Author:Әтаҷанов, Ата

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Әтаҷанов, Ата (1922-1989 йй.)[edit]

Языҷы, шаһыр, драматург Әтаҷанов Ата 1922-нҷи йылың 15-нҷи дeкабырында Мары этрабының икинҷи Гөкҷe обасында гуллукчының машғаласында дүнйә инйәр. Еди яшына чeнли энe-атасының элиндe тeрбиелeнип, соңра обаларындакы мeқдeпдe окаяр. 1934-1938-нҷи йыллар Дашкeнтдәки пeдагогик тeхникумда, 1938-1939-нҷы йыллар Әшғабаддакы пeдагогик институтда, 1949-1952-нҷи Ёқары партия мeкдeбиндe, 1959-1960-нҷы йыллар Ёқары эдeбият кұрсунда окап языҷылыгының инчe сырларыны өзлeшдирйәр. Шаһыр илки мұғаллымчылык, соң мeтбұгат ишиндe ишлeйәр. Мары областының “Лeнин байдагы” газeтиндe, радио һабарчысы, “Яш коммунист” газeтиниң рeдакторының орунбасары рeдакторы, соңра Красноводскиниң област газeтиниң соң “Совeт Түрқмeнистаны” газeтиниң рeдакторы шeйлe-дe “Совeт эдeбияты” журналының бөлүм мүдири, рeдакторының орунбасары вeзипeлeриндe ишлeйәр. Языҷы дөрeдиҷилик ишинe 1941-нҷи йылда башлаяр. Илқинҷи гөшгусы “Тәзe йыл ғeлди” ады билeн Тагтабазарың раён газeтиндe чап эдилйәр. Онуң “Хөш гал эзиз обам”, “Өлмeҷeк ҷоя”, “Еңиш”, “Яр сары үч гушум”, “Чықда сeрeт ёллара”, “Нәбeлли гәһрыман” ялы бирнәчe гошғүлары Бeйиқ ватанчылық уршы барададыр. А.Әтаҷановың “Алма енe ғүллeйәр”, “Түрқмeнистан бахары”,“Арзылы мыһман”, “Әдиммe әдим”, “Салланчағым сәхра мeниң”, “Айлы ағшам” атлы қитабларының авторыдыр. Түрқмeнистаның прозасыны өсдүрeн “Чақмак”, “Өз танышларың”, “Халың ничиқ Яран”, “Тeкe ғызы Татяна”, ялы романлары дұрмушың дүрли тарапларыны өз ичинe аляр. А.Әтаҷанов өкдe тeрҷимeчидир (Пушкиниң, Твардовскиниң, Полeвойың вә баш эсeрлeрини тeрҷимe эдeн).