Atto di rispetto

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Atto di rispetto
by Giuseppe Bignami

Giuseppe Bignami (1799-1873)‎

Atto di rispetto

ATTO DI RISPETTO
offerto
ALL'ILLUSTRISSIMO E REVERENDISSIMO SIGNORE
DON ANGELO RAMAZZOTTI
ASSUNTO AL PONTIFICATO DI PAVIA
il 29 settembre 1850

SASTIN
Ancabei c'la staga pr'anseui vèrs
a barlaccà in dialætt in st'occorrenza,
pura savend fa no a parlà divèrs
e dovend riverì la Sò Cellenza,
San-March, mei son costrætt a parlà insì
sperand da vèss intés e compatì.

Già conossi anca mei c'l'è un trop ris'cià
a gnì pr'i pè in 'stou gioran a So Siourìa,
pærchè quæst l'è oun onour tutt riservà
pr'i Magnati æd la Diocesi æd Pavia;
ma essend mandà dai pòvar g'o fed bona
d'ess accòlt con piasè dla So Persona.

Circa al dialætt confidi in tæl vantag
c'l'è tri dì senza incheu, nèe Sur Monsiour,
ch'æl la conossa a fondo 'stou linguag,
pærchè chì l'ha studià, æl s'è fatt dottour
e pr'i so bon dipòrt, pr'æl trattà bei
l'er squàs considerà noss citadei.

A nòm di So car pòvær predilett
ga protesti partant franch e sincer
oun mar d'amour e stima, e oun græn rispett
dovù alla So Siorìa, e am fo dovér
d'offrigh da coeur la nostra servitù
avend già ogni fiducia fondà in Lù.

Savend tra j'altær coss c'l'è insì ben vist
pær l'immensa e bei pronta carità;
pær quæla carità che Gesù Crist
coi paròl e coi fatt l'ha predicà;
avend già Lù dat preuv a sufficienza
d'ess ministær fedel dla Providenza.

Comè un Bejat Girolæm Emiliæn,
fondatour dæl noss Leugh di Colombei,
lu ai pòvær fieu sbandà l'ha dat da mæn
e in Saronn raccogliendi, præst e bei
un Leugh pio pær lour l'ha miss in pé,
dispost tutt æl fatt So spendægh adré.La miseria e i malann dla pòvra vgiaja
i dasgrazi e i sospir di tribulà,
l'innocenza tradì da qualch canàja,
i costrizion sincer d'ogni pecà
l'è palesa che in Lù treuvan confort,
sostegn, ajut, pærdon in vita e in mort.

Oun Successour d'San Sir di pu glorious
in Lù crædæm d'avègh sicurament;
oun Epifani franco e coragious
in temp pussè critich che al present,
oun Enòdi, oun Tiadòr, oun noss Crispei
nassù in Cà Negra, e oun Cardinàl Durei.

Oun Rossi, oun Pertusati, oun Olivazz,
oun Bertieri, oun Dallegre rispettabil;
credend infei d'avègh anmò cl'Omazz
c'l'era l'idol di siour, di miseràbil,
l'occ dritt fena di Re, di Imperatour,
di bon prèvi l'amis, di brav Monsiour.

Ch'æl me scusa oun pò tant nèe So Siourìa,
se in So prasenza æm mæti a caragnà;
ma a ricordass d'oun Tosi chi si sia
bsògna propi ch'æss moustra magonà,
pærchè æl béi ch'æl n'ha fatt, e c'l'er pær fann,
anseui peu dasmingàl nanca in mil'ann.

E seguitand Lu appont l'istess sentè,
com æss pensa ch'æl sia intenzionà
mettendas dentar con mæn e pè
pær sostegn, o compì i coss progettà,
l'è cert ch'æl darà gloria al bon Luis
e æss quistarà æl tesòr dæl Paradis.

Pær Lu æl barcè 'd San Luis rangià da piva
franch comè oun s'ciop æl passarà i boron,
col ræm dla Santa Fed in tl'aqua viva
æl pascarà sicur, stand Lu al timon;
la nebia, i vent, la piina e i temporàl
saran no in cas da tràl feura æd Canàl.

Pær Lu sol æl noss Dòm voroum sperà
da væd oun pò 'na vòlta in migliour stat;
da Lu c'l'è tutt amour e carità
pær la Cà dæl Signour e di Beat;
e i noss Leugh Pii an' lour speran da Lu
l'onour d'èss visità e qualcossa æd pù.

E i nostr'Orfan pr'i prim son tutt ansious
da basà quæla mæn cara e preziousa,
che ai so fradei dæspèrs e bisognous
la s'è mostrà tant pronta e generousa;
sospirand ancasì da bon cristiæn
da vèss cresmà da quæla santa mæn.

Ma i costum stravacà dæl dì d'incheu
esiggian anca chì oun àltær Ritir
pær mæt a pæn e psei quæi pòvri fieu,
che abandonà i parent son sempr'in gir
a fà 'l baràba, e senza guida e pæn
vegnan su comè i besti, e longh æd mæn.

E l'è già oun pò che i nostar Superiour
i masenan da coeur 'stou bell progett,
ma i circostanz sa fan sempar pegiour,
e l'è dificil mættæl in efett,
altær che So Siourìa æl peu jutài
che in Lu l'amour dæl béi n'æl manca mai.

Con tutti 'sti speranz, e di altr'ansì,
fondà in tæl So bon coeur e bèl talent,
neui farouma altra vita nott e dì
che benedì quæl'oura e quæl moment
che oun ANGIOL RAMAZZOTTI houm ricevù
pær nostær Væsch e pregaroum pær Lu.

Neui pregaroum ch'æl peussa gòd salut,
scampà j'ann æd Novè, e in bona union
coi Superiour, e soura æl tut
ch'abbia a trionfà la Religion,
l'amour, la carità in che temp si sia
unich sospir dla Diocesi æd Pavia.