəm. ahūm. astuuaṇtəm.ižaiiā̊.9 vaēnāt̰.10 dōiϑrābiia.11darəsca.12 daϑat̰. amərəxṣ̌iiaṇtīm.13vīspąm. yąm. astuuaitīm. gaēϑąm.

19.95. aŋ́he.1 haxaiiō.2 frāiieṇte.3astuuat̰.ərətahe. vərəϑraγnō.humanaŋhō.4 huuacaŋhō.huš́iiaoϑnā̊ŋhō. huδaēna.5naēδa.cit̰.6 miϑō.aojā̊ŋhō.7aēṣ̌ąm. xvaēpaiϑiia.8 hizuuō:9aēṣ̌u.10 parō.11 frānāmāite.12aēṣ̌mō. xruuidruxš.13 dušxvarənā̊:vanāt̰.14 aṣ̌a.15 akąm. drujim.yąm. dušciϑrąm. təmaŋhaēnīm.

19.96. vanaiti. akəmcit̰. manō.vohu. manō. tat̰. vanaiti:1vanaiti. miϑaoxtō.2 ...3ərəžuxδō. vāxš. təm. vanaiti:vanāt̰.4 hauruuā̊sca.5 amərətā̊sca.uua.6 ṣ̌uδəmca.7 tarṣ̌nəmca.8vanāt̰. hauruuā̊sca. amərətā̊sca.aγəm. ṣ̌uδəmca.9 tarṣ̌nəmca:10frānāmāiti.11 dužuuarštāuuarš.12aŋrō. mainiiuš. axṣ̌iiamanō.13:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.təm. yazāi. surunuuata. yasna.uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm.zaoϑrābiiō:uγrəm. kauuaēm. xvarənō. mazdaδātəm. yazamaide.haomaiiō. gauua. barəsmana.hizuuō. daŋhaŋha. mąϑraca. +vacaca. š́iiaoϑnaca.zaoϑrābiiasca. aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

19.97. 1(vāž.::)hōrməzd.2 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.2 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.4garōiš. uṣ̌i.darənahe.3 mazdaδātahe. aš.xvāϑrahe.kāuuaiieheca. xvarənaŋhō. mazdaδātahe.axvarətaheca. xvarənaŋhō. mazdaδātahe.aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.4 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::::::

Hom Yasht[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::hōm. yazat̰. bə̄. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.2tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::haomahe. aṣ̌auuazaŋhō.xṣ̌naoϑra.3 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

20.1. haoməm. zāirīm. bərəzaṇtəm. yazamaide:haoməm. frāṣ̌mīm.1 frādat̰.gaēϑəm. yazamaide:haoməm. dūraoṣ̌əm. yazamaide.:nī. tē. zāire. maδəm. mruiie.2 (~ Y. 9,17-18)nī. aməm. nī. vərəϑraγnəm.nī. dasuuarə. nī. baēṣ̌azəm.nī. fradaϑəm. nī. varədaϑəm.nī. aojō. vīspō.tanūm.nī. mastīm. vīspō.paēsaŋhəm::nī. tat̰. yaϑa. gaēϑāhuua.vasō.xṣ̌aϑrō. fracarāne.t̰baēṣ̌ō. tauruuā̊. drujəm. vanō::nī. tat̰. yaϑa. tauruuaiiemi.

20.2. haoməm. zāirīm.1 bərəzaṇtəm. yazamaide:haoməm. frāṣ̌mīm. frādat̰.gaēϑəm. yazamaide:haoməm. dūraoṣ̌əm. yazamaide:vīspe. haoma. yazamaide:zaraϑuštrahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌aonō.aṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. yazamaide.:yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.tąscā. tā̊scā. yazamaide.

20.3. 1(vāž.::)hōrməzd.2 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.3 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.4haomahe. aṣ̌auuazaŋhō.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.4 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::::::

Vanant Yasht (Hymn to the Star Vega)[edit]

pa. nąm.1 i. yazdą::hōrmezd. i. xvadāe. i. aβazūnī. gurz. xvarahe. aβazāiiāt̰::vanaṇd. star. yazat̰. i. hōrməzd. bāt̰. i. aṣ̌auua. ašahe. rat̰. rasāt̰::əž. hamā. gunāh.1 patit. pašə̄mąnōm::əž. haravistīn. dušmat. dužūxt. dužvarəšt. mən. pa. gəϑī. minīt̰. vaem. guft.vaem. kard.vaem. jast.vaem. bun. būt̰. əstət̰.əž. ą. gunāhihā.1 manišnī. gaβəšnī. kunišnī.tanī. ruuąnī. gəϑī. mainiiąnī.ōxš. aβāxš. pašə̄mą.pa. sə. gaβəšnī. pa. patit. hōm.::xṣ̌naoϑra.2 ahurahe. mazdā̊.tarōidīti. aŋrahe. mainiiə̄uš.haiϑiiāuuarštąm.hiiat̰. vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.:fərastuiiē. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā. varštuuōibiiascā::aibigairiiā. daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::paitiriciiā. daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā. dužuuarštācā.::fərā. və̄. rāhī. aməṣ̌ā. spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.fərā. manaŋhā.fərā. vacaŋhā.fərā. š́iiaoϑanā.fərā. aŋhuiiā.fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::staomī. aṣ̌əm::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.)::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::frauuarāne.3 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō. (gāh. či. bə̄t̰.)hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::::vanaṇtō. stārō. mazdaδātahe.xṣ̌naoϑra.3 yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.yaϑā. ahū. vairiiō.zaotā. frā. mē. mrūtē::aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.5::

21.1. vanaṇtəm. stārəm. mazdaδātəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:yazāi. vanaṇtəm. amauuaṇtəm.aoxtō.nāmanəm.1 baēṣ̌azəm.2paitištātə̄e.ajastaca.3 zōiždištaca.4apaiiaṇtamaheca.5 aŋrahe. mainiiə̄uš. xrafstra.6 (yak. u. du. u. si. bār.)vanaṇtəm. stārəm. mazdaδātəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:yazāi. vanaṇtəm. amauuaṇtəm.aoxtō.nāmanəm. baēṣ̌azəm.paitištātə̄e.ajastaca. zōiždištaca.apaiiaṇtamaheca. aŋrahe. mainiiə̄uš. xrafstra.vanaṇtəm. stārəm. mazdaδātəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:yazāi. vanaṇtəm. amauuaṇtəm.aoxtō.nāmanəm. baēṣ̌azəm.paitištātə̄e.ajastaca. zōiždištaca.apaiiaṇtamaheca. aŋrahe. mainiiə̄uš. xrafstra.vanaṇtəm. stārəm. mazdaδātəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:yazāi. vanaṇtəm. amauuaṇtəm.aoxtō.nāmanəm. baēṣ̌azəm.paitištātə̄e.ajastaca. zōiždištaca.apaiiaṇtamaheca. aŋrahe. mainiiə̄uš. xrafstra.vanaṇtəm. stārəm. mazdaδātəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:yazāi. vanaṇtəm. amauuaṇtəm.aoxtō.nāmanəm. baēṣ̌azəm.paitištātə̄e.ajastaca. zōiždištaca.apaiiaṇtamaheca. aŋrahe. mainiiə̄uš. xrafstra.vanaṇtəm. stārəm. mazdaδātəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:yazāi. vanaṇtəm. amauuaṇtəm.aoxtō.nāmanəm. baēṣ̌azəm.paitištātə̄e.ajastaca. zōiždištaca.apaiiaṇtamaheca. aŋrahe. mainiiə̄uš. xrafstra.vanaṇtəm. stārəm. mazdaδātəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:yazāi. vanaṇtəm. amauuaṇtəm.aoxtō.nāmanəm. baēṣ̌azəm.paitištātə̄e.ajastaca. zōiždištaca.apaiiaṇtamaheca. aŋrahe. mainiiə̄uš. xrafstra.

21.2. 1(vāž.::)hōrməzd.2 i. aβazūnī. mardum.mardum. sardagą. ham. bā. yašt. i. vahą.vaēm. vahə. dīn. i. mazdaiiasną. āgāhī. āstuuąnī. nə̄kī. rasąnāt̰.ə̄duṇ. bāt̰.::yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(du. bār.)yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::yasnəmca.2 vahməmca. aojasca. zauuarəca. āfrīnāmi.4vanaṇtō. stārō. mazdaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.ahmāi. raēšca.3 xvarənasca.ahmāi. tanuuō. druuatātəm.ahmāi. tanuuō. vazduuarə.ahmāi. tanuuō. vərəϑrəm.ahmāi. īštīm. pouruš.xvāϑrąm.ahmāi. āsnąmcit̰. frazaṇtīm.ahmāi. darəγąm. darəγō.jītīm.ahmāi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::hazaŋrəm. baēṣ̌azanąm.baēuuarə. baēṣ̌azanąm.::aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.jasa. mē. auuaŋhe. mazda.amahe. hutāštahe. huraoδahe.vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.::rāmanasca. xvāstrahe.vaiiaoš. uparō.kairiiehe.taraδātō. aniiāiš. dāmąn::aētat̰. tē. vaiiō.yat̰. tē. asti. spəṇtō.mainiiaom::ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.zruuānahe. akaranahe.zruuānahe. darəγō.xvaδātahe.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.kərba. mažd. gunāh. guzārašni. rā. kunōm. ašahī. ruuą.dušārm. rā. ham. kərbaī. i. hamā. vahą. i. haft. buṇdahihā. bə̄. rasāt̰::ašō. bə̄t̰. də̄r. zī.::aϑa. jamiiāt̰. yaϑa. āfrīnāmi.:aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::uštā. astī. uštā. ahmāi.hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::::::bīst. u. du. yašt. tamąm. šut̰